Citius, altius, fortius – Onnistuneen yritysvalmennuksen tunnusmerkit

Teksti | Mika Launikari

MUUVO Muutosvoimaa osaamisesta -hanke (ESR 2021-2023) tukee uusimaalaisia yrityksiä niiden muutosjohtamisen ja osaamisen kehittämisen prosesseissa sekä vastuullisuusajattelun vahvistamisessa. MUUVO tarjoaa yritysten tarpeisiin räätälöityä koulutus- ja valmennusmallia. Sen tarkoituksena on parantaa yritysjohdon kyvykkyyttä liiketoiminnan strategisessa johtamisessa sekä henkilöstön osaamista toimia yrityksen tavoitteiden ja muutostarpeiden mukaisesti.

kuvituskuva.
Kuva: Medienstürmer / Unsplash

MUUVO-hankkeessa uusimaalaisten yritysten kanssa toteutetut 8-12 viikkoa kestäneet koulutus- ja valmennusprosessit ovat suunnittelun, järjestämisen ja toteutuksen kannalta olleet monella tavalla vaativia, mutta onnistuessaan äärimmäisen palkitsevia sekä yrityksille että MUUVO:n yritysvalmentajille.

MUUVO-kokemusten perusteella olemme todenneet, että onnistunut koulutus- ja valmennusprosessi perustuu ainakin näihin viiteen ulottuvuuteen:

  • avoimeen keskusteluun ja tarpeiden tunnistamiseen yritysjohdon kanssa
  • huolelliseen yhteiseen suunnitteluun,
  • säännölliseen yhteydenpitoon ja viestintään,
  • tarkoituksenmukaiseen edistymisen seurantaan ja
  • tuloksellisuuden arviointiin.

Yhteinen neuvonpito yrityksen johdon kanssa tavoitteista, joita koulutus- ja valmennusprosessille asetetaan, on kaiken perusta.  On olennaisen tärkeää aloituskeskustelussa selvittää ja ymmärtää, mikä on yrityksen nykytilanne ja visio tulevaisuudestaan sekä mihin asioihin, tekijöihin tai erityiskysymyksiin mikro-oppimiseen perustuvalla koulutuksella ja sitä tukevalla valmennuksella haetaan ratkaisua. MUUVO-valmentajat auttavat yritysjohtajia sanoittamaan ja konkretisoimaan ongelmaa tai kehittämiskohdetta, johon ulkopuolelta tarjottavaa konsultatiivista, koulutuksellista ja valmennuksellista tukea kaivataan.

Kun yrityksen tarve on tunnistettu ja määritelty, voidaan johdon ja henkilöstön kanssa alkaa suunnitella koulutus- ja valmennusprosessin käytännön toteutusta asetettujen tavoitteiden pohjalta. Tässä yhteydessä sovitaan siitä, mitä tarjolla olevia mikrokursseja johto, esihenkilöt ja työntekijät alkavat suorittaa sekä millä aikataululla koulutus- ja valmennusprosessi etenee. Koko prosessi tapahtuu työajalla. Niinpä töiden lomassa osallistuminen koulutukseen ja valmennukseen edellyttää osallistujilta hyvää oman ajankäytön hallintaa, vahvaa motivaatiota oppimiseen sekä sitoutumista useamman viikon kestävään prosessiin.

Hyvä yhteistyö tarkoittaa säännöllistä yhteydenpitoa ja viestintää yrityksen ja MUUVO-valmentajien välillä. Valmentajat ovatkin jatkuvasti aistit auki, jotta heillä säilyy kiinteä tuntuma yrityksen tilanteeseen. Valmennusprosesseissa onkin havaittu, että yritysten tarpeet elävät ja niillä voi nousta esiin uusia odotuksia, joihin MUUVO-valmentajien toivotaan reagoivan joustavasti ja nopeasti. Vain ylläpitämällä toimivaa keskusteluyhteyttä yritykseen voidaan yritystä palvella mahdollisimman hyvin.

Vaikka koulutuksessa ja valmennuksessa opittuja asioita ei varsinaisesti mitata tai testata, on aiheellista käyttää aikaa sen varmistamiseen, että osallistujilla mikrokurssien suorittaminen etenee sovitussa aikataulussa. Mikäli ongelmia tai viiveitä mikrokurssien tekemisessä ilmaantuu, tulee valmentajan reagoida siihen välittömästi ja selvittää, mikä sen aiheuttaa. Usein syynä on osallistujan oma työtaakka, joka hidastaa mikrokurssien suorittamista. Samoin on pidetty kiinni siitä, että kaikki nimetyt työntekijät aktiivisesti osallistuvat yrityskohtaisiin valmennussessioihin, jotka jalkauttavat työarkeen mikrokursseilla opittuja asioita.

Kun koulutus- ja valmennusprosessi on yrityksen kanssa saatu päätökseen, on arvioinnin aika ja paikka. Tätä varten järjestetään ns. follow up -keskustelu, jonka tarkoituksena on tarkastella sitä, mitä yritys ja sen työntekijät saivat osallistumisestaan koulutus- ja valmennusprosessiin. Lisäksi erityisesti yritysjohtoa haastetaan ottamaan kantaa siihen, miten yritys vie omia liiketoiminnallisia muutos- ja kehittämisprosessejaan eteenpäin lähitulevaisuudessa sekä miten siinä on mahdollista hyödyntää MUUVO-yhteistyössä opittuja asioita, ideoita ja työvälineitä.

MUUVO-koulutus- ja valmennusprosessi edistää sitä, että yritykset pääsevät liiketoimintatavoitteisiinsa nopeammin (citius), saavat kasvunsa korkeammalle (altius) ja uskaltavat toimia rohkeammin (fortius).

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022120869925

Jaa sivu