Eettinen toimintaohjeisto ohjaamassa korkeakoulun johtamista

Teksti | Jouni Koski

Ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaavan ammattikorkeakoululain (3 §) mukaan ammattikorkeakouluyhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, johon kuuluvat ammattikorkeakoulun opettajat, muu henkilöstö ja tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Ammattikorkeakoulun yhteisöllisesti laatima strategia, josta korkeakoulun hallitus päättää ammattikorkeakoululain (16 §) mukaisesti, määrittää strategiset tavoitteet korkeakoulun johtamiselle. Koska korkeakoulu on monimuotoinen ja laaja ammattikorkeakouluyhteisö, niin sen strategian laadinta kuin sen toteuttaminen edellyttävät vahvaa yhteisön jäsenten osallisuutta. Osallisuus ja yhteiskehittäminen sitouttavat ammattikorkeakouluyhteisön jäseniä yhteisiin tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen yhdessä.

Kun tuhannet ammattikorkeakouluyhteisön jäsenet toimivat yhdessä ja toteuttavat monialaisen korkeakoulun strategiaa, tarvitaan ohjausta käytännön arjen tueksi. Työskentelyä ohjaavat korkeakoulun arvot. Lisäksi käytännön arjen tukena on korkeakoulun eettinen toimintaohjeisto, joka on niin ikään yhteisöllisesti laadittu. Eettinen toimintaohjeisto täydentää ja täsmentää erilaisia laista tulevia velvoitteita ja muita ohjeita, joihin korkeakoulu on sitoutunut. Korkeakoulussamme eettisellä toimintaohjeistolla on pian jo vuosikymmenen perinne, mutta korkeakoulun uusi 2030 -strategia ja muuttuneen toimintaympäristön asettamat kehittämisvaateet edellyttivät eettisen ohjeistuksen uudistamista. Korkeakoulumme eettinen toimintaohjeisto ohjaa myös korkeakoulun johtamista ja sille siinä asetetaan seuraavat vaateet:

  •     Johdamme Laurean arvojen ja strategian mukaisesti.
  •     Johtaminen on oikeudenmukaista ja arvostavaa.
  •     Kohtaan jokaisen yksilönä ja kohtelen kaikkia yhdenvertaisesti.
  •     Olen johtajana ja esimiehenä läsnä, kuuntelen ja kuulen, sekä keskustelen kunnioittavasti.
  •     Päätän minulle kuuluvista asioista.
  •     Hyödynnän organisaatiossa olevaa osaamista päätöksenteossa.
  •     Vastaan itseni johtamisesta ja pyydän tarvittaessa tukea.
  •     En väistä vaikeita tilanteita, vaan toimin rakentavasti niiden ratkaisemiseksi
  •     Viestin ja perustelen päätökseni selkeästi ja avoimesti.

Eettinen toimintaohjeisto, jonka muut sisältöalueet johtamisen lisäksi ovat oppiminen, työ sekä yhteisö ja sidosryhmät, ohjaa kaikkia korkeakouluyhteisön jäseniä antaen vielä erikseen suuntaviivat korkeakoulun johtamiselle arjessa.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101181971

Jaa sivu