3AMK – yhteistyö on erinomainen alusta ennakointiopinnoille

Teksti | Pasi Hario

Laurean, Haaga-Helian ja Metropolian ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat kokoontuivat suunnittelemaan tulevaisuuden Pasilaa Mukana muutosten maailmassa –opintojaksolla. Kolmen päivän intensiivitoteutuksessa heterogeeniset opiskelijatiimit sovelsivat ennakoinnin työkaluja ja loivat tulevaisuuskuvia Pasilasta vuonna 2048.

kuvituskuva.
Kuvaaja: Kaboompics / Pexels

Mukana muutosten maailmassa –opintojakso järjestettiin osana Laurean, Haaga-Helian ja Metropolian 3AMK –liittouman tulevaisuusviikkoa marraskuussa 2023. Liittouma tekee yhteistyötä viiden aihealueen alla: oppimistoiminnassa, yrittäjyydessä ja innovaatioissa, vaikuttavassa TKI-toiminnassa, ammattipedagogisessa tutkimus- ja kehittämiskampuksessa ja koulutusviennissä. Oppimistoiminnan kautta eri korkeakoulujen opiskelijoille voidaan tarjota opetussisältöjä, joissa yhdistyvät opinahjojen erityisosaaminen. Opetusta järjestetään temaattisina opintokokonaisuuksina, intensiiviopintoina ja kieliopintoina. (3AMK 2023.)

Vuodesta 2020 alkaen järjestetty tulevaisuusviikko on koonnut kolmen korkeakoulun opiskelijoita opiskelemaan tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia. Mielenkiintoisten oppisisältöjen tarjoamisen ohessa opiskelijoita on rohkaistu vertaisoppimaan ja rikastamaan ymmärrystään kolmen korkeakoulun ennakointiopetuksen lähtökohdista ja erityissuuntauksista. (mm. Hario 2022; 2023; Williams 2021.)

Ennakointikyky on merkittävä työelämätaito

Ennakoinnin opettaminen osana 3AMK –yhteistyötä on perusteltu valinta työelämärelevanttiuden kannalta. Ennakointi on yksinkertaistettuna tulevaisuudentutkimuksen soveltamista. Tulevaisuudentutkimus taas on kiinnostunut mahdollisista, todennäköisistä ja toivottavista tulevaisuuksista. Luodun tulevaisuustiedon pohjalta yksilöt, yhteisöt ja yritykset voivat luoda polkuja nimenomaan toivottaviin tulevaisuuksiin. (Gordon, Rohrbeck & Schwarz 2019.)
Ennakointi on työelämätaito, jonka merkitys korostuu entisestään keskinäisriippuvaisessa ja kiihtyvän muutoksen toimintaympäristössä (muun muassa Rohrbeck & Kum 2018; Sitra 2018; Wilenius & Pouru 2020). Sellaisten yritysten, jotka soveltavat ennakointia organisaation eri tasoilla onkin todettu olevan menestyneempiä ja tuottavampia kuin ennakointia harjoittamattomien verrokkiensa. (Rohrbeck & Kum 2018.)
Ammattikorkeakoulujen rehtoriverkosto suosittelee ennakoivaa kehittämistä kaikkien ammattikorkeakoulututkintojen yhteiseksi kompetenssiksi (Arene 2022). Laurean strategia linjaa ennakoinnin yhdeksi läpileikkaavista osaamisista, jota jokaisen opiskelijan tulisi ymmärtää ja osata soveltaa valmistuttuaan (Laurea 2019). Myös Metropoliassa ja Haaga-Heliassa kehitetään ennakoinnin opetusta ja painotetaan ennakoinnin ja tulevaisuusajattelun merkitystä työelämässä. (Huhtaniemi & Virtanen 2022; Haukka & Heikkinen 2022).

Opintojakso tutustutti opiskelijat tulevaisuudentutkimukseen ja ennakointiin

Mukana muutosten maailmassa – opintojakso oli napakka tutustuminen tulevaisuudentutkimuksen ja ennakointiin. Se koostui ennakkotehtävästä, kolmipäiväisestä intensiivitoteutuksesta, sen aikana toteutetusta ennakoinnin tehtävänannosta sekä opintojakson reflektoimisesta yksilötyönä. YAMK – opiskelijoille suunnatun opintojakson oppimistavoitteina oli ymmärtää ja osata käyttää tulevaisuusajattelun käsitteitä; ymmärtää ennakoinnin merkityksen yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnille sekä ymmärtää, että tulevaisuutta muotoillaan jo tänään sekä soveltaa ennakoinnin työkaluja.

Aiempia opintoja ennakoinnista ei vaadittu. Ennakkotehtävässä opiskelijat tutustuivat tulevaisuudentutkimuksen teoriaan ja ennakointiprosessiin. Kolmipäiväinen toimeksianto noudatteli ennakkotehtävämateriaalissa esiteltyä 3P-ennakointiprosessia (Rohrbeck & Kum 2018). Kolmen korkeakoulun ohjaajat fasilitoivat opiskelijoita ennakointiprosessissa ja toimeksiannossa työvaihe työvaiheelta. Yksilötyössä reflektoitiin opitun hyödynnettävyyttä arki- ja työelämässä sekä arvioitiin toteutetun ennakointitoimeksiannon valintoja sekä toteutusta.

