Korkeakoulun koulutusviennin käynnistyminen

Teksti | Jouni Koski

Vuosi sitten (6.5.2021) Opetushallitus uutisoi suomalaisen koulutusviennin saavuttaneen jo puolen miljardin euron rajan, kun Education Finland -koulutusvientiohjelman jäsenyritysten ja organisaatioiden yhteenlaskettu liikevaihto ylsi vuonna 2020 yhteensä 498 miljoonaan euroon. Education Finland -ohjelman tehtävänä on vauhdittaa suomalaista koulutusvientiä, edistää alan verkostoitumista ja laadukkaan koulutuksen saatavuutta maailmalla. Ohjelmassa on jäsenenä Suomen 130 johtavaa koulutusvientiä harjoittavaa yritystä ja koulutusorganisaatiota, kun kaikkiaan Suomessa koulutusvientiä harjoittaa aktiivisesti noin 300 yritystä tai koulutusorganisaatiota. Koulutusviennin tiekartan mukaan ohjelman pidemmän aikavälin tavoitteena on kasvattaa koulutusviennin arvoa Suomen taloudessa 1 miljardiin euroon.

Opetushallituksen mukaan suomalaisen koulutusviennin liikevaihto jatkoi kasvu-uralla myös vuoden 2020 aikana, vaikka koronaepidemia vaikeutti toimintaa monelta osin. Vuonna 2019 alan liikevaihto oli 387 miljoonaa euroa. Opetushallituksen mukaan ennestään vahvat ja vakiintuneen asiakaskunnan omaavat yritykset onnistuivat kasvattamaan omaa toimintaansa tai säilyttämään asemansa. Viidenneksellä ohjelman jäsenyrityksistä koulutusvientitoimet pysähtyivät kokonaan.

Laurea-ammattikorkeakoulussa on panostettu kovasti korkeakoulun kansainvälistymiseen koko korkeakoulun 30 vuotisen historian. Sen sijaan koulutusvientiin ja sen kehittämiseen huomio kiinnittyi vahvasti vasta viime sopimuskaudella 2017-2020. Kun Laurea-ammattikorkeakoulu käynnisti 1.1.2017 alkaen kolmen ison ammattikorkeakoulun strategisen 3AMK-liittouman metropolialueella yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa, nähtiin koulutusvienti yhteisenä kehitysalueena, jossa ajateltiin toiminnallisen yhteistyön luovan lisäarvoa kaikille kumppanikorkeakouluille. Vuonna 2017 Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia perustivat yhteisen koulutusvientiyhtiön: EduExcellence Oy. Kolmesta isosta ammattikorkeakoulusta Haaga-Helialla oli vahvin kokemus koulutusviennistä yhteisen koulutusvientiyhtiön käynnistyessä ja vähäisintä kokemus oli Laureassa. Vahva ja koulutusvolyymiltään noin neljäsosan koko Suomesta ammattikorkeakoulusektorista kattava strateginen liittouma oli merkittävä sysäys Laurea-ammattikorkeakoulun koulutusviennin käynnistämiselle. Käytännössä koulutusvientiyhtiö pääsi kuitenkin käynnistämään toimintansa vasta vuonna 2018, joten vuosi 2021 oli vasta yhtiön kolmas kokonainen toimintavuosi. Ironista on, että se oli myös jo toinen Covid-19 -pandemian koulutusvientitoimintaa vaikeuttava vuosi.

Voi todeta, että helppoa ei ole ollut koulutusviennin käynnistäminen varsinkaan pandemian keskellä. Siten ei voi rehtorina kuin ihailla ja ylpeänä todeta, että yhteistyössä EduExcellence Oy:n kanssa Laurea-ammattikorkeakoulun toimijat ovat onnistuneet käynnistämään kannattavan koulutusvientitoiminnan. Vuonna 2021 koulutusviennin liikevaihto oli jo yli 400.000 euroa, mikä muodostuu pääosin tutkintoon johtavan koulutuksen myynnistä. Koulutusryhmissä oli viime vuonna yhteensä n. 60 opiskelijaa. Tänä vuonna 2022 on mahdollista, että korkeakoulun koulutusvienti peräti tuplaantuu viime vuoteen 2021 verrattuna.

Dosentti Pentti Rauhala selvityshenkilönä arvioi strategisen 3AMK-liittouman yhteistoiminta-alueiden ja liittoumayhteistyön kehitystä vuosina 2017–2020 sekä vertaili liittoumaa korkeakoulupoliittisiin fuusioratkaisuihin ja muihin vastaaviin ulkomaisiin liittoumiin. Selvityksessä Rauhala toteaa haastattelujen tukevan hyvin tilastollista tarkastelua ja selvityshenkilön saamaa vaikutelmaa, että TKI-toiminta, aluekehitys ja koulutusvienti ovat yhteistyöalueita, joilla korkeakoulut ovat voineet oppia toisiltaan. Laurea-ammattikorkeakoulun rehtorina on helppo yhtyä tähän johtopäätökseen. On vaikea uskoa, että korkeakoulun koulutusvienti olisi voinut käynnistyä näin hyvin pandemiasta huolimatta, jos sillä ei olisi ollut tukenaan 3AMKin yhteistä koulutusvientiyhtiötä ja sen mahdollistamaa toisilta oppimista.

Korkeakoulumme koulutusvienti on käynnistynyt rohkaisevasti ja uskomme sen vielä tuntuvaan kasvuun 2020-luvulla.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022031123062

Jaa sivu