Kokemusasiantuntijoiden osaaminen verkkovälitteisessä auttamisessa

Teksti | Karoliina Nikula , Janika Lindström

Laureassa on oltu pitkäjänteisesti mukana kehittämässä rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijakoulutusta. Siinä olennaista on ollut muun muassa oman kokemuksen kautta saadun osaamisen tunnistaminen auttamistyössä. Tämä on toinen osa juttusarjasta, joka käsittelee kokemusasiantuntijoiden osaamisen tekemistä näkyväksi.

Tässä artikkelissa keskitymme kokemusasiantuntijoiden verkkovälitteiseen auttamiseen ja osaamiseen. Sitra lanseerasi syksyllä 2021 osaaminen näkyviin -kampanjan, jossa myös Laurea-ammattikorkeakoulu on ollut mukana (Sitra 2021; Laurea 2021b). Kampanjassa on kutsuttu eri tahoja auttamaan ihmisiä tunnistamaan omaa osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi. Tämän artikkelisarjan innoittajana on toiminut Osaaminen näkyviin -kampanja.

Pandemia-ajan haasteet osaamiselle

Pandemia-aika toi esiin kokemusasiantuntijoiden osaamisen kehitystarpeet ja -intressit, jotka liittyvät erityisesti digitalisaatioon ja verkossa auttamiseen. Näin ollen onkin ollut perusteltua, että palkitun KEIJO-hankkeen jälkeen kokemusasiantuntijuuden kehittämistyö jatkuu Kokemusasiantuntijat verkossa-hankkeessa (ESR 2021-2023). Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeessa on mukana Laurea ja Valo-Valmennusyhdistys ry. Hankkeessa pyritään tuomaan kokemusasiantuntijoiden osaaminen käyttöön verkossa ja lisäämään heidän valmiuksiaan toimia myös verkkovälitteisessä auttamisessa sekä vahvistamaan heidän digitaalisia valmiuksiaan. Lisäksi pyritään vaikuttamaan yksinäisyyden kokemukseen ja vertaistuen tarpeeseen. Kokemusasiantuntijat tarvitsevat verkossa osaamista myös palveluiden kehittämiseen ja erilaisia välineitä vaikuttamiseen.

Laurea on ollut mukana kehittämässä palkittua KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutusmallia yhdessä Valo-Valmennusyhdistyksen ja Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa (ESR, 2018-2020). Kokemusasiantuntijat verkossa-hankkeen myötä Laurea yhdessä Valo-valmennusyhdistyksen kanssa jatkaa kehittämisyhteistyötä verkkovälitteisen auttamistyön osalta.

Osaaminen käyttöön ja näkyväksi verkossa

Koronan pitkityttyä osa auttamistyöstä ja vertaistuesta on siirtynyt verkkoon. Digitaalisuus on tuonut mukanaan uudenlaisia kehittämishaasteita kokemusasiantuntijoiden osaamiseen ja kokemusasiantuntijakoulutukseen. Osaamista saatetaan tarvita konkreettisissa perustaidoissa, kuten Teams-kokouksen luomisessa, Power Point tai Prezi-esityksen tekemisessä kuin abstraktimmissakin asioissa kuten esiintymisvarmuudessa tai aidon kohtaamisen tunteen välittämisessä verkossa tapahtuvassa auttamistyössä.  Auttamistyö verkossa edellyttää virtuaalisesti toteutuvan vuorovaikutuksen ja digitaitojen opettelua. Pandemia on lisännyt myös yksinäisyyden kokemusta, jonka vähentämiseen virtuaaliauttaminen voi tarjota uudenlaisia välineitä. Eri kohderyhmien saavutettavuuden edistäminen edellyttää käyttäjätestaamista erityisryhmien edustajilla.

