Autenttinen johtaminen kompleksisen maailman pyörteissä

Teksti | Kati Komulainen

Muutoksesta on muodostunut uusi musta. Oikeastaan muutos ei ole enää mikään muutos vaan kysymys on jatkuvasta virtauksesta, jossa asiat kehittyvät limittäin. Kompleksisessa maailmassa johtamiselta edellytetään uudenlaista keskittymistä niihin asioihin, jotka rakentavat aitoa johtajuutta, edistävät ja ylläpitävät luottamusta, toivoa ja optimismia.

Eräs lähestymistapa oman johtamisen tarkasteluun on tutkia sitä autenttisen johtamisen näkökulmasta. Autenttinen johtaminen rakentuu positiivisesta organisaatiokulttuurista, eettisestä johtamisesta ja transformationaalisen johtamisen ulottuvuuksista, jolloin tavoitteena on saada ihmiset yltämään omaan parhaaseensa. Autenttinen johtaminen on läpinäkyvää suhteessa tavoitteisiin ja koherenttia suhteessa omaksuttuihin arvoihin ja tehtyihin toimenpiteisiin. Näin johtamisesta tulee ennakoitavampaa, luottamuksellista ja sitä kautta arvostavaa, jotka ovat kokeilukulttuurin kasvualustoja.

Kun autenttista johtamista tarkastellaan yksilön näkökulmasta, koostuu se neljästä elementistä. Ensimmäinen elementti on itsetuntemus. Itsetuntemus pitää autenttisen johtamisen näkökulmasta sisällään omien heikkouksien ja vahvuuksien tuntemisen, arvot, uskomukset, emootiot ja sen miten ne vaikuttavat muihin ihmisiin. Olennaista on myös tunnistaa se, miten muut ihmiset vaikuttavat minuun. Miten reagoin? Toinen elementti on ihmissuhteiden läpinäkyvyys. Tällä viitataan avoimeen ja vilpittömään tiedon, ajatusten ja tunteiden jakamiseen molemmin puolin. Kun esimies tai johtaja on avoin ja kertoo näkemyksensä ja tuntemuksensa rehellisesti, antaa hän samalla luvan toiselle osapuolelle toimia samoin. Kolmas elementti on tasapainoinen tiedonkäsittely, joka sisältää ennakkoluulottoman suhtautumisen eriäviin mielipiteisiin ja kyvyn (ja myös luvan) kyseenalaistamiseen. Erityisesti tämä ilmenee objektiivisena olemassa olevan tiedon käsittelynä ennen päätöksentekoa. Neljäs elementti on sisäistetty moraali, joka rakentuu itsesäätelylle. Itsesäätelyn perusta on omien moraalisten arvojen sisäistäminen ja niiden mukaan toimiminen riippumatta ulkoisista tekijöistä. Autenttinen johtaminen onkin pitkälti arvojohtamista. (Baron 2016; Kinnunen, Perko & Virtanen 2013.)

Kun asiat eivät mene odotetusti ja työyhteisössä tapahtuu isojakin mullistuksia ja muutoksia, autenttinen johtamistyyli auttaa yhteisöä nousemaan nopeasti jaloilleen osoittaen yhteisön resilienssiä eli kykyä sopeutua ja selviytyä yllättävistäkin muutostilanteista. Autenttinen johtaminen auttaa ihmisiä löytämään merkityksellisyyttä ja asioiden välisiä yhteyksiä vahvistamalla itsetietoisuutta ja jatkuvuutta suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja kumppaneihin, vaikka maailma ympärillä muuttuisikin. Kinnunen, Perko & Virtanen (2013) ovat tutkimuksessaan todenneet, että autenttisen johtamisen piirteitä kehittämällä esimiehissä, voidaan edistää henkilöstön työhyvinvointia. Heidän tutkimuksessaan ilmeni myös, että esimiehen johtamistyylillä oli yhteys henkilöstön uupumusasteiseen väsymykseen ja sairaana työskentelyyn. Vähiten näitä ilmeni, jos esimiehen johtamistyyli oli autenttinen.

Miten sitten kehittää autenttista johtamista? Jokainen työelämän tilanne luo alustan oppimiselle. Nämä tilanteet antavat mahdollisuuden kokeilla uudenlaista lähestymistapaa ja arvioida sen vaikuttavuutta erilaisissa tilanteissa. Hyödynnä kohtaamisia, opettele kuuntelemaan ja kehitä selkeän täsmällistä ilmaisutapaa. Kurkista sisimpääsi ja pohdi selkiyttäen omia arvojasi ja motiivejasi suhteessa johtamiseen. Näin olet jo pitkällä autenttisen johtamisen tiellä. Ja ennen kaikkea ole ihminen ihmiselle.

Lähteet:

  • Baron, L. (2016). Authentic leadership and mindfulness development through action learning. Journal of Managerial Psychology 31 (1), 296-311.
  • Kinnunen, U., Perko, K. & Virtanen, M. 2013. Esimiehen johtamistyylin yhteys työntekijän kokemaan työuupumukseen ja sairaana työskentelyyn. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 50, 59-70.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833742

Jaa sivu