HOPS-työskentely ja -työpajat opintojen etenemisen ja opiskelijan toimijuuden tukena

Teksti | Sanni Martikainen

Läpi opintojen tapahtuvan HOPS-työskentelyn tarkoitus on tukea opiskelijan oppimista ja opiskelumotivaatiota. Lisäksi HOPS-työskentely lisää opiskelijan hallinnan tunnetta opinnoistaan. Kerron tässä artikkelissa HOPS-työskentelyn periaatteista sekä kevät- ja syyslukukaudella 2021 lanseeratuista HOPS-työpajoista, joita OMA OTE – Opiskelijan hyvinvointitoimijuuden ja opintojen edistymisen tukeminen koronatilanteessa Laureassa -hankkeen toimijat järjestivät.

HOPS ja HOPS-työpajat Laureassa

kuvituskuva.
Kuva: Ravi Palwe on Unsplash

Tutkintonsa aikana opiskelija kerryttää työuransa kannalta tärkeää tietoa ja ammattitaitoa. Selkeä opetussuunnitelma auttaa opiskelijaa hahmottamaan, millainen hänen koulutuksensa on kokonaisuutena ja millaisen osaamisen hän tutkinnollaan saavuttaa. (Chanamarn & Tamee 2017, 1.) Laureassa opiskelijan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) koostuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaamisen opinnoilla saavutetaan kaikilta kyseisen tutkinnon suorittaneilta vaadittava ammattitaito. Täydentävän osaamisen opinnoilla puolestaan laajennetaan ja syvennetään ydinosaamista.

Jotta HOPSista on opiskelijalle mahdollisimman paljon hyötyä, on tärkeää, että hän ymmärtää miksi HOPS on olemassa ja miten ja miksi sitä päivitetään. OMA OTE-hankkeen toimijat ovat vuoden 2021 aikana pitäneet HOPS-työpajoja, joissa käydään läpi HOPSin toimintaperiaatteita ja opiskelijan HOPS-työskentelyä. Työpajoja järjestämällä haluttiin myös keventää opettajatuutoreiden työtaakkaa ja samalla välittää kaikille opiskelijoille sama tieto HOPS-työskentelystä.

HOPS opiskelijan osaamista ja toimijuutta vahvistavana työkaluna

HOPSin tarkoitus on tukea opiskelijan oppimista, motivoida tätä opiskelemaan ja luoda tunne siitä, että opiskelijalla itsellään on vaikutusvalta siihen, mitä hän haluaa opiskella, millä tavalla ja miten tiettyjen opintojen suorittaminen tukee hänen henkilökohtaisia tavoitteitaan ja suunnitelmiaan (The Glossary of Education Reform 2014). Tärkeää tavoitteiden onnistuneessa saavuttamisessa on, että henkilön asettama tavoite on tarpeeksi tarkka ja se on realistisesti saavutettavissa. On tärkeää, että henkilö pohtii itse, miksi haluaa saavuttaa tavoitteen ja ymmärtää, mitä sen eteen vaaditaan. Jos tavoite asetetaan vain ulkoisen tekijän, kuten ympäristön odotusten vuoksi, motivaatio työskennellä tavoitteen saavuttamiseksi on pienempi. Lisäksi tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää tehdä selkeä suunnitelma. (Koestner ym. 2002, 231.)

Itsemääräämisen tunteella on positiivinen vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen (mts. 240). Kun henkilö kokee voivansa vaikuttaa tavoitteen asettamiseen ja sen eteen työskentelyyn itse, hänelle syntyy hallinnan tunne ja motivaatio edistää tavoitettaan (Sheldon & Houser-Marko 2001, 152-153). HOPS on tärkeä työkalu opiskelutavoitteiden hahmottamiseen ja suunnitteluun. Kun opiskelija ymmärtää HOPSin toimintaperiaatteet ja osaa hyödyntää sitä opintojen suunnittelun työkaluna, hänelle syntyy hallinnan tunne omista opinnoistaan.  Tästä syystä on tärkeää, että opiskelija osaa heti opintojensa alusta asti käyttää HOPSia ja tietää, mitä hyötyä HOPSista on hänen tulevaisuuden tavoitteidensa toteutumisen kannalta.

