Kokemusasiantuntijatoiminta verkossa vankilasta vapautumisen tukena

Teksti | Anna Leskinen , Jesper Tikkanen , Oona Forsström , Tanja Saarinen , Katri Kärkkäinen

Mitä hyötyjä kokemusasiantuntijuudella on? Entä, mitä jos kokemusasiantuntijan kanssa pystyisi tekemään yhteistyötä etäyhteyksin verkon välityksellä? Tässä artikkelissa annetaan ääni päihde- ja rikostaustaiselle Villelle, joka koki jääneensä vaille apua vapauduttuaan vankilasta.

kuvituskuva.
Kuva; Bench Accounting / Unsplash

Tekstissä pureudutaan hänen ajatuksiinsa siitä, miten hän olisi hyötynyt kokemusasiantuntijan avusta, sekä millainen merkitys verkkovälitteisellä avulla olisi voinut olla hänelle. Tässä artikkelisarjan kolmannessa osassa tuodaan esiin kokemusasiantuntijalähtöisesti esimerkkejä, haasteita ja hyviä käytäntöjä liittyen verkkotyöskentelyyn ja digitalisaatioon päihde- ja rikostaustaisten ihmisten arjessa. Artikkelin ovat kirjoittaneet sosionomiopiskelijat yhteistyössä sosiaalialan lehtorin kanssa.

Mitä kokemusasiantuntijuus tarkoittaa?

Kokemusasiantuntija tarkoittaa henkilöä, joka omaa kokemusta, jota voidaan hyödyntää toisten ihmisten auttamiseen, tukemiseen ja tilanteen ratkaisemiseksi (THL 2022). Kokemusasiantuntija voi olla esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmaisen omainen, kuntoutuja, itse sitä sairastava tai palvelun piirissä oleva. Tärkeintä on, että omakohtaista kokemusta löytyy kokemusasiantuntijalta itseltään tai on ollut lähellä seuraamassa mainituista ongelmista kärsivän ihmisen elämässä, hän tietää millaista on käyttää julkisia palveluita, sairastua ja sairastaa ja miten kuntoutuksessa edetään. Kokemusasiantuntija jakaa tietoa, siitä miten hän tai lähiomainen on selvinnyt ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet ongelmien lopulliseen päihittämiseen tai eteenpäin pääsyssä. (Hietala & Rissanen 2015, 13–14.)

Mitä hyötyä kokemusasiantuntijuudesta on?

Haastattelussa ilmeni, että Ville olisi kaivannut vankilasta vapautumisen jälkeen tukea nimenomaan päihteettömyyteen. A-klinikkasäätiön Tietopuu tutkimussarjassa julkaistussa tutkimuksessa on tarkasteltu ammattilaisten näkemyksiä kokemusasiantuntijatoiminnan merkityksistä toipumisen tukemisessa. Tutkimus kohdentuu mielenterveys- ja päihdetyöhön. Tutkimuksessa haastatellut ammattilaiset pitävät kokemusasiantuntijuutta merkityksellisenä asiakkaiden toipumisprosessien tukemisessa. Erityisesti tunnetuen tarjoaminen sekä selviytymisen kokemusten jakaminen on nostettu esiin. Kokemusasiantuntijatoiminnalla on ollut myöskin positiivinen vaikutus palvelujärjestelmään. Kokemusasiantuntijuus on muun muassa vahvistanut asiakaslähtöisyyttä, monipuolistanut palveluita sekä ennaltaehkäissyt ongelmien pahenemista. (A-klinikkasäätiö 2021.)

Ville toi haastattelussa esiin, kuinka vankeusaikana kokemusasiantuntijoita kävi vankilassa keskustelemassa vankien kanssa. Kokemusasiantuntijuus ryhmissä pohjautui vahvasti kristinuskoon ja Ville kertoi, ettei itse ole uskonnollinen. Villen motivaatio osallistua ryhmiin perustui mahdollisuuteen päästä pois sellistä. Lisäksi vankilassa kävi KRIS Tampere Oy:n (päihde- ja lainrikkojataustaisten vertaistukijärjestö) asiantuntijoita, joilla oli itsellään päihde- ja rikostausta. Heidän keskusteluapunsa Ville koki merkitykselliseksi, etenkin kannustus päihteettömyyteen oli tärkeää:

”Heidän kanssaan käydyt keskustelut auttavat vielä tänäkin päivänä” Ville kuvaa.

Vankilasta vapauduttuaan KRIS Tampere oy tarjosi mahdollisuutta kouluttautua kokemusasiantuntijaksi, mutta Villellä ei ollut mahdollisuutta siinä elämäntilanteessa muuttaa omalta paikkakunnaltaan pois. Kokemusasiantuntijan tukea vapautumiseen ja siihen liittyviin haasteisiin hänelle ei tarjottu. (Ville 2022.)

Verkkoapu käytännössä – mitä ja miksi?

