Innovaatioita sekä toimivia ideoita positiivisessa hengessä – Happy Golden Days – vanhustyön webinaari

Teksti | Sanna Soini , Anniina Honkonen

Happy Golden Days – vanhustyön webinaarin tarkoituksena oli toimia vastaiskuna negatiiviselle mielikuvalle vanhustyöstä. Webinaarin sisällön haluttiin tuovan näkyviin vanhustyön positiivisia puolia, mielenkiintoisia toteutustapoja ja onnistuneita innovaatioita.

Vanhustyön vetovoimaisuuden on osoitettu useissa tutkimuksissa (Hautala 2008, Koskinen ym. 2016) olevan huono sosiaali- ja terveysalalla niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla tarkasteltuna. Sairaanhoidon ja sosiaalialan opiskelijat kokevat vanhustyön vähiten kiinnostavana erikoisalana. (Honkonen 2019, Koskinen 2016). Syitä tähän on monia, kuten iäkkäiden hoitotyöhön ja sen työskentely-ympäristöihin usein liitetty negatiiviinen kuva, oletus vanhustyössä hankitun työkokemuksen negatiivisesta vaikutuksesta uraan tai henkilökohtainen kiinnostuksen puute (Koskinen 2016). Myös median tarjoama kuva vanhustyöstä on usein negatiivissävytteinen ja yksipuolinen (Koskinen ym. 2014). Vanhustyössä työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset kuvailevat työtään raskaaksi, kiireiseksi ja kuormittavaksi (Kröger ym. 2018), mikä osaltaan tukee alan negatiivista julkisuuskuvaa.

Tutkimuksissa on selvitetty millä asioilla vanhustyöhön hakeutumista voitaisiin tukea.  Eniten vanhustyöhön hakeutumista tuki henkilön kokemus vanhustyöstä tai iäkkäiden ihmisten kanssa toimimisesta sekä hänen positiivinen asenteensa vanhustyötä kohtaan (Koskinen 2016), mutta myös teoriatiedon lisäämisellä ikääntymisestä sekä koulutuksen aikana sekä oppimistilanteista saadut positiiviset kokemukset vanhusten kanssa työskentelystä lisäävät alalle hakeutumista (Koskinen ym. 2016).

Webinaari täynnä onnistuneita innovaatioita ja moninaista vanhustyön osaamista

Happy Golden Days – vanhustyön webinaari järjestettiin itsenäisenä toteutuksenaan Laurean Tikkurilan kampuksen henkilöstön toimesta, eikä se ollut kytköksessä hanketoimintaan. Ajatus webinaarista sai alkunsa syksyllä 2019 Laurean vaihto-opiskelijoiden kurssilla, jossa opiskelijat saivat tehdä toteutussuunnitelman itseään kiinnostavasta vanhustyön seminaaripäivästä. Tehtävään liittyneen keskustelun pohjalta päätettiin tehdä näkyväksi vanhustyön positiivista puolta, jakaa onnistuneita innovaatioita ja käytäntöjä sekä tuoda esille vanhustyön moninaisuutta ja osaamista eri toimijoiden näkökulmasta.

Lisäksi vanhustyöstä ja sen kehittämisestä itsekin kiinnostuneet järjestäjät haluavat tuoda vanhustyön näkyvämmäksi osaksi Laurea-ammattikorkeakoulun opetusta sekä kehittää alueen vanhustyön yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Happy Golden Days -webinaarin ohjelma rakennettiinkin tukemaan näitä tavoitteita (kuvio 1). Webinaari oli suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille sekä alalla toimiville ammattilaisille, opettajille ja kolmannen sektorin toimijoille sekä ikäihmisille itselleen.

Happy Golden Days -webinaarin ohjelma.
Kuvio 1: Happy Golden Days -webinaarin esiintyjät ja aiheet (Honkonen 2020).

