Kansainvälisyyttä tavallaan

Teksti | Johanna Aalto , Maria Ekström , Hanna-Kaisa Ellonen

Tämän artikkelin tarkoituksena on toimia keskustelunavauksena vuotta 2030 tavoittelevalle yhteiselle kehittämiselle Laurea-ammattikorkeakoulun ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK) kansainvälisyyden toteutumisessa ja tulevaisuudessa. Miten yhdessä puhumme koulutuksen kansainvälisyydestä? Ensiarvoisen tärkeää on löytää toimijoiden yhteinen ymmärrys siitä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Tulevat kirjoitukset lienevät siksi tätä ensimmäistä tärkeämpiä.

Miten puhumme kansainvälisyydestä korkeakoulutuksessa?

kuvituskuva.
Nejc Soklič on Unsplash

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on linjannut kansainvälisyyttä ja korkeakoulun tehtäviä, jotka ovat mukana OKM:n ohjaustoiminnassa suhteessa korkeakouluihin. Tavoitetilana on saada Suomen edelläkävijyys korkeakoulutuksen ja tutkimuksen osaajana vahvistettua. Linjauksissa halutaan enemmän kansainvälisyyttä Suomeen, vahvistaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ympäristöjen innostavuutta ja toisaalta myös investointihalukkuutta Suomeen. Linjauksissa todetaan vielä, että Suomella on tarjota ratkaisuja osaamiseen, tutkimukseen ja yritysyhteistyöhön liittyen. (OKM 2017, 13–15).

Ammattikorkeakoulussa toteutetaan Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kansainvälisiä linjauksia. Erityisesti kiinnostavana pidämme kuvausta korkeakoulun tehtävistä kansainvälisyyden luomisessa (OKM 2017, 20). Erityisesti kaksi tehtävää näistä näyttäytyvät tällä hetkellä keskeisinä. Ensimmäinen on kansainvälistymisen vuorovaikutteisuus. Toinen on kulttuurisen muutoksen toteutuminen korkeakoulun ja opiskelijayhteisön muuttumiselle kansainväliseksi työ- ja opiskeluyhteisöksi. (OKM 2017, 20.) Vuorovaikutus tarkoittaa samanaikaisia kohtaamisia ja muutos tarvitsee näitä kohtaamisia. Tavoitteellinen kehittäminen yhdessä voi vielä muutokseen kansainväliseksi työ- ja opiskeluyhteisöksi.

Laurea-ammattikorkeakoulun strategia 2030 tuo kansainvälisyyden esiin yleisessä tahtotilassaan, “Tahtotilamme on olla vuonna 2030 työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla.” Tahtotilaa syventävät strategiassa määritellyt seitsemän teemaa, joiden avulla ohjataan ja profiloidaan sitaatissa mainitun tavoitetilan saavuttamista. Kansainvälisyyden näkökulmasta erittäin tärkeä on niistä linjaus aluetta kehittävästä kansainvälisestä korkeakoulusta. Työelämäosaamisen ja elinvoiman vahvistamiseen on valittu kansallisen lisäksi kansainvälinen tavoitetila. Yksi viidestä kriittiseksi muutostarpeeksi tunnistetusta sisällöstä on “Strategisen alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen kumppaniverkoston laajentaminen ja syventäminen”. (Laurea-ammattikorkeakoulu 2021a). Laurea-ammattikorkeakoulu on tehnyt myös erillisen koulutuksen kansainvälisyyttä koskevan suunnitelman, jossa tarkastellaan opintojen kansainvälisyyttä, henkilöstöliikkuvuutta, koulutuksessa käytettävää kieltä ja tilauskoulutuksia (Laurea-ammattikorkeakoulu 2021b).

Mitä puhumme nykytilasta koulutuksissa?

Laurean ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opetushenkilöstö piti kansainvälisyydestä keskustelutilaisuuden marraskuun lopulla 2021. Edustettuna oli kuusi koulutusta sekä lisäksi korkeakouluhallinnon ja kansainvälisyystiimin edustajat. Seuraavana avataan kansainvälisyyskeskustelusta keskeisiä teemoja.