Kevään 2021 HOPS-työpajat ja syksyn 2021 HOPS-infot

Zoomissa järjestetyt HOPS-työpajat käynnistyivät kevätlukukaudella 2021. HOPS-työpajoja vetäneet hanketoimijat pitivät työpajoissa ensin noin 20 minuutin mittaisen Powerpoint-esityksen HOPSista ja sen tärkeimmistä toimintaperiaatteista. Sen jälkeen HOPSin toimintaa demonstroitiin testitunnuksilla opiskelijan työpöydällä Pakissa. Tilaisuuden lopussa työpajan osallistujat pääsivät itse päivittämään täydentävän osaamisen valintojaan omalla HOPSillaan ja heidän oli mahdollista esittää kysymyksiä HOPS-työpajan vetäjille. Kevätlukukauden aikana OMA OTE -hanketoimijat järjestivät kymmenen HOPS-työpajaa. HOPS-työpajoista tiedotettaessa kerrottiin, että kussakin työpajassa käsiteltiin erityisesti tietyn koulutusalan HOPSia ja opintoja. Perusperiaatteet HOPS-työskentelyssä ovat kuitenkin kaikille opiskelijoille samat, joten opiskelija oli tervetullut mihin tahansa HOPS-työpajaan koulutusalastaan riippumatta. Kevään HOPS-työpajoihin osallistui 20 opiskelijaa.

Syyslukukauden 2021 HOPS-työpajat järjestettiin hankkeessa syntyneen uuden palvelukonseptin, Poikkeamon, toimesta. Poikkeamo on opintojen etenemistä ja opiskeluhyvinvointia tukeva ohjauspalvelu (Akiola, Martikainen & Niemi 2021). Poikkeamossa toimivat tukipalveluiden jäsenet järjestivät kahta erityyppistä HOPS-työpajaa: uusien opiskelijoiden HOPS-infoja ja jatkavien opiskelijoiden Tutkintosääntöinfo ja HOPS-työpajoja. Opiskelijat kutsuttiin jompaankumpaan näistä heidän opintojensa vaiheesta riippuen.

Uusien opiskelijoiden HOPS-infoja järjestettiin neljä ja ne oli suunnattu syksyllä 2021 opintonsa aloittaneille AMK-opiskelijoille. HOPS-infot oli ajoitettu jokaisen syksyllä 2021 aloittaneen ryhmän kalentereihin Pakissa. Näissä HOPS-infoissa keskityttiin HOPS-työskentelyn perusteisiin. Uusien opiskelijoiden HOPS-infoon osallistui 266 opiskelijaa.

Jatkavien opiskelijoiden Tutkintosääntöinfo ja HOPS-työpaja oli puolestaan suunnattu keväällä 2021 tai aiemmin opintonsa aloittaneille AMK- ja YAMK-opiskelijoille. Opiskelijoille lähetettiin sähköpostilla kutsu tilaisuuksiin. Näitä työpajoja järjestettiin neljä ja niihin osallistui yhteensä 54 opiskelijaa. Jatkavien opiskelijoiden työpajassa kerrottiin ensin elokuussa 2021 Laurean tutkintosääntöön voimaan tulleista merkittävimmistä muutoksista ja niiden vaikutuksista opiskelijan HOPS-työskentelyyn. Aiempaan verrattuna HOPS-työskentelyyn vaikuttaa erityisesti muutos, jossa opintoihin ilmoittautumisen kriteereiden yhtenä ehtona on, että opinto tulee olla ajoitettuna HOPSilla. Tutkintosäännön muutoksista kertomisen lisäksi jatkavien HOPS-infossa käytiin läpi erityisesti niitä HOPSin toimintoja, joiden merkitys on korostunut tutkintosäännön muutoksen myötä. Sekä uusien että jatkavien opiskelijoiden HOPS-tilaisuudet järjestettiin kevään tavoin Zoomissa ja niistä tehtiin tallenteet opiskelijaintraan.

Opiskelijoiden HOPS-tilaisuuksien lisäksi Poikkeamo järjesti HOPS-perehdytystä opettajatuutoreille elokuussa. Tässä tilaisuudessa käytiin läpi tutkintosäännön muutos ja sen vaikutus opettajan ohjaustyöhön. Opettajatuutoreille näytettiin myös opiskelijan näkymä HOPSiin testitunnusten avulla, jotta he saivat paremman kuvan, millä tavalla opiskelijan työpöydän näkymä Pakissa eroaa opettajan työpöydän näkymästä Pepissä.

