Kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia kartoittamassa humanitäärisen työn viikoilla

Teksti | Pasi Hario

Humanitarian Networks and Partnerships Week (HNPW) on kansainvälinen tapahtuma, joka kokoaa yhteen humanitaarisen alan asiantuntijat, järjestöt ja yritykset ympäri maailmaa. Tänä vuonna Savonia- ja Laurea-ammattikorkeakoulut hyödynsivät tapahtumaa rakentaakseen verkostojaan, levittääkseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden tuloksia sekä vahvistaakseen alueidensa yritysten kilpailukykyä.

Kuva: Mickey / Adobe Stock (Laurean Education-lisenssi)

Humanitarian Networks and Partnerships Week (HNPW) kokoaa vuosittain yhteen humanitaarisen alan asiantuntijoita, järjestöjä, yrityksiä ja viranomaisia ympäri maailmaa. Tapahtuman järjestää Yhdistyneiden kansakuntien humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA). Se vastaa tapahtuman koordinoinnista ja järjestelyistä ja tuo yhteen osallistujia keskustelemaan, verkostoitumaan ja kehittämään yhteistyötä. (HNPW 2024.)

Tapahtuman tavoitteena on edistää yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja innovaatioita, jotka kehittävät humanitaarista avustustyötä ja valtioiden, alueiden ja globaalia resilienssiä. HNPW tarjoaa laajan valikoiman paneelikeskusteluja, työpajoja, näyttelyitä ja verkostoitumismahdollisuuksia, jotka keskittyvät ajankohtaisiin aiheisiin ja tulevaisuuden haasteisiin humanitaarisella alalla. (HNPW 2024.)

Suomen sisäasianministeriö on koordinoinut kansallisten yritysten, järjestöjen ja ammattikorkeakoulujen osallistumista tapahtumaan yhdessä ulkoasianministeriön ja Suomen Geneven suurlähetystön kanssa jo useita vuosia. Suomen delegaatioon kuuluvien pienten ja keskisuurten yritysten tavoitteena on ollut markkinoida omia palveluinnovaatioitaan humanitäärisille toimijoille. Järjestöt ja ammattikorkeakoulut ovat erityisesti levittäneet tuloksiaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnastaan (TKI). (mm. SM 2021.)

Ammattikorkeakoulujen fokuksessa resilienssi

Vuoden 2024 HNPW-tapahtumaan osallistuivat Savonia- ja Laurea-ammattikorkeakoulut. Molempien yhtenä TKI-toiminnan painopisteenä on yhteiskunnallinen resilienssi tutkiminen ja vahvistaminen. Savonia lähestyy resilienssiä ilmaston ja ekologisten kysymysten kautta (Savonia 2024). Laurea-ammattikorkeakoulussa ResLab -tutkimustiimi hyödyntää ennakointia, systeemiajattelua ja muotoilua, kun se kartoittaa ja ratkaisee yksilön ja yhteisöjen mahdollisuuksia vaikuttaa kestävyysvajeisiin (Hario 2024). Molemmat korkeakoulut hahmottavat yhteiskunnan kompleksiseksi sosiaaliseksi systeemiksi, jonka resilienssi eli kyky kohdata ja menestyä muutoksessa on riippuvainen sen yksilöiden ja yhteisöjen sidoksista ja yhteistyöstä.

Verkostoituminen alan toimijoiden kanssa

Tapahtumassa ammattikorkeakoulut toteuttavat tehtäviään TKI-verkostojen rakentamiseksi ja hanketulosten levittämiseksi, ajankohtaisen tiedon ja käytänteiden integroimiseksi opetukseen sekä oman alueensa yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi. HNPW-tapahtuma onkin erinomainen foorumi verkostoitumiselle, joka tuo yhteen humanitaarisen alan asiantuntijat, järjestöt, yritykset ja viranomaiset. Tämä tarjoaa mahdollisuuden luoda monialaisia verkostoja, joilla voi tutkia ja edistää resilienssiä erityisesti suhteessa kompleksisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen tai väestön ikääntymiseen. Näiden verkostojen kautta voidaan kehittää uusia ratkaisuja, jotka vahvistavat yhteiskuntien kriisinkestävyyttä.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden tulosten levittäminen

