Avointa kulmaa oppimiseen – yhteistyö mahdollistaa avoimen oppimisen

Teksti | Minna Fred , Aino Helariutta

Laurea-ammattikorkeakoulun (Laurea) pedagogisena mallina on kehittämispohjainen oppiminen, Learning by Developing (LbD), joka perustuu oppimisessa autenttisuuteen, kokemuksellisuuteen, kumppanuuteen, luovuuteen ja tutkimuksellisuuteen. Näistä LbD:n kulmakivistä erityisesti kumppanuuden voidaan ajatella viittaavan käsillä olevan artikkelin aiheeseen – avoimeen yhteistyöhön.

EU:n avoimen oppimisen viitekehyksessä (kuva 1.) yhteistyö tarkoittaa yksilöiden ja instituutioiden käytäntöjen ja resurssien avointa jakamista ja hyödyntämistä oppimisen mahdollistamiseksi ja esteiden madaltamiseksi. Yhteistyö tähtää muun muassa tiedon jakamiseen, avointen oppimateriaalien ja MOOCien yhteiskehittämiseen, yhteissertifiointeihin, ketterään osaamisen tunnustamiseen, avointen digitaalisten oppimisympäristöjen ja digitaalisten kompetenssien kehittämiseen. (Inamorato dos Santos 2019)

avoimen yhteistyön ulottuvuudet.
Kuva 1: Avoimen oppimisen ulottuvuudet EU:n määrittelyn mukaisesti (mukaillen Inamorato dos Santos, Punie & Castano Muñoz 2016)

Yhteistyö konkretisoituu sellaisten käytäntöjen ja ohjeistusten muodossa, joiden avulla kehitetään oppimisen avoimuutta. Yhteistyö voi tulla näkyväksi esimerkiksi

 • Erilaisten avoimia opetuskäytäntöjä tukevien sopimusten kautta. Sopimuksia voidaan solmia yksilöiden välillä (muodollisesti ja epämuodollisesti), korkeakoulun sisällä, korkeakoulujen välillä, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
 • Avointen oppimateriaalien sisältöjen jakamisen, MOOCien tai avoimen tutkimuksen kautta
 • Avoimia oppimateriaaleja yhteiskehittämällä
 • Avointen opetuskäytäntöjen jakamisella ja yhteiskehittämällä, keskittyen pedagogiikkaan, opetussuunnitelmiin, opetusteknologiaan, ohjeistukseen, koulutukseen, saavutettavuuteen ja avoimiin tietovarantoihin
 • Kannustamalla opiskelijoita elinikäiseen oppimiseen
 • Hyväksymällä ja tunnustamalla muidenkin kuin oman korkeakoulun avoimen oppimisen sertifikaatteja ja opintosuorituksia
 • Yhteiskehittämällä avoimia, innovatiivisia ja digitaalisia oppimisympäristöjä
 • Kehittämällä käytäntöjä, joilla varmistetaan tasa-arvo, syrjimättömyys ja aktiivinen kansalaisuus
 • Kunnioittamalla yksilöiden sosiokulttuurisia eroja (Inamorato dos Santos ym. 2016, 54.)

Korkeakouluyhteisö avoimen yhteistyön ytimessä

Inamorato dos Santoksen ym. (2016) mukaan oppijoilla on oltava mahdollisuus tehdä yhteistyötä koko korkeakouluyhteisön kanssa tiedon tuottamiseksi, yksilöllisten oppimispolkujen määrittelemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Korkeakouluyhteisöön kuuluvat niin opiskelijat, opettajat, korkeakoulun muu henkilöstö kuin yhteistyökumppanitkin. Avointa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tehdään myös hankkeissa ja projekteissa, erilaisten digitaalisten oppimisympäristöjen yhteiskehittämisessä ja vaikkapa avoimen tieteen periaatteita noudattavaa tutkimusta tehdessä.

Avoimen oppimisen mahdollistava yhteistyö on nelitasoista (Inamorato dos Santos ym. 2016, 54-55):

