Certified Project Manager -koulutus TKI-työn osaamisen kehittämisessä

Teksti | Sanna Juvonen

Laurea Certified Project Manager -koulutuksen kehittäminen käynnistyi kolme vuotta sitten kun tutkimus, kehitys- ja innovaatio (TKI) -hankkeiden projektipäälliköiden osaamisen kehittäminen valittiin yhdeksi Laurean osaamishankkeeksi. Koulutus suunniteltiin projektipäälliköiden tarpeet ja toiveet huomioiden tavoitteenaan tarjota Laurean henkilöstölle työkaluja sujuvampaan projektityön arkeen. Koulutus on tarkoitettu Laureassa projektipäällikkönä toimiville ja projektipäälliköksi aikoville jotka haluavat kehittää tutkimus- ja kehitystyöhön sekä projektinhallintaan liittyvää osaamistaan ja osallistujia onkin ollut paljon, Laureassa on jo melkein 50 sertifioitunutta projektipäällikköä!

kuvituskuva.
Kuva: Työpajasta keväällä 2016 jolloin suunniteltiin Certified Project Manager –koulutuksen sisältöä (Palotie 2018))

Projektinhallintaan on tarjolla monenlaista koulutusta, mutta Certified Project Manager -koulutus on kehitetty huomioimaan korkeakoulun ominaispiirteet joissa mm. Pitkäsen, Lempisen & Vainion (2019) mukaan korostuu opiskelijoiden osallistuminen hankkeiden toteuttamiseen osana opintoja, työharjoitteluja sekä opinnäytetöiden suorittamista.

Hyttisen (2017) julkaisu kansainvälisten hankkeiden johtamisesta sekä TKI-osaajavalmennus, joka toteutettiin yhdessä kaikkien ammattikorkeakoulujen kanssa ensimmäisen kerran vuonna 2014, ovat tarjonneet ideoita Certified Project Manager –koulutuksen sisältöjen kehittämiseen ja toteutukseen.

Kuhmosen ym. (2016) toimittaman julkaisun esimerkit korostavat korkeakoulujen TKI-hankkeiden yhteyttä koulutusohjelmien ja alueiden kehittämiseen sekä opiskelijoiden oppimisprosessiin. Certified Project Manager -koulutuksessa on keskitytty projektipäällikön tehtävässä tarvittavan tietojen ja taitojen kehittämiseen. Koulutuksen teemoiksi on valikoitunut:

 • Projektipäällikön rooli ja työn perusteet Laureassa,
 • Ketterä projektinhallinta,
 • Unelmien projektipäällikkö,
 • TKI-hankkeiden talous,
 • Hankeideasta valmiiseen hakemukseen,
 • TKI-hankkeiden ja opetuksen integrointi,
 • TKI-hankkeiden markkinointi.
kuvituskuva.
Ketterät menetelmät –koulutuskerran loppukooste ”so what”-menetelmällä vuodelta 2016 (Palotie 2018)

Nykymuodossaan koulutus pitää sisällään seitsemän tapaamista. Koulutukseen voi tulla mukaan milloin vain ja koska koulutus pyörii Laurean henkilöstön vuosikalenterissa, voi puuttuvat kerrat suorittaa seuraavana vuonna. Lisäksi koulutukseen osallistuneita kannustetaan mukaan Kahvia ja sympatiaa –tapaamisiin verkostoitumaan muiden projektipäällikköjen kanssa ja keskustelemaan ajankohtaisista TKI-työn haasteista ja onnistumisista.

Hyvistä verkko-oppimisympäristöistä ja sähköisistä kokouskäytänteistä huolimatta koulutus edellyttää paikan päälle tulemista. Taustalla on ajatus kokemusten jakamisesta yhdessä. Ja toki vuoropuhelu on antoisampaa, kun osallistujat ovat fyysisesti samassa tilassa. Myös Laakkosen, Palotien & Juvosen (2019) selvityksessä todettiin, että vertaistuki ja muiden kokemusten kuuleminen nähtiin tärkeänä.

“Parasta koulutuksessa oli keskustelu kollegojen kanssa.”

“Koulutuksen merkittävin arvo oli nähdä muita projektipäälliköitä ja kuulla heidän työstään.”

Certified Project Manager –koulutuksesta on tullut kiinteä osa Laurean henkilöstölle suunnattua koulutustarjontaa ja se on mahtavaa, sillä uusia projektipäälliköitä tulee mukaan koulutukseen jatkuvasti. Laurea haluaa tehdä vaikuttavaa TKI-työtä ja osaava henkilöstö on yksi merkittävä tae vaikuttavalle TKI-työlle.

Lähteet:
 • Hyttinen K., (2017). Project Management Handbook. Laurea Julkaisut 76., Laurea-ammattikorkeakoulu.
 • Kuhmonen A., Pirilä M., Ranta L. & Tuohimaa H. (toim.) Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta oppimisympäristönä ammattikorkeakouluissa. Kehittämässä valmennusta ja valmentamassa kehittämistä. Laurea Julkaisut. Laurea-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/115170/Laurea%20jullkaisut%2063.pdf?sequence=1. Viitattu 27.6.2019.
 • Laakkonen, T., Palotie, P. & Juvonen, S. (2019) From Experiment to permanent procedure – The Experiences of project manager training at Laurea University of Applied Sciences, ICERI2019 Proceedings, pp. 4705-4712.
 • Palotie, P. (2018) Asiantuntijaorganisaation osaamisen kehittäminen – Case Laurea-ammattikorkeakoulun projektipäällikkökoulutus. Laurea University of Applied Sciences, 2018.  from http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803303992.
 • Pitkänen, E., Lempinen, P. & Vainio, E. (2019). Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa. Innovaatioita ja osaamista työelämään. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2019/TKI_raportti/Innovaatioita%20ja%20osaamista%20raportti%202019.pdf Viitattu  27.6.2019.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019120946172

Jaa sivu