Hyödynnä Sotetiekarttaa

Teksti | Tarja Kantola , Liisa Ranta

Sotetie-sivusto on avautunut palvelemaan niin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kuin työelämän ja koulutusalan organisaatioitakin. Löydät sivustolta muun muassa tietoa jatkuvasta oppimisesta sekä käytännön esimerkkejä ja konkreettisia välineitä, jotka tukevat työyhteisöjen osaamisen kartoittamista ja kehittämistä. Sivuston tarkoituksena on tukea työelämän ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä vaikuttavan koulutuksen tuottamiseksi.

kuvituskuva.
Kuvaaja Monstera palvelusta Pexels

Sote-alan kaikille toimijoille yhteisistä eli geneerisistä osaamisista on luotu sivustolle oma kokonaisuutensa. Osaamisten kuvausten lisäksi on tarjolla myös osaamisen itsearviointimittareita ja hakutyökalu opintojen etsintään. Yhteisen osaamisen ja itsearviointimittarin osiot ovat sivustolla myös ruotsinkielisinä. Sivusto on toteutettu kansallisessa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa 16 korkeakoulun yhteisessä SOTETIE-hankkeessa (2019–2021) ja tarkoitettu eri toimijoiden hyödynnettäväksi hankkeen jälkeen.

Geneerinen osaaminen on kaikkien osaamista

Sotetie-sivuston Yhteiset osaamiset –osiosta löydät määritelmän ja kuvauksen osaamisesta, jota jokainen sosiaali- ja terveysalalla työskentelevä ammattilainen, ammattiin valmistuva opiskelija sekä alaa ja opetusta kehittävä tarvitsee.

Sotetie-sivusto jakaa yleisen osaamisen kolmeen osaan: asiakastyöosaamiseen, palveluiden ja työn kehittämisen osaamiseen sekä työntekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaamiseen. Määrittelyn kehittämistyön (Arell-Sundberg ym. 2021) lähtökohtana on Kangasniemen ym. (2018) tekemä selvitys sote-alan geneerisestä osaamisesta ja hankkeessa tehty kirjallisuuskatsaus (Laanterä & Saunders 2020). Tästä osiosta löytyvät osaamisen tasojen määritelmät jokaisesta kolmesta osaamisesta alakategorioineen. Osaaminen on määritelty sekä EQF 6 että EQF 7 -tasoilla.

Sivustolta pääsee myös Arviointipysäkille, jossa on arviointityökalut osaamisalueiden itsearviointiin. Tätä arviointityökalua voivat hyödyntää sekä ammattilaiset ja esihenkilöt työssään. Arviointipysäkkiä voi hyödyntää myös opiskelija osana opintojaan tai oikeaa opintokokonaisuutta etsiessään sekä opettajat osana opetusta tai sen kehittämistä. Käy kokeilemassa!

Opintotarjontaa yleiseen osaamiseen

Opintotarjonta-osiosta pääsee hakemaan yleiseen osaamiseen liittyviä opintoja sekä ammattikorkeakouluista että yliopistoista. Haun lisäsuodattimien avulla voi kohdentaa opinnot alueellisesti, opetustavan ja kielen mukaan. SOTETIE-hankkeessa kuvattiin myös muita koulutuksen valintaan vaikuttavia tekijöitä (Säilä ym. 2021a) sekä koulutukseen hakeutumisen syitä (Säilä ym. 2021b).

Tätä osiota opiskelijat ja ammattilaiset voivat hyödyntää hakiessaan itselleen sopivaa koulutusta sisällöllisesti ja toteutuksellisesti. Myös tutoropettaja voi ohjata opiskelijan sivuston osioon hyödyntämään esimerkiksi ilmaisia MOOC-kursseja (Massive Open Online Course). Opintotarjonta-osion kautta koulutusorganisaatio voi tarkastella omaa tarjontaansa suhteessa muihin koulutusorganisaatioihin sekä tuoda tarjontaan opintojaksoja ja ilmaisia MOOC-kursseja. Tällä osiolla on kytkös Opintopolku.fi-sivustoon.

Jatkuvan oppimisen idea koulutukseen hakeutumisesta koulutuksen vaikuttavuuteen

Jatkuvan oppimisen osiossa lähtökohtana on työelämälähtöisyys. Koulutuksen suunnitteluprosessin kuvaus tuo sinulle tietoa ja esimerkkejä koulutuksen tuottamiseen työelämälähtöisesti.

Koulutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta pääset pohtimaan sivustolla moniulotteisesti ja monitasoisesti. Sivustolta löydät myös välineitä, joiden avulla voit pohtia ja rakentaa koulutuksen vaikuttavuutta jo ennen koulutusta, koulutuksen aikana ja sen jälkeen, olitpa sitten opiskelija, koulutuksen tarjoaja tai työelämän edustaja.

Sivusto valottaa erilaisia koulutukseen hakeutumisen lähtökohtia kuin myös esteitä koulutukseen hakeutumiseen, jota tietoa koulutuksen tarjoajat ja myös työelämä voivat hyödyntää. Sivusto rohkaisee myös erilaisista lähtökohdista tulevia ja erilaisia ammatillisia valmiuksia omaavia henkilöitä hakeutumaan koulutukseen. Sivustolla kuvataan erilaisten koulutukseen hakeutujien polkuja, mitä valottavat oivallisesti Laurean YAMK- opiskelijoiden tuottamat animaatiot (Haring & Huurinainen 2021).

Sivuilla kuvataan myös sitä, miten korkeakoulut vastaavat jatkuvan oppimisen tarpeisiin monin keinoin ja palveluin sekä millaisena osaamisen johtaminen näyttäytyy työelämän organisaatioissa.

Jatkuvan oppimisen osiota on luotu korkeakoulujen, opiskelijoiden ja työelämän yhteistyönä (kts. Ranta ym. 2021). Osiota luotaessa on SOTETIE-hankkeessa tuotettu myös lukuisia julkaisuja, jotka on koottu kokoomajulkaisuksi (Järvelä et al., toim. 2021).

Katse Sotetiellä eteenpäin

SOTETIE-hankkeessa mukana olleet toimijat valmistelevat kevään-syksyn 2022 aikana kansallista jatkohanketta Sotetiellä eteenpäin. Tulevan hankkeen myötä on mahdollista jatkaa myös SOTETIE-sivuston kehittämistä, missä työssä käyttäjäkokemuksella on tärkeä merkitys. Tule rohkeasti itse käyttämään sivustoa ja kerro sivustosta omissa verkostoissasi. Kerro myös kokemuksesi sivustosta käyttäjänä vaikkapa tämän artikkelin kirjoittajille.

Lähteet:

  • Arell-Sundberg, M., Holvikivi, J., Laanterä, S., Ritsilä, J., Säilä, T. & Tikkanen, P (toim.). 2021. SOTETIE – Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta: Osa 1 Yhteiset osaamiset. Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja 9/2021. Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021113057997
  • Haring, P. & Huurinainen, S. 2021. Omaa osaamista kehittämässä – opiskelijat jatkuvan oppimisen polulla. YAMK-opinnäytetyö. Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen. Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaara. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021060614587
  • Järvelä, T., Myllymaa, T., Nieminen, M., Puska, A., Helminen, J., Markkanen, U., Säilä, T., Kantola, T., Ranta, L., Saranki-Rantakokko, S. & Tikkanen, P. (toim.). 2021. SOTETIE – Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta: Osa 2 Jatkuva oppiminen. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121761719
  • Kangasniemi, M., Hipp, K., Häggman-Laitila, A., Kallio, H., Karki, S., Kinnunen, P., Pietilä, A.M., Saarnio, R., Viinamäki, L., Voutilainen, A. & Waldén, A., 2018. Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 39/2018. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160883/39-2018-Optimoitu%20sote-osaaminen.pdf .
  • Laanterä, S. & Saunders, H. (toim.). 2020. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten geneerinen osaaminen. Kirjallisuuskatsaus. XAMK kehittää 114. Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkeli. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-253-5
  • Ranta, L, Kantola, T., Niskala, K. & Saksa, S. 2021. Vuoropuhelua yhdessä kehittämisestä – miten työelämän kehittäminen, hanketyön ja opintojen yhdistäminen näyttäytyy eri toimijoille. Laurea Journal, Laurea. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021062239393
  • Säilä, T., Myllymaa T., Nieminen M. & Ranta L. 2021a. Jatkuvaa osaamisen kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla – Miten sote-ammattilainen valitsee itselleen sopivan koulutuksen? Teoksessa Järvelä, T., Myllymaa, T., Nieminen, M., Puska, A., Helminen, J., Markkanen, U., Säilä, T., Kantola, T., Ranta, L., Saranki-Rantakokko, S. & Tikkanen, P. (toim.). 2021. SOTETIE – Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta: Osa 2 Jatkuva oppiminen, 229-237. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121761719
  • Säilä, T., Ranta L., Myllymaa T. & Nieminen M. 2021b. Miksi sote-alan ammattilainen hakeutuu koulutukseen? Koulutukseen hakeutumisen lähtökohtia.  Teoksessa Järvelä, T., Myllymaa, T., Nieminen, M., Puska, A., Helminen, J., Markkanen, U., Säilä, T., Kantola, T., Ranta, L., Saranki-Rantakokko, S. & Tikkanen, P. (toim.). 2021. SOTETIE – Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta: Osa 2 Jatkuva oppiminen, 224-228. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121761719
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041128018

Jaa sivu