Hotus-hoitosuositusten levittäminen hoitotyön käytäntöön LbD-projektien avulla

Teksti | Anu Haavisto , Lilja Palo

Artikkelissa kuvataan näyttöön perustuvan hoitotieteellisen tiedon levittämistä hoitotyön käytäntöön sairaanhoitajaopiskelijoiden ja sote-organisaatioiden yhteistyönä toteutetuissa LbD-kehittämisprojekteissa. Artikkelissa esitellään toteutuksen kuvaus projektista, jossa ohjattiin Aikuisten diabetesta sairastavien insuliinihoidon ohjauksen sisältö -hoitosuosituksen käyttöä kotihoidon henkilökunnalle. Opiskelijoiden koulutuksen aikana tekemät LbD-kehittämisprojektit ovat hyviä esimerkkejä ammattikorkeakoulun aluekehitystehtävän toteuttamisesta. Porvoon Laurean sairaanhoitajaopiskelijat ovat levittäneet Hotus-hoitosuositusten tietoa sote-alan työpaikoille LbD-projekteissa Pitkäaikaissairaan hoitotyön opintojaksolla.

kuvituskuva.
Kuva:Pixabay

Näyttöön perustuva toiminta on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä potilaan tai asiakkaan parhaaksi. Näyttöön perustuvan hoitotyön tavoitteena on turvata potilaiden ja asiakkaiden vaikuttava, tasalaatuinen ja turvallinen hoito erilaisissa ympäristöissä. (Hotus 2022.)  Ammattikorkeakouluilla on sekä pedagoginen tehtävä opettaa opiskelijat käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa opintojen aikana että aluekehitystehtävä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014). Laurea-ammattikorkeakoulu on valinnut pedagogiseksi toimintamalliksi kehittämispohjaisen oppimisen eli LbD (Learning by Developing). Toimintamalli tukee Laurean aluekehitystehtävää. LbD-projektien aiheet lähtevät aidoista työelämän tarpeista, ja opiskelijat oppivat monipuolisesti projekteissa koulutuksen eri vaiheissa. (Laurea-ammattikorkeakoulu 2022.)

Esimerkki LbD-projektista kotihoidon henkilökunnalle

Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) hoitosuositukset ovat asiantuntijaryhmien laatimia, näyttöön perustuvia, parhaaseen hoitotieteelliseen tietoon pohjautuvia suosituksia valituista aiheista. Hoitosuositusten avulla yhtenäistetään käytäntöjä ja toimintatapoja hoitotyössä. Esimerkiksi Aikuisten diabetesta sairastavien insuliinihoidon ohjauksen sisältö -hoitosuositus kokoaa tutkimustietoa aikuisten insuliinihoitoisesta diabeteksesta. (Hotus-hoitosuositus 2020). Diabetes tarkoittaa taustaltaan erilaisia sairauksia, joissa verensokeri kohoaa joko insuliinihormonin puutteesta tai insuliiniresistenssistä johtuen (THL 2022). Kansansairautena ja kansanterveysongelmana diabetes lisääntyy nopeasti. Nykyaikaisilla seuranta- ja hoitomenetelmillä on mahdollista parantaa insuliininpuutosdiabeteksen hoidon tuloksia ja estää komplikaatioiden syntyä. Onnistunut hoito edellyttää kuitenkin vaikuttavaa potilaan omahoidon ohjausta. (Insuliininpuutosdiabetes: Käypä hoito -suositus, 2020.)

Aikuisten diabetesta sairastavien insuliinihoidon ohjauksen sisältö -hoitosuosituksesta on julkaistu varsinaisen suosituksen lisäksi hoitosuosituksen lyhennelmä, joka on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön kliinisessä hoitotyössä. Hotus-hoitosuosituksen lyhennelmässä käsitellään aiheet: insuliinin pistämisalueet, insuliinin pistämistekniikka, hypoglygemia, insuliinin omasäätö, hiilihydraattien arviointi, verenglukoosin omaseuranta (SMBG) ja insuliinihoidon haasteet. Kukin aihealue muodostuu suosituslauseista, tutkimusviitteistä, suosituslauseiden näytönasteesta sekä suosituslauseiden lyhyistä perusteluista. Näytön asteiden asteikko vaihtelee A:sta D:hen. Lyhenteet on selvennetty hoitosuosituksen sivuilla seuraavasti:

  • A Vahva tutkimusnäyttö
  • B Kohtalainen tutkimusnäyttö
  • C Niukka tutkimusnäyttö
  • D Ei tutkimusnäyttöä

Esimerkkinä suosituslauseesta insuliinin pistämisalueella on “Ohjaa diabetesta sairastavaa vaihtelemaan pistokohtaa usein, sillä insuliinin pistosalueiden laaja käyttö ehkäisee todennäköisesti lipohypertrofioiden kehittymistä”. Suosituslause päättyy lähdeviitteisiin ja näytön astetta kuvaavaan kirjaimeen B. (Hotus-hoitosuositus 2020.)

