Kokemusasiantuntijoiden monet tehtävät työelämässä – auttamista, palveluiden kehittämistä sekä kokemuksesta rakentuvaa yhteiskunnallista vaikuttamista

Teksti | Janika Lindström

Kokemusasiantuntijat ovat henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta tietyistä haastavista elämäntilanteista ja niistä selviytymisestä. Kokemusasiantuntijat ovat voimavara monissa eri palveluissa, mutta heidän asemansa eivät ole toisiinsa nähden yhdenvertaiset. Kokemusasiantuntijoiden työskentelyyn ja positioon liittyvä epäselvyydet ilmentävät heidän toimintaansa liittyvää arvostuksen puutetta (Soronen 2021). Kokemusasiantuntijoiden ainutlaatuiset kokemuksensa ovat arvokkaita, ja niillä on merkittävä vaikutus yksilöihin ja yhteisöihin. Kokemusasiantuntijatoiminnan eri muodot voivat olla hyödyllisiä monilla eri aloilla.

kuvituskuva.
Kuva: Aamir Suhail / Unsplash

Tässä blogissa tarkastelen rikos- ja päihdetaustaa omaavien kokemusasiantuntijoiden työllistymisen mahdollisuuksia. Heillä on kokemusta rikollisuudesta irrottautumisesta sekä toipumisesta. Kokemusasiantuntijat, jotka ovat itse kokeneet rikollisuutta ja päihdeongelmia, voivat tarjota syvällisen ymmärryksen ja kokemuksen näistä haasteista. He ovat eräänlaisia ”katujen asiantuntijoita”, jotka ovat aiemmin kulkeneet samoja polkuja kuin ne, joiden auttamisessa he omistautuneesti työskentelevät nykyisin. Menneisyyden kokemukset antavat rikos- ja päihdetaustaisille kokemusasiantuntijoille ainutlaatuisen perspektiivin työskentelylle sekä uskottavuuden asiakkaiden keskuudessa.

Vertaisuutta

Kokemusasiantuntijat voivat toimia vertaisina henkilöille, jotka kamppailevat samanlaisten ongelmien kanssa (Ilomäki ym. 2018). He voivat tarjota arvokasta tietoa ja tukea vertaisiaan selviytymään ja voimaantumaan. Kokemusasiantuntijat voivat toimia ryhmäohjaajina ja ohjata vertaisryhmiä, joissa jaetaan kokemuksia ja tuetaan toisia samankaltaisissa tilanteissa olevia.

Koulutus ja konsultointi

Kokemusasiantuntijat voivat osallistua eri alojen koulutukseen sosiaali-, terveys- ja rikosseuraamusaloilla. Heidän henkilökohtaiset kokemuksensa voivat auttaa ammattilaisia ymmärtämään paremmin asiakkaiden tuentarpeita ja tunnistamaan erilaisia asiakkaiden kohtaamia haasteita palveluissa palveluprosessien eri vaiheissa.

Puhujina tilaisuuksissa

Kokemusasiantuntijat voivat jakaa selviytymistarinoitaan ja kokemuksiaan erilaisissa tilaisuuksissa. Puheenvuorot eivät ainoastaan lisää ihmisten ymmärrystä näitä aiheita kohtaan, vaan vähentävät myös rikostaustaisiin ja päihteidenkäyttäjiin liittyvää stigmaa (Lindström & Toikko 2022). Puheenvuorot voivat myös antaa toivoa niille, jotka kamppailevat samojen ongelmien kanssa. Selviytymistarinoita on mahdollista käsitellä myös yhdessä esimerkiksi nuorten, nuorisotyöntekijöiden ja eri ammattilaisten kanssa. Tällöin selviytymistarinoista voidaan tunnistaa rikoksien ja päihteiden aiheuttamia haasteita sekä asioita, jotka ovat olleet tukena muutostyöskentelyssä kohti rikoksetonta ja päihteetöntä elämäntapaa.