 1. Institutionaalinen yhteistyö on korkeakoulujen sisäistä yhteistyötä, johon eri koulutusohjelmat, henkilöstöryhmät, opiskelijat ja alumnit voivat osallistua. Sen tarkoituksena on vahvistaa korkeakoulun avointa pedagogiikkaa, edistää tiedon jakamista organisaatiossa, kehittää avointa oppimista koskevaa sisäistä ohjeistusta, tunnistaa organisaation avoimen oppimisen edelläkävijöitä sekä mahdollistaa toimintakulttuurin avoimuus.
 2. Instituutioiden välisellä yhteistyöllä tarkoitetaan samalla alalla, maantieteellisellä alueella tai samassa verkostossa toimivien korkeakoulujen, henkilöstön ja oppijoiden yhteistyötä. Sen tarkoituksena on vahvistaa organisaatioiden ja yksilöiden välistä suhdetta, jotta he voivat jakaa avointa tietoa, pedagogiikkaa, käytäntöjä, avointa tutkimusta, avointa oppimateriaalia ja ilmaista sisältöä. Instituutioiden välisen yhteistyön tavoitteena voi myös olla avoimen tunnustamisen kehittäminen ja maineen rakentaminen.
 3. Kansallinen yhteistyö: Tämän tyyppinen yhteistyö viittaa kansallisten ministeriöiden ja eri organisaatioiden tukemaan avointa opetusta ja oppimista koskeviin linjauksiin ja suosituksiin. Korkeakoulut sitoutuvat kansallisiin linjauksiin ja vievät ne osaksi omia prosessejaan.
 4. Rajat ylittävä yhteistyön tarkoituksena on edistää oppilaitosten kansainvälistymistä avoimen oppimisen kautta oppimaan pääsyä madaltamalla. Opiskelijat oppivat monikulttuurista viestintää kansainvälisissä konteksteissa. Tämän tyyppinen yhteistyö mahdollistuu eri maiden korkeakoulujen keskinäisillä sopimuksilla tai konsortioilla. Yhteistyönä suunnitellaan sisältö, avoin tutkimus, käytännöt, pedagogiikka ja tekninen jakaminen. Rajat ylittävällä yhteistyöllä madalletaan lisäksi avoimen oppimisen tunnustamisen esteitä.

Laurea-ammattikorkeakoulu tekee avoimen oppimisen mahdollistavaa yhteistyötä kaikilla kuvatuilla tasoilla. Sen toimintaa ohjaa avoimuus arvona, jolla rakennetaan keskinäistä luottamusta perusedellytyksenä yhdessä kehittämiselle. Tarkastelemme seuraavaksi jokaista yhteistyötasoa laurealaisittain.

Laurealainen yhteistyö avoimen oppimisen edistäjänä

Laurean sisällä yhteistyötä on edistetty erityisesti yhteiskehittämällä opintojaksoja ja avointa oppimateriaalia. Laurea on vuoden 2020 aikana ottanut käyttöön oppimisen avoimuuden kannalta runsaasti erilaisia mahdollisuuksia tarjoavan oppimisalusta Canvasin. Canvasin oppimateriaalikirjasto Canvas Commons mahdollistaa yksitäisten oppimateriaalien ja kokonaisten opintojaksojen jakamisen Canvas Commons yhteistöön ja materiaalien yhteiskehittämisen lisensoimalla materiaalia Creative Commons –lisenssillä. Laureassa rakennetaan vuoden 2020 aikana noin 60 kpl yhteisiä opintojaksojen verkkototeutuksia Canvas Commons oppimateriaalikirjastoon. Nämä verkkototeutukset on lisensoitu Creative Commons –lisenssillä ja ne ovat kaikkien laurealaisten kopioitavissa ja muokattavissa opintojakson verkkokurssipohjina CC-lisenssin sallimin ehdoin.

Avoimessa yhteistyössä yritykset ja organisaatiot osallistetaan yhteiskehittämiseen ja jopa avoimeen innovaatioprosessiin. Laurea tekee yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa ja se onkin tuotteistanut yrityksille ja eri organisaatioille tarjottavat palvelut, joita kehitetään alueen ja työelämän tarpeiden mukaisesti. Laurean strategian mukaan “kaikki opetus toteutuu kehittämispohjaisen oppimisen mallilla (LbD), minkä ansiosta Laurea on vahvasti integroitunut työelämään ja tässä suhteessa kansainvälinen edelläkävijä. Jokainen opiskelija pääsee osalliseksi alueellisiin ja/tai kansainvälisiin työelämäverkostoihin ja näin rakentaa omaa tulevaisuuttaan yhdessä merkittävien osaajien kanssa.” (Laurea-ammattikorkeakoulu 2020). Tällä vahvistetaan sekä instituutioiden välistä että rajat ylittävää yhteistyötä. Korkeakoulujen rajat ylittävästä yhteistyöstä mainittakoon 3AMK-opintotarjonta, joka mahdollistaa Laurean, Metropolian ja Haaga-Helian opiskelijoiden osallistumisen yhteisiksi määritellyille opintojaksoille ja osaamispoluille. Tämän lisäksi suomalaiset ammattikorkeakoulut tarjoavat ja hyväksyvät opintosuoritteina kaikille yhteisiä opintojaksoja CampusOnline-portaalin kautta.