Webinaari järjestettiin lokakuun alussa 2020 ja päivän aikana sivuttiin erilaisia aiheita hyvin laajalla näkökulmalla. Onnistuneista innovaatioista oli puhumassa vapaaehtoistoimijoita (mm. Automies-toiminta ja Eläkeliitto), alan yrittäjiä (mm. Foibe ja Etäpalvelu Helmi) sekä aiheen parissa muutoin työskenteleviä (Vihreä Veräjä, sosiaali- ja terveyden huollon lehtorit sekä SETA). Käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa Green Care -toiminta eli luonnon ja eläinten hyödyntäminen osana ikääntyneiden palveluita sekä sosiaalinen media ja digitaaliset palvelut ikäihmisten hoidon tukena. Lisäksi esityksissä tuotiin esille iäkkäiden virikkeellisen arjen, muistojen ja aistien tärkeyttä sekä sateenkaariseniorin kohtaamista. Esitykset olivat luonteeltaan hyvin moninaisia; ne sisälsivät paljon kuvamateriaalia, videoita ja esimerkkejä erilaisesta toiminnasta.

Iltapäivällä järjestettiin kaksi eri sisältöistä rinnakkaissessiota, joista osallistujat saivat valita itseään enemmän kiinnostavan. Rinnakkaissessioiden aiheina olivat Ihmeellinen ikäteknologia ja Ihmiseltä ihmiselle – vanhustyön toimijat. Ikäteknologia-sessiossa esiteltiin erilaisia hyvinvointiteknologiaan liittyviä innovaatioita, kuten turvallisuuteen sekä kuntouttavaan ja virikkeelliseen hoitotyön tarkoitettuja ratkaisuja. Vanhustyön toimijoiden esityksissä painottuivat erilaiset kolmannen sektorin toimijat sekä alan yrittäjät, jotka jakoivat omia kokemuksiaan muun muassa omaishoidosta ja kuntouttavasta työotteesta vanhustyössä. Päivän päätti omalla lauluesityksellään ja puheenvuorollaan helsinkiläinen Laulu-Miesten seniorikuoro Urisevat ukot.

Kuulijoilla oli mahdollisuus osallistua keskusteluun aiheista chatin välityksellä ja esittää kysymyksiä esiintyjille. Tätä mahdollisuutta hyödynnettiin monipuolisesti päivän aikana ja yhteistyön alkujakin havaittiin syntyvän. Päivän aikana osallistujia kannustettiin verkostoitumaan ja tutustumaan tosiinsa paremmin erillisen Padlet-seinän avulla. Kuka tahansa webinaariin osallistuva pystyi lisäämään Padletille omia ajatuksiaan ja tarpeitaan liittyen verkostoitumiseen. Padletin avulla haettiin mm. yhteistyökumppania projektiin, tekijää opinnäytetyölle, harjoittelijaa työelämäjaksolle sekä töihin. Lisäksi yritykset jakoivat seinällä omia yhteystietojaan sekä lisätietoja itsestään. Kokonaisuutena Padletia käytettiin hyvin hyödyksi ja se mahdollisti verkostoitumisen kasvokkain tapahtuvan kohtaamisen puuttuessa. Vanhustyön toimijoilla on selkeästi olemassa tarve löytää toisensa sekä muut aiheesta kiinnostuneet ja innostuneet toimijat. Happy Golden Days -webinaari toimi hyvin tämänkin näkökulman mahdollistajana.

Osallistujien palaute

Webinaariin ilmoittautui mukaan lähes viisisataa ihmistä. Näistä noin puolet olivat eri opintojaksojen kautta tulevia opiskelijoita niin ammattikoulun, ammattikorkeakoulun kuin ylemmän ammattikorkeakoulun tasoilta. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoilla oli lisäksi mahdollisuus suorittaa webinaariin liittyen opintopisteitä täydentäviin opintoihinsa.  Ilmoittautuneita oli ympäri Suomen ja joukossa oli opiskelijoiden ja oppilaitoksien edustajien lisäksi myös alan toimijoita eri sektoreilta sekä ikääntyneitä. Itse tapahtumaan osallistui kaikkinensa noin 230 ihmistä. Osallistujien lukumäärä on luultavasti tätäkin suurempi, sillä osa opiskelijaryhmistä katsoi webinaaria yhdessä ns. yhtenä käyttäjänä.

