Konferenssiosallistumisen ABC – tapausesimerkki SaaStock 2022

Teksti | Pasi Hario

Oman asiantuntijuuden päivittäminen, uusien asiakokonaisuuksien opiskelu ja synteesien rakentaminen uuden ja vanhan tiedon välillä ovat olennainen osa ammattitaidon ylläpitämisestä. Laurea on linjannut henkilöstön osaamisen kehittämisen yhdeksi strategiseksi toimenpiteekseen (Laurea 2019). Erityisesti ammattikorkeakoulujen soveltavan opetuksen täytyy olla työelämäperusteista ja jopa ennakoida osaamistarpeiden muutoksia (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017). Eri alojen konferenssit ovat oivallinen tilaisuus päivittää omaa osaamista ja tuoda uusia ajatuksia työyhteisöön. Artikkeli esittelee ohjelmistoalan SaaStock -konferenssissa testatun viisiportaisen listan, jota seuraamalla on mahdollista ottaa tapahtumista kaikki irti oman ammattitaidon ja organisaation kehittämiseksi.

kuvituskuva.
Kuva: Headway on Unsplash

SaaStock -konferenssi on ohjelmistoalan startup- ja kasvuyhtiöiden sekä potentiaalisten sijoittajien kohtaamispaikka, joka järjestetään vuosittain useissa kaupungeissa ympäri maailmaa. Vuoden 2022 lokakuussa se järjestettiin kahden vuoden COVID-tauon jälkeen jälleen Dublinissa (SaaStock 2022).  SaaS on lyhenne englanninkielisestä termistä Software as a Service eli ohjelmisto palveluna. Termin takana on laurealaisille muotoilun asiantuntijoille tuttu palvelukeskeinen logiikka. Ohjelmistot tulisi muotoilla vuorovaikutuksessa käyttäjien eli yritysten ja kuluttajien kanssa. Lisäarvo voidaan luoda sovittamalla palvelu täyttämään asiakkaan tarpeita hänen ekosysteemissään. (Grönroos & Gummerus 2014; Lusch & Vargo 2014.)

Laurean SaaStockiin lähettämä osallistujatiimi koostui ESR-rahoitteisten (Euroopan sosiaalirahastot 2014–2020) DigiTikkaat ja AMKosaaja -hankkeiden tietojenkäsittelyn, ennakoinnin ja sosiaalialan opettajista ja asiantuntijoista syötteiden hakemiseksi hankkeiden toimintaan, vahvistamaan osallistujien omaa asiantuntijuutta sekä oppien hyödyntämiseksi osaksi Laurean toimintaa.

1. Haasta ja täydennä asiantuntijuuttasi

Miksi ennakoinnin tai sosiaalialan opettaja osallistuisi ohjelmistoalan kasvuyritysten konferenssiin? Eikö olisi kiinnostavampaa kuunnella oman alan megatähtiä ja osallistua kutkuttaviin keskusteluihin megatrendien vaikutuksesta ihmiskunnan tulevaisuuteen? Toki, ja lisäksi hyödyllistä oman asiantuntijuuden päivittämisen kannalta. Silti, osallistuminen toisen alan ammatillisiin tapahtumiin on perusteltua ja jopa toivottavaa. Esimerkiksi kenen tahansa opettajan on hyödyllistä ymmärtää, miten ohjelmistoalan kasvuyritysten toimintatavat ja tuotteet haastavat opetustyön digitaalisessa ympäristössä. Startup- ja kasvuyritysten menestys riippuu kyvystä olla kehityksen ja kuluttamisen aallonharjan edellä. Kyky ennakoida toimintaympäristön muutoksia parantaa tuloksellisuutta (Rohrbeck & Kum 2018). Korkeakoulut ovat keskimäärin hitaasti kääntyviä laivoja. Niiden olisi hyödyllistä kuunnella herkällä korvalla uusista kuluttaja- tai oppijakäyttäytymisen muutoksista sekä oppimisteknologian tuomista mahdollisuuksista.

Omalta asiantuntija- tai mukavuusalueelta poistuminen voi olla pelottavaa. Tapahtumiin osallistumisessa kannattaa kuitenkin olla avarakatseinen ja nähdä vieras aihe mahdollisuutena laajentaa ja haastaa aikaisempaa tietoaan.

