3AMK-yhteistyö tukee tutkimushallinnon ammattilaisten roolin kehittymistä ja osaamisen vahvistamista

Teksti | Henna Kemppainen , Pia-Mari Parkkinen , Hanna Timonen

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteisen 3AMK-strategisen liittouman yksi yhteistyöalueista on Vaikuttava TKI (3AMK 2023). TKI-yhteistyöllä hyödynnetään kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun osaaminen ja erikoistumisalueet sekä tarjotaan yhteisesti organisoituja tukitoimia TKI-(hanke)toimijoille. 3AMK järjestää mm. yhteisiä koulutuksia ja hankevalmistelutyöpajoja eri rahoitusinstrumentteihin liittyen, tarjoaa alustan 3AMK-hankeideoiden työstämiselle sekä ulkopuolista konsulttitukea hakemusten kirjoittamisen tueksi.

Kuva 1: Osaamisen kehittäminen oli EARMA-konferenssin yhtenä teemana. Kuva: Henna Kemppainen

Tutkimushallinnon osaajien ammatillinen kehittyminen ja tunnustaminen muuttuvassa maailmassa – “the need for new skills is constantly evolving”

Euroopan komission yhtenä tavoitteena on vahvistaa EU:n asemaa tutkimuksessa ja kehittämisessä, mikä tapahtuu esimerkiksi eurooppalaisen tutkimusalueen (European Research Area, ERA) eli eurooppalaisen tutkimuksen sisämarkkinan kehittämisen kautta. ERA:n vahvistamiseksi ja uudistamiseksi on päätetty erilaisista toimista esimerkiksi tutkijoiden liikkuvuuteen, tieteen vastuullisuuteen ja avoimuuteen tai kansalaisten osallistamiseen liittyen. Yksi toimista on myös ERA Action 17, “Research management initiative”, jolla on suuri merkitys eurooppalaisen tutkimushallinnon kehittymiselle. Tämän toimen alla EU haluaa edistää tutkimushallinnon ammattialan tunnustamista sekä kehittää ratkaisuja tutkimushallinnon ammattilaisten kohtaamiin ongelmiin. (ERA Policy Agenda 2022.) TKI-rahoitukseen liittyvät vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti ja lisäksi kiristyvä kilpailu TKI-rahoituksesta luo tarvetta tutkimushallinnon osaamisen kehittämiselle tutkimusorganisaatioissa. Osaamisen erikoistuminen lisää myös tarvetta alan koulutukselle ja verkostoitumismahdollisuuksille.

European Association for Research Managers and Administrators – EARMA on tutkimushallinnon ammattilaisten (Research Managers and Administrators, RMA) eurooppalainen yhteistyöverkosto (EARMA 2023a). EARMA tukee tutkimushallintoon liittyvien ammattien tunnustamista Euroopassa sekä yhteisön jäsenten ammatillista kehittymistä uran eri vaiheissa järjestämällä mm. vuosittaisen konferenssin, koulutuksia ja teemaryhmätapaamisia. Vuosittaisen EARMA-konferenssin tarkoituksena on mahdollistaa verkostoituminen kansainvälisten kollegoiden kesken sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja tutkimuksen tuen ja projektinhallinnan uusinta tietoa.

Vuoden 2023 EARMA-konferenssi järjestettiin huhtikuun lopussa Prahassa teemalla “Widening and Deepening of the RMA Profession” (EARMA 2023b). Teemassa mainittu laajentuminen kattoi sekä tutkimusallinnon yhteistyön maantieteellisen että ammatillisen laajentumisen, kun taas syventämisen käsite liittyi alan toimijoiden omaan ammatilliseen kehittymiseen. Keväisessä EARMA-konferenssissa saimme tukea pohdinnoille siitä, että tutkimushallinto ei ole pelkästään hallinnollinen tukirooli, vaan ammatti, joka kehittyy jatkuvasti ja edellyttää yhä enenevässä määrin uusien kokonaisuuksien ja järjestelmien haltuunottoa. Koska tutkimushallinnon ammattilaiseksi ei ole olemassa vakiintunutta koulutuspolkua, on alan ammattimaisuuden kehittymiseksi tarvetta luoda rakenteita myös osaamisen tunnistamiselle, kehittämiselle ja sertifioinnille.

3AMK mukana EARMA 2023 -konferenssissa

Kun tutkimushallinnon osaaminen erikoistuu, on organisaatioilla tarve luoda myös uudenlaisia erikoistuneita työrooleja. Tällöin myös samojen asioiden parissa työskentelevä kollega löytyy entistä useammin oman organisaation ulkopuolelta. Jatkuvaa tarvetta uuden osaamisen kehittämiseen ja vertaistukeen on mahdollista taklata 3AMK-yhteistyöllä, jolloin pystytään resurssitehokkaammin järjestämään tarvittavia koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia. Yhteistyö on paitsi mielekästä ja antoisaa, myös helppo tapa päivittää omaa osaamista ja löytää siihen uusia näkökulmia.

3AMK oli esillä EARMA-konferenssin posterisessiossa otsikolla ”How pre-award services can support R&I funding goals: Case 3AUAS” (Kemppainen, Parkkinen, Seppälä & Timonen 2023). Lähestyimme aihetta miettien, millaista lisäarvoa me TKI-tukipalveluiden asiantuntijat saamme 3AMK-yhteistyöstä ja miten pystymme jakamaan tietotaidon edelleen omien TKI-hanketoimijoidemme käyttöön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Posterissa toimme esille, että 3AMK-yhteistyö ei tarjoa pelkästään konkreettisia tukitoimia, vaan iso osa yhteistyötä on verkostoitumista, keskinäistä sparrailua ja kokemusten vaihtoa. Monissa EARMA-konferenssin esitysten ja työpajan teemoissa tulikin esille vertaistuen tärkeys ammatilliselle kehittymiselle, oli kyse sitten alueellisesta (esim. 3AMK), kansallisesta (esim. Finn-ARMA-verkosto), eurooppalaisesta (esim. EARMA) tai kansainvälisestä yhteistyöstä (esim. International Network of Research Management Societies, INORMS). Myös oman kokemuksemme mukaan 3AMK:in yhteistyö luo hyvän pohjan sille, että vertaiselta kollegalta on luontevaa saada tukea työhön liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi, varsinkaan jos vastaavaa asiantuntemusta ei omasta organisaatiosta löydy.

Kuva 2: Konferenssiosallistuminen on paitsi hyödyllistä, myös hauskaa. Kuva konferenssin gaalaillalliselta Prahan Zofin-palatsissa. Kuva: Pia-Mari Parkkinen

Kirjoittajat

Henna Kemppainen toimii tutkimuspalvelupäällikkönä Laurean TKI-palveluissa. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. hankehakemusten valmistelun tuki ja laadunvarmistus sekä TKI-työhön liittyvän osaamisen kehittäminen korkeakouluyksiköissä.

Pia-Mari Parkkinen toimii asiantuntijana Metropolian TKI-palveluissa, Hankkeet ja kehittäminen -yksikössä. Hän mm. tukee ja kehittää TKI-toiminnan vaikuttavuutta ja laadunhallintaa ja on mukana 3AMK Vaikuttavan TKI-toiminnan johtoryhmässä.

Hanna Timonen toimii tutkimuksen kehittämisen erityisasiantuntijana Haaga-Helian Tutkimuspalveluissa. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. hankehakemusten valmistelun tuki, TKI-osaamisen kehittäminen sekä tutkimuksen ja tutkijan arvioinnin tuki ja kehittäminen.

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230919131907

Jaa sivu