Ilmeinen työelämätarve uudelle koulutusvastuulle Uudellamaalla

Teksti | Jouni Koski

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi yliopistoille ja ammattikorkeakouluille tänä kesänä mahdollisuuden tehdä uusia esityksiä nykyisiin koulutusvastuisiinsa vuonna 2023 alkavaa koulutusta koskien. Ammattikorkeakouluja pyydettiin toimittamaan ammattikorkeakoulujen toimilupien mukaisten koulutusvastuiden muuttamista koskevat mahdolliset esitykset opetus- ja kulttuuriministeriölle syyskuun loppuun mennessä. Esitykset pyydettiin perustelemaan erityisesti korkeakoulun profiilin ja valtakunnallisten koulutustarpeiden näkökulmasta. Koulutusvastuisiin on toki voinut tehdä uusia esityksiä aiemminkin, mutta Laurea-ammattikorkeakoulun edellisestä koulutusvastuulaajennuksesta on kulunut todella pitkä aika.

Nyt Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen elokuussa tekemän päätöksen mukaisesti korkeakoulumme esittää Laurealle uudeksi koulutusvastuuksi Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa: Kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Jos uusi koulutusvastuu Laurealle myönnetään, tavoitteena olisi ottaa sisään vuoden 2023 syksystä lähtien 40 opiskelijaa, joille uusi tutkinto olisi tarjolla. Kokonaisopiskelijamäärä olisi n. 160–180, kun kuntoutuksen ohjaajan (AMK) koulutus saavuttaisi täyden laajuuden.

Vahvan kuntoutukseen liittyvän koulutus- ja TKI-toiminnan sekä tiiviin työelämäyhteistyön myötä Laurealla olisi erinomaiset edellytykset rakentaa ja toteuttaa vetovoimainen, alueen työelämätarpeeseen vastaava uusi tutkintokoulutus. Laurean fysioterapeutti- ja sosionomikoulutusten sekä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan Voimavaraisten työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksen lehtoreilla ja yliopettajilla on laaja-alainen osaaminen sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen toiminta- ja työkykyyn liittyen. Korkeakoulun näkemyksen mukaan kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -tutkintokoulutuksen suunnittelua ja toteutusta tukee myös Laurean vahva erityisosaaminen asiakkaan ohjaamisessa, sosiaalialan ja kuntoutuksen palvelujärjestelmissä, palvelumuotoilun hyödyntämisessä palvelujen ja kuntoutuksen toimintaympäristöjen kehittämisessä, luovissa taidelähtöisissä menetelmissä sekä Laurean rikosseuraamusalan osaaminen.

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -tutkintokoulutus on suunniteltu toteutettavaksi Laurean uudella kampuksella, joka rakentuu Espoon Kivenlahden metrokeskukseen. Koska fysioterapian ja sosiaalialan koulutukset ovat keskeisessä roolissa Laurean uudella kampuksella ja uusi oppimisympäristö tukee vahvasti kuntoutuksen koulutusta, on se erinomainen toteutuspaikka uudelle tutkintokoulutukselle. Kasvavana alueena kuntoutuksessa tulee olemaan esimerkiksi työllisyyspalvelut sekä nuoren kuntoutus että osallisuuden vahvistaminen, missä on selkeä yhteys myös sosionomien osaamiseen. Uuden tutkintokoulutuksen kehittämistä tukee korkeakoulun vahva sekä kansallinen että kansainvälinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta.

Laurea-ammattikorkeakoulu näki tärkeäksi hakea uutta koulutusvastuuta Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -tutkinnolle, sillä Laurean saamien työelämälausuntojen perusteella erityisesti Uudellamaalla on kasvava pula kuntoutuksen ohjaajista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tämä käy ilmi työelämälausunnoista, joita korkeakoulu sai mm. Espoon kaupungilta, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ltä, Verve:ltä, Perusturvakuntayhtymä Karviaiselta, Kevalta, Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry:ltä, Munuais- ja maksaliitto ry:ltä ja Miina Sillanpään säätiöltä. Työnantajien mukaan on ongelmallista, että kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tutkintoa ei voi suorittaa Etelä-Suomen alueella, missä tämän tutkinnon suorittaneiden tarpeen kasvu on eri arvioiden mukaan selvästi suurinta. Nykyään tutkinto on mahdollista suorittaa vain Satakunnassa (SAMK, Pori) ja Keski-Suomessa (JAMK, Jyväskylä), vaikka Uudellamaalla asuu kolmasosa Suomen väestöstä ja siellä sijaitsee suurin osa kuntoutuksen ohjaajia työllistävistä organisaatioista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tehnee päätökset korkeakoulujen tekemistä koulutusvastuuhakemuksista lähikuukausien aikana.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021102752501

Jaa sivu