Kestävän kehityksen silmäkarkkia

Teksti | Sari Heikkinen , Teppo Leppälahti

Opiskelijatiimi tutustui kestävän kehityksen tavoitteisiin ja VoimaProfi-hankkeeseen ja myös integroi tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan oppimiseensa (TKIO) tekemällä lämminhenkisen videon. Kuvio 1 havainnollistaa videon tekemisen lähtökohdan, toimijat, vaiheet ja lopputuloksen.

kuvion sisältöä avattu tekstissä.
Kuvio 1: TKIO-yhteistyöllä kestävä kehitys näkyväksi (Kuvio: Sari Heikkinen ja Teppo Leppälahti)

Laurean P2P-oppimisympäristö (peer to peer -liiketalouden projektimuotoinen oppimisympäristö) (Laurea 2018) mahdollistaa kehittämiseen pohjautuvan opiskelun. Opiskelu tapahtuu tiimeissä ja opiskelijat sitoutuvat tekemään opintoprojektia koko lukukauden ajan. VoimaProfi hankkeen projektipäällikkö Sari Heikkinen otti yhteyttä P2P-lehtori Teppo Leppälahteen mielessään markkinointi ja kestävän kehityksen teema VoimaProfi-hankkeessa. Ryhdyttiin tuumasta toimeen ja opiskelijaryhmä sai toimeksiannon.

VoimaProfi-hanke, Empowering people towards socially inclusive society, on Laurean profilointihanke, jota rahoittaa Opetus ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa on sitouduttu tekemään tutkimus- ja kehittämistyötä tukemaan haavoittuvien ryhmien osallisuutta yhteiskunnassa, kehittämään kokemusasiantuntijuutta ja muutoin edistämään Laurea-ammattikorkeakoulun TKI-käytänteitä eritoten sosiaali- ja terveysalalla. Kokemusasiantuntijuus on hankkeessa monella tapaa esillä ja työstämme myös virtuaalista kokemusasiantuntijuuden keskusta (HUB) (Laurea 2023).

Jo hankehakemusta tehtäessä on kiinnitetty huomiota kestävään kehitykseen ja tutkittu YK:n kestävän kehityksen 17:ää tavoitetta (YK-liitto), joista hankehakemukseen valikoitui neljä. Pulmana oli, miten tehdä näkyväksi se, että hankkeessa oikeasti pohditaan kestävän kehityksen teemoja ja että meillä Laureassa on halua ja intoa olla mukana kestävän kehityksen virrassa Kestävä kehitys -ohjelman mukaisesti (Laurea).

Tahtotila TKIO:n toteuttamiseen

TKIO (Laurea intranet) tarkoittaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön yhdistämistä opetukseen. Siihen on suuri tahtotila Laureassa.

TKIO on opiskelijoille mahdollisuus olla mukana reaaliaikaisesti työelämässä ja lehtoreille mahdollisuus verkostoitua erilaisten toimijoiden kanssa ja saada käyttöönsä viimeisimmät raportit ja tutkimukset. TKIO:ta voidaan toteuttaa, kun hankkeen tarpeet ja opiskelijoiden oppimisen tavoitteet kohtaavat. Näin kävi VoimaProfi-hankkeen ja P2P-opiskelijoiden kohdalla. P2P-opiskelijatiimin tavoitteena oli opetussuunnitelman mukaisesti tutustua viestintään ja markkinointiin, heidän tietoperustansa muotoutui juuri näistä teemoista. VoimaProfi-hankkeen tarve oli tehdä näkyväksi kestävän kehityksen tavoitteita ja samalla markkinoida sitä, että Laureassa tämä asia on keskiössä ja tärkeä.

Opiskelijat ryhtyivät tutustumaan VoimaProfi-hankkeeseen, YK:n kestävän kehityksen ohjelmaan ja Laurean kestävän kehityksen ohjelmaan. Yhteisissä tapaamisissa ideoitiin ja edistettiin toimeksiantoa. Kysymys kuului, miten markkinoida kestävää kehitystä parhaiten hankkeen ja Laurean näkökulmasta?

Opiskelijat ryhtyivät lehtorin ohjaamana työstämään tehtävää. He ottivat haltuun some-markkinointia ja tekivät päivityksiä Instagramiin ja Twitteriin. Lopulliseksi tuotokseksi muotoutui kuitenkin video. Tiimi opiskeli etänä ja tapasi toisiaan Teamsin välityksellä. Opiskelijoiden ollessa kotoisin eri paikkakunnilta, he kuvasivat videoon kuvamateriaalia eri paikoista. Lopputuotos valmistui muutamien kommenttikierrosten jälkeen. Se on opiskelijoiden näköinen ja ”silmäkarkkina”* on luontokuvia eri vuodenajoilta ja koira touhukkaana. Video on selkeä ja informatiivinen. Projektin ja Laurean näkökulmasta tavoite on saavutettu. Lehtori Teppo Leppälahti kuvaili prosessia näin:

”Opiskelijatiimi aloitti opintonsa Laureassa tällä projektilla, kaikki olivat tradenomiopintojensa alussa. Tiimin perinteiset kehitysvaiheet (TTL 2014) tulivat käydyiksi läpi ja yhteinen tekeminen kehittyi projektin edetessä. Huomionarvoista oli tiimin sitoutuminen ja päättäväinen työote, jolla tiimi tarttui käytännön tekemiseen. Erityisen maininnan ansaitsee esimerkiksi tiimin oma-aloitteinen kokoontuminen työpäivään Tampereelle, joka oli sijaintina sopivin eri suunnista tuleville jäsenille. Tämä projektitiimi panosti aktiivisesti työhyvinvointiin, mikä vaikutti projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja tiimin mutkattomaan ilmapiiriin projektin päättyessä, vaikka Tampereen kokoontumista lukuun ottamatta työskentely tapahtuikin etäyhteyksien varassa. Ihailtavaa heittäytymistä ja omistautunutta tekemistä oli ilo olla ohjaamassa. Yhteinen tekeminen parhaassa P2P-hengessä toimi hienosti myös yhteistyökumppanin kanssa. TKIO onnistuu myös heti opintojen alkuvaiheessa ja tuloksena voi syntyä oppimisen lisäksi tiukkaa TKI-asiaa silmäkarkin kera.”

*silmäkarkki on lehtori Teppo Leppälahden ilmaisu.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230908121911

Jaa sivu