Osallistujien palautekyselyssä tiedusteltiin, mitkä kolme esitystä jäivät erityisesti mieleen päivän ohjelmasta. Vastauksissa nousi selkeä kolmen kärki: parhaiten olivat jääneet mieleen (eniten mainintoja vastauksissa) Automies-toiminta, Foibekartano sekä SETAn esitys (kuvio 2).

Mitkä kolme asiaa/puhujaa/teemaa tms. jäivät erityisesti mieleesi päivän ohjelmasisällöstä?

Kuvio 2. Kolme esitystä jäi erityisesti mieleen päivän ohjelmasisällöstä palautteiden mukaan (Honkonen 2020).
Kuvio 2. Kolme esitystä jäi erityisesti mieleen päivän ohjelmasisällöstä palautteiden mukaan (Honkonen 2020).

Palautekyselyssä tiedusteltiin vastaajien näkemystä siitä, kuinka onnistunut kokonaisuus webinaari heidän mielestään oli. Vastausten perusteella suurin osa vastaajista piti kokonaisuutta vähintäänkin hyvänä (kuvio 3).

Palautekyselyn tulokset: suurin osa piti webinaaria vähintäänkin hyvänä.
Kuvio 3. Webinaarin kokonaisuuden onnistuneisuus vastausten mukaan (Honkonen 2020).

Palautekyselyn avoimessa kohdassa vastaajat saivat antaa vapaamuotoista palautetta järjestelyistä, esityksistä ja ideoita tuleviin tapahtumiin liittyen. Kokonaisuudessaan webinaarin sisällöstä ja toteutuksesta pidettiin osallistujien keskuudessa. Kiitosta tuli sekä esiintyjien ja aiheiden laaja-alaisuudesta, että esimerkiksi aikataulussa pysymisestä.

Aihe on tärkeä ja hieno juttu, miten tämän hetkisistä rajoitteista huolimatta tällaista saatiin järjestettyä!

Tämä oli piristävä breikki syksyyn ja antoi uusia ideoita omaan työhön.

Oli hyviä puhujia, mielenkiintoista asiaa ja erinomaisesti järjestetty kokonaisuus.

Positiivisen palautteen lisäksi tuli myös toivottuja kehitysideoita sisältöön liittyen. Ikäteknologia-osuuteen toivottiin katsausta vielä uudempiin innovaatioihin sekä enemmän kotiin vietäviä palveluja hoivakotien rinnalle. Lisäksi tuotiin esiin konkreettisten ratkaisujen lisäksi keskustelunaihe teknologian maksajasta eli kuka kustantaa teknologiaa ikääntyneen kotiin ja saako teknologiatuottajaa valita itse. Esitysten toteutusten osalta esitettiin toivetta lyhyemmille puheenvuoroille sekä esitysten elävöittämistä ja vaihtelevuudesta toteutuksen osalta. Keskustelulle toivottiin jäävän enemmän aikaa. Lisäksi eräässä palautteessa ehdotettiin ikääntyneiden osallistamista mukaan webinaariin ikään kuin kommentaattoreina, joiden kanssa esitysten teemoista voitaisiin keskustella ja kuulla heidän omia kokemuksiaan ja näkemyksiään.

Teknologia osuudessa olisi voinut olla enemmän myös kotiin vietäviä palveluja yksittäisille henkilöille. Hoivakodit ovat isossa roolissa, mutta entistä useampi muistisairas tms. asuu kotona pidempään. Miten heille mahdollistetaan osallisuutta? Teknologia osana kotihoitoa, kuka maksaa – mummoko, voiko valita?

Katse tuleviin webinaareihin

Palautekyselyssä tiedusteltiin seuraavien vanhustyön tapahtumien toteutustapaa. Vaihtoehtoina olivat webinaari eli verkossa järjestettävä tapahtuma, live-tapahtuma eli fyysinen tapahtuma esimerkiksi kampuksella ja hybridi eli kahden edellisen toteutustavan yhdistelmä.  Vastaajat toivoivat eniten webinaaria, mutta hybriditapahtuma sai myös paljon kannatusta. Live-tapahtuma innosti vastaajia vähiten (kuvio 4). Syynä live-tapahtuman niukemmalle suosiolle voi olla vallitseva pandemiatilanne Suomessa ja maailmalla. Muutoinkin vallitseva pandemiatilanne puhututti osallistujia webinaarin aikana ja miltei jokaisessa esityksessä viitattiin pandemian vaikuttaneen vanhusten elämään.

