Digitaalinen saavutettavuus laadun edistäjänä

Teksti | Mervi Burton

Saavutettavuus –sana tuli sanavarastoomme pysyvästi digipalvelulain myötä vuonna 2019. Lain mukaan julkisten organisaatioiden verkkopalvelujen on oltava kaikkien saavutettavissa, eli niiden pitäisi olla kaikille ihmisille helppokäyttöisiä. Lailla on hieno, ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävä tarkoitus, ja me kaikki verkkoon kirjoittavat voimme edistää lainkirjaimen toteutumista.

Saavutettavuudella tarkoitetaan verkkopalvelussa suurin piirtein samaa kuin esim. rakennusten esteettömyydellä. Niin digitaalisten verkkopalveluiden kuin fyysisten rakennustenkin suunnittelu ja ylläpito pitäisi siis perustua siihen, että mahdollisimman moni ihminen voisi kulkea ja käyttää niitä mahdollisimman helposti ja sujuvasti.

Miten digipalvelulaki on vaikuttanut Laurean verkkopalvelujen kehittämiseen

Laureassa kartoitettiin vuoden 2020 aikana digitaalisten palveluiden saavutettavuutta. Tietohallinnon vetämässä projektissa keskityttiin erityisesti opiskelijoiden merkittävimpiin verkkopalveluihin ja tietojärjestelmiin. Projekti liittyi samalla opiskelijoiden saavutettavuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Digitaalisten palvelujen saavutettavuus auditoitiin ja verkkopalveluihin lisättiin lain vaatima saavuttavuusseloste. Selosteesta voi nähdä, millä tasolla palvelun saavutettavuus on ja siitä löytää yhteystiedot saavutettavuuspalautteen antamiselle.

Digitaalisten palvelujen auditoinnin jälkeen saavutettavuuteen liittyviä ongelmia on korjattu, mutta Laurean digitaalisista palveluista löytyy vielä paljon kehitettävää.  Korjaukset ja kehittämiskohteet liittyvät lähinnä kansainvälisen konsortion Worldwide Web Consortiumin laatimiin verkkosisällön saavutettavuusohjeistuksiin (ns. WCAG  2.1 -ohjeistukseen).

Laurean omien digitaalisten palvelujen sisällöntuottajille on tuotettu ohjeistuksia saavutettavan sisällön tekemiseen. Emme voi olettaa, että kaikki ottaisivat saavutettavuusasiat huomioon hetkessä, mutta tietoisuuden lisääminen on jo iso askel eteenpäin.

Tavoitteena saavutettava ja ymmärrettävä verkkoteksti

Noudattamalla kansainvälisen Worldwide Web Consortiumin laatimia verkkosisällön saavutettavuusohjeistuksia, pääsemme jo aika pitkälle saavutettavuudessa, mutta ohjeistukset eivät auta meitä varmistamaan, onko verkkosisältö ymmärrettävää.

Laurean uuden intranetin sisällön tuottamisessa asetimme yhdeksi saavutettavuustavoitteeksi tekstien luettavuuden eli sujuvuuden ja ymmärrettävyyden. Verkkosivu on laadukas esimerkiksi silloin, kun se löytyy hakutoiminnolla tai navigoimalla helposti, sen sisältö vastaa mielessä olleeseen kysymykseen ja sen voi ymmärtää ilman suuria ponnisteluja.

Ongelmat, jotka heikentävät verkkopalvelun sisällön laatua ja ymmärrettävyyttä, ovat mm. pitkät sanat tai lauseet, kirjoitusvirheet ja rikkinäiset linkit. On tärkeää, että teksti on kirjoitettu oikein, koska pienetkin kirjoitusvirheet häiritsevät luettavuutta ja aiheuttavat jopa väärinymmärryksiä (esim. niille, joille suomi ei ole äidinkieli). Kirjoitusvirheet antavat samalla koko organisaatiosta epäluotettavan ja epäammattimaisen kuvan. Rikkinäinen linkki voi myös rikkoa lukijan luottamuksen koko palvelun toimintaan. Verkkosivun linkkien ylläpito on siis yhtä tärkeää kuin fyysisen rakennuksen säännölliset huoltotoimet.

Kuvien selittäminen ns. vaihtoehtoisella tekstillä eli ALT-tekstillä varmistaa sen, että myös sokea saa kuvasta sen tarjoaman informaation. Otsikkotyyppien merkitseminen loogiseen järjestykseen helpottaa ruudunlukijakäyttäjiä tunnistamaan asioiden suhteet toisiinsa. Tekstiä on helppo lukea myös silloin, jos se alkaa vasemmasta reunasta ja kirjasintyyppi ei vaihtele. Värien käytössä on huomioitava, etteivät värit ole ainoa tapa ilmaista asiaa ja että niiden kontrastit ovat riittävät.

Kohderyhmän eli lukijakunnan huomioiminen intranetissa

Intranet toimii Laureassa organisaation yhteisten ohjeistusten ja käytänteiden kotipesänä. Se toimii samalla uutiskeskuksena ja väylänä moniin erilaisiin työssä ja opinnoissa tarvittaviin järjestelmiin ja sovelluksiin.

Intrauudistuksessa sisällön suunnittelussa yhtenä lähtökohtana oli tehdä merkityksellisiä, lukijalle tärkeitä ja kiinnostavia sisältöjä. Intranetin lukijakuntaan kuuluu yli 8000 opiskelijaa ja yli 500 henkilöstön jäsentä, jolla jokaisella on oma erityinen taustansa, koulutuksensa ja elämänkokemuksensa.  Joukossa on myös tieto- ja viestintätaidoiltaan hyvin erilaisia intranet -käyttäjiä.

Laurean intranetit toteutettiin Microsoftin Office 365-ympäristön Sharepointiin. Erotimme opiskelijoiden ja henkilöstön intranet -sisällöt omiin kokonaisuuksiin eli hubeihin. Tällä haluttiin karsia opiskelijoiden intranetista ne sisällöt, joilla ei ole heille merkitystä ja joita he eivät opinnoissaan tarvitse.

Intranetin sisällöntuottajille annettiin ohjeistuksia siitä, miten sivut tehdään saavutettaviksi. Vaikeampaa oli kuitenkin laatia ohjeistuksia siitä, miten sisällön voi kirjoittaa kaikille ymmärrettäväksi. Kirjoitetaanko ohjeistusta pedagogeille vai ensimmäisen vuoden opiskelijalle, toimiiko selkeä yleiskieli vai voiko käyttää tietyn alan terminologiaa tai vierasperäisiä sanoja. Voimmeko olettaa, että vierasperäiset sanat tai lyhenteet ovat lukijalle jo ennestään tuttuja.

Intran tekstien laatimisen yhtenä ohjenuorana on kuitenkin ollut tehdä palveluun vain sellaisia sivuja, joilla on merkitystä tekstin lukijalle.  Sellaisia tekstejä tai verkkosivuja, joita kukaan ei pidä ajan tasalla, ei etsi tai löydettyään edes ymmärrä, ei myöskään tarvita. Tämän vuoksi jokaiselle intranetin sivulle on nimetty vastuuhenkilö tai yhteyshenkilö, joka pitää huolta tekstin ajantasaisuudesta ja huolehtii, että sivu löytyy hakutoiminnolla.

Ymmärrettävyyttä on vaikea testata, mutta jo tietyillä sanavalinnoilla, lauserakenteilla, lukemista helpottavilla väliotsikoilla tai kuvia selventävillä teksteillä voimme viestiä lukijoille, että välitämme heistä.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202103268527

Jaa sivu