Ammattipedagoginen tutkiminen ja kehittäminen – mitä se voisi olla?

Teksti | Virpi Lund , Päivi Laine , Irma Kunnari

Tässä kirjoituksessa kerromme juuri aloittaneesta 3AMK ammattipedagogisesta tutkimus- ja kehittämiskampuksesta ja sen ensiaskelista ammattipedagogisen tutkimuksen ja kehittämisen edistämiseksi. Esittelemme 3AMKhenkilöstölle tammi-helmikuussa 2023 suunnatun kyselymme tuloksia ja pohdimme ammattipedagogisen tutkimuksen ja kehittämisen suuntaa vastausten perusteella.

3amk logo.

3AMK on pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma. Sen tarkoituksena on muun muassa tarjota uudenlaista osaamista muutoksessa olevaan ja jatkuvasti muuttuvaan työelämään. 3AMK:ssa yhdistetään korkeakoulujen omaleimaisia profiileja, osaamista ja voimavaroja uudenlaiseen yhteiseen tekemiseen. Sen tärkein tehtävä on edistää opiskelijoiden osaamista, uravalintoja ja tulevaisuuden työelämän osaamista.

Ammattipedagoginen tutkimus ja kehittämistoiminta

Ammattipedagogiikan tutkimus on Suomessa epäsystemaattista ja hajanaista, minkä lisäksi rahoituksen saaminen ammattipedagogiikan tutkimukseen ja kehittämiseen on niukkaa. Tiedekorkeakouluissa aihepiiriin liittyvä tutkimus on usein yksittäisten tutkijoiden varassa. Kuitenkin ammatillisesti painottunut koulutus ja oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja työelämän muutokset jatkuvia ja suuria. Voidaan siis sanoa, että ammattikasvatustieteen asema ei ole vielä vakiintunut. (ks. Siirilä & Laukia 2021.) Siksi nyt perustettu kolmen korkeakoulun yhteistyö ammattipedagogiikan tutkimus- ja kehittämistyön vahvistamiseksi on tärkeää.

3AMKn ammattipedagogisen tutkimus- ja kehittämiskampuksen tavoitteena on vahvistaa, tehdä näkyväksi ja nostaa keskusteluun ammattipedagogiikan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Kampuksen yhtenä tavoitteena on tukea opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen kehittämistä osana 3AMK-yhteisöä. Toiminta on nyt käynnistynyt tammikuussa 2023 ja vähitellen saanut myös näkyvyyttä. Toiminnallaan ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus kehittää ja uudistaa korkeakoulutusta.

3AMKn henkilöstön työlle oman korkeakoulun rajat ylittävä toiminta tuo lisäarvoa. Tämä lisäarvo syntyy kunkin kolmen ammattikorkeakoulun vahvuuksista ja erikoispiirteistä ammattipedagogiikassa. Voimme oppia paljon toisiltamme. Parhaimmillaan ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus tukee henkilöstön jäsenten omaa pedagogista tutkimustyötä. Yhteiset foorumit, joissa voi saada sekä vertaistukea että osaamista tutkimustyön edistämiseen, voisivat tukea henkilöstön työtä.

Mitä halutaan tutkia ja kehittää?

Kolmen ammattikorkeakoulun kampusyhteistyö tukee yhdessä opetushenkilöstön pedagogista osaamista. Siksi halusimme kartoittaa tämänhetkisten 3AMKn yhteisten hankkeiden tilannetta, yksittäisten henkilöiden näkemyksiä ammattipedagogisesta tutkimus- ja kehittämistyöstä sekä 3AMK:n sisäisiä verkostoja ammattipedagogiikan tutkimuksen ja kehittämisen äärellä. Teimme kyselyn tammi-helmikuussa Flingassa ja saimme 39 vastausta. Kysyimme 3AMK henkilöstöltä:

  • Mitä 3AMK:n yhteisiä hankkeita tai teemaryhmiä ammattipedagogiikan kehittämisen äärellä jo on?
  • Onko sinulla ammattipedagogista tutkimusta käynnissä tai suunnitelmissa? Kerro siitä meille!
  • Miten ja millaisilla pedagogisilla teemoilla 3AMK:n kampus voisi tukea pedagogiikan yhteistä kehittämistä?

Vastauksista voimme nähdä, että yhteiset 3AMK ammattipedagogiset TKI-hankkeet ja teemat liittyvät yrittäjien ja yrittäjyyden tukemiseen, toimintojen ja palveluiden muotoilemiseen vihreän siirtymän suuntaan sekä työllistymisen tukemiseen työn ja opintojen yhdistämisen avulla. Lisäksi opettajien hyvinvointia tutkitaan ja kehitetään yhteistyössä, ja ammattipedagogista tutkimusta sivutaan monissa hankkeissa.

Nykyinen 3AMK–korkeakoulujen sisäinen ammattipedagoginen kehittäminen ja tutkimus liittyy osaamisen tunnistamiseen, opintosuunnitelmiin, korkeakoulun opettajan työhön, opetuksen digitaalisuuteen, opettajan pedagogiseen kompetenssiin sekä kokous- kohtaamis- ja seminaarikulttuureihin.

Lisäksi huomiota on kiinnitetty opetusfilosofioihin ja tiimiresilienssin vahvistamiseen. Opintosisällöissä halutaan vahvistaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoja.

Kyselyn perusteella saatujen vastausten perusteella voidaan tunnistaa yhteisiä pedagogisia tutkimus- ja kehittämisaiheita, jotka kiinnostavat 3AMK henkilöstöä. Tällaisia ovat opettajien kansainvälisyysosaaminen, ammatillisen opettajuuden kehittyminen, pedagoginen hyvinvointi osana työhyvinvointia, yhteisopettajuus, vertaisoppiminen, pedagoginen johtajuus, opetuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan luonteva yhdistäminen opetus- ja ohjaustyöhön, kestävän kehityksen sisältöjen ammatillinen ja pedagoginen vahvistaminen sekä digipedagogiikan ja Digivisio2030 mahdollisuuksien yhteensovittaminen. Myös aikuisten oppimisen erityispiirteet sekä yhdenvertaisuus ja turvallisen tilan kokemus tutkimuskohteina kiinnostaisi henkilöstöä.

Kyselyn vastausten pohjalta tarjoutuu mahdollisuus sovittaa yhteen henkilöstön kiinnostavia ammattipedagogisia tutkimus- ja kehittämisaiheita ja näin tiivistää yhteistyötä, mikä voi ajan kanssa johtaa yhteisiin TKI-hankkeisiin. Yhteiset kiinnostuksen aiheet kehkeytyvätkin pikkuhiljaa, kun ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus tulee tutuksi. Kiitämme kyselyymme vastanneita. Kerromme vastauksista tarkemmin seuraavissa blogeissamme, joissa tarkastelemme kyselyssä esiin tulleiden yhteisten hankkeiden ammattipedagogisia tutkimus- ja kehittämismahdollisuuksia.

Lue lisää:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023040535228

Jaa sivu