Kuvio 4. Tapahtuman toteutustapa vastaajien toiveiden mukaan (Honkonen 2020).

Webinaarin keskustelualustana toimivalle Padlet-seinälle osallistujat saivat kirjoittaa ideoitaan ja toiveitaan liittyen tulevien webinaarien teemoihin tai esityksien aiheisiin, jotka heitä kiinnostaisivat. Saadut ideat vievät suunnittelua eteenpäin, kun mietitään tulevia vanhustyön webinaareja. Osallistujien ideat ja toiveet vaihtelivat laajasti:

 •        Ikä- ja muistiystävällisen verkkopalvelusuunnittelu –seminaari (esim. verkkopankit ja kaupat)
 •        Ikäihmisten kuntoutus käytännön työhön vietynä, hoitotyön ohella
 •        Vapaaehtoistyö
 •        Vanhusten mielenterveyden häiriöt
 •        Perhehoito, tietoa ja kokemuksia ikäihmisten perhehoidosta eri puolilta Suomea
 •        Miten kotihoito voi tarjota hyviä palveluita muistisairaalle? Ja miten palvelut on toteutettu?
 •        Ikääntyneiden apuvälinetarpeet ja apuvälinepalvelun toteutus
 •        Ikääntyvän kotona asuminen, miten teknologiaa voisi hyödyntää?
 •        Työhyvinvointi
 •        Tiimityöskentelyn työkalut
 •        Omaisyhteistyö hoivayksikössä

Kaikkinensa Happy Golden Days – vanhustyön webinaari sai osallistujilta ja esiintyjiltä hyvän vastaanoton. Tarkoituksena onkin, että Laureassa järjestettäisiin tästä eteenpäin puolivuosittain vanhustyöhön liittyvä tapahtuma. Tavoitteet vanhustyön positiivisen sanoman ja vanhustyöhön innostamisen osalta pyritään saavuttamaan myös tulevissa tapahtumissa. Keväällä 2021 järjestetään seuraava vanhustyön webinaari, jonka teemana on kulttuurinen vanhustyö. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa huhtikuussa. Webinaari pitää sisällään sekä esityksiä että työpajoja.

Happy Golden Days – vanhustyön webinaarin tallenne on katsottavissa vuoden 2020 loppuun asti täältä.

Lähteet

 • Hautala, S. 2008. Terveydenhuoltoalan opiskelijoiden suhtautuminen vanhusten hoitotyöhön. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Viitattu 20.11.2020.
  http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-19003
  Honkonen, A. 2019. Lisää vetovoimaa sosiaalialan vanhustyöhön.  Tutkimuksellinen kehittämistyö. Vanhustyön YAMK. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Viitattu 20.11.2020.
  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112121764
 • Koskinen, S. 2016. Nursing students and older people nursing. Towards a future career. Akateeminen väitöskirja. Turun Yliopisto. Viitattu 20.11.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6438-3
 • Koskinen, S., Salminen, L., Puukka, P. & Leino-Kilpi, H. 2016. Learning with older people—Outcomes of a quasi-experimental study. Nurse Education Today 37, 114-122.
 • Koskinen, S., Salminen, L. & Leino-Kilpi, H. 2014. Media portrayals of older people as illustrated in Finnish newspapers. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 9; 25304.  http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v9.25304
 • Kröger, T., van Aerschot, L. & Puthenparambil, JM. 2018. Hoivatyö muutoksessa. Suomalainen vanhustyö pohjoismaisessa vertailussa. YFI Julkaisuja. Jyväskylän Yliopisto. Viitattu 20.11.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7372-8

Happy Golden Days – vanhustyön webinaarin esiintyjät:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201210100256

Jaa sivu