Kansallinen yhteistyö avoimen oppimisen saralla toteutuu erityisesti Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmiin osallistumalla. Kirjoittajat ovat olleet mukana laatimassa kansallista oppimisen avoimuuden osalinjausta (Avoin tiede 2020), jossa määritellään korkeakouluille tavoitteet oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta. Osalinjauksen työstämiseen osallistui asiantuntijoita laajalla skaalalla. Linjausta valmistelleeseen työryhmään kuului edustajia mm. ammattikorkeakouluista, yliopistoista, Opetushallituksesta, Tieteen tietotekniikan keskus CSC:ltä, Opettajien ammattijärjestö OAJ:stä Tieteentekijöiden liitosta ja Creative Commons –Suomesta. Linjausta täydentäviä suosituksia valmistellaan niin ikään instituutioiden rajat ylittävässä avoimessa yhteistyössä.

Valtion rajat ylittävää yhteistyötä tehdään Laureassa esimerkiksi kansainvälisen opiskelija- ja henkilöstövaihdon sekä maiden rajat yrittävän hankeyhteistyön muodossa. Vahva suositus oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden edistämiseksi on UNESCOn 25.11.2019 hyväksymä suositus avoimista oppimateriaaleista. Suositustekstin tavoite 5. kuvaa selkeät tavoitteet kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi oppimateriaalien avoimuudessa (Unesco 2019).

Yhteistyön esteet mahdollisuuksiksi

Inomorato dos Santos ym. (2016) muistuttavat, että oppimista tapahtuu myös koulutuksen ulkopuolella. Osallistavan yhteistyön tulee olla entistä monialaisempaa ja sen on huomioitava myös työmarkkinoiden tarpeet ja mahdollisuudet. Haasteeksi heidän mukaansa voi tulla sellaisen yhteistyöverkoston löytäminen, jonka merkityksen korkeakoulu tunnustaa ja joka mahdollistaa avoimen oppimisen. Taulukkoon 1. on kerätty Inamorato dos Santoksen (2019, 41-42) esille tuomat haasteet ja mahdolliset esteet rooleittain.

yhteistyön haasteita.
Taulukko 1. Avoimen yhteistyöverkoston haasteet (mukaillen Inamorato dos Santos 2019, 41-42)

Opettajien ja tutkijoiden kannalta yhteistyön esteenä saattaa olla resurssien puute. Verkoston löytäminen ja siinä toimiminen vaatii aikaa ja vaivaa. On mahdollista, ettei korkeakoulu kannusta kumppanuuksien luomiseen muiden toimijoiden kanssa ja eikä se näin ollen tunnusta yhteistyön merkitystä, jolla voitaisiin edistää opettajan tai tutkijan urakehitystä. (Inamorato dos Santos 2019, 41)

Oppijoiden tulee löytää sellaiset verkostot, joissa oppiminen on mahdollista. Korkeakoulujen kansalliset ja kansainväliset kumppanit ovat opiskelijoiden käytettävissä. Lisäksi Laurean kehittämispohjaisen oppimisen mallissa (LbD) oppiminen tapahtuu kumppanien kanssa aitojen kehittämiskohteiden parissa. Ansioluetteloon voi merkitä projektit, joihin on opintojen aikana osallistunut, mutta mikä merkitys on erilaisilla osaamismerkeillä tai projektitodistuksilla vaikkapa työelämään hakeutuessa?

Korkeakoulujen ennakoiva strateginen suunnittelu helpottaa korkeakouluyhteisön yhteistyöhaasteita. Yhteistyöverkosto yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa mahdollistaa myös avoimeen oppimiseen liittyvien todistusten ja osaamismerkkien tunnustamisen lisääntymisen. Kansainväliset kumppanuudet ovat tärkeä osa avointen opetuskäytäntöjen kehittämisessä ja käyttöönotossa. (Inamorato dos Santos 2019, 41)

Lopuksi

Yhteistyö avoimen oppimisen mahdollistamiseksi on osa Laurean avointa toimintakulttuuria. Se vastaa jatkuvan oppimisen kehitystarpeisiin, mahdollistaa aluekehittämistä ja vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja edistää asiantuntijuuden näkyvyyttä ja yhteistyömahdollisuuksia. Madaltamalla yhteistyön esteitä tieto ja osaaminen liikkuvat yksilöiden ja yhteisöjen välillä instituutioiden sisällä ja niiden välillä sekä kansainvälisessä yhteistyössä.

Kirjoittajilla oli ilo osallistua konferenssin kuulijoina seuraavaan esitykseen Milanossa ennen koronaepidemian puhkeamista, silloin kun fyysinen liikkuminen, oppiminen ja yhteistyö olivat vielä avointa ja vapaata. Tässä linkki videoon Open Education Global 2019 –konferenssin esityksestä, jossa kuvataan Unescon avointen oppimateriaalien suositusta ja sen syntyprosessia:

Artikkelisarja on osa OKM:n rahoittamaa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen ja innovaatioekosysteemi –hanketta. Kirjoittajat toimivat myös Tieteellisten seurain valtuuskunnan Oppimisen avoimuus -asiantuntijatyöryhmissä.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020120799740

Jaa sivu