Asiakasymmärrystä uuden portfolioalustan hankintaan opiskelijoita jututtaen

Teksti | Tanja Jumisko , Anna Nykänen

Laureassa siirrytään vuoden 2020 aikana uuden oppimisympäristön Canvasin käyttöön. Siirtymisen myötä haussa on myös uusi portfolioalusta yhteisömme jäsenten käyttöön. Tässä artikkelissa kerromme lyhyesti kartoitusprojektista, johon osaltaan kuuluu alustan tulevien käyttäjien tarpeiden selvittäminen. Projektin aikana tarpeita ja odotuksia kartoitetaan niin henkilöstön kuin opiskelijoiden osalta. Seuraavassa tiivistämme opiskelijoiden odotuksia uudelle alustalle.

Portfolioalusta tarvitaan monenlaisiin osaamisen näytön tarpeisiin

Portfoliolla tarkoitamme yksinkertaisimmillaan kokoelmaa tarkoitustaan palvelevasta sisällöstä (Lehtilinna 2019, 70). Portfolion sisältö on tyypillisesti multimodaalista eli monenlaisista eri tietomuodoista koostuvaa. Portfolio voi sisältää esimerkiksi tekstiä, videoita ja tiedostoja. Portfoliota voidaan koota esimerkiksi opettajalle osaamisen näyttämiseksi, työnantajaa varten työtä hakiessa tai esimiehelle kehityskeskustelua tai palkkaneuvottelua tukemaan. Portfoliota voi koota myös itseään varten tallentaen alustalle muistiinpanoja opinnoistaan ja hyödyllisiä linkkejä ja työkaluja, joihin haluaa palata (Lehtilinna 2019, 71).

Laureassa etsimme parhaillaan alustaa, joka toimii henkilökohtaisena oppimisympäristönä (personal learning environment, PLE), mutta mahdollistaa myös valittujen tuotosten jakamisen muille. Alustan tulee taipua useiden erillisten portfolioiden tekoon ja hallinnointiin.

Alustavaihtoehtojen kartoituksessa mukana Laurean opiskelijoita

Portfolioalustojen kartoittaminen ja testaaminen on tarjonnut hyvän projektin Laurean opiskelijoille. Projektin alussa mukaan rekrytoitiin YAMK TKI-polkuopiskelijoita, joita projektissa aloitti kaksi. Projektissa on perehdytty opiskelijan valitsemasta fokuksesta riippuen käytettävyyden testaamiseen, kartoittamiseen sekä asiakasymmärryksen hankkimiseen. Näiden kahden avaintoimijan lisäksi tietojenkäsittelyn opiskelijoita osallistuu kevään edetessä valittujen alustojen testaamiseen.

Asiakasymmärryksen lisäämiseksi oli alun perin tarkoitus järjestää työpaja, johon kutsuttiin osallistujia opiskelijakunta Laureamkosta, ja heidän kauttaan myös alumneja. Ilmoittautuneita tuli niin vähän (3), että päädyimme jututtamaan opiskelijoita. Juttutuokiot toteutti ja raportoi TKI-polkuopiskelija Tanja Jumisko. Keskustelujen loppupuolella heräteltiin opiskelijoita pohtimaan ja ideoimaan portfolioalustan mahdollisuuksia pedagogisesta näkökulmasta. Näiden ”Entä jos portfolioalusta mahdollistaisi” -kysymysten avulla saatiin ajatukset hyvin liikkeelle.

Opiskelijoilla runsaasti toiveita uudelle alustalle

Keskusteluista voidaan tehdä yhteenveto seuraavasti:

Opiskelijat kokivat portfolioalustan käytön hyödyllisenä multimodaalisena oppimisportfoliona kouluasioiden sekä työ- ja harjoittelukokemusten muistiinlaittamisessa. Sen avulla pystyisi seuraamaan omaa kehittymistään ja näyttämään osaamisensa myös muille. Portfolioon vietyjä tietoja voisi hyödyntää urasuunnittelussa ja HOPS-keskusteluissa, jolloin hahmottaisi konkreettisesti, miltä oma osaamisprofiili näyttää ja mihin opinnoissa pitäisi suuntautua. Hyvänä nähtiin myös, että opettajien ja opettajatuutorien kommentit ja huomiot jäisivät näkyviksi. Koko osaamispaketti olisi samassa paikassa ja sitä voisi hyödyntää harjoittelu- ja työpaikkojen haussa sekä CV:n rakentamisessa.