Tapahtumassa esitellään tutkimustuloksia ja uusia sosioteknisiä innovaatioita, jotka parantavat humanitaarista avustustyötä. Tuloksien ja niiden ympärillä käydyn keskustelun kautta syntyy uusia ideoita TKI-toiminnasta ja resilienssiin keskittyvistä hankkeista. Hanketulokset ja niiden käsittely auttavat kehittämään uusia hankeideoita ja sosioteknisiä ratkaisuita tehostamaan humanitääristä toimintaa, kriisinhallinnassa ja kehitysyhteistyötä. Konkreettinen tämän vuoden tapahtumassa syntynyt TKI-hankeidea on Itämeren alueen korkeakouluverkoston perustaminen, joka keskittyy yhteiskunnallisen resilienssin ja kokonaisvaltaisen turvallisuuden edistämiseen. Verkostoa konseptoidaan syksystä 2024 alkaen Laurea-, Savonia- ja XAMK-ammattikorkeakoulujen kansallisena yhteistyönä ja sitä markkinoidaan Sisäministeriön toimesta erityisesti Itämeren valtioiden neuvoston jäsenmaille.

Oppien integroiminen opetukseen

HNPW-tapahtuman opit ovat integroitavissa ammattikorkeakoulujen opetussisältöihin. Temaattisesti esimerkiksi Laurea-ammattikorkeakoulun Global Health and Crisis Management sekä turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmissa käsitellään myös humanitääristä apua ja kehitysyhteistyötä osana ohjelmien oppisisältöjä (Laurea 2024a; 2024b).

HNPW-tilaisuus mahdollisti osallistujien oman osaamisen kehittämisen ajankohtaisten tapausesimerkkien ja viimeisimpien TKI-hanke-esittelyiden kautta. Vuoden 2024 paneelit ja työpajat tarjosivat ajankohtaista tietoa erityisesti ilmastoresilienssistä sekä Ukrainan sodan opeista yhteiskunnallisen resilienssin kehittämiseksi (HNPW 2024). Uusi tieto voidaan integroida osaksi opetusta, mikä palvelee ammattikorkeakoulujen perustehtävää kouluttaa tulevaisuuden asiantuntijoita, jotka ovat paremmin valmistautuneita kohtaamaan kompleksisia kansallisia, alueellisia ja globaaleja haasteita.

Alueellisen kilpailukyvyn parantaminen

Ammattikorkeakoulun lakisääteinen (932/2014) tehtävä on aluekehityksen ja elinkeinoelämän edistäminen toimialueellaan. Tapahtumassa Laurea- ja Savonia-ammattikorkeakoulut palvelivat alueensa pieniä ja keskisuuria yrityksiä levittämällä tietoa yritysyhteistyönä toteutettujen hankkeidensa tutkimustuloksista ja sosioteknisistä innovaatioista. Laurea markkinoi erityisesti kriisinhallinnan systeemisen vaikuttavuuden arvioinnin työkalua, joka kehitettiin yritysyhteistyönä toteutetussa VNTEAS Afganistan -hankkeessa (Hario 2023a; 2023b). Molemmat korkeakoulut myös tunnistivat yhdessä tapahtumaan osallistuneiden yritysten ja järjestöjen kanssa etukäteen potentiaalisia kumppanuuksia ja hankeideoita, joita edistivät kahden- ja monivälisissä tapaamisissa viikon aikana.

Johtopäätökset

HNPW 2024 -tapahtumaan osallistuminen tarjoaa merkittäviä hyötyjä ammattikorkeakouluille ja yrityksille. Verkostoituminen kansainvälisten toimijoiden kanssa ja uusien innovaatioiden esittely edistävät resilienssiä ja kilpailukykyä. Tapahtuman oppien integroiminen opetukseen parantaa oppilaitosten valmiuksia kouluttaa tulevaisuuden asiantuntijoita. Yhteiskehittämisen ja muotoilun asiantuntijoina ammattikorkeakoulut voisivat tulevina vuosina olla mukana kehittämässä Suomen delegaation tarjontaa yhtenäisemmäksi ja tuotteistaa yritysten ja järjestöjen tarjoamia sosioteknisiä innovaatioita. Tämä vahvistaisi ammattikorkeakoulujen roolia alueellisen kehityksen ja elinkeinoelämän edistäjinä.

Lähteet

”Tässä artikkelissa on käytetty tekoälyä tekstin kieliasun muokkaamiseen ja tekstin sujuvoittamiseen.”

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024062758894

Jaa sivu