Kokemusasiantuntijoiden täydennyskoulutus yhdistää yksilön, työelämän ja yhteiskunnan näkökulmat

Teksti | Tiina Leppäniemi

Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen yhtenä tavoitteena on vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja. Touko-kesäkuussa 2022 toteutettiin Laureassa pilottikoulutus, jonka pedagogisessa mallissa yhdistyvät opeteltavan aiheen parissa yksilön, työelämän ja yhteiskunnan näkökulmat.

kuvituskuva.
Kuva: Mizuno K / Pexels

Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke pilotoi kevätlukukauden 2022 lopussa kaksi koulutuskokonaisuutta, joista toisesta vastasi Valo-Valmennusyhdistys ja toisesta hankkeen päätoteuttaja Laurea-ammattikorkeakoulu. Laurean toteuttamaksi koulutuspilotiksi valikoitui taustaselvityksen (Kurki & Nikula 2022a) perusteella MS Office-paketin ohjelmien käyttötaitoja yhdistävä raportointikoulutus. Raportointitaidot ovat tärkeitä kokemusasiantuntijoiden työaloilla, sillä esimerkiksi asiakaskäyntejä ja tapaamisia kirjataan runsaasti, ja hankkeiden parissa työskentelevät kolmannen sektorin työnantajat tarvitsevat raportointityötehtävät osaavia työntekijöitä. Taustaselvityksessä kokemusasiantuntijoiden kanssa työskenteleviltä ammattilaisilta kysyttäessä jopa 82 % vastaajista mainitsi, että kokemusasiantuntijat hyötyisivät lisäkoulutuksesta Excelin käytössä. Kokemusasiantuntijat itse arvioivat tarpeen matalammaksi, sillä vastaajista 38 % arvioi tarvitsevansa lisäkoulutusta taulukkolaskennan ohjelmiston parissa (Kurki & Nikula 2022b).

kuvion sisältö avattu tekstissä.
Kuva 1: Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen kehittämä yksilö – työelämä – yhteiskunta -koulutusmalli hankkeen täydennyskoulutuksia varten (Leppäniemi 2022).

Raportointikoulutuksen pilottitoteutus toimi kokeiluympäristönä hankkeessa suunnitellulle kolmiosaiselle koulutusmallille (Kuva 1). Koulutusmalli yhdistää kolme osa-aluetta, jotka ovat

  1. yksilön taitojen kehittyminen, minäkyvykkyyden lisääminen, yksilön oman taito- ja tietopääoman kasvu
  2. työelämäyhteistyö, kertyneiden tietojen ja taitojen hyödyntäminen työelämään liittyvässä tehtävässä ja kertyneen tietotaidon sanoittaminen sen avulla työelämää puhuttelevalla tavalla
  3. yhteiskunta ja kokemusasiantuntijuus, ymmärrys laajemmasta kontekstista, tilastotiedon ja oman kokemuksen yhteiset rajapinnat

Pilottikoulutuksena toteutettu Kokemusasiantuntijan raportointiosaaminen kokeili mallin toimivuutta käytännössä. Koulutuksen toteutuksesta saadut palautteet ja lehtoreiden kokemukset mallin toimivuudesta antavat eväitä jatkokehittelyyn syksyllä 2022.

Yksilön osaaminen lisääntyi nopeasti

Koulutusmallin ensimmäinen porras on yksilön osaaminen. Pilottikoulutukseen sisältyi kolme koulutuspäivää MS Office-ohjelmien parissa. Osallistujat kertoivat koulutuksen alussa järjestetyssä infotilaisuudessa, että ohjelmistot olivat heille pääosin entuudestaan tuntemattomia. Yksi oli avannut joskus Excel-ohjelman, osalle ohjelma ei ollut senkään vertaa tuttu. Voidaan siis todeta, että koulutukseen lähdettiin nollatiedoin.

Koulutuspäivien pituus oli kuusi tuntia. Pienryhmä kokoontui kampuksen IT-luokassa, ja opiskeli tietoteknisten työvälineiden opettajan kanssa ohjelmiston perusteita. Kolme peräkkäistä maanantaita oli rytmi, joka sai osallistujilta hyvää palautetta. Kerran viikossa pidetty koulutuspäivä oli helppo saada sopimaan osallistujan muihin menoihin eivätkä kuuden tunnin päivät tuntuneet osallistujista liian pitkiltä. Päivän mitta sai kiitosta myös siksi, että opiskeltaviin asioihin ehti paneutua rauhassa.