Portfolioalustan soveltamisessa oppimisympäristönä tulisi kuitenkin huomioida, että eri opinnoissa on erilainen tarve ja käyttäjien osaamistaso vaihtelee. Esimerkiksi opinnäytetyö koettiin tarpeellisena tehdä edelleen kirjallisena, kun taas harjoittelun kuvaaminen portfolioalustalla tekisi siitä läpinäkyvämpää ja mahdollistaisi osaamisen näkyväksi tekemisen työnhaussa. Pedagogisen käytön ja hyötyjen edellytyksenä nähtiin, että opettajien ja harjoittelutyötä kommentoivien pitäisi myös osata käyttää portfolioalustaa.

Keskusteluissa nousi selkeästi esille tarve portfolioalustan helppokäyttöisyydelle ja ylipäätään hyvälle käytettävyydelle, esteettömyydelle, visuaalisuudelle sekä mobiilikäytölle. Laureassa vielä käytössä oleva Kyvyt.fi-alusta on koettu haastavaksi, sillä sen käyttö ei ole ollut intuitiivista, eikä se ole riittävän selkeä toiminnoiltaan ja sisällön luomisen osalta. Mobiilikäyttö koettiin hyödylliseksi lähinnä nopeissa ja pienissä tehtävissä esimerkiksi koulumatkojen aikana. Yhteydet muihin järjestelmiin koettiin tärkeäksi käytettävyyden kannalta.

Jututetut opiskelijat toivoivatkin, että kaikki opinnoissa hyödynnettävät tiedot ja materiaalit olisivat yhdessä paikassa tai ainakin helposti saatavilla ja siirrettävissä portfolioalustalle. Tällä hetkellä opintoihin liittyviä materiaaleja arvioitiin olevan neljästä seitsemään eri paikassa tai järjestelmässä.

Toiveena oli, että uudelta alustalta olisi helppo valita tarvittavat tiedot osaksi CV:tä ja työnhaun yhteydessä näyteportfolioon. Sisältöä pitäisi olla myös mahdollista viedä helposti ja laadukkaasti tarvittavaan tiedostomuotoon ja eri kanaviin kuten Linkedin, Instagram tai sähköposti. Lisäksi alustalla pitäisi olla hyvät ja helpot jako-ominaisuudet sekä mahdollisuus yksityiseen, julkiseen sekä ryhmätyöskentelyyn. Alustan eri osioihin pitäisi pystyä tarvittaessa kutsumaan opettajia tai opiskelijoita sekä organisaation ulkopuolisia henkilöitä.

Keskustelujen perusteella nykyisellään vaikuttaisi olevan haasteena, ettei portfolioalustan potentiaalia ja hyötyjä nähdä.  Portfolioalustan konkreettiset hyödyt voisi tuoda selkeämmin esille. Opiskelijoiden mielestä portfolioesimerkkien avulla voisi havainnollistaa valmistuneiden ja opintojen loppusuoralla olevien portfolioita näyttäen, mitä kaikkea opiskelija on tehnyt opintojensa aikana. Portfolioalustan käyttöön toivottiin henkilökohtaista ohjausta ja ehdotettiin ottamista tiiviimmin osaksi opintoja, jotta käyttö ei unohtuisi. Käyttöönottoon toivottiin avuksi esimerkkiportfoliota ja valmiita pohjia, jotka ohjaisivat portfolioalustan käytössä.

Asiakasymmärrystä hyödynnetään alustaa valittaessa sekä käyttöönotossa

Keskustelujen antia voidaan hyödyntää monin tavoin. Ne antavat ensinnäkin näkökulmia siihen, mitä opiskelijamme portfoliotyöskentelyltä odottavat. Näitä odotuksia voi hyödyntää kaikki pedagogit työssään.  Opiskelijoiden odotuksia on myös mielenkiintoista peilata jatkossa sitä vasten, mitä henkilöstömme portfolioalustalta odottaa ja mihin haluamme sitä työssämme käyttää.

Toisaalta saimme vastauksissa vielä lisäituja alustan teknisten vaatimusmäärittelyjen täsmennyksiin. Nousseet ajatukset auttavat myös jatkossa uuden alustan käyttöönotossa koulutus- ja ohjetarpeita pohdittaessa. Tavoitteena on, että saamme uuden alustan käyttöön viimeistään vuoden 2021 alusta.

Lähteet:

  • Lehtilinna, M-K. 2019. Portfoliotyöskentely osana oppimisprosessia. Teoksessa Rantanen, O., Isosuo, T. &  Merivirta, M. (toim.) Someta Duuniin. Digitaaliset urataidot korkeakoulujen uraohjauksessa. Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset 25/2019, 70-75. Viitattu 15.4.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-330-0   
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020042422329

Jaa sivu