Arvot ohjaamassa korkeakoulun johtamista

Teksti | Jouni Koski

Korkeakoulun arvot ohjaavat rehtorin johtamistyötä ja koko korkeakouluyhteisön työtä. Yhteisöllisessä strategiaprosessissa lukuvuonna 2018–2019 määritettiin korkeakoululle uudet arvot: avoimuus, vaikuttavuus ja vastuullisuus. Avoimuus merkitsee korkeakoulun kaikkien toimintojen läpinäkyvyyttä, myös johtamisen ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Rehtorina korkeakoulun johtamisessa olisi kyettävä edistämään avoimuutta, mikä rakentaa keskinäistä luottamusta. Luottamus on perusedellytys yhdessä kehittämisen ja tekemisen onnistumiselle. Tätä rehtori pystyy osaltaan edistämään avoimella tiedon jakamisella ja aktiivisella tiedottamisella sekä edellyttämällä sitä koko korkeakoulun johdolta ja esimiehiltä toimien itse esimerkkinä.Kaiken voi tehdä aina vaikuttavammin parantaen jatkuvasti suoritustaan jatkuvan kehittämisen kehän eli PDCA-syklin mukaisesti. Myös korkeakoulua voi johtaa aina vaikuttavammin parantaen jatkuvasti johtamissuoritustaan. Vaikuttavuus ei kuitenkaan synny ilman vastuullisuutta, joka tarkoittaa vastuun ottamista sekä oman työn tuloksista että yhdessä tehtävistä tuloksista. Korkeakoulun jäsenten tulisi siten toimia niin yksin kuin yhdessä muiden kanssa eettisesti, opiskelija- ja asiakaskeskeisesti ja tukea opiskelijan/kumppanin onnistumista vastuullisesti. Arvoista muodostuu korkeakoululle brändilupaus: avoimesti – vaikuttavasti – vastuullisesti.Jotta arvoilla on jaettu merkitys ja niitä olisi helpompi toteuttaa korkeakouluyhteisön toiminnassa ja myös korkeakoulun johtamisessa, on yhteisöllisessä prosessissa koostettu korkeakoululle myös eettinen toimintaohjeisto. Ohjeisto on tarkoitettu käytännön arjen tueksi ja työkaluksi koko henkilöstölle ja opiskelijoille. Sen on tarkoitus toimia arjen kohtaamisissa erilaisissa tilanteissa ja eri sidosryhmien kesken. Eettinen toimintaohjeisto täydentää ja täsmentää erilaisia laista tulevia velvoitteita ja muita ohjeita, joihin korkeakoulussa on sitouduttu. Eettinen ohjeisto on osa korkeakoulun ohjeistoja, joihin kuuluvat muun muassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, turvallisuusohjeet ja menettelytapaohjeet. Arvot kytkeytyvät näihin kaikkiin ja ne ohjaavat niin korkeakoulun johtamista kuin korkeakouluyhteisön työskentelyä.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020111690679

Jaa sivu