Kestävä ja kilpailukykyinen korkeakoulu – Kansainvälisen yhteistyön hyödyt

Teksti | Mika Launikari

Muuttuvassa maailmassa jatkuva uudistuminen ja globaali verkostoituminen on välttämätöntä suomalaisille korkeakouluille. Lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö eri maiden korkeakoulujen välillä perustuu niiden yhteneviin intresseihin ja yhteisiin päämääriin, jotka nykyisin usein liittyvät kestävän kehityksen kysymyksiin. Tulevaisuuteen ja työelämään suuntautuva sekä kansainväliseen yhteistyöhön sitoutunut korkeakoulu tuottaa parhaimmillaan merkittävää lisäarvoa sen johdolle, henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Tässä artikkelissa tarkastellaan Laurea-ammattikorkeakoulun näkökulmasta hyötyjä, joita mainitut toimijat saavat sen kansainvälisestä toiminnasta ja siihen osallistumisesta.

kuvituskuva.
Kuva: Jordan McDonald / Unsplash

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen visio 2035 ohjaa suomalaisten korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan strategioita seuraavan vuosikymmenen aikana (OKM 2022a). Visiossa tieteen, tutkimuksen ja opetuksen vapaus, Suomen kilpailukyky, monimuotoinen yhteiskunta, kestävä kehitys ja kansallinen yhteistyö nähdään edellytyksinä edistää kansainvälistä toimintaa. Lisäksi eurooppalainen korkeakoulutusalue (EHEA), tutkimusalue (ERA) sekä yliopistostrategia ja siihen liittyvä eurooppalainen yliopisto -aloite keskeisesti vaikuttavat suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymiseen (Euroopan komissio 2022, OKM 2022b).

Laurea on paraikaa uudistamassa strategiaansa, joka astuu voimaan vuoden 2025 alussa. Tällä hetkellä ei vielä ole tiedossa, miten kansainvälinen korkeakouluyhteistyö ja kestävä kehitys siinä tarkalleen ottaen näkyvät. Laurean nykyisessä strategiassa päämääränä on ollut laajentaa ja lujittaa vastavuoroista kansainvälistä yhteistyötä, joka vahvistaa korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä eri toimijoiden kansainvälistä osaamista (Laurea 2019). Aktiivinen osallistuminen pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja ylikansallisiin verkostoihin on Laurealle mahdollisuus oppia uutta ja etsiä ratkaisuja rajat ylittäviin haasteisiin kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Laurean johdon katseet globaalissa liiketoimintaympäristössä

Laurean ylin johto vastaa korkeakoulun strategisesta ja kansainvälisestä johtamisesta. Viime vuosina Laureassa on siirrytty kahdenvälisistä kumppanuuksista kohti kansainvälisiä verkostoja ja alliansseja, jotka helpottavat kansallisten, poliittisten ja taloudellisten esteiden ylittämistä, lisäävät yhteistyömahdollisuuksia sekä kannustavat kohdentamaan voimavaroja ja osaamista uudella tavalla (Angouri 2023). Hyvänä esimerkkinä tästä on kymmenen eurooppalaisen korkeakoulun PIONEER-allianssi, johon Laurea kuuluu (Launikari 2023, Laurea 2023). PIONEER-korkeakoulujen rehtorit ovat alkuvuodesta 2024 allekirjoittaneet yhteisen strategisen tason julkilausuman, jossa ne sitoutuvat tiivistämään keskinäistä koulutus-, tutkimus- ja innovaatioyhteistyötään sekä lisäämään opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuutta. PIONEER-korkeakouluyhteistyön tarkoituksena on edistää tulevaisuuden kaupunkien kestävää kehitystä.

Kansainvälisestä yhteistyöstä on Laurealle ja sen johdolle monia hyötyjä. Ne vaihtelevat globaalin liiketoimintaympäristön paremmasta ymmärtämisestä laajempiin verkostoitumismahdollisuuksiin ja syvempiin henkilökohtaisiin suhteisiin ulkomaisen korkeakoulujohdon kanssa sekä oman ammattitaidon kehittymiseen. Laurean johto pitää erityisen tärkeänä sitä, että kansainvälinen toiminta vahvistaa korkeakoulun mainetta ja brändiä. Yhteistyö arvostettujen kansainvälisten kumppanikorkeakoulujen ja muiden ylikansallisten instituutioiden kanssa auttaa Laureaa houkuttelemaan huippulahjakkuuksia työntekijöiksi ja opiskelijoiksi, monipuolistamaan ulkoista rahoitusta, syventämään työelämäyhteistyötä sekä lisäämään medianäkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tämä positiivinen kehitys tekee Laureasta korkeakouluna kilpailukykyisemmän, elinvoimaisemman ja menestyvämmän – myös globaalisti. Tätä kautta Laurea saa toiminnalleen enemmän pelivaraa ja valinnanvapautta sekä lisää strategista hallintaa ja joustavuutta.

Laurean henkilöstö saa kansainvälisestä yhteistyöstä lukuisia hyötyjä

Tiina Päivärinteellä, joka toimii Laurean henkilöstö- ja kansainvälisten asioiden johtajana, on pitkäaikainen kokemus sekä henkilöstön osaamisen kehittämisestä että kansainvälisestä korkeakouluyhteistyöstä. Hänen mukaansa kansainvälisyys on tänä päivänä jotain, mikä lävistää kaiken toiminnan Laureassa. Sen vuoksi jokainen Laurean palveluksessa oleva työntekijä lähtökohtaisesti tarvitsee työtehtävissään kansainvälistä osaamista ja valmiuksia soveltaa omaa ammatillista osaamistaan globaaliin toimintaympäristöön. Päivärinteen motto onkin, ettei kukaan koskaan ole täysin oppinut missään asiassa, vaan aina voi oppia uutta, mikäli vain rohkeasti lähtee itseään haastamaan ja entisestään pätevöitymään kansainvälisessä opetus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Laureassa siihen on tarjolla erinomaiset mahdollisuudet.

”Kansainvälisestä yhteistyöstä saatavat hyödyt ovat henkilöstölle todella moninaisia. Toki pitää muistaa se, etteivät nuo hyödyt välttämättä realisoidu hetkessä, vaan ne voivat vaatia vuosien pitkäjänteistä työtä. Jokaiselle meistä ne tarkoittavat aina vähän eri asioita”, Päivärinne sanoo ja jatkaa: ”Mitä vahvempaa ja monipuolisempaa henkilöstön kansainvälinen ja ammatillinen osaaminen on, sitä paremmat edellytykset Laurealla on korkeakouluna menestyä.”

Etenkin korkeakoulun akateemiselle henkilöstölle kansainvälinen yhteistyö avaa mahdollisuuksia oman asiantuntijuuden kasvattamiseen, esimerkiksi uusiin, innovatiivisiin opetus- ja tutkimusmenetelmiin tutustumiseen. Verkostoituminen oman alansa asiantuntijoiden kanssa muissa maissa tarjoaa tilaisuuksia hankkeissa tapahtuvalle opetuksen kehittämiselle ja tutkimustyölle, asiantuntijavaihdoille, tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä uusille urapoluille. Ei-akateemisissa tehtävissä korkeakouluissa toimiville työntekijöille kansainvälinen yhteistyö on keino lisätä ymmärrystä ja tietoa siitä, millaisia talous- ja henkilöstöhallinnon käytäntöjä ja prosesseja, IT-järjestelmiä ja digitaalisia ratkaisuja tai viestinnän ja markkinoinnin kanavia on käytössä ulkomaisissa korkeakouluissa.

”Kansainvälinen vuorovaikutus on parhaimmillaan sitä, että siitä seuraa ammatillista ja henkilökohtaista kasvua, näköalojen avartumista ja uusien oivallusten saamista”, toteaa Päivärinne.

Kansainvälisyys integroituu opintoihin Laureassa

Kansainvälisyys on vahvasti läsnä kaikissa Laurean AMK- ja YAMK-tutkinnoissa. Opintojen aikana opiskelijat tutustuvat oman alansa sisältöihin, työmenetelmiin ja toimintaympäristöön Suomessa ja globaalisti. Koska Laurean opiskelijat tulevat Suomen lisäksi monista muista maista ja etnisistä ryhmistä, on heillä hyvät mahdollisuudet tutustua toisiinsa ja oppia toisiltaan, esim. opintoihin liittyvissä yhteisissä ryhmätöissä.

”Kotikansainvälistyminen on parhaimmillaan juuri sitä, että arkisessa kanssakäymisessä kohdataan monenlaisia ihmisiä ja tehdään asioita yhdessä heidän kanssaan”, sanoo Riikka Lindholm, asiantuntija Laurean kansainvälisten asioiden yksiköstä.

Koronapandemia vähensi kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta huomattavasti. Vaikka se on nyt lähtenyt Laureassa uuteen nousuun, ei se määrällisesti ole vielä saavuttanut pandemiaa edeltänyttä tasoaan. Fyysisen liikkuvuuden rinnalle on tullut ns. monimuotoliikkuuvuus (blended mobility), jossa eri maiden korkeakouluopiskelijat tekevät yhteistyötä sekä kasvokkain että verkon välityksellä.

”Eurooppalaisessa PIONEER-allianssissa onkin tarkoituksena parantaa kumppanikorkeakoulujen valmiuksia tarjota opiskelijoille korkealaatuista monimuotoliikkuvuutta tulevaisuudessa”, Lindholm toteaa.

Lindholmin mukaan opiskelijat saavat opintojen aikana hankitusta kansainvälisestä kokemuksesta ja osaamisesta monin eri tavoin hyötyä työelämää ja työllistymistä varten – mukaan lukien globaalit uramahdollisuudet. Opinnot ja työharjoittelu ulkomailla edistävät oman asiantuntemuksen kehittymistä ja ammattialan hallintaa, auttavat laajentamaan ymmärrystä erilaisista näkökulmista, tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja näkemään asiat globaalista perspektiivistä. Yleensä myös kulttuurinen herkkyys kasvaa ja kielitaito paranee. Maailmalta usein tarttuu mukaan myös kontakteja, joista voi tulla elinikäisiä ystäviä ja pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita.

Laurean avainkumppanit ovat kansainvälisesti suuntautuneita

Laureassa on viime vuosina tehty johdonmukaista kehittämistyötä avainkumppaniverkoston rakentamiseksi. Avainkumppanuus on yrityksille mahdollisuus laaja-alaiseen ja räätälöityyn yhteistyöhön Laurean koulutusohjelmien kanssa.

”Tällä hetkellä Laurealla on noin 100 avainkumppaniorganisaatiota, ja kumppaneiden määrä on kasvanut tasaisesti”, kertoo Ilkka Kurkela, Laurean avainkumppanuuksista ja asiakkuuksista vastaava johtaja.

Kurkelan mukaan avainkumppanuudessa on kyse siitä, että Laurea korkeakouluna edistää opiskelijoiden ja työelämän kohtaamista ja yhdistämistä. Avainkumppaniyrityksille Laurea tarjoaa rekrytointi-, projekti- ja kehitys- sekä näkyvyysyhteistyötä Laurean alumniverkostoa unohtamatta.

”Avainkumppanimme toimivat pääosin Suomessa, joskin usealla niistä on kansainvälistä liiketoimintaa ja yhteistyötä Euroopassa ja laajemminkin. Kumppaneidemme palveluksessa on luonnollisesti työntekijöitä eri puolilta maailmaa”, sanoo Kurkela.

Tämän vuoksi on tärkeää, että Laurea korkeakouluna kykenee tuottamaan avainkumppaneilleen myös kansainvälistä lisäarvoa. Siksi Laurean henkilöstön asiantuntemus, kansainvälinen osaaminen ja globaalit verkostot sekä opiskelijoiden ulkomailta hankkima tietotaito ja kontaktit maailmalla nousevat avainkumppaneiden näkökulmasta korkeaan kurssiin. Laurea palvelee jo nykyisin avainkumppaneitaan ja muita sidosryhmiään kansainvälisestä opetus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta saaduilla tuloksilla.

”Laurean avainkumppanuusyhteistyö hyödyttää yrityksiä ja sidosryhmiä laajasti, ja siten sillä on merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta”, kiteyttää Kurkela lopuksi.

Artikkelissa on tukeuduttu kirjoittajan alkuvuodesta 2024 käymiin keskusteluihin Laurean rehtoraatin sekä henkilöstö- ja kansainvälisten asioiden johtaja Tiina Päivärinteen, asiantuntija ja kv-palveluiden tiimin vetäjä Riikka Lindholmin ja sekä avainkumppanuuksista ja asiakkuuksista vastaavan johtajan Ilkka Kurkelan kanssa.

Kirjoittajatiedot:

FT, KTM Mika Launikari toimii erityisasiantuntijana Laureassa. Hänen vastuualueenaan on eurooppalainen/kansainvälinen korkeakouluyhteistyö.

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202403059849

Jaa sivu