Katsaus yhteistyöhön Tohoku Fukushi yliopiston kanssa

Teksti | Johanna Holmikari , Anne Eskelinen

Keväällä 2019 laurealainen seurue palasi Japanista mukanaan paljon uusia kokemuksia, kontakteja ja kehittämistyöideoita. Takana oli viisi intensiivistä yhteistyöpäivää Tohoku Fukushi yliopiston (TFU) eri alojen professoreiden kanssa – lukuisia seminaareja, neuvotteluita ja kohtaamisia.Yhteistyöseminaari Japanissa keväällä 2019 oli tärkeä ja merkittävä osoitus lähes 20 vuotta kestäneestä yhteistyöstä.  Seminaarin tavoitteena oli nostaa esille yhteisjulkaisun “New ways of promoting Mental Wellbeing and Cognitive Functions” teemoja ja rakentaa uusia avauksia, joiden avulla korkeakoulut voisivat yhdessä kehittää toimintaansa. Yhteinen julkaisuprojekti käynnistyi vuoden 2017 aikana ja siihen osallistui lehtoreita Laurean eri koulutusaloilta sekä Tohoku Fukushi yliopistossa työskenteleviä eri alojen professoreita, yhteensä 30 kirjoittajaa.Tämän artikkelin tarkoituksena on lyhyesti kuvata yhteistyön rakentumista Tohoku Fukushi yliopiston ja Laurea-ammattikorkeakoulun välillä. Artikkeli esittelee myös yhteisjulkaisun prosessia ja nostaa esiin näkökulmia tulevista yhteistyön mahdollisuuksista.

Suomen ja Japanin yhteistyön perusta

Suomi ja Japani viettävät vuonna 2019 diplomaattisuhteiden 100-vuotisjuhlaa. Maidemme välisellä yhteistyöllä on jo pitkä perinne, jonka voidaan katsoa osaltaan pohjautuvan siihen, että Suomella ja Japanilla on paljon samankaltaisuuksia: neljä vuodenaikaa, rauhallisuus, luonto…  Mitä enemmän yhteistyötä tehdään, sitä enemmän yhteisiä asioita myös löytyy. Kaikessa kansainvälisessä toiminnassa yhteistyön perustana on avoin ja kunnioittava kohtaaminen ja sitä syntyvä luottamus.  Näitä samankaltaisuuksia on löytynyt myös vuosien varrella kehittyneessä yhteistyössä, jota Laurea on rakentanut Tohoku Fukushi yliopiston kanssa.

Suomella ja Japanilla on yhteiskunnallisesti paljon yhteisiä haasteita ja Suomi pienempänä maana pystyy luomaan nopeammin yhteiskuntaan juurtuvia ratkaisumalleja, joista Japani on kiinnostunut. Tästä esimerkkinä suomalainen neuvolajärjestelmä ja vanhuspalvelut. Korkeakoulujen välinen yhteistyö on yhteiskunnallisesti merkittävä väylä kehittää yhdessä työelämän kanssa hyvinvointia tukevia toimintamalleja ja innovaatioita.

Finland Wellbeing Center on Sendaissa toimiva tutkimus- ja kehittämiskeskus, jonka tavoitteena on lisätä ja kehittää suomalaisten ja japanilaisten yritysten liiketoimintaa.  Sendai Finland Wellbeing Center avattiin vuonna 2005 ja tästä käynnistyi myös Laurean ja Tohoku Fukushi yliopiston yhteistyö. Tiiviimpi yhteistyö TFU:n kanssa alkoi samana vuonna Active-verkostossa vanhusten palvelujen kehittämisellä. Verkoston muodostivat Tohoku Fukushi Corporation Sendaista, Vantaan ja Espoon kaupungit sekä Helsingin Kauppakorkeakoulu, TFU ja Laurea. (ks. Hagino, Niiniö & Putkonen 2019.)

Tohoku Fukushi yliopisto

Tohoku Fukushi yliopisto sijaitsee Sendaissa, joka on Miyagi prefektuurin pääkaupunki ja sen asukasluku on noin miljoona asukasta.   Sendai nousi uutisotsikoihin vuonna 2011 kun kaupunkia kohtasi valtava tuho tsunamin iskiessä rannikolla sijaitsevaan kaupunkiin.   Tsunamin jälkeinen   jälleenrakennuksen aika loi myös varjonsa korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön, sillä syvimmän kriisin keskellä yliopistolla ei ollut voimavaroja kansainväliseen yhteistyöhön. Yhteys korkeakoulujen välillä säilyi kuitenkin läpi haastavien aikojen. Tohoku Fukushi yliopistolla on ollut keskeinen rooli paikallisen yhteisön hyvinvoinnin tukemisessa ja alueellisten rakenteiden uudelleen luomisessa.

Kuva: Anne Eskelinen. Näkymiä Tohoku Fukushin yliopiston alueelta.

Tohoku Fukushi yliopistossa on neljä tiedekuntaa, joissa koulutetaan muun muassa sairaanhoitajia, opettajia, terapeutteja ja sosiaalityöntekijöitä sekä johtamisen ammattilaisia hyvinvointialalle.  Koulutusalat ovat hyvin lähellä myös Laurea-ammattikorkeakoulun koulutusohjelmia ja käytännön työelämän kanssa tehtävä tiivis yhteistyö on olennainen osa opetusta sekä Laureassa että Tohoku Fukushi yliopistossa. (ks. Tohoku Fukushi University 2016.)

Yhteistyötä Tohoku Fukushi yliopiston kanssa

Tohoku Fukushi yliopisto ja Laurea ovat tehneet yhteistyötä niin opiskelija- kuin opettajavaihdon saralla. Useat professorit Japanista ovat olleet vierailulla ja vaihdossa Laurean eri kampuksilla ja myös Laurean lehtorit sekä opiskelijat ovat saaneet mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon Sendaissa.  Nämä opettaja- ja opiskelijavaihdot ovat olleet yhtenä tekijänä muodostamassa verkostoa oppilaitosten välille. Myös tiivistä hankeyhteistyötä on tehty korkeakoulujen välillä. Riskienhallinta, vapaaehtoistoiminta ja taiteesta hyvinvointia -teemat ovat olleet yhteistyön kohteena vanhustyön lisäksi.

Kuva: Johanna Holmikari

Kohtaamistaiteen järjestelmällinen kehittäminen kahden maan yhteistyönä ja yhteistyössä on hieno osoitus siitä, mitä kansainvälisyys parhaimmillaan tuottaa; uusia, hyvinvointia lisääviä innovaatioita. Kohtaamistaide syntyi Laurean ja TFU:n tiiviissä yhteistyössä ja se on suomalainen sovellus japanilaisesta Clinical Art -menetelmästä. Se perustuu ryhmämuotoiseen strukturoituun ja ohjattuun taidetyöskentelyyn.  Kohtaamistaidetta on Suomessa hyödynnetty sosiaali- ja terveysalalla erilaisten asiakkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi sekä työ- ja opiskelijahyvinvoinnin tukena. (ks. Pusa 2014.)

Yhteiset hyvinvoinnin haasteet ja mahdollisuudet – viidennen yhteisjulkaisun satoa

Yhteistyöjulkaisu oli pitkän ajan haave, josta keskusteltiin jo vuonna 2015, mutta tavoitteet ja teemat julkaisun tuottamiselle luotiin Hannele Niiniön vierailulla TFU:ssa syksyllä 2016. Keväällä 2017 johtaja Kati Komulaisen vierailulla TFU:ssa sovittiin yhteisjulkaisun pääteemoiksi dementia ja depressio, jotka koskettavat molempien maiden hyvinvointia. Julkaisun toimittajina olivat TFU:sta Hiroo Hagino ja Laurean puolelta Hannele Niiniö sekä Päivi Putkonen.  Professori Hiroo Hagino toimi opettajavaihdossa Laureassa julkaisuprosessin aikana, jolloin yhteisjulkaisun kehittäminen ja eteenpäin vieminen sujuivat hyvässä ja tiiviissä yhteistyössä toimittajien kesken. Julkaisun kirjoittaminen oli merkittävä askel Laurean ja TFU:n yhteistyössä ja silta yhteistyön laajentamiselle kahden korkeakoulun välillä.

Kuva: Johanna Holmikari

Yhteisjulkaisun “New ways of promoting Mental Wellbeing and Cognitive Functions” ideana on hyvinvoinnin tukeminen uusien innovatiivisten ennaltaehkäisevien ratkaisujen kautta. Julkaisu koostuu kolmesta osasta, jotka ovat “ Technological solutions in prevention”, “Preventive Innovative Methods” ja “Culture and Living Labs”. Teemojen alle on tuotu esimerkkejä japanilaisista ja suomalaisista tutkimuksista, innovaatioista ja näkökulmista tuottaa mielen hyvinvointia.

Uusia avauksia

Yhteistyömatkan tarkoituksena oli tuottaa uusia TKI-avauksia yhteisjulkaisun pohjalta. Pyrkimyksenä oli löytää yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja tutkimusintressejä Laurean ja TFU:n henkilöstön välille. Keskusteluja käytiin viikon aikana isoissa ja pienissä työseminaareissa, jotka mahdollistivat erilaisia kohtaamisia ja tiedon jakamista osallistujien välillä. Tapaamisia oli useita, niin että yhteistyöideoita saatiin jatkokehitettyä viikon aikana konkreettisemmiksi aihioiksi.

Lähtökohtana keskusteluille olivat yhteisjulkaisun artikkelit, jotka esiteltiin alkuseminaarissa. Tämän jälkeen keskusteluja käytiin hyvin organisoiduissa työpajaryhmissä yhteisjulkaisun teemojen – mielenterveystyön, vanhustyön sekä lapsi- ja perhetyön pohjalta. Teemojen mukaiset työpajaryhmät kokoontuivat yhteiskehittämisen idealla, jolloin työskentelyä saatiin syvennettyä ja ideoita jatkokehitettyä vierailun aikana.

Kuva Anne Eskelinen.

Mielenterveystyön teemaryhmässä kiinnostusta molemmin puolin herättivät luovat menetelmät hyvinvointityössä sekä digitaaliset ohjausmenetelmät. Keskustelua käytiin myös koulutuksen kehittämisestä yhteistyössä. Vanhustyön työryhmässä pohdittiin uusia avauksia dementian ennaltaehkäisyyn ja teknologian hyödyntämistä vanhusten sosiaalisen toimintakyvyn tukemisessa.  Myös virtuaalisen koulutuksen mahdollisuuksista keskusteltiin yhteisesti. Lapsi- ja perhetyö -teemaisen työryhmän suurimmaksi yhteiseksi intressiksi nousi neuvolajärjestelmä ja siihen liittyvä lapsiperheiden tukeminen sekä äitien raskauden aikaisen ja synnytyksen jälkeisen masennuksen ennaltaehkäisy.

Laurean uudessa 2030 strategiassa korkeakoulun yhdeksi kriittiseksi muutostarpeeksi on määritelty strategisen alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen kumppaniverkoston laajentaminen ja syventäminen, jotta voidaan systemaattisesti tukea Laurean osaamisalueiden kehittymistä ja vaikuttavuuden vahvistamista (ks. Laurean strategia 2030). Tiiviin yhteistyön jatkaminen Tohoku Fukushi yliopiston kanssa noudattaa tätä linjausta.

Lähteet
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833656

Jaa sivu