Esimerkkinä LbD-projektista Laurea-ammattikorkeakoulun Porvoon kampuksen sairaanhoitajaopiskelijat selvittivät projektin ensimmäisessä vaiheessa ennakkokyselyllä kotihoidon yhteistyökumppanin tiedon tarpeita diabetespotilaan insuliinihoidon ohjauksen sisällöistä. Projektin toisessa vaiheessa opiskelijat järjestivät dialogisen keskustelutiaisuuden yksikön hoitohenkilökunnan kanssa. Keskustelun painopisteinä oli ennakkokyselyssä esiin nousseet tiedon tarpeet ja Hotus-hoitosuosituksen sisältöön tutustuminen. Hoitohenkilökunta ohjattiin Hotuksen verkkosivuille ja Aikuisten diabetesta sairastavien insuliinihoidon ohjauksen sisältö -hoitosuositukseen. Vastaukset henkilökunnan esittämiin kysymyksiin insuliinihoitoisesta diabeteksesta löytyivät hoitosuosituksen lyhennelmästä. Henkilökunnan työkoneille lisättiin pikakuvake Hotus- hoitosuosituksiin tiedonhaun helpottamiseksi arkityössä.

Pohdinta

LbD-toimintamallin keskiössä ovat sekä yksilön että yhteisön oppiminen ja uuden osaamisen tuottaminen (Laurea-ammattikorkeakoulu 2022). Työelämäkumppaneiden palaute Hotus-hoitosuositusprojekteista on ollut hyvää. Työelämäkumppanit ovat valinneet hoitosuositukset yksikkönsä tarpeista lähtien ja ovat olleet aidosti kiinnostuneita LbD-projektien tuloksista. Useimmissa projekteissa Hotus-sivusto sekä -hoitosuositukset ovat olleet työelämäkumppaneille uusia tuttavuuksia. Projektien myötä hoitosuositukset ovat tulleet tutuiksi ja jääneet monissa työyhteisöissä jokapäiväiseen käyttöön.

Opiskelijoiden oppimisen näkökulmasta kehittämispohjaisissa projekteissa toteutuivat LbD-toimintamallin pääperiaatteet. (Kehittämispohjainen oppiminen 2022.) Opintojakson sisällön näkökulmasta opiskelijat oppivat ajantasaista tutkittua tietoa pitkäaikaissairaan hoitotyöstä. Opiskelijat esittivät projektisuunnitelmansa suunnitelmaseminaarissa ja valmiit projektiraportit projektiseminaarissa, jolloin pienryhmät oppivat myös toisten ryhmien hoitosuosituksista ja työskentelystä. Ammatti-identiteetti ja asiantuntijuus vahvistuivat projektin suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheessa yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa. Ryhmätyötaidot kehittyivät pienryhmätyöskentelyssä projektin aikana, ja opiskelijat oppivat soveltamaan luovasti erilaisia ohjausmenetelmiä hoitotyössä. Projektisuunnitelman ja -raportin laatiminen edistivät tiedon haun, kriittisen ajattelun ja akateemisen kirjoittamisen osaamista.

”Projektin aikana opimme käyttämään lähteitä ja tietokantoja sekä uusia työvälineitä. Saimme tietoa Hotuksen-hoitosuosituksesta ja miksi niitä kannattaa käyttää kliinisessä työssä sekä opimme käyttämään motivoivaa ja osallistavaa keskustelua.”

”Projektityömme lopputulos on onnistunut ja oppimisprosessissa olemme jokainen kokeneet paljon kehittymistä. Olemme päässeet kehittämään omia vahvuuksia yksilöinä sekä ryhmässä. Esimerkiksi lähdeviitteet ovat yksi osa-alue, jonka yksi ryhmän jäsen on osannut hyvin ja opettanut muita ryhmän jäseniä kehittymään tässä, toiselle kielioppi on ollut helpompaa ja kolmannelle tiedon hankinta on ollut luontaista.”

Hotus-hoitosuosituksista voi lukea lisää www.hotus.fi, näytön tiivistäminen.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022031022942

Jaa sivu