Koulutuksen sisältö kattoi MS Officen kolmen ohjelmiston, Excelin, Wordin ja Power Pointin ominaisuuksia. Eniten aikaa käytettiin taulukkolaskennan parissa. PowerPoint-ohjelman osaamisen kehittäminen kiinnosti osallistujia enemmän kuin tekstinkäsittelyohjelman ominaisuudet.

Työelämässä tarvitaan raportointitaitoja

Työelämää käsittelevässä koulutusosiossa keskusteltiin ohjelmistojen käytöstä työelämässä ja pohdittiin, miten kertynyttä osaamista voisi markkinoida työelämää puhuttelevalla tavalla. Osallistujien taidot kehittyivät nopeasti ja niitä hyödynnettiin välittömästi työelämäkontekstissa, mikäli osallistujalla oli voimassa oleva työsuhde. Koulutuksen merkittävämpänä tuloksena voidaan pitää esimerkiksi sitä, että osallistuja, joka alkuinfossa kertoi ”pelkäävänsä kaikkea, mikä tapahtuu tietokoneella”, toteutti lehtori Jyrki Innasen tuella koulutuspäivien aikana pivot-taulukon, joka on käytössä hänen työkokeilupaikassaan sellaisenaan keräämässä kävijädataa tilastointia varten.

Pilottikoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden yleisin vastaus työelämäyhteyttä kysyttäessä olivat hankkeet, sillä niihin liittyy poikkeuksetta paljon raportointia ja kirjaamista. Erilaiset rahoitetut hankkeet näyttäytyivät kokemusasiantuntijoille kiinnostavina työympäristöinä. Aiemmista työharjoittelukokemuksista kokemusasiantuntijoille olivat tulleet tutuksi myös järjestötyössä kirjattavat asiakastapaamiset ja työtuntiseuranta.

Tilastojen kautta oma osaaminen kiinnittyy yhteiskuntaan

Yhteiskunnallisen ulottuvuuden tarkastelu tilastojen kautta auttaa kokemusasiantuntijaa hahmottamaan oman kokemuksensa ja kokemusasiantuntijuutensa merkityksellisyyttä datan avulla. Lindström (2020) toteaa Kriminaalihuollon tukisäätiön blogissa kokemusasiantuntijakoulutuksesta, ”kokemustiedon yhdistäminen teoriatietoon on lisännyt monien kouluttautuvien ymmärrystä omista kokemuksistaan. Erilaiset työtehtävät sosiaali- ja rikosseuraamusalalla ovat edesauttaneet hankekouluttautuneita saamaan uudenlaista sisältöä elämään sekä kokemusta oman toiminnan tarpeellisuudesta.” Tätä samaa työtä Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke jatkaa kokemusasiantuntijoille suunnatuilla täydennyskoulutuksillaan.

Raportointikoulutuksen pilotoimassa koulutusmallissa viimeisessä osiossa, yhteiskunnallisessa ulottuvuudessa, tarkasteluun otettiin mukaan tilastot ja tutkimustieto. Ne toimivat kaksisuuntaisesti: koulutukseen osallistunut näki, miten hänen tuottamansa Excel-taulukointi voi tuottaa dataa ja ehkä myöhemmin päätyä osaksi suurempaa kerättyä tilastotietoa, ja toisaalta hän pääsi käyttämään muiden tuottamaa tietoa oman osaamisensa ja kokemusasiantuntijuutensa vaikuttavuuden pohjatietona.

Osallistuja sai valita oman työnsä ja kiinnostuksensa mukaan aiheen. Esimerkiksi päihteiden käyttäjän määriä kuvaavat tilastot olivat suureksi hyödyksi ja saivat aikaan erinomaisia keskusteluja oman kokemuksen ja yhteiskunnan tilastoimien lukujen kohtaamiskohdista.

Mikä hanke? Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja, lisätä heidän mahdollisuuksiaan työllistyä ja osallistua koulutukseen sekä kehittää ja parantaa kokemusasiantuntijoiden tuottamia matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotoja. Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Valo-valmennusyhdistys, ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto ESR osana Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. (Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke 2022)

Lähdeluettelo:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022100761314

Jaa sivu