Verkkoapu vakiintui koronapandemian myötä yhdeksi auttamistyön menetelmäksi, kun koko Suomi kävi tahtomattaankin läpi varsinaisen digiloikan. Nyt onkin ymmärretty, että palveluiden etävaihtoehtojen tarjoaminen voisi olla jatkossakin vaihtoehto perinteisesti kasvotusten toteutettaville palveluille. Eräs verkkoavun merkittävimmistä hyödyistä on sen matala kynnys – avun hakeminen on helppoa, kun se ei vaadi kotoa poistumista ja jopa keskusteluavun saaminen nimettömänä on mahdollista. Auttamistyötä verkossa voidaan toteuttaa teknologian mahdollistamana eri tavoin: palvelu voi olla esimerkiksi nuorille suunnattua Sekasin-chat palvelua vastaavaa palvelua, jossa asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus keskustella ongelmista nimettömänä. Tällainen vaihtoehto alentaa avun hakemisen kynnystä merkittävästi. Lisäksi verkossa toteutetusta auttamistyöstä on saatu hyviä tuloksia muun muassa nuorten verkkokeskusteluryhmässä (Pärssinen 2014). Verkko on nuorille luonteva keskustelualusta ja nimettömänä vaikeista asioista keskustelun kynnys alenee huomattavasti, jolloin ongelmiin avun hakemiseen voi saada rohkeutta aiempaa helpommin ja nopeammin. Myös videoyhteydellä voidaan tarjota keskusteluapua asiakkaan tarpeen mukaan.

Verkkovälitteisen auttamisen ei ole suinkaan tarkoitus korvata lähikontaktissa tapahtuvaa auttamistyötä. Etäyhteydellä toteutettavalla palvelulla on erinomainen paikkansa siinä kohtaa, kun asiakkaalla ei ole syystä tai toisesta mahdollisuutta saada samaa palvelua perinteisesti kasvotusten tapaamisena kohtuullisen ajan puitteissa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi se, että kyseistä palvelua ei yksinkertaisesti ole saatavilla kohtuullisen välimatkan päässä. Lisäksi asiakkaalla saattaa olla tilanne, että hänellä on jokin liikkumista rajoittava tai estävä tekijä. Tällaisessa tapauksessa etäyhteydellä toteutettu palvelu mahdollistaa asiakkaalle avun saamisen. (A-klinikkasäätiö 2019, 2.)

Ville olisi ottanut mielellään vastaan verkko- tai puhelinvälitteistä apua kokemusasiantuntijalta ja koki, että tuen tarve olisi ollut tarpeellista. Villen asuinseudulla palvelut sijaitsivat pitkän matkan päässä ja matalan kynnyksen tuen saamisen hän koki haasteelliseksi.

”Olisin vapauduttuni halunnut tukea nimenomaan samassa elämäntilanteessa olleelta henkilöltä” Ville kertoo.

Hän koki, pienellä paikkakunnalla asuessaan, ahdistusta poistuessaan kotoaan ja lisäksi työelämään palaaminen vaikeutui toistuvien pahojen paniikkikohtausten takia. Lopulta Ville palasi työelämään neljän vuoden jälkeen vapautumisestaan. Tästä syystä kokemusasiantuntijan tuki ja apu verkkovälitteisesti olisi ollut hyödyllistä Villen mielestä. (Ville 2022.)

Villen esiin tuomien asioiden johdosta voidaan päätellä, että verkossa toimiville kokemusasiantuntijoille olisi kysyntää. Moni Villen kaltaisessa tilanteessa oleva hyötyisi verkkokokemusasiantuntijoiden tuesta. Vapautumisen jälkeinen tuki työllistymiseen, kouluttautumiseen ja yhteiskuntaan uudelleen sopeutumiseen olisi ensiarvoisen tärkeää.

Hankkeen yhteenveto

Verkossa toimiessaan kokemusasiantuntija voisi olla saavutettavissa juurikin heille, jotka asuvat alueilla, jossa ei ole kokemusasiantuntijatoimintaa ja heille, joille kotoa lähteminen palveluiden pariin voi olla vielä kynnys. Verkkotuki voisi siten toimia siltana osallisuuteen. Samalla verkossa toimiminen voi edistää myös kokemusasiantuntijan osallisuutta. Osa kokemusasiantuntijoista, kuten kuka tahansa meistä, voi kuormittua tai jännittää sosiaalisista tilanteista. Verkkovälitteisyys voi tarjota turvallisen tilan kohdata ja olla vuorovaikutuksessa. Osalle verkko voi siis luoda sopivan tavan tehdä työtä.

Tämä artikkeli on syntynyt osana neljän sosionomiopiskelijan vaikuttamistyön opintoja yhteistyönä Laurean Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen kanssa. Artikkeli pohjaa opiskelijoiden haastatteleman rikos- ja päihdetaustaisen kokemuksiin ja näkemyksiin tuoden esiin arvokasta kokemusääntä hankkeelle ja laajemminkin. Artikkeli nostaa esiin tärkeitä näköaloja rikos- ja päihdemaailmassa eläneen kokemuksista ja tuen tarpeista. Tehden samalla näkyväksi kokemusasiantuntijoiden merkitystä toipumisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen polulla.

Tunnistamalla tuen tarpeita osaamme kehittää kokemusasiantuntijatoimintaa sinne, missä sitä tarvitaan ja kehittää myös yleisesti palveluitamme vaikuttavimmiksi. Artikkeli vastaakin erinomaisesti hankeen tavoitteisiin edistää kokemusasiantuntijaosaamisen käytön lisääntymistä sekä kehittää matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotoja. Teemme hankkeessa yhteistyötä vankiloiden kanssa, etsien ja kokeillen sopivia yhteistyön muotoja ja tapoja kokemusasiantuntijoiden ja vankiloiden välille. Opiskelijoiden ja kokemusta omaavan haastateltavan yhdessä esiin tuomat näköalat ovat vahvistaneet hankkeessa tehtyjen toimien merkitystä ja antavat myös arvokasta tietoa hankkeen jatkotyöskentelyyn.

Mikä hanke? Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen (2021–2023) tavoitteena on vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja sekä työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksia. Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Valo-valmennusyhdistys, ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023040535185

Jaa sivu