2. Tee osallistumisestasi edullista työnantajallesi

Laurean strategia rohkaisee työntekijöitä kehittämään osaamistaan ja levittämään työmme tuloksia (Laurea 2019). Ammatilliset konferenssit ja tapahtumat ovat molempiin toimiin erinomaisia areenoita. Osallistuminen etenkin ulkomailla järjestettäviin tapahtumiin on kuitenkin kallista. Kustannukset muodostuvat tapahtuman osallistumismaksun, matkakustannusten ja majoituksen lisäksi myös päivärahoista ja työajasta. Paripäiväinen konferenssimatka Keski-Eurooppaan kustantaa työnantajalle helposti pari tuhatta euroa.  Mitä edullisemmaksi työntekijän lähettäminen tulee, sitä halukkaampi työnantaja on maksamaan loput osallistumiskuluista.

Kustannusten kattamiseen Laurean sisäisestä budjetista ulkopuolelta on monia vaihtoehtoja. Esimerkiksi monissa TKI-hankkeissa tuloksia esitellään juuri ammatillisissa tapahtumissa. Tällöin kustannukset katetaan vähintäänkin osittain hankevaroin. Toinen vaihtoehto on hakea matka-apurahaa säätiöiltä tai rahastoilta, jotka edistävät tieteellisen tiedon levittämistä tai ammatillista kasvua. Sopivan ohjelman voi etsiä vaikkapa Säätiöt ja Rahastot yhdistyksen hakukoneen kautta (www.saatiotrahastot.fi). Tällöin kannattaa ennakkoluulottomasti pohtia hakemuksen perusteluita.  Säätiöt ja rahastot kattavat osallistumis-, matka ja majoituskustannukset osittain tai kokonaan. Mahdollisen työajan ja päivärahat maksaa työnantaja.

Laurean edustajien osallistuminen SaaStockiin mahdollistettiin kahden ESR-rahoitetun hankkeen – DigiTikkaiden ja AMKosaajan – sekä Laurean sisäisten resurssien turvin. Edellytyksenä osallistumiselle oli, että konferenssista kyettiin uskottavasti tuomaan oppeja sekä hankkeiden että Laurean kriittisen kärki tavoitteen eli korkeatasoisten avointen digitaalisten opintojen lisäämisen ja saatavuuden laajentamisen suhteen (Laurea 2019).

3. Valmistaudu tiedonkeruusuunnitelmalla

Taloustieteilijä Milton Friedman (1975) viljelemä sanonta – “There’s no such thing as a free lunch” – pätee myös osallistumiseen tapahtumiin työajalla. Työnantaja haluaa hyödyn allokoimistaan resursseista, olipa se sitten opetuksen tai TKI-toiminnan tulosten levittämistä tai oppien hakemista organisaation hyödynnettäväksi. Ennen tapahtumaa olisi pohdittava, mitä potentiaalisia hedelmiä siellä olisi tarjolla kerättäväksi itseä tai omaa organisaatiota ajatellen.

Hyvä lähtökohta on käydä keskustelu kollegoitten kanssa siitä, millaisia tietotarpeita organisaatiolla olisi tapahtuman sisältöjen suhteen. Tarpeiden muotoileminen kysymyksiksi tai kirjaaminen tiedonkeruusuunnitelmaksi on hyvää valmistautumista tapahtuman teemoihin.  Jos tapahtumaan osallistujia on useita, on hyödyllistä keskustella, mitä kukin odottaa ja hakee tapahtumasta. Liian pikkutarkkojen kysymyspatterien tekeminen taas ei liene tarkoituksenmukaista. Tällöin vahvistusharha saattaa saada osallistujan sivuuttamaan tietoa, joka ei sovi hänen tiedonkeruusuunnitelmaansa (McDovell 2009).

Ennen konferenssia Laurean osallistujatiimi yhteiskehitti tiedonkeruusuunnitelman perustuen syötteisiin kolmelta eri tasolta. Jokainen osallistuja tutustui konferenssiohjelmaan pohtien henkilökohtaisia tavoitteitaan. Lisäksi sekä DigiTikkaiden että AMKosaajan projektitiimit muotoilivat omat tietopyyntönsä. Lopulta syötteitä kerättiin vielä yksikkötasolta keskusteluissa esihenkilö- ja päällikkötason kanssa.