Kokemusasiantuntijat verkossa-hankkeessa kehitetään ja tunnistetaan kokemusasiantuntijoiden osaamista ja vahvuuksia verkkovälitteisessä auttamisessa ja vahvistetaan osaamista sekä lisätään valmiuksia selviytyä digitaalista osaamista edellyttävistä asioista. Hankkeessa kehitetään kokemusasiantuntijoiden itsensä tuottamia matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotoja. Digitaalisten valmiuksien lisääminen vahvistaa kokemusasiantuntijoiden työllistymismahdollisuuksia tai vaihtoehtoisesti koulutukseen siirtymisen valmiuksia sekä heidän osaamisensa käyttöä digitaalisesti.

Kokemusasiantuntijoiden osaamisen tärkeys on tunnustettu ja kysyntä kokemusasiantuntijuudelle on ollut kasvussa. Pandemian myötä verkossa toimiminen on lisääntynyt merkittävästi ja on olennaista, että kokemusasiantuntijoiden osaaminen tulee käyttöön ja näkyväksi myös verkon kautta tapahtuvassa auttamisessa.

Osaaminen näkyviin -kampanjassa edistetään elinikäisen oppimisen tahtotilaa Suomelle. Sen kantava ajatus on siinä, että on merkityksellistä, että yhteisöt ja yksilöt voivat tehdä osaamisensa näkyväksi ja hyödyntää osaamistaan. (Sitra 2021; katso myös Sitra 2019 ja Sitra 2020). Monelta kokemusasiantuntijalta voi puuttua muodollinen koulutus, mutta osaamista on kuitenkin kertynyt toipumisesta ja esimerkiksi eri sote-alan palveluista. Elinikäisen oppimisen tahtotila Suomelle haastaa tarkastelemaan kokemusasiantuntijoiden kokemusosaamista sekä hyödyntämään sitä monipuolisesti kasvokkain ja digitaalisesti toteutuvassa vertais- ja kokemusasiantuntijatyössä.

Palveluiden digitalisoitumisen ilot ja vaivat

Verkkovälitteinen asiakaslähtöisyys on uutta monelle ammattilaisellekin. Perinteisesti sote-alalla auttaminen on ollut kasvokkaista kohtaamista. Pelkkä palveluiden kehittäminen ei riitä, vaan on kehitettävä myös auttajien osaamista verkkovälitteisyydessä. (DigiIn 2020; Silvennoinen 2020). Kokemusasiantuntijalla ei välttämättä itselläkään ole vielä kokemusta asiakkuudesta verkkoauttamisessa.  Oman osaaminen tuominen toisen auttamiseksi verkon välityksellä vaatii digitaitojen ja erilaisten digitaalisten välineiden käyttämisen opettelua. Kokemusasiantuntijoiden osaaminen on tuotava näkyväksi ja saavutettavaksi digitaalisestikin.

Teknologinen imperatiivi haastaa meitä kysymään, onko tehtävä kaikki, mikä tekniikan keinoin on mahdollista. Vaikka kehitetään digitaalisia palveluita, on edelleen huomioitava heidätkin, joita digitaaliset palvelut eivät tavoita. (Nikula 2021.) Digitaalisen kohtaamisen lisäksi tarvitaan lisäksi kasvokkaista kohtaamista auttamistyössä. Samalla kun kehitämme auttamista verkossa ja osaamista, tulee ”digihuumassa” pitää mielessä, etteivät kaikki edes halua tulla autetuksi tai kohdatuiksi (vain) verkossa, vaan he haluavat edelleen tulla kohdatuiksi toimistossa, leirinuotiolla, saariretkellä tai ihan oikeassa olohuoneessa höyryävän kahvikupin kanssa, virtuaalisen olohuoneen sijaan.

Artikkelisarjan seuraavassa osassa keskitymme kokemusasiantuntijoiden kouluttamiseen ja osaamisen näkyväksi tekemiseen juuri korkeakoulukontekstissa.

Lähteet ja kirjallisuus:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021092447127

Jaa sivu