Koulutuksellista etätyönohjausta päihdetaustaisille vertaistoimijoille ja kokemusasiantuntijoille

Teksti | Johanna Kurki , Katri Kärkkäinen

Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke on järjestänyt yhdessä Stop Huumeille ry:n ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n kanssa koulutuksellisia etätyönohjauksia päihdetoipumistaustaansa hyödyntäville vertaistoimijoille ja kokemusasiantuntijoille. Tässä artikkelissa kuvaamme koulutuksellisen työnohjauksen merkitystä vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden hyvinvoinnin sekä ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. Kuvaamme myös järjestö ja -hankeyhteistyönä kehitettyä koulutuksellisen etätyönohjauksen pilottia.

kuvituskuva.
Kuva: Christin Hume on Unsplash

Kokemusasiantuntijatoiminnan oppaassa korostetaan työnantajien velvollisuutta tukea kokemusasiantuntijoita työkyvyn ylläpitämiseen tarjoamalla ohjausta, tukea ja virkistymismahdollisuuksia, muun muassa täydennyskoulutuksen ja työnohjauksen muodossa (Hietala & Rissanen 2015, 15, 49). Lisäksi mm. työturvallisuuslaki (738/2002 §8, §14, §25) säätää työnantajan yleisestä huolehtimisvelvoitteesta, työntekijälle annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä työn kuormitustekijöiden välttämisestä ja vähentämisestä. Vaikka työnohjaus kuuluu monessa työpaikassa säännöllisiin käytäntöihin, omaa kokemustietoa hyödyntävät vapaaehtois- ja keikkatyöntekijät saattavat jäädä kokonaan tuen ja ohjauksen ulkopuolelle. Muun muassa tämä toimijoiden epätasa-arvoinen asema on luonut tarpeen kehittää työnantajariippumatonta työnohjausta.

Työnohjaus vahvistaa ammatillista identiteettiä, hyvinvointia sekä työn laatua

Omaa toipumistaustaansa työssään hyödyntävien työhistoriat ovat hyvin moninaisia. Osalla voi olla hyvin pitkä työura ennen kokemusasiantuntijan tai vertaisen tehtävien aloittamista, mutta osalla ei ole välttämättä lainkaan aiempaa koulutusta tai työkokemusta.  Työnohjauksesta saatavan ammatillisen kehittymisen tuen tarve korostuukin, mikäli aikaisempaa työkokemusta ei ole (Lindström & Salo 2022). Näissä tilanteissa tarvetta vahvistaa se, että kokemusasiantuntijakoulutukset ovat kestoltaan verrattain lyhyitä, esimerkiksi ammatillisiin koulutuksiin nähden. Koulutetut kokemusasiantuntijat ry on määritellyt minimitasoisen kokemusasiantuntijakoulutuksen suositeltavaksi kestoksi yli 50 lähiopetustuntia minimissään neljän kuukauden ajanjaksolle (Koulutetut kokemusasiantuntijat ry 2020, 9).

Vertaistoimijana voi työskennellä myös ilman kokemusasiantuntijakoulutusta. Tämä luo tilanteen, jossa ammatillisen roolin ja työelämätaitojen kehittyminen painottuvat vahvasti nimenomaan työelämässä saavutettaviksi taidoiksi. Lisäksi vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden työtehtävät muotoutuvat hyvin yksilöllisesti ja heidän tehtäviinsä ja työpanokseensa vaikuttavat monet tekijät kuten oma kiinnostus, valmiudet ja kuntoutuminen (Hietala & Rissanen 2015, 14–15). Selkeärajaisen työnkuvan puute luokin myös osaltaan tarpeen oman ammatillisen identiteetin ja ammatillisen roolin reflektoinnille.

Erityisen merkityksellistä työnohjaus on toimijan hyvinvoinnin näkökulmasta. Kun ihmisen asiantuntijuus rakentuu omista vaikeista elämänkokemuksista, voi omien kokemusten käyttäminen työssä kokemusasiantuntijana tai vertaisena kuormittaa henkisesti. Monille toipumistaustaansa työssään hyödyntäville auttamistyö on myös osa heidän omaa kuntoutuspolkuaan ja toimijoiden oma vointi ja toimintakyky voivat vaihdella kuntoutuspolun aikana (Hietala & Rissanen 2015, 15). Työnohjauksella varmistetaan toimijan oman hyvinvoinnin lisäksi psykososiaalisen asiakastyