Kokemuksia hanketyöstä, Case VIHTA

Teksti | Outi Loikkanen

Uusi hallitusohjelma vähentää toteutuessaan ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta, mutta lisää rahoitusta TKI-toimintaan ja pyrkii parantamaan korkeakoulujen kyvykkyyksiä hankkia tuloja uusista rahoituslähteistä (Arene 2023). Tästä voi tehdä monenlaisia johtopäätöksiä, mutta ainakin hanketyön voi veikata lisääntyvän. Lehtorin työssä hanketyön voi nähdä mahdollisuutena oman osaamisen kehittämiseen ja tässä artikkelissa kerrotaan hanketyökokemuksia lehtorin näkökulmasta, peilaten elokuussa 2023 päättyneeseen VIHTA-hankkeeseen.

kuvituskuva.
Kuva Andrew Neel / Pexels

Hanketyön monet mahdollisuudet

Hanketyö on viime vuosina lisääntynyt ja monet meistä työskentelevät useammassa hankkeessa yhtä aikaa, opetustyön lisäksi. Ajanhallinnalle tämä saattaa hetkittäin aiheuttaa haasteita, mutta itse en ole kokenut tätä ongelmaksi. Hankkeisiin saa työaikasuunnitelmaan sovitut tunnit ja pitää itse huolehtia, että hankkeessa sovittu tekeminen on linjassa näiden resurssituntien kanssa.

Laurean hankkeissa toimii monenlaisia ammattilaisia eri alojen lehtoreista hankeasiantuntijoihin ja projekti- ja taloushallinnan osaajiin. Hankkeita tehdään usein yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa ja lisäksi hankkeessa voi olla osallistujia eri kokoisista muista organisaatioista kuten kunnista ja yrityksistä. Hanketyö tarjoaakin erinomaisen mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja laajentaa omia ammatillisia verkostoja, mikä luo uusia yhteistyömahdollisuuksia tulevaisuudessa.
VIHTA-hanke toteutettiin yhteistyössä Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean kesken ja lisäksi yhteistyötä tehtiin Helsingin kaupungin työvoima- ja yrittäjyysneuvojien kanssa. Hankkeen seminaareissa ja webinaareissa esiintyi myös iso määrä vihreään siirtymään liittyviä asiantuntijoita eri yrityksistä. Laskin, että itselleni uusia LinkedIn kontakteja syntyi hankkeen seurauksena useampi kymmenen.

Toinen hyöty hanketyöhön osallistumisesta on oman osaamisen kasvattaminen. VIHTA-hankkeessa tutustuin vihreään siirtymää tukeviin digitaalisiin ratkaisuihin ja vihreisiin työpaikkoihin osallistumalla hankkeen webinaareihin, kirjoittamalla aiheesta artikkeleita sekä integroimalla näitä teemoja vetämääni palvelumuotoilun opintojaksoon.

Opintojaksolla opiskelijat ratkoivat hankkeeseen liittyvää haastetta ja myös he oppivat palvelumuotoilun menetelmien lisäksi lisää vihreästä työstä. Pääsin myös hyödyntämään omaa aiempaa osaamistani, kun järjestimme hankkeessa yrittäjyysneuvojille innovointivalmennusta yhdessä Metropolian ja Haaga-Helian kollegoiden kanssa. Opin samalla myös itse lisää heidän valmennustyyleistään.
Hanketyöstä saa myös monipuolisuutta omaan työhön. Oman kiinnostuksen mukaan voi hakeutua esimerkiksi projektipäällikön rooliin, mikä on erilaista kuin opetustyö. Ja vaikka toimisikin pelkkänä ”asiantuntija kakkosena”, kuten minun roolini oli alkuperäisessä hankesuunnitelmassa nimetty, pääsee hankkeessa kuitenkin tekemään omasta perusarjesta poikkeavia tehtäviä, sillä aiheet ja kohderyhmät poikkeavat oppilaitosympäristöstä.

Oheiseen kuvioon 1 olen koonnut hanketyön hyötyjä perustuen omaan kokemukseeni.

Hanketyö tarjoaa monia mahdollisuuksia kuten uusiin ihmisiin tutustuminen, itsensä kehittäminen, tiimityö ja yritysyhteistyö.
Kuvio 1: Hanketyön mahdollisuuksia (Loikkanen 2023)

Hanketyö strategian toteuttajana

Laurean strategiassa (2023) vaikuttavuus on nostettu yhdeksi kolmesta keskeisestä toimintaa ohjaavasta arvosta avoimuuden ja vastuullisuuden rinnalla. Hanketyössä tämä tarkoittaa mm. uusien ratkaisujen luomista ja alueen elinvoiman kehittymistä. Myös kestävä kehitys ja työelämään integroituminen mainitaan strategiassa korkeakoulun toimintaa ohjaavina teemoina. (Laurea 2023.)

VIHTA-hankkeessa käsiteltiin vihreää siirtymää tukevia digitaalisia ratkaisuja sekä vihreää työtä ja sen vaatiman osaamisen tunnistamista. Tämä on tärkeää, sillä vihreä siirtymä ja digitaalinen murros ovat keskeisiä muutosvoimia työmarkkinoilla. Näihin liittyvien osaamisten kysyntä on jo lisääntynyt työpaikkailmoituksissa (LinkedIn 2023).

Hankkeessa koulutettiin myös innovaatioiden valmentamiseen, mikä auttaa yritysneuvojia valmentamaan yrityksiä kestävään kasvuun ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. Tämä puolestaan voi lisätä työpaikkoja ja parantaa osaltaan pääkaupunkiseudun elinvoimaisuutta.

VIHTA-hankkeen voidaankin todeta vastanneen hyvin Laurean toimintaa ohjaaviin arvoihin ja teemoihin. Hanke edisti kestävää kehitystä, loi uusia yhteistyömahdollisuuksia ja tarjosi uusia käytännön työkaluja, kuten Vihreän siirtymän ja digitalisaation työkirjan, osallistujilleen. Hankkeen lopputuloksena syntynyt digitaalinen materiaalipankki hankkeen julkaisuista ja webinaaritallenteista mahdollistaa hankkeessa saatujen tulosten ja osaamisen levittämisen laajemmalle yleisölle.

Rohkeasti mukaan hankkeisiin!

Jos et ole vielä ollut mukana hanketyössä, niin suosittelen kokeilemaan. Hetkittäin voi joutua omalle epämukavuusalueelle tekemään jotain, mitä ei ole aikaisemmin tehnyt, mutta onneksi tekemällä oppii ja kollegat auttavat. Ja olisihan se kummallista, jos koulutusorganisaatiossa työskentelevät eivät itse oppisi uutta.

Mikä hanke? VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön – hankkeessa (2022–2023) tavoitteena on Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoiden sekä korkeakoulujen yrittäjyyden henkilöstön osaamisen vahvistaminen vihreään ja digitaaliseen työhön. Hanketta toteuttavat Laurea-, Haaga-Helia- ja Metropolia-ammattikorkeakoulut ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230906120299

Jaa sivu