Opiskelijoiden kokemukset HOPS-työpajoista ja -infoista

Kaikissa syksyllä 2021 järjestetyissä HOPS-tilaisuuksissa kerättiin palautetta opiskelijoilta palautekyselyn avulla. Palautekysely toteutettiin Zoomin Poll-työkalun avulla. Kyselyssä oli kolme arviointiasteikkokysymystä ja yksi suljettu kysymys. Avoin palaute ja kysymykset pyydettiin jättämään Zoomin kommenttikentässä. Opiskelijoilta kysyttiin seuraavia asioita:

  1. Koin HOPS-infon: 1 Turhaksi … 5 Todella hyödylliseksi
  2. Opin Pakin toiminnasta ja työkaluista: 1 Hyvin vähän … 5 Paljon uutta
  3. Koen HOPS-työskentelyn opintojeni aikana: 1 Todella turhaksi … 5 Erittäin hyödylliseksi
  4. Tiedän keihin voin ottaa yhteyttä HOPSiin liittyvissä kysymyksissä: kyllä / en / en ole varma – luulen tietäväni

Uusien opiskelijoiden HOPS-infon palautekyselyyn vastasi 159 opiskelijaa ja jatkavien opiskelijoiden tutkintosääntöinfon ja HOPS-työpajan palautekyselyyn 27 opiskelijaa. Uusista opiskelijoista 82 % vastasi kokeneensa HOPS-infon hyödylliseksi tai todella hyödylliseksi. Jatkavista opiskelijoista tätä mieltä oli 74 %. 42 % uusista ja 48 % jatkavista opiskelijoista koki oppineensa Pakin toiminnasta ja työkaluista uutta tai paljon uutta. HOPS-työskentelyn koki hyödylliseksi tai todella hyödylliseksi 78 % uusista ja 70 % jatkavista opiskelijoista. HOPS-infon jälkeen uusista opiskelijoista 73 % tiesi, keihin voi ottaa yhteyttä HOPSiin liittyvissä kysymyksissä. 25 % uusista opiskelijoista eivät olleet varmoja ja 2 % ei tiennyt ollenkaan, keneen olla yhteydessä. Jatkavista opiskelijoista 78 % vastasi tietävänsä, 19 % ei ollut varmoja ja 3 % ei tiennyt, keihin olla yhteydessä HOPS-kysymyksissä.

Suurin osa HOPS-infoihin osallistuneista opiskelijoista oli sitä mieltä, että tilaisuus oli heille hyödyllinen ja he oppivat tilaisuuden aikana uutta. Uudet opiskelijat kokivat HOPS-infon hieman hyödyllisempänä kuin jatkavat opiskelijat – tämä voi selittyä sillä, että uusille opiskelijoille HOPS-infossa tuli kokonaan uutta tietoa, kun taas vanhoille tutkintosääntöinfon ja HOPS-työpajan työpajaosuus oli kertausta Pakin käytöstä ja HOPS-työskentelystä. Jatkavista opiskelijoista puolestaan hieman suurempi osa vastasi tietävänsä, kehen olla yhteydessä HOPSiin liittyvissä kysymyksissä. Tämäkin luultavasti selittyy sillä, että opintojen edetessä Laurean toimintatavat ja HOPS-työskentely ovat tulleet opiskelijalle jo tutuksi.

HOPS-työpajojen ja -infojen jatkosta

HOPS-työpajat ja -infot ovat olleet hyödyllisiä niin opiskelijan kuin henkilökunnan näkökulmasta. Opiskelijoille suunnatuissa yhteisissä tilaisuuksissa on saatu tavoitettua suuria opiskelijamääriä kerralla ja kerrottua kaikille opiskelijoille samaa tietoa HOPSista. Tilaisuuksien pitäminen Zoomissa on mahdollistanut tilaisuuksien tallentamisen helposti, joten opiskelijat voivat katsoa tilaisuuden itselleen sopivana ajankohtana. Marraskuun 2021 loppuun mennessä tallenteita oli katsottu 75 kertaa.

Kevätlukukaudella 2022 Poikkeamo järjestää uusien opiskelijoiden HOPS-infoja sekä AMK- että YAMK-opiskelijoille ja jatkavien opiskelijoiden HOPS-työpajoja syksyllä 2021 tai aiemmin opintonsa aloittaneille AMK- ja YAMK-opiskelijoille.

Lähteet:

  • Akiola, J., Martikainen, S. & Niemi, H. 2021. Laurean oma ohjaamo eli Poikkeamo. Laurea Journal.
  • Chanamarn, N. & Tamee, T. 2017. Enhancing Efficient Study Plan for Student with Machine Learning Techniques. International Journal of Modern Education and Computer Science 3, 1-9.
  • The Glossary of Education Reform 2014. Personal learning plan. Viitattu 15.10.2021. www.edglossary.org/personal-learning-plan/
  • Koestner, R., Lekes, N., Powers, T. A. & Chicoine, E. 2002. Attaining personal goals: self-concordance plus implementation intentions equals success. Journal of Personality and Social Psychology 83, 231–244.
  • Sheldon, K. M. & Houser-Marko, L. 2001. Self-concordance, goal attainment, and the pursuit of happiness: Can there be an upward spiral? Journal of Personality and Social Psychology 80, 152–165.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021120759344

Jaa sivu