Jokainen ansaitsee arvokkaan elämän loppuvaiheen

Teksti | Heidi Fallenius , Sanna Soini

Onnistunut saattohoito on yhdistelmä asiakkaan toiveiden huomioimista, ennakointia, suunnitelmallisuutta, sekä tutkittuun tietoon perustuvia toimintatapoja. Tämä blogiteksti on tuotettu opiskelijan ja opettajan yhteistyönä osana palliatiivisen hoitotyön asiantuntija -erikoistumiskoulutusta.

Kuva: Aaron Burden / Unsplash

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelujen asumispalveluissa saattohoitoa on kehitetty viime vuosina hyvin järjestelmällisesti. Kehittämistyön taustalla on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella vuonna 2021–2022 toteutettu Arvokas elämän loppuvaihe- projekti, jonka tarkoituksena oli yhtenäistää elämän loppuvaiheen hoitoa nykyisen Länsi-uudenmaan hyvinvointialueen kunnissa. Projektin tuloksena syntyi Arvokas elämän loppuvaihe- käsikirja, joka sisältää yhteiset periaatteet ja toimintaohjeet uusimpien suositusten mukaisesta elämän loppuvaiheen hoidosta ikääntyneiden palvelujen perustason saattohoitoa toteuttaville asumispalveluyksiköille. (Innokylä 2023a; STM 2019, 16.) Palliatiivisen hoitotyön asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen kehittämistehtävänäni oli tehdä Arvokas elämän loppuvaihe- käsikirjaan pohjautuva yksikkökohtainen saattohoitosuunnitelma omaan työyksikkööni.

Kuva: Arvokas elämän loppuvaihe -käsikirjan visuaalinen versio (Innokylä 2023b)

Miksi Arvokas elämän loppuvaihe -käsikirjan lisäksi tarvitaan vielä yksikkökohtaisia saattohoitosuunnitelmia? Niitä tarvitaan, koska Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelujen asumispalveluyksiköt sijaitsevat maantieteellisesti hyvin laajalla alueella. Lääkärinpalveluiden tuottaja, logistiikka, henkilöstöresurssit ja yhteistyöprosessit konsultoivan erityistason kanssa vaikuttavat konkreettisesti yksiköiden toimintatapoihin. Yksikkökohtaiseen saattohoitosuunnitelmaan on kuvattu miten arvokas elämän loppuvaihe käsikirjan yhteiset periaatteet ja suositusten mukainen saattohoito kyseisessä yksikössä toteutetaan. (Innokylä 2023.)

Asiakkaiden omien toiveiden ja pelkojen selvittäminen ja huomioiminen ovat onnistuneen saattohoidon edellytyksiä. Tämä koskee myös ikääntyneitä ympärivuorokautisen hoidon asiakkaita. (STM 2019, 123). Yksikkökohtaisessa saattohoitosuunnitelmassa kuvataan keinot, joilla, asiakkaiden omat toiveet selvitetään ja huomioidaan. Tämän lisäksi yksikkökohtaisessa saattohoitosuunnitelmassa määritellään tarkasti palliatiivisen ja saattohoidon palveluketju esim. lääkärin konsultointi virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella, akuuttitilanteiden suunnitelma ja konsultoiva erityistaso. Tärkeää on kuvata myös kivun- ja oirehoidon arvioinnissa käytettävät mittarit sekä kaikki yksikössä käytössä olevat välineet ja laitteet sekä hoitotyön keinot. (STM 2019,186-187; Saarto ym. 2022, 26.) Kuolemaan toteamiseen sekä vainajan laittamiseen ja kuljettamiseen liittyvät ohjeistukset ovat myös yksikkökohtaisia (Innokylä 2023a).

Parhaimmillaan yksikkökohtainen saattohoitosuunnitelma kertoo lukijalleen, että mitä ”hoidetaan hoivakodin keinoin” kyseisessä yksikössä tarkoittaa. Näin ollen se palvelee oman henkilöstön lisäksi myös konsultoivaa erityistasoa ja antaa raamit asiakkaiden ennakoivalle hoidon suunnittelulle. Saattohoidon kehittäminen jatkuu edelleen aktiivisesti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden asumispalveluyksiköissä. Yksiköiden saattohoitovastaavien säännöllisten Teams- palavereiden ja yhteisten kehittämisprojektien myötä uutta tietoa ja hyviä käytäntöjä saadaan tehokkaasti levittyä eteenpäin.

Tämä blogiteksti on syntynyt osana Palliatiivisen hoidon osaaja -erikoistumiskoulutusta. Erikoistumiskoulutus on suunnattu työelämässä toimiville aikaisemmin sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Koulutus antaa osallistujille osaamisen, joka mahdollistaa toimimisen palliatiivisen hoidon perustason vastuutehtävissä tai erityistasoilla B ja C. Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä (1 vuosi) ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää sekä lähi-, että verkko-opiskelua. (Laurea-ammattikorkeakoulu 2023.) Lue lisää erikoistumiskoulutuksestamme.

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024041718802

Jaa sivu