Kaikki laurealaiset mukaan kehittämään kv-opiskelijoista suomen kielen taitajia

Teksti | Sirkka Antinluoma , Leena Saarikko

Olisitko arvannut, että myös sinua tarvitaan opiskelijoiden suomen kielen tukemiseen? Tai että kielen harjoittelua voi lisätä opintojakson toteuttamiseen melko helpostikin? Tätä olemme pilotoineet hankkeessamme keväällä 2022 kv-restonomiopiskelijoiden ammatillisella BarLaurea II -opintojaksolla. Pilottimme osoitti, että kielen kehittäminen onnistuu muuallakin kuin suomen kielen opintojaksoilla. Me kaikki voimme tarjota tilaisuuksia harjoitella suomen kieltä muillakin opintojaksoilla ja kouluarjessa.

kuvituskuva.
Kuva: lilartsy / Unsplash

Sen varmistamista, että kv-opiskelijoiden suomen kielen taito kehittyy riittävästi opiskelujen aikana ja heillä siten on mahdollisuus sijoittua suomalaiseen työelämään opintojen jälkeen, pohtivat nyt sekä kaikki korkeakoulut että Suomen hallitus (Hallituksen koulutuspoliittinen selonteko 2022.). Tähän tarpeeseen aloitettiin vuonna 2021 monivuotinen Talent Boost -kansallinen ohjelma (Talent Boost 2022) ja sen osana Kielibuusti-hanke (Kielibuusti 2022), joissa Laureakin on mukana. Laureassa Kielibuustissa toimii yhdeksän hengen ryhmä. Kehittämishankkeessa on lähdetty työskentelemään työpareina, jotka muodostuvat substanssi- ja S2-opettajasta. Lisäksi mukana on digilehtori. Meidän työparimme ensimmäiseksi pilottikohteeksi valikoitui BarLaurea II -opintojakso, joka toteutetaan BarLaurean living labin yhdessä yksikössä.

Suomen kielen integroiminen BarLaurea II -opintojaksoon

BarLaurea living lab on oppimisympäristö (BarLaurea 2022), jossa painottuu oppimis-, palvelu-, sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. BarLaurean toimintayksiköitä ovat lounasravintola, à la carte –ravintola Flow, Cafe Beat –kahvila sekä kokous- ja catering-palvelut.  Laurean ensimmäisen ja toisen vuoden restonomiopiskelijat suorittavat ammatillisia opintojaan BarLaurean eri yksiköissä toimien sekä palvelu- että tuotantotehtävissä.  Opintojaksojen opettajat sekä BarLaurean ravintolapäällikkö ja keittiömestari ovat mukana ohjaamassa opiskelijoiden oppimis- ja kehittämisprosessia.

kuvituskuva.
Suomen kielen harjoittelua Cafe Beatin asiakaspalvelussa (Kuva: Laurean markkinointi)

Arvelimme BarLaurea II –opintojakson soveltuvan erinomaisesti Hospitality Management and Service Design –koulutusohjelman toisen vuoden ulkomaalaisopiskelijoiden suomen kielen taidon harjoitteluun. Opintojaksoon sisältyi toiminnallinen projekti, jossa kehitettiin oma liikeidea tiimeissä. Keväällä 2022 opiskelijat suorittivat opintojaksoon kuuluvan teemaviikon Cafe Beatissa suunnittelemalla ja toteuttamalla kahvilakonseptinsa. Kävimme kertomassa opiskelijoille suomen kielen osuudesta opintojakson alussa.

Suomen kielen tehtävät ja opiskelijoiden kannustaminen

Opiskelijoille annettiin kolme tehtävää: yksi ennen Cafe Beat -työskentelyä, yksi sen aikana ja yksi sen päätteeksi. Tehtävät laitettiin BL II -opintojakson Canvas-työtilaan erillisenä moduulina ja näin selkeästi osaksi opintojaksoa, vaikka ne koskivatkin vain KV-opiskelijoita.

Ensimmäisessä tehtävässä opiskelijoilta kysyttiin heidän suomen kielen taidoistaan ja kielen käyttötilanteista, asenteesta kielen hyödyllisyyttä kohtaan ja mistä he saavat apua, jos he eivät osaa ilmaista jotain asiaa. Kaikki opiskelijat vastasivat kysymyksiin ja useista vastuksista tuli vaikutelma, että varsinkin suomea heikommin osaavat tuntevat huonoa omaatuntoa kielitaidon vähäisyydestä.

How important do you find it to be able to speak Finnish during an internship or work?  

“First, it makes it easier to find a placement and second, even if the position doesn’t require Finnish, most of the employees will be Finnish and therefore speak it. It’s nice to get along and meet new people especially coworkers, making friends would be easier.”

Toisessa tehtävässä opiskelijoita pyydettiin keräämään lauseita ja sanoja, joita he kuulevat Cafe Beatin asiakaspalvelutilanteissa, ja keräämään ne Padlet-sivulle. Tämän jälkeen heidän tuli lukea muiden opiskelijoiden sanat ja käyttää oppimiaan asioita työssään kahvilassa. Opiskelijat kirjasivatkin paljon hyödyllisiä sanontoja. Se, käyttivätkö he niitä todella työssään, jäi heidän oman aktiivisuutensa varaan.

“I learned a lot of new words. For example on the recipe sheet with the amounts and ingredients I learned ”katkarapu, punajuuri, ostopaino, and käyttöpaino”. Around the cafe I familiarised myself with words of items like ”lusikka, biopusseia, astiat, kaakao”, I learned what decor means as well ”sisustus”.