Visioita Pasilasta 2048

Laurean kehittämispohjaista pedagogista mallia (Learning by Developing) mukaillen opiskelijat pääsivät hyödyntämään oppimaansa teoriaa tosielämän kaupunkisuunnittelutoimeksiannossa (Laurea 2023). Toimeksiantaja Helsingin kaupunki halusi ennakoida Pasilan tulevaisuuden palveluinfrastruktuuria ja kestävän elämäntavan palvelumaailmoja. Kolmen korkeakoulun opiskelijoista muodostetut pienryhmät loivat tulevaisuuskuvia Pasilasta (etelä-, pohjois-, länsi-, itä- ja keski-Pasila) ennakoiden, miltä alueen palvelu- ja elämystarjonta sekä -kysyntä näyttävät vuonna 2048. Toimeksiannon alakysymykset olivat:

  1. miltä näyttää monitoiminnallinen, -kulttuurinen ja -kielinen Pasila?
  2. millaisia ovat kestävän elämäntavan palvelut Pasilassa?
  3. mikä muuttuu ja mikä ei muutu Pasilassa?

Ennakointiprosessi noudatteli kuvan yksi mukaisesti Rohrbeckin ja Kumin (2018) 3P-mallia. Ennakoinnin ensimmäisessä monitorointivaiheessa (Perceive: Scanning) opiskelijat keräsivät syötteitä avoimista tiedonlähteistä sekä tutustuivat fyysisesti Pasilan alueeseen tehden havaintoja sen nykytilasta. Ennakointiprosessin toisessa vaiheessa (Prospect a: Sensemaking) opiskelijat jäsensivät, luokittelivat ja arvottivat kerättyä tietoa. Prosessin kolmannessa vaiheessa (Prospect b: Futuring) pienryhmät ennakoivat kerätystä aineistosta tulkittujen muutosilmiöiden jatkuvuuksia luoden niin kutsuttua tulevaisuustietoa sekä koostivat tietoa silmäyksiksi tulevaisuudesta eli tulevaisuuskuviksi – tehtävänannon tapauksessa Pasilasta vuonna 2048. Ennakointiprosessissa luotuun tulevaisuustietoon perustuvat kokeilut (Probe) jätettiin toimeksiantajan tehtäväksi.

kuvan keskeinen sisältö on avattu tekstissä.
Kuva 1 Ennakointiprosessi sidottuna 3P -malliin (tekijät: Maarit Holkko, Minna Kiraz, Marjaana Lepistö ja Emma Vuorinen)

Ryhmiä rohkaistiin luomaan tulevaisuuskuvia yhdistämällä kerronnallinen tulevaisuusnarratiivi (kuva 2) visuaalisiin työkaluihin kuten palvelumuotoilussa käytettyihin tunnelmatauluihin (kuva 3).

skenaariossa luonto tulee lähelle korostuvat PESTELEC-analyysissa talosukriisit, ikääntyminen, erialiset perheet, yhteys luontoon ja rautatieläisestetiikka.
Kuva 2 Esimerkki tulevaisuusnarratiivista Etelä-Pasilasta vuonna 2048 (tekijät: Maarit Holkko, Minna Kiraz, Marjaana Lepistö ja Emma Vuorinen)
Luonto tulee lähelle tulevaisuustaulussa on erilaisia visualisointeja tulevaisuuden Pasilasta.
Kuva 3 Esimerkki tulevaisuusnarratiivin tunnelmataulusta (tekijät: Maarit Holkko, Minna Kiraz, Marjaana Lepistö ja Emma Vuorinen)

Yhteenveto ja opiskelijapalaute

Laurean, Haaga-Helian ja Metropolian ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat osallistuivat 3AMK – yhteistyössä toteutetulle intensiiviopintojaksolle, jossa he sovelsivat ennakoinnin prosessia ja työkaluja luodakseen tulevaisuuskuvia Pasilasta vuonna 2048. Kerätyn opiskelijapalautteen (n=15 ja opintojakson suorittaneiden kokonaismäärä 31) pohjalta voidaan tulkita, että suurin osa opiskelijoista koki saavuttaneensa omat oppimistavoitteet (ka. 4 asteikolla 1–5). Opiskelijoiden palauttamien yksilötöiden taso opintojakson oppien reflektoimisesta suhteessa heidän omaan uraansa tuki tulkintaa myös opintojakson oppimistavoitteiden saavuttamisesta (ymmärtää ja osata käyttää tulevaisuusajattelun käsitteitä; ymmärtää ennakoinnin merkityksen yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnille sekä ymmärtää, että tulevaisuutta muotoillaan jo tänään sekä soveltaa ennakoinnin työkaluja).

Yli 80 % opiskelijoista suosittelisi koulutusta ystävälleen (ka. 8.3 asteikolla 1–10). Opintojakson avoimissa palautteissa usea opiskelija piti arvokkaana päästä yhteiskehittämään tulevaisuuksia oman ja toisten oppilaitosten eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoihin kanssa heterogeenisissa pienryhmissä. Vaikka luentojen ja ryhmätyöosuuksien jaksottamisessa koettiin olevan parantamisen varaa, pidettiin kolmen päivän intensiivitoteutusta myös sisällöllisesti onnistuneena. Opiskelijoiden mukaan opintojaksossa yhdistyivät korkealaatuiset asiantuntijaluennot ja konkreettinen ennakointiprosessin soveltaminen.

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202403059989

Jaa sivu