Korkeakoulun koulutusvastuut vastaamassa alueen koulutustarpeisiin

Teksti | Jouni Koski

Vaikka korkeakoulu pystyy vastamaan moniin alueen koulutustarpeisiin nopeasti rakentamalla uusia täydennyskoulutuksia tai kehittämällä eri koulutusalojen tutkintojen opetussuunnitelmia, kokonaan uusien koulutusalojen ja tutkintojen käynnistäminen on säänneltyä. Näin halutaan ohjata rajallisten koulutusresurssien ohjautumista riittävästi sellaisille koulutusaloille ja sellaisiin tutkintoihin, jotka ovat kriittisiä yhteiskunnan toimivuuden ja kilpailukyvyn kannalta.

Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa ja valvoo korkeakoulujen ja tiedelaitosten toimintaa ja toimii niiden pääasiallisena rahoittajana. Ministeriön ja korkeakoulujen välisessä strategisessa vuoropuhelussa korostuu korkeakoulujen autonomia ja yhteiskuntavastuu. Korkeakoulujen omaehtoisen kehittämisen rinnalla edistetään korkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Ohjausta ja vuoropuhelua jäntevöittävät nelivuotisen sopimuskauden alussa korkeakoulujen ja ministeriön käymät neuvottelut, joissa sovitaan korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet, keskeiset korkeakoulukohtaiset toimenpiteet, korkeakoulun tehtävä, profiili, vahvuusalat ja uudet nousevat alat, tutkintotavoitteet sekä niiden perusteella kohdennettavat määrärahat. Sopimuksessa määritellään myös tavoitteiden toteutumisen raportointi. Nykyinen sopimuskausi (2021–2024) päättyy ensi vuonna, joten opetus- ja kulttuuriministeriö on juuri käynnistänyt korkeakoulujen kanssa neuvotteluprosessin sopimuskaudesta 2025–2028.

Tyypillisesti näiden sopimuskausien vaihtuessa korkeakouluille on annettu mahdollisuus tehdä uusia koulutusvastuuesityksiä ja näin on myös tällä kertaa. Korkeakoululla on mahdollisuus esittää olemassa oleviin koulutusvastuisiinsa muutoksia, jotka tukevat korkeakoulun profiloitumista ja työnjakoa muiden korkeakoulujen kanssa. Mahdollisuutta harkitessaan korkeakoulujen on huomioitava yleinen taloustilanne ja julkisen talouden niukkenevat näkymät. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei lähtökohtaisesti osoita rahoitusta mahdollisiin uusiin koulutusvastuisiin. Koulutusvastuiden tarkastelussa on myös tärkeää ottaa huomioon yhteys korkeakoulun tutkimustoimintaan.

Edellisen kerran vastaava hakumahdollisuus korkeakouluilla oli vuonna 2021. Tuolla hakukierroksella (10.1.2022) opetus- ja kulttuuriministeriö teki poikkeuksellisen paljon korkeakoulujen koulutusalojen ja tutkintojen laajennuspäätöksiä. Näillä laajennuspäätöksillä haluttiin parantaa nuorten koulutusmahdollisuuksia, vastata osaajapulaan eri alueilla ja aloilla, sekä vahvistaa korkeakoulujen myönteistä vaikutusta alueiden kehitykseen. Korkeakouluissa uudet koulutusvastuut tarkoittivat osaamispohjan laajentumista, pitkäjänteistä sitoutumista koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen valituilla aloilla sekä avautuvia yhteistyömahdollisuuksia kansallisesti ja kansainvälisesti. Uusien koulutusvastuiden mukaisten koulutusten oli tarkoitus alkaa vuoden 2023 aikana. Näin oli myös korkeakoulussamme, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi uuden koulutusvastuun: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Koulutusvastuuesitys tehtiin huolellisen valmistelun tuloksena ja uudelle tutkinnolle tunnistettiin selkeä työelämätarve Uudellamaalla ja alan organisaatiot ovat tukeneet korkeakoulua merkittävästi uuden tutkinnon opetussuunnitelman kehittämisessä ja toteutuksen suunnittelussa. Myös hakijat löysivät kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -tutkinnon hakukohteena heti ensimmäisessä yhteishaussa tänä vuonna 2023.

Miten hyvin korkeakoulumme nykyiset koulutusvastuut vastaavat Uudenmaan ja metropolialueen koulutustarpeisiin? Puuttuuko jokin olennainen koulutusala tai ammattikorkeakoulututkinto korkeakoulumme tutkintotarjoomasta? Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja korkeakoulu kykenee hyvin joustavasti uudistamaan muuttuneen työelämätarpeen mukaan, mutta ammattikorkeakoulututkintojen osalta edellytetään edellä kuvattua hakumenettelyä ja ministeriön päätöstä. Koska korkeakoulullamme on mahdollisuus uusien koulutusvastuuesitysten tekemiseen 3.5.2024 mennessä, on juuri nyt oikea ajankohta käydä keskustelua mahdollisista uusista koulutusaloista ja ammattikorkeakoulututkinnoista, joita alueella tarvittaisiin. Minkä korkeakoulullemme soveltuvan koulutustarpeen Sinä tunnistat? Haluaisimme korkeakoulumme koulutusvastuiden vastaavan alueen koulutustarpeisiin mahdollisimman hyvin myös tulevaisuudessa!

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231102142335

Jaa sivu