“Hanke on enemmän kuin tekijöidensä summa” – kokemuksia Elossa! -hankkeen 3AMK-yhteistyöstä

Teksti | Sanna Soini , Anniina Honkonen , Anu-Riikka Eerola , Anna Ruohonen , Petteri Saloranta

Mitä tapahtuu, kun yhdistetään vanhustyön, luovan alan sekä liiketalouden osaaminen? Elossa! -hankkeessa ainakin mieleenpainuvia luovia työpajoja, uusia liiketoimintaideoita, monialaista yhteistyötä sekä luova yhteistoimintamalli.

3AMK-yhteistyöllä kohti monialaisempaa osaamista ja osaamisen jakamista

kuvituskuva.
Kuva: Nathalia Segato on Unsplash

3AMK on Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteistyössä syntynyt liittouma, joka käynnistyi vuonna 2017. 3AMK-liittouman tavoitteena on, että pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut pystyvät yhdessä vastaamaan aikaisempaa paremmin ja tehokkaammin opiskelijoiden sekä työelämän tarpeisiin. 3AMK tarjoaa kolmen korkeakoulun opiskelijoille erilaisia yhteistyössä koostettuja opintoja. Opintotarjonnan lisäksi tehdään paljon yhteistyötä TKI-hankkeiden, yrittäjyyden ja innovaatioiden parissa. (3AMK; Rauhala 2021, 5.)

Selvityksen mukaan (Rauhala 2021, 40–41) keskeisin lisäarvo 3AMK-yhteistyössä liittyy uuden oppimiseen, kokeiluun ja kehittämiseen, jossa opitaan toisilta sekä hyödynnetään toisten osaamista. Myös monipuolisempi osaaminen yhteisessä toiminnassa ja sen kautta tapahtuva voimaantuminen koetaan tärkeäksi. Tämä korostuu erityisesti työelämäyhteistyössä tehtävässä toiminnassa. (Rauhala 2021, 40–41.) 3AMK -hankkeet ovat siis useamman eri organisaation yhteistyössä toteuttamia laajoja kokonaisuuksia, joihin jokainen toteuttaja tuo oman asiantuntijuutensa ja toimintakulttuurinsa.

Elossa! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä -hanke ei ole poikkeus. Hanketta ovat olleet toteuttamassa 3AMK -kumppanikorkeakoulut ja yhteistyökumppanina ovat toimineet Helsingin Seniorisäätiön hoivakodit. Hankkeen tavoitteena on ollut hoivakodin ja luovien alojen uudenlaiseen yhteistyöhön ja ekosysteemiseen ajatteluun pohjautuvan toimintamallin kehittäminen ja validointi. Voit lukea lisää hankkeesta: Elossa! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä | Metropolia

Kokemuksia 3AMK Elossa! -hankematkalta

Hankkeessa jokaisella ammattikorkeakoululla on ollut selkeä rooli ja omat päävastuualueensa. Tietyt toiminnat, kuten viestintä, ovat olleet yhteisesti kaikkien vastuulla. Hankkeen aikana on toteutettu useampi tutkimuksellinen työ (muun muassa alkukartoituskysely ja haastattelut, luovien työpajojen palautekyselyt, sidosryhmäkysely), joista jokainen ammattikorkeakoulu on ollut vuorotellen vastuussa.

Laurea on toiminut hankkeessa pääkoordinaattorina. Lisäksi Laurean vastuulla on ollut draaman sekä kuvataiteen luovien työpajojen koordinointi ja toteutus yhdessä luovan alan toimijoiden kanssa.  Metropolian osaamisalueena on ollut luovan alan toimijoiden koulutus vanhustyön ja ryhmänohjauksen näkökulmasta. Metropolia on vastannut myös teknologiatyöpajan suunnittelusta sekä musiikin työpajojen toteutuksesta yhdessä opiskelijoiden ja luovan alan toimijoiden kanssa. Haaga-Helia on toteuttanut luovien alojen toimijoiden liiketoimintaosaamisen sparrauksen sekä luovien alojen ja hoivakotien yhdistämisen (match making) käytännön kokeiluja varten. Lisäksi Haaga-Helian johdolla on hankkeessa kehitetty luovien toimijoiden ja hoivakotien välistä yhteistyömallia.

Hankesuunnitelmaan kirjoitettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi hankkeessa on rakennettu myös 3AMK-yhteistyötä, sillä jokainen organisaatio omaa hieman erilaiset toimintakulttuurit ja työskentelyn tavat. Yhteisten keskustelujen ja kokeilujen kautta on syntynyt vaikuttava hanke, joka hyödyttää niin hoivakoteja, luovan alan toimijoita kuin meitä hanketoimijoitakin. Vaikka hanke on ansiokkaasti luonut lisää ymmärrystä siitä, miten monialaisesta yhteistyöstä voidaan hyötyä suomalaisessa elinkeinoelämässä, on rakennetun yhteistyömallin jalkauttaminen konkreettisesti käytännön tasolle silti haaste ja työ jatkuu myös hankkeen jälkeen.

“Toimialojen välisestä yhteistyöstä ja sen mahdollistamisesta syntyy monipuolista ja eri sidosryhmiä palvelevaa arvoa: luovat toimijat saavat kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia, hoivakodit uusia ulottuvuuksia muun muassa vuorovaikutukseen ja laatuun.”

Hankkeen aikana jokainen ammattikorkeakoulu on päässyt pohtimaan, tekemään ja oppimaan uutta. Hanke on tuonut uusia näkökulmia niin yrittäjyyden ja liiketoiminnan, hoiva-alan ja vanhustyön kuin luovan alan kannalta.  Ennen kaikkea on opittu paljon eri toimialojen yhteistyön kehittämisestä. Toisaalta hankkeessa on opittu uutta myös käytännön tekemisestä muun muassa podcastien, markkinoinnin ja erilaisten työpajojen muodossa. Lisäksi kolmen organisaation toimintatapojen ja -kulttuurien yhteensovittaminen on ollut opettavaista ja antoisaa.

“3AMK-yhteistyö on opettanut myös paljon, kun jokainen on päässyt hyödyntämään omia vahvuuksiaan – tuloksena hieno, monialainen yhteistyö.”

“Yhteistoiminnassa on valtava voima eri toimijoiden välillä ja sen myötä potentiaalin valjastaminen kehittyy entisestään – lopputulema on suurempi kuin sen osien summa.”

Elossa!-hankkeen Vanhustyön luovemmat kasvot –podcastsarjan viimeinen jakso tarkastelee kuljettua hankematkaa, sen kohokohtia ja karikoita sekä suuntaa katseen myös tulevaisuuteen. Kuuntele jakso Spotifysta tai Soundcloudista.

Elossa!-hanke päättyy maaliskuussa 2023. Hankkeen päätöstapahtuma järjestetään torstaina 23.3.2023 Ravintola Wanha Bäckbyssä Vantaalla. Tapahtumaan voi osallistua paikan päällä tai verkossa. Ohjelmassa nousevat esille muun muassa luovien toimijoiden liiketoimintamallit, hoivakotien asukkaat, luovat menetelmät ja hankkeen aikana kehitetty yhteistoimintamalli. Tule mukaan aistimaan luovan hoivatyön uusia tuulia! Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

Lähteet:

  • 3AMK- Mikä on 3AMK? Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen korkeakoululiittouma. 3AMK – Työmaana tulevaisuus. Viitattu 15.12.2022.
  • Rauhala P. 2021. 3AMK-liittouma korkeakoulupoliittisena innovaationa. Selvitys Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisesta yhteistyöstä ja sen tuloksista 2017–2020. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja TAITO-sarja 75.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301122600

Jaa sivu