4. Ole avoin ja reflektoi jo tapahtuman aikana

Monipäiväinen konferenssi saattaa olla kuin buffetpöytä, joka notkuu kutkuttavista luennoista ja kiinnostavista teemoista. Nälkä kasvaa syödessä ja usein hetken mielijohteesta valitut aktiviteetit saattavat olla silmiä avaavimpia. Tärkeintä on altistaa itsensä laajakirjoisesti erilaisille näkökulmilla. Muistiinpanojen tekeminen ja kuvien ottaminen esitysdioista on hyödyllistä vain, jos palaat niiden pariin myöhemmin. Varaa hetkiä istua alas pohtimaan kuulemaasi ja näkemääsi. Mikä vielä hyödyllisempää, keskustele havainnoistasi ja tulkinnoistasi matkakumppaniesi tai muiden tapahtuman osallistujien kanssa. Nimenomaan dialogin kautta syntyvät kiinnostavimmat oivallukset ja eri näkökulmien synteesit. Älä unohda kerrata ennen matkaa hahmottelemaa tiedonkeruusuunnitelmaa tai kysymyspatteristoa. Tarvittaessa myös muokkaa tai täsmennä suunnitelmaa lisäymmärryksen myötä.

SaaStock-konferenssin hedelmällisin osuus olikin muistiinpanojen ja huomioiden vertailu samoista aktiviteeteista ja synteesien luominen eri sisältöjen välillä. Erityisen avartavaa oli laittaa merkille, miten erilaisia, mutta toisiaan täydentäviä huomioita tietojenkäsittelyn, ennakoinnin ja sosiaalityön opettajat tekivät samoista luennoista.

5. Hyödynnä oppeja heti arkeen palattuasi

Osallistuminen ammatillisiin tapahtumiin voi olla valtaistava ja silmiä avaava kokemus. Omassa toimessa tai hankkeessa saavutettujen tulosten levittäminen sidosryhmille on palkitsevaa. Usein tapahtumissa kerättyjen syötteiden vieminen omaan tai organisaation toimintaan kuitenkin takkuaa. Opit tulisi hyödyntää mahdollisimman pian arkeen paluun jälkeen. Kattavat muistiinpanot aktiviteeteista ja keskusteluista tukevat yksilöllistä tai kollektiivista kehittymistä ja kehittämistä. Hyvä käytänne on koota vastaukset ennen matkaa tehtyyn tiedonkeruusuunnitelmaan tai avainkysymyksiin ja esittää ne kollegoille joko yhteisessä tilaisuudessa tai vaikkapa vapaasti keskustellen. Vielä rohkeampaa on johtaa uudesta tiedosta konkreettinen muutos tai kokeilu. Se voi olla oman luentomateriaalin päivitys, hankeidean hahmottelu tai vaikkapa esitys organisaatiomuutokseksi. Pääasia on, että tapahtuman syötteille annetaan mahdollisuus itää, vaikuttaa ja parantaa toimintaa.

Laurean osallistujatiimi suunnitteli kirjoittavansa SaaStock -konferenssin opeista useita Laurea Journalin artikkeleita ja esittelevänsä tuloksia yksiköiden tapaamisissa. Hanke- ja yksikkötasolta kerätyt vastaukset tiedonkeruusuunnitelmaan käytiin kootusti läpi suunnitelman yhteiskehittäjien kanssa. Lisäksi konferenssista tulleita syötteitä kyettiin suoraan viemään sekä tietojenkäsittelyn että ennakoinnin opetussisältöihin.

Lähteet:

  • Amara, R. 1975. Some methods of futures research. Institute for the Future.
  • Friedman, M. 1975. There’s no such thing as a free lunch (pp. 113-15). LaSalle, IL: Open Court.
  • Grönroos, C. & Gummerus, J. 2014. The service revolution and its marketing implications: service logic vs service-dominant logic”, Managing Service Quality, Vol. 24(3), pp. 206–229.
  • Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.
  • Laurea 2019. Laurean Strategia 2030. Vierailtu 20.10.2022. https://www.laurea.fi/tietoa-meista/strategia-2030/
  • Lusch R.F. & Vargo S.L. 2014. Service-Dominant Logic: Premises, Perspectives, Possibilities. Cambridge University Press. Cambridge, Yhdistyneet Kuningaskunnat.
  • McDowell, D. 2009. Strategic Intelligence : A Handbook for Practitioners, Managers, and Users.
  • Rohrbeck, R., & Kum, M. E. 2018. Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis. Technological Forecasting and Social Change, 129, 105-116.
  • SaaStock 2022. SaaStock -verkkosivu. Vierailtu 20.10.2022. https://www.saastock.com/
  • Säätiöt ja Rahastot Ry. Vierailtu 20.10.2022. www.saatiotrahastot.fi
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022113068146

Jaa sivu