Kansainvälisyys näyttäytyi opetustyön arkea koskevassa keskustelussa lähes itsestäänselvyytenä. Kansainvälisyys oli toiminnallisuutta, jossa hyödynnettiin mm. kielitaitoa, kulttuurista tiedostamista ja kansainvälisen tutkimuksen hyödyntämistä. Kansainvälisyyttä ei koettu erilliseksi opetuksen kohteeksi, vaan kansainvälisyyttä voidaan jatkuvasti tuoda toiminnallisesti näkyväksi korkeakouluyhteisössä. Kansainvälisyys toteutuu myös englanninkielisissä tutkinnoissa ja opintojaksoissa.

Opetuksessa YAMK-koulutuksilla on useita verkostoja, jotka näyttäytyvät koulutuksen kannalta merkityksellisinä. Kansainvälisyyttä hyödynnetään mm. luennoitsijoiden, videoiden, kirjojen ja artikkeleiden kautta.  Uusinta kehitystä kansainvälisyydessä ovat edustaneet yhteiset opintojaksojen osien toteutukset esimerkiksi Kestävän kasvun koulutuksessa Laurean Pioneer-verkostoon liittyvän kumppanin kanssa ja Leading Transformational Change -koulutuksen verkoston kanssa. Digitaalisuus liittyy vahvasti opetuksen toteuttamiseen myös kansainvälisyyttä tarkastellessa. Digitaalisuuden avulla on mahdollista toteuttaa monenlaista kansainvälistä yhteistyötä uusia toteutuksen tapoja kehittäen.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankeyhteistyö luo kansainvälisyyteen mahdollisuuksia laajoihin kokonaisuuksiin ja kumppanuusverkostoihin. Laurea-ammattikorkeakoulu on tällä hetkellä mukana mm. monikansallisissa H2020- ja Erasmus- hankkeissa. Koulutuksen sisältöjen kehittämisen mahdollisuudet laajenevat toiminnan muotojen monipuolisuuden mukana.

Millaisena kansainvälisyyden tulevaisuus näyttäytyy ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa?

Kansainvälisyys on ylempien ammattikorkeakoulututkintojen sisällöissä TKI-toimintaa kansainvälisissä verkostoissa, aineistoja ja opetusta englannin kielellä, digitaalisuutta ja se on jatkossa enemmänkin. Sen monimuotoisuus luo erityisiä mahdollisuuksia (Ylikoski ym. 2018, 41).  Tiede ja tutkimus ovat jatkuvasti uusiutuvia ja kansainvälisiä luonteeltaan. Koulutusten tarvitseman ajankohtaisen tiedon opettaminen edellyttää opettajalta, mutta myös laajemmin korkeakouluyhteisöltä, aktiivista osallistumista kansainväliseen keskusteluun ja verkostoihin. Tämä toteutuu usealla eri tasolla: jokaisen oman asiantuntijuuden alueella, korkeakoulukohtaisissa, mutta myös sitä laajemmissa tulevaisuuden linjauksissa. Koulutuksiin liittyvässä suunnittelussa erityisesti opetussuunnitelmien osaamistavoitteisiin sisällytetään monia tietoja, taitoja ja asenteita, joita valmistuneet opiskelijat tarvitsevat työskennellessään kansainvälisessä, tulevaisuuden toimintaympäristössä.

Erityisenä mahdollisuutena ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa ovat monialaiset ja kansainväliset verkostot, jotka muodostuvat opetuksesta, TKI-toiminnasta ja yritysten kanssa toimimisesta. Kansainvälisten yritysten kanssa tekemisen mahdollisuus on tärkeä potentiaali kansainvälistymiseen. Tietoisuus erilaisista kulttuureista on myös osa tarvittavaa osaamista, jota tarvitaan kansainvälisessä toiminnassa.

Kansainvälisyysteemojen parissa on useita perusteltuja syitä jatkaa vahvasti myös tulevaisuudessa. Yhteistä ymmärrystämme syventää ja edistää käymämme keskustelu ja kansainvälisyyden päivitetyt linjaukset. Laurean 2030 strategian hengessä voidaan tavoitella uudistumista, jossa kansainvälisyydellä on konkreettinen sijansa.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121460448

Jaa sivu