ENM-lyhytvaihto: mahdollisuus pistäytyä harjoittelussa toisessa kulttuurissa

Teksti | Anu Haavisto

Yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset edellyttävät kykyä kohdata eri kulttuuritaustasta tulevia asiakkaita sekä taitoa viestiä ammatillisesti vieraalla kielellä. Opiskelijan näkökulmasta omakohtainen autenttinen kokemus toisesta terveydenhuoltojärjestelmästä ja -kulttuurista parantaa valmiuksia kohdata erilaisia asiakkaita niin kotimaassa kuin kansainvälisissä tehtävissä. ENM (European Nursing Module) -verkosto tarjoaa hoitotyön opiskelijoille matalan kynnyksen mahdollisuuden kahden viikon lyhytvaihtoon 14 jäsenmaassa.

kuvituskuva.
ENM verkoston management meeting -osallistujat 2023 Northamptonissa Englannissa. Kuva: Iain Schrantz CC BY-SA 4.0

Kulttuurisen osaamisen kasvava tarve

Laurea-ammattikorkeakoulun strategisena tavoitteena on olla osa eurooppalaista korkeakouluverkostoa laajentaen ja syventäen kansanvälisiä kumppanuuksia (Laurea 2023). Kansainvälisen korkeakouluyhteistyön ja maakuvatyön tuleekin olla tavoitteellista toimintaa suomalaisissa oppilaitoksissa (OKM 2016). Monikulttuurisessa työelämässä ja terveydenhuollon ympäristöissä kulttuurisen sensitiivisyyden ja kulttuurisen ymmärryksen merkitys korostuu aiempaa enemmän (Bohman & Borglin 2014). Kansallisesti määriteltyjen yleissairaanhoitajan osaamisvaatimusten mukaan työntekijän on pystyttävä kohtaamaan erilaisista kulttuuritaustoista tulevia asiakkaita yksilöllisesti ja kyetä vuorovaikutukseen vieraalla kielellä. (Savonia AMK 2020).

Tutustuminen toisen maan terveydenhuoltojärjestelmään ja hoitotyön kulttuuriin harjoittelupaikassa ulkomailla valmistaa sairaanhoitajaopiskelijoita työskentelyyn monikulttuurisessa yhteiskunnassa kotimaassa ja mahdollisissa tulevissa kansainvälisissä työtehtävissä. Keskeistä vaihtoharjoittelussa on opiskelijan omakohtainen kokemus ulkopuolisena toimimisesta vieraassa ympäristössä. Pärjääminen ympäristössä, jonka sääntöjä ja käyttäytymismalleja ei voi samalla tavoin ennakoida kuin kotimaan harjoittelupaikassa, lisää opiskelijan ammatillista itseluottamusta ja kykyä toimia joustavasti uusissa ja odottamattomissa tilanteissa. Samalla, kun opiskelijan kulttuurinen tietoisuus lisääntyy, voi kokemus avata uusia näkökulmia oman maan terveydenhuoltoon.  (Bohman & Borglin 2014.) Aluetta kehittävänä korkeakouluna Laurea tarjoaa vastuullisesti erilaisia vaihtoehtoja opiskelijoille kehittää kansainvälisyysosaamistaan ja kulttuurista kompetenssiaan.

ENM-”lyhytvaihto” matalan kynnyksen mahdollisuutena

European Nursing Module -verkosto järjestää kahden viikon opiskelijavaihtoja verkoston jäsenkorkeakouluissa eri puolilla Eurooppaa kolme kertaa vuodessa. Vaihtoviikot ovat kaikissa jäsenmaissa samat, ja vaihdon rakenne toteutuu samanlaisena kaikissa oppilaitoksissa. Vaihdon aikana opiskelijat tutustuvat kohdeyliopiston kampukseen ja opetukseen kahtena päivänä viikossa. Muina viikonpäivinä opiskelijat harjoittelevat kohdemaassa terveydenhuollon yksikössä paikallisen hoitotyöntekijän ohjauksessa. (European Nursing Module Network 2021.)

ENM-vaihdon tavoitteena on kehittää opiskelijan ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden vaikutuksesta terveyteen, ja vahvistaa sairaanhoitajan rooliin kasvamista omaa kulttuuritaustaa laajemmassa hoitotyön kontekstissa. Tarkoitus on lisätä suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välisen dialogin arvostusta. Opiskelijat saavat vaihdon aikana mahdollisuuden esitellä oman maansa terveydenhuoltoa hoitotyön opiskelijoille kohdemaassa. Oppimiskokemuksia reflektoidaan vaihdon loppuvaiheessa kohdemaan ENM-koordinaattorin sekä vaihdon päätteeksi oman korkeakoulun ENM-koordinaattorin ja muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa. (European Nursing Module Network 2021.)

Reflektiopäiväkirjoissaan ENM-vaihto-opiskelijat arvioivat kokemuksiaan suhteessa vaihdon tavoitteisiin. Laurea-ammattikorkeakoulusta vaihtoon lähteneet ovat arvostaneet mahdollisuutta lukukautta lyhyempään vaihtojaksoon, sillä monelle ENM-vaihto on ollut ensimmäinen ulkomaanmatka yksin. Opiskelijat ovat myös kokeneet vaihtoviikkojen selkeän rakenteen tukevan oppimista.

”Sain kuitenkin kokemuksestani kaiken mitä havittelin ja vielä enemmänkin irti. Sain hurjasti itsevarmuutta itsenäiseen suoriutumiseen, harjoitin kieltäni ja etenkin ammattisanastoani, sain uusia ystäviä sekä upean kokemuksen.. Koen myös tärkeäksi, että sain pohdiskella kokemustani sekä oppimaani tämän tehtävän muodossa.”

Vaihdosta palaavien kokemuksissa korostuu vertailu suomalaisen ja vaihtokohteen terveydenhuoltojärjestelmän välillä. Myös sairaanhoitajan erilainen rooli tai paikka sairaalan hierarkiassa herättävät opiskelijoissa monenlaisia ajatuksia.

”Sairaanhoitajien arvostus ja tietynlainen auktoriteetti näkyi muun hoitohenkilökunnan tavasta toimia ja konsultoida sairaanhoitajia.”

Kahden viikon ”lyhytvaihto” voi siis kokemuksena olla saavutettava ja samalla arvokas oppimistilaisuus opiskelijalle, jolla ei ole mahdollisuutta lähteä pidempään opiskelijavaihtoon opintojensa aikana.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023052548001

Jaa sivu