Työparityö ammattilaisten kanssa

Kokemusasiantuntijat voivat toimia työntekijöiden työpareina ja tuoda kokemuksesta rakentuvaa asiantuntijuuttaan ammattilaisen kanssa tehtävään työhön (Lindström & Rantanen 2021). Kokemusasiantuntijat voivat auttaa ammattilaisia ymmärtämään asiakkaiden tunnetiloja ja asiakkaita luottamaan ammattilaisiin ja hoitojärjestelmiin. Kokemusasiantuntijoiden läsnäolo voi tukea asiakkaiden ja ammattilaisten välisen luottamuksellisen suhteen rakentamista. Kokemusasiantuntijat voivat toimia myös eräänlaisina tulkkeina asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Kun ammattilainen ja kokemusasiantuntija työskentelevät yhdessä, syntyy synergia, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

Esimerkiksi toisen asteen oppilaitoksissa kokemusasiantuntijoiden matalan kynnyksen vastaanotot sekä mahdollisuus keskustella anonyymisti päihde- ja rikosasioista voisivat edesauttaa nuoria kertomaan avoimesti tilanteistaan. Tämän jälkeen kokemusasiantuntijat voivat rakentaa nuorten ja oppilashuollon välistä yhteistyötä ja tukea nuoria ammatillisen avun piiriin, ehkäisten samalla nuorten ajautumista syvemmälle rikos- ja päihdekierteeseen.

Palveluiden kehittäminen

Kokemusasiantuntijat voivat edustaa laajemmin omaa viiteryhmäänsä ja auttaa ammattilaisia kehittämään palveluita. Tämä yhteistyö voi johtaa parempaan asiakaspalveluun, hoitoon ja tukipalveluihin. Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia siitä millaiset asiat voivat olla tukena muutosprosessissa, ja he voivat auttaa ammattilaisia kehittämään interventioita.

Vaikuttamistoiminta

Kokemusasiantuntijat voivat tehdä monin eri tavoin vaikuttamistoimintaa, jolla he auttavat vähentämään esimerkiksi rikollisuuteen, päihdeongelmiin ja asunnottomuuteen liittyviä stigmoja. Osa kokemusasiantuntijoista on jakanut julkisuudessa selviytymistarinansa ja antanut kasvonsa julkisuuteen erilaisten tilastojen vastapainoksi. Tämä voi rohkaista samankaltaisessa tilanteessa olevia ihmisiä hakeutumaan avun piiriin ja edistää avoimempaa keskustelukulttuuria vaikeiksi koetuista aiheista.

Osa kokemusasiantuntijoista on kirjoittanut erilaisista yhteiskunnallisista epäkohdista. Vaikuttamisviestinnän lisäksi kokemusasiantuntijat voivat toimia kanssatutkijoina tutkimushankkeissa ja tuoda syvempää ymmärrystä monenlaisiin tutkimuskohteina oleviin aiheisiin.

Eri organisaatioiden ja järjestöjen edustajina kokemusasiantuntijat voivat osallistua myös poliittisten päättäjien ja eri viranomaisten tapaamisiin erilaisten päätöksien valmisteluvaiheissa.

Muutostyöskentely

Kokemusasiantuntijat voivat omalla esimerkillään näyttää, että vaikeuksista on mahdollista selviytyä. Kokemusasiantuntijat voivat auttaa vertaisiaan ymmärtämään, etteivät he kamppaile yksin ongelmiensa kanssa. Kokemusasiantuntijoiden jaetut kokemukset voivat auttaa tunnistamaan mahdollisia rikollisuudesta irrottautumisen ja toipumisen eri vaiheisiin liittyviä haasteita sekä niistä selviytymiseen liittyviä mahdollisuuksia. Kokemusasiantuntijat voivat motivoida myös muita ihmisiä sitoutumaan muutokseen.

Katujen asiantuntijat – alihyödynnetty asiantuntijaresurssi desistanssin ja rikollisuuden näkökulmasta

Rikos- ja päihdetaustaa omaavat kokemusasiantuntijat voivat tarjota syvempää ymmärrystä rikollisuudesta ja päihdeongelmista. Kokemusasiantuntijat voivat auttaa ammattilaisia ja viranomaisia rakentamaan yhteiskuntaa, joka tukee desistanssia ja vähentää rikollisuutta. Tällä hetkellä rikos- ja päihdetaustaa omaavat kokemusasiantuntijat ovat alihyödynnettyjä turvallisuus- ja rikosseuraamusalan tehtävissä. Heidän työpanostaan hyödynnetään lähinnä terveydenhuollossa ja sosiaalialalla.

Rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden selviytymistarinat ja kokemukset ovat tärkeitä niin turvallisuus- kuin rikosseuraamusalan ammattilaisten koulutuksessa. He voivat osallistua koulutus- ja valmennustilaisuuksiin, joissa he jakavat omia tarinoitaan ja näkemyksiään. Tällä tavoin he voivat lisätä ammattilaisten ymmärrystä päihde- ja rikosongelmista sekä tuoda inhimillisen näkökulman koulutukseen.
Rikos- ja päihdetaustaiset kokemusasiantuntijat voivat osallistua viranomaisyhteistyöhön. Heidän panoksensa voi auttaa viranomaisia tunnistamaan rikollisuuteen liittyviä lieveilmiöitä ja tekemään päätöksentekoprosesseista monipuolisempia. Kokemusasiantuntijat voivat myös tunnistaa erilaisia turvallisuusuhkia sekä tuoda case-työskentelyyn uudenlaisia ratkaisuja turvallisuuden vahvistamiseksi.

Rikos- ja päihdetaustaiset kokemusasiantuntijat voivat osallistua Rikosseuraamuslaitoksen ohjelmien ja palveluiden kehittämiseen, joiden tarkoituksena on vähentää rikollisuutta ja päihderiippuvuutta. Kokemusasiantuntijoiden tieto voi auttaa ammattilaisia suunnittelemaan tehokkaampia interventioita ja toimivampia hoitomalleja.

Kokemusasiantuntijoiden osaamista ja näkemyksiä voidaan hyödyntää monilla eri tavoilla turvallisuus- ja rikosseuraamusalan tehtävissä. Tämä laajentaa myös kokemusasiantuntijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa ja edistää rikos- ja päihdetaustaisten ihmisten elämää.

Lopuksi

On tärkeää, että työelämä tunnustaa kokemusasiantuntijoiden arvon ja tarjoaa mahdollisuuksia heidän työllistymiseensä. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta kokemusasiantuntijuus on voimavara, joka voi muuttaa tapaamme kohdata ja nähdä vaikeissa tilanteissa olevia ihmisiä. Tarvitaan lisää tukea ja uudenlaisia mahdollisuuksia kokemusasiantuntijoille työllistymisen suhteen, jotta he voivat jatkaa vaikuttavaa työtään ja auttaa eri tavoin ihmisiä kohti rikoksetonta ja päihteetöntä elämäntapaa.

Haluatko tarjota harjoittelupaikan koulutetulle rikos- ja päihdetaustaa omaavalle kokemusasiantuntijalle? Laurea-ammattikorkeakoulun rikosseuraamusalan kokemusasiantuntijakoulutus on pitkäkestoinen rikos- ja päihdetaustaisille suunnattu koulutus, joka sisältää kolmen kuukauden teoriaopinnot sekä kolmen kuukauden työssäoppimisjakson. Järjestämme työnantajille Rekryaamiaisen 21.11.2023 klo. 9-12 Tikkurilan kampuksella (luokka B 409). Tilaisuuteen voi osallistua aamupäivän aikana. Aamiaisella on mahdollista esitellä harjoittelumahdollisuuksia ja tutustua kokemusasiantuntijoihimme. Tilaisuudessa on lyhyt info kokemusasiantuntijakoulutuksemme harjoittelusta, harjoittelun ohjaamisesta sekä työelämälle maksettavasta ohjauspalkkiosta. Tilaisuudessa on mahdollista saada myös työllistämiseen ja oppisopimukseen liittyvää tietoa. Tarjoiluiden vuoksi toivomme ilmoittautumisia tilaisuuteen 15.11.2023 mennessä sähköpostitse: tepi.salo@laurea.fi

Lähteet:

  • Ilomäki, T., Mäenpää, E., Hautamäki, L., & Ala-Kauhaluoma, M. 2018. Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena. Kuntoutus, 41(3), 46–51.
  • Lindström, J., & Rantanen, T. 2021. Experts of the streets: The thoughts of experts by experience with a history of crime and substance abuse on working as a team with professionals. European Journal of Probation, 13(3), 226-241.
  • Lindström, J., & Toikko, T. 2022. Survival stories as access to society. People with history of a crime as experts by experience. Nordic Journal of Criminology, 23(1), 3–22.
  • Soronen, K. 2021. Arvioivan katseen alla vai aitoa yhteistyötä? Kokemusasiantuntijoiden positioiden rakentuminen päihde- ja mielenterveystyössä. Tietopuu: tutkimussarja, 1(2021), 1–23.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231103142867

Jaa sivu