Korkeakoulun johtaminen

Teksti | Jouni Koski

Kun viime lukuvuonna käsittelin rehtorin blogikirjoituksissa korkeakoulun strategiaa, lukuvuoden 2020-2021 blogikirjoituksissa keskityn korkeakoulun johtamiseen ja erityisesti ammattikorkeakoulun johtamiseen rehtorina, jossa tehtävässä olen saanut toimia vuoden 2014 helmikuusta lähtien.

Ammattikorkeakoululaissa (15 §) rehtori määritellään hallituksen tapaan toimielimeksi. Ammattikorkeakoulussa tulee hallituksen ja rehtorin lisäksi olla vähintään yksi tutkintolautakunta tai vastaava toimielin. Muutoin ammattikorkeakoulussa voi olla myös muita toimielimiä sen mukaan kuin ammattikorkeakoulun johtosäännössä määrätään. Ammattikorkeakoulun johtosäännöstä päättää ammattikorkeakoulun hallitus ja siinä kuvataan tarkemmin ammattikorkeakoulun päätöksentekoa ja eri toimielinten sekä johdon edustajien vastuut ja oikeudet. Siten ammattikorkeakoulujen johtamisjärjestelmät eivät ole lainkaan identtisiä vaan niissä voi olla merkittäviä eroja. Johtamisjärjestelmän kehittäminen on osa korkeakoulun johtamista, jotta korkeakoulu voi saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja ennakoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Ammattikorkeakoululain (18 §) mukaisesti rehtorin tehtävänä on osakeyhtiölaissa toimitusjohtajalle säädettyjen tehtävien lisäksi: 1) johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa ja päättää ammattikorkeakoulua koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi; 2) vastata ammattikorkeakoulun tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta; 3) vastata hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta; 4) päättää henkilöstön ottamisesta ja irtisanomisesta. Rehtori voi toki siirtää henkilöstön ottamisen tai toimivaltaansa kuuluvan muun asian ammattikorkeakoulun muun toimielimen tai henkilöstöön kuuluvan ratkaistavaksi.

Korkeakoulun johtaminen rehtorina on kokonaisvaltainen johtamistehtävä ja ammattikorkeakoululain (18 §) mukaisesti rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Rehtori johtaa korkeakoulua, joka on samaan aikaan sekä organisaatio että laaja korkeakouluyhteisö, jossa ovat tiiviisti mukana henkilöstön, opiskelijoiden lisäksi myös niin korkeakoulun alumnit kuin yhteistyökumppanit jne. Ammattikorkeakoululain (15 §) mukaan rehtori toimii myös osakeyhtiömuotoisen ammattikorkeakoulun toimitusjohtajana. Rehtorin rooli on siten kaksinainen, mikä on mielenkiintoinen ulottuvuus korkeakoulun johtamisessa, joten syvennyn siihen ensi viikon blogikirjoituksessa.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020081048276

Jaa sivu