Kolmas tehtävä tehtiin siis kahvilatyöskentelyn jälkeen. Opiskelijoilta kysyttiin, kuinka paljon ja missä tilanteissa he käyttivät suomea ja missä englantia, mitkä tilanteet olivat haastavia ja mistä tilanteista he selviytyivät mielestään hyvin. Iloksemme varsinkin vähän suomea osaavat raportoivat käyttäneensä kuitenkin jonkin verran suomea ja tuntui, että he olivat saaneet lisää itsevarmuutta suomen käyttämisen suhteen.

What are you especially proud of when it comes to using Finnish?  

“I especially proud of at least attempting to use some basic Finnish, because to me that is a start to my learning journey.”

“Mun kaverit sanoivat että mä kulustin kuin aitoa suomalaiset.”

Arvelemme, että ilman näitä tehtäviä suurin osa opiskelijoista olisi käyttänyt työskentelyssä vain englantia. Pidämmekin erittäin tärkeänä sitä, että tehtävät kuuluvat luonnollisena osana opintojaksoon. Ylipäätänsä voi sanoa, että mielestämme tehtävät – vaikka ne olivatkin lyhyitä ja nopeita vastata – palvelivat hyvin tavoitettamme suomen kielen käyttämiseen opintojen aikana.  Annoimme opiskelijoille myös henkilökohtaista, erittäin kannustavaa palautetta jokaisesta tehtävästä ja rauhoittelimme niitä opiskelijoita, jotka pelkäsivät käyttää suomea asiakaspalvelussa ja ehkä muuallakin. Pidämmekin kannustamista tärkeänä osana kielen oppimisen prosessia.

Kokemuksia ja kehittämisideoita

Varmistaaksemme KV-opiskelijoidemme suomen kielen taidon kehittymisen opiskeluaikana, meidän tulee järjestää mahdollisuuksia kielen kehittämiseen ja kehittymiseen alusta alkaen koko koulutuksen ajan, ei ainoastaan S2-opintojaksojen muodossa vaan muillakin opintojaksoilla sekä koulu- ja muussa arjessa. Nyt pohdimmekin, miten saisimme kielen kehittämisen pysyväksi osaksi opintojaksoja ilman, että se kuitenkaan kohtuuttomasti kuormittaisi lehtoreita. Pilottiopintojaksoon kuului paljon vuorovaikutteista asiakaspalvelua. Opintojakson lehtorilta Henry Lybäckiltä tulikin kehitysidea suomenkielisestä sanastosta, johon sisältyisivät tärkeimmät asiakaspalvelufraasit, tervehtimiset ja muut kohteliaisuudet, tärkeimmät tuotteet sekä välineet ja jota voisi käyttää kieliharjoittelun tukena. Sanastoa voisi näin luontevasti liittää opintojakson muuhun sisältöön.

Pilotoinnissa käytettyjen tehtävien pohjalta voimme todeta, että opiskelijat oli helppo saada mukaan suomen kielen osuuteen. Oman kielitaidon reflektointi näytti olevan tervetullutta varsinkin vähän suomea osaaville opiskelijoille. Kielibuustin yksi keskeisistä tavoitteista oli herätellä opiskelijoiden omaa toimijuutta kielen oppijana (Kielibuusti 2022) toteutui BarLaurea II –opintojakson pilotoinnissa hyvin, sillä moni opiskelija ei välttämättä huomaa suomen kielen kehittämismahdollisuuksia muiden opintojensa aikana, ellei sitä nimenomaisesti oteta esille. Meillä kaikilla korkeakouluissa työskentelevillä on tässä vastuumme.

Kielitietoisuutta ja rohkaisemista

Mitä muuta voisimme tehdä kielen kehittymisen tueksi? Selvää on, että tarvitsemme ainakin S2- ja substanssiopettajien yhteistyötä tämän kehittämiseen. Erityisesti kaikki käytännönläheiset opintojaksot tarjoavat KV-opiskelijoille mahdollisuuden käyttää suomen kielen taitoa vähintäänkin jonkin verran, mutta sekä lehtoreita että opiskelijoita on tehtävä tietoiseksi asian tärkeydestä. Kielitaidon merkitys työelämän kannalta olisi saatava osaksi HOPS-keskusteluja heti alusta alkaen ja koko opintojen ajan. Kielibuusti-hankkeessa onkin kehitetty kielihopsauksen tueksi valmiita kysymyksiä, joiden avulla suomen kielen osaaminen voidaan ottaa puheeksi osana opintojen ja työuran suunnittelua (Kieli-HOPS ohjauskeskustelujen avuksi 2022).

Opiskelijoilta tuli ilahduttavan vahvasti ja selkeästi viesti siitä, että suomen kielen osaaminen on erittäin tärkeää työelämään sijoittumista ajatellen.

“Löydän ja olen kyllä löytänytkin työpaikkoja Suomesta, mutta jos haluan päästä unelmatyöhöni, minun on osattava paremmin sekä suullista että kirjallista suomea.”

Kielen kehittäminen onnistuu muuallakin kuin S2- tai BL II –opintojaksoilla ja meillä kaikilla on tilaisuus tarjota kielenharjoittelumahdollisuuksia aivan normaalissa arjessa. Toivotammekin kaikki laurealaiset mukaan tähän viime kädessä meitä jokaista hyödyttävään kv-opiskelijoiden suomen kielen kehittämiseen!

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022110464599

Jaa sivu