Hankkeilla parempaa rikosseuraamusalaa

Teksti | Janika Lindström

Hankkeet ovat keskeisiä rikosseuraamusalan korkeakouluopetuksen sisällöissä. Ne tuovat opiskelijoille runsaasti erilaisia yhteistyömahdollisuuksia sekä tarjoavat mahdollisuuksia päästä kehittämään alaa yhdessä ammattilaisten kanssa. Erilaiset hankkeet tarjoavat näkökulmia alaan liittyvistä muutostarpeista, joihin hanketyöllä pyritään vastaamaan.

Laurea-ammattikorkeakoulussa on pian päättymässä kaksi ja puoli vuotta kestänyt KEIJO-hanke (KEIJO-hanke, kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta, ESR 2018–2020). Hankkeessa rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt osallistuivat kokemusasiantuntijakoulutukseen, joka sisälsi kolme kuukautta kokopäiväistä opiskelua Laurea-ammattikorkeakoulussa sekä harjoittelujakson (3–6 kk) työelämässä. KEIJO-hankkeessa kouluttautuneet toimivat työelämässä rikos- ja päihdetaustaan liittyvän kokemustiedon pioneereina, joiden asiantuntijuus perustuu omakohtaisiin kokemuksiin toipumisesta sekä rikollisuudesta irrottautumisesta.

Riksu-hanke (Riksu-hanke, rikoksista irtaantumista tukeva sukupuolisensitiivinen kuntoutus, ESR 2020-2023) alkoi tämän vuoden lokakuussa. Hankkeessa kehitetään rikostaustaisten naisten tarpeisiin vastaavaa kuntoutusta, jossa huomioidaan naiserityisen työn erityispiirteet sekä rikoksista irtaantumisen, päihdekuntoutumisen että perhesuhteiden ja arjen taitojen rakentamisen näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on kehittää rikosseuraamuksen aikana ja seuraamuksen jälkeen toteutuva kuntoutuksellinen jatkumo.

Laurea-ammattikorkeakoulu on mukana myös DigiIN-hankkeessa, jossa se tutkii vankien palveluiden digitalisaatiota. DigiIN-hanke toteutetaan vuosina 2019-2025. Rahoittajana on Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN).

Laurea-ammattikorkeakoululla on vireillä myös hankeavustushakemuksia, joista eräs liittyy rikoksien ehkäisyyn. Toteutuessaan se edistäisi rikosseuraamuksissa sekä seuraamusten jälkeen yhden erityisryhmän asemaa merkittävästi. Hanke myös tuottaisi käyttöön digitaalisia kuntoutusohjelmia avoseuraamuksissa oleville valtakunnallisesti.

Erilaisiin hankkeisiin sisältyy kehittämisen ja innovaatioiden lisäksi tutkimusta. Edellä kuvatuissa hankkeissa Laurealla on vahva rooli myös hanketoimintaan liittyvän tutkimuksen tekemisessä. Hankkeet tuovat Laurea-ammattikorkeakoulun rikosseuraamusalaan merkittäviä integraatiomahdollisuuksia, joiden avulla opiskelijat pääsevät mukaan kehittämistoimintaan korkeakouluopintojensa yhteydessä. Hankkeissa opiskelijoille tarjoutuu harjoittelu- ja projektityömahdollisuuksia sekä erilaisia opinnäytetyötilauksia. Hanketoiminnassa on myös mahdollista päästä kehittämään rikosseuraamusalaan liittyviä ammatillisia käytänteitä.

Laurean hankekumppanit ovat rikosseuraamusalan keskeisiä toimijoita, joiden kanssa yhteistyö ja kehittämistoiminta on jatkunut jo vuosia erilaisissa tutkimushankkeissa. Hankekumppaneiden keskinäinen luottamus sekä toimintakulttuuri ovat tulleet toisilleen tutuiksi ja hanketyössä innovointi etenee sekä laajenee toiminnan edetessä.

Tulevaisuudessa rikosseuraamusalaan liittyy monia kehittämiskohteita, joiden haasteita tunnistetaan yhdessä rikosseuraamusalan asiantuntijoiden kanssa. Myös kehittämisyhteistyöhön valitaan parhaat kumppanit, joilla on rohkeutta toimia alan edelläkävijänä sekä kokeilla uudenlaisia ratkaisuja. Myös tulevaisuudessa hankkeet tarjoavat kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia, joilla vastataan yhdessä määritettyihin käytännön tarpeisiin.

Lisätietoja:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020102888639

Jaa sivu