Henkilöstöjohtamisen osaamisen kehittyminen Laurean avainkumppaniprojekteissa

Teksti | Taru Tallgren

Tässä artikkelissa kartoitetaan, miten liiketalouden opiskelijan henkilöstöjohtamisen (HR) osaaminen vahvistuu avainkumppanien kanssa tehtävissä kehittämisprojekteissa ja millaista lisäarvoa yhteistyö tuottaa kumppaneille ja lehtoreille. Laurea on solminut avainkumppanuuksia syksystä 2019 lähtien tavoitteena syventää yhteistyötä strategisten kumppanuuksien kanssa. Kumppanuus on maksullista toimintaa (2 500 euroa/vuosi) ja sisältää projekti- ja rekrytointiyhteistyötä sekä näkyvyyspaketin. Kevään 2023 alussa kumppanuusverkostossa on 85 eri toimijaa. (Laurea 2023a.)

avainkumppanuus tarjoaa projekteja, näkyvyyttä, rekrytointeja ja alumniyhteistyötä.
Kuvio 1. Avainkumppanuuden yhteistyömuodot. (Laurea)

Laurean liiketalouden opiskelijat voivat opiskella henkilöstöjohtamista täydentävinä opintoina niin opintojaksojen kuin projektitoimeksiantojen kautta. HR-painotteisia projekteja toteutetaan Hyvinkään kampuksella projektioppimisympäristössä pääsääntöisesti avainkumppanien toimeksiantoina. Projekteissa opiskelu (P2P) on pedagoginen koulutusmalli, jossa opiskelijat, yritysten edustajat ja lehtorit yhteiskehittävät työelämän aitoja toimeksiantoja. Projektit kestävät tyypillisesti lukukauden, jonka aikana tiimit toteuttavat kumppanin antaman toimeksiannon sekä opiskelevat käytännön toteutusta varten tarvittavan tietoperustan. Tiimeissä on keskimäärin seitsemän jäsentä, joista yksi opiskelija toimii projektipäällikkönä vahvistaen projektipäällikkö- ja esihenkilöosaamistaan. Tiimejä ohjaa liiketalouden asiantuntijalehtorit, jotka tapaavat opiskelijoita säännöllisissä viikkotapaamisissa varmistaen heidän osaamisen kehittymistään sekä projektin tavoitteiden toteutumista.

Henkilöstöjohtaminen on yrityksen liiketoiminnan osa-alue, jolla varmistetaan tarvittavan henkilöstön osaamista, suorituskykyä, sitoutumista, hyvinvointia, uudistumista ja riittävyyttä. HR- toimintoihin kuuluvat myös henkilöstökulujen optimointi osana yrityksen taloudellista kannattavuutta. Keskeinen osa henkilöstöjohtamista on yrityksen brändin, työnantajakuvan ja hakijakokemuksen vahvistaminen turvaamaan yrityksen menestyminen kilpailussa osaavista työntekijöistä. Ammattitaitoisten HR -asiantuntijoiden työ tuottaa parhaimmillaan yritykselle merkittävän kilpailuedun. Kilpailuetua tuottava HR-työ on strategista, vastuullista sekä tehokasta tuottaen sujuvia ja ketteriä henkilöstöprosesseja muuttuviin liiketaloudellisiin toimintaympäristöihin. (Viitala 2020, 10–14.)

Yhteiskehittäminen yritysten HR-asiantuntijoiden kanssa tuottaa opiskelijalle osaamista, ammatillisia verkostoja ja uravisioita

Laurean vuonna 2022 uudistettu henkilöstöjohtamisen täydentävien opintojen (60 op) sisällöt tarjoavat laaja-alaisen työelämälähtöisen osaamispohjan tulevaisuuden HR-ammattilaisille. Opintoja tarjotaan opintojaksojen ja projektien kautta niin lähi- kuin etäopetuksena. Opintojaksopohjaisissa opinnoissa opiskelija voi valita moduulit ”Modernit henkilöstökäytännöt” (30 op) ja ”Vaikuttava lähijohtaminen” (30 op). Opinnoissa opiskelija saa valmiuksia esimerkiksi henkilöstökäytänteiden ja työnantajakuvan edistämisessä, työlainsäädännössä, data-analytiikassa ja tiimien johtamisessa. HR-opinnot antavat kokonaiskuvan myös yrityksen strategiaosaamiseen ja kannattavaan liiketoiminnan eri osa-alueisiin. (Laurea 2023b.)

Henkilöstöjohtamisen projektit tarjoavat opiskelijalle tiedollisen perustan lisäksi lisäarvona mahdollisuuden työskennellä osana yritysten HR-tiimejä ja vahvistaa osaamisen lisäksi ammatillisia verkostoja tukemaan uravisiointia ja työllistymistä. Projektityöskentely vahvistaa monipuolisesti myös yleisiä työelämävalmiuksia kuten johtamis-, viestintä- ja neuvottelutaitoja, päätöksenteko- ja ongelmanratkaisukykyä sekä valmiutta omaksua uusia IT-järjestelmiä. (Aalto, Jaakkola, Tallgren & Uusitalo 2019.)  Alla palautteita HR- projekteissa opiskelleilta opiskelijoilta:

”Projekteissa opiskelu antaa etenkin HR-opiskelijoille tärkeitä yhteistyö- ja kommunikointitaitoja, joita ihmisläheisessä työssä HR:n parissa tarvitaan. Jo yhden projektin jälkeen koen, että projekteissa työskentely on tehokas tapa oppia ja saada opintopisteitä kasaan konkreettisen työn parissa.”  HR- opiskelija, Laurea

”Projekteissa olen päässyt oppimaan ja ymmärtämään, mitä eri HR-tehtävät käytännössä pitävät sisällään, ja ne ovat auttaneet minua hakeutumaan itselleni mieluisiin harjoittelu- ja työtehtäviin.” HR- opiskelija, Laurea

HR-projekteja tarjotaan kolmella eri osaamisen kehittymisen painopisteellä. ”Henkilöstöjohtamisen kehittämisen projektin” (15 op) osaamisen tavoitteet painottavat opiskelijan yhteiskehittämisvalmiuksia ja kyvykkyyttä hyödyntää erilaisia digitaalisia alustoja, fasilitointia sekä palvelumuotoilua. Opiskelija vahvistaa myös valmiuksiaan henkilöstövoimavarojen ja henkilöstökäytänteiden kehittämisessä. Hän osaa laatia esimerkiksi henkilöstön osaamisen kehittämisen polkuja sekä jatkuvan oppimisen käytänteitä. (Laurea 2023b.) Toteutuneissa toimeksiannoissa on kehitetty muun muussa osaamisen johtamisen ja arvioinnin malleja sekä etäjohtamista digityökäytänteitä. Projekteissa on hyödynnetty myös tekoälyä osaamisprofiilien rakentamisessa sekä vertailtu HR-järjestelmien ominaisuuksia ja käytettävyyttä.

”Työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen kehittämisen projektin” (15 op) osaamisen kehittymisen pääpaino on työnantajabrändin ja työnantajakuvan vahvistamisessa sekä rekrytoinnissa. (Laurea 2023b.) Tehdyissä projekteissa on kehitetty yrityksen rekrytointimenetelmiä ja toteutettu työntekijöiden rekrytointiprosesseja sekä -tapahtumia. Kahden viimeisen vuoden aikana työelämäkumppanit ovat toimeksiannoissaan halunneet vahvistaa erityisesti yrityksen tunnettuutta tai työnantajakuvaa.

”Henkilöstöjohtamisen uudistamisen projekti” (15 op) vahvistaa opiskelijan kyvykkyyttä uudistaa henkilöstövoimavaroja ja henkilöstökäytänteitä. Osaamisen kehittymisen tavoitteena on oppia tukemaan henkilöstön työhyvinvointia ja resilienssiä. (Laurea 2023b.) Toteutuneissa toimeksiannoissa on edistetty esihenkilön valmiuksia ja keinoja johtaa etätiimejä. Projekteissa on kehitetty erilaisia työhyvinvointitoimenpiteitä tai – tapahtumia sekä valmentavan johtamisen käytänteitä. Kumppanit ovat tilanneet myös erilaisia henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyitä sekä selvityksiä muun muussa GDPR:n tuomista vaikutuksista HR-toimintoihin.

Avainkumppaniyritykset saavat projektiyhteistyössä opiskelijoilta kehitysresursseja ja uutta tietotaitoa

Henkilöstöjohtamisen projektien toimeksiantajat ovat tyypillisesti Laurean avainkumppaneita. Kumppanuus tarjoaa monia eri yhteistyön muotoja, joiden avulla yritykset voivat kehittää liiketoimintaansa ja vahvistaa tulevaisuuden osaajien saatavuutta. Projektiyhteistyössä opiskelijat toimivat yrityksen kehitysresursseina tuoden mukanaan uutta tietotaitoa. Rekrytointiyhteistyön avulla kumppanit voivat vahvistaa työvoimatarpeiden ennakointia ja vähentää rekrytointiriskiä esimerkiksi palkkaamalla jo tutuksi tulleita opiskelijoita.  Näkyvyysyhteistyössä yrityksen brändi saa lisätunnettuutta tavoittaen Laurean hieman alle 8000 opiskelijaa ja 30 000 alumnia. (Laurea 2023c.)

Laurean pitkäaikainen avainkumppani Rantalainen Oy on yksi Suomen suurimmista tilitoimistoista, joissa asiakkaiden käytössä on yli 1000 koulutetun taloushallinnon ammattilaisen osaaminen. Rantalainen haluaa panostaa henkilöstönsä ammatillisen osaamisen kehittymiseen ja työhyvinvointiin pitkäjännitteisesti sekä suunnitelmallisesti. (Rantalainen 2023.) Hyvinkään kampuksen P2P- opiskelijat ja Rantalainen ovat toteuttaneet yhteistyössä kolme henkilöstöjohtamisen kehittämisprojektia. Syksyn 2022 toimeksiantona oli yrityksen työtyytyväisyyskyselyn pohjalta esille tullut tarve selvittää työperäisen stressin juurisyitä ja hallintaa. Tavoitteena oli löytää keinoja, miten työntekijä voi itse omalla toiminnallaan lievittää stressiä ja hallita paremmin työtään. Tuotoksena opiskelijatiimi toteutti henkilöstölle suunnatun oppaan, jossa esiteltiin hyviä käytänteitä ja konkreettisia työkaluja muun muussa stressin sekä ajanhallintaan. Rantalaisen henkilöstöpäällikkö Juuso Siltakorpi luonnehti avainkumppaniprojektien hyötyjä seuraavasti:

”Opiskelijoiden kanssa tehtävät yhteistyöprojektit ovat olleet hyödyllisiä ja erityisesti niiden korkea laatutaso on ilahduttanut ja jopa yllättänyt. Lopputuotteena on ollut käytännönläheisiä oppaita tai muuta työelämässä helposti hyödynnettävää pelkän teoriapläjäyksen sijaan. Oikein valitut teemat ja helppolukuinen opas kestää aikaa ja siihen voi palata pitkään ja sitä voi hyödyntää monissa eri tilanteissa mm. perehdytyksen tukena. Projektiyhteistyö on muutoinkin ollut sujuvaa, hyvin organisoitua ja opiskelijat selvästi motivoituneita tekemään työnsä hyvin. Kun työn aiheen valintaan ja opiskelijoiden ohjaamiseen panostaa organisaation sisällä, saadaan lopputuotoksesta hyvin osuva ja sopiva, eikä ”päälle liimattava” tai muutoin arjesta irrallaan oleva. Useissa projektiyhteistöissä on kummunnut aihioita seuraaviin projekteihin tai edellisten syventämiseen ja pienillä sisäisillä resursseilla näitä olisi sisäisesti mahdotonta toteuttaa. ”

Laurean avainkumppaneita ovat myös monet sosiaali- ja terveysalan toimijat. Viime vuosina kyseessä olevat yritykset ja organisaatiot ovat halunneet panostaa henkilöstöjohtamisen projekteissa erityisesti työnantajabrändin vahvistamiseen helpottamaan uusien osaajien rekrytointia sekä tukemaan henkilöstönsä pitovoimaa. Syksyllä 2022 P2P-tiimi pureutui HUS Porvoon sairaalan työntekijäsaatavuuteen ja sisäistä työnantajakuvaa vahvistaviin käytännön toimenpiteisiin. Projektitiimi kehitti henkilöstön matalan kynnyksen palautteenantojärjestelmää ja selkeytti eri viestintäkanavien käyttötarkoitusta perehdyttyään ensin henkilöstön toiveisiin haastatteluiden avulla.  Tämän lisäksi tiimi kartoitti sairaanhoitajaopiskelijoiden näkemyksiä Porvoon sairaalan työnhakuilmoituksista, miten niiden sisältö innosti hakemaan avoinna oleviin työtehtäviä. HUS Porvoon sairaalan rekrytoija Hanna Kokko kuvailee yhteistyötä opiskelijoiden kanssa seuraavasti:

”Mielestäni yhteistyö Laurean opiskelijoiden oli ammattimaista ja laadukasta. Opiskelijat hahmottivat tehtävänannon sisällön ja loivat innovatiivisesti uusia näkökulmia asioiden eteenpäin saattamiseksi. Olen erittäin tyytyväinen projektin lopputulokseen ja niitä jo hyödynnetään meillä”.

Avainkumppaniprojektit antavat henkilöstöjohtamisen ennakointiosaamista lehtoreille

Kumppanien kanssa tehtävät kehittämisprojektit ovat ohjaaville lehtoreille kiinnostavia työtehtäviä, sillä niiden kautta saa laaja-alaista näkemystä työelämän ajankohtaisista trendeistä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Avainkumppanuustoiminnan vakiintuminen on myös keventänyt lehtorin työtä vähentämällä projektitoimeksiantojen hankintatarvetta ja vahvistanut projektien sisällöllistä laatua. Kun kumppanit ovat nähneet tärkeäksi sopia maksullisesta yhteistyötä Laurean kanssa, sitoutuminen opiskelijoiden kanssa tehtävään yhteiskehittämiseen on aktiivisempaa ja vaikuttaa siten myönteisesti opiskelijakokemukseen ja -opintopalautteisiin.

Projektien ohjauksessa on palkitsevinta nähdä opiskelijoiden osaamisen ja ammatillisen itseluottamuksen kehittyminen sekä aito ilo kumppanipalautteesta onnistuneiden tulosten jälkeen. Opiskelijat arvostavat aktiivisesti toimivaa ja viestivää yhteistyökumppania sekä myös saamaansa kehittävää palautteenantoa. Monivuotisen ohjauskokemuksen perusteella on helppo vetää yhteen menestyksellisen avainkumppaniprojektin resepti: ”kolmikantana” tehtävä tiivis yhteiskehittäminen työelämäkumppanin, opiskelijatiimin sekä ohjaajan kesken – laurealaista LbD:tä parhaimmillaan.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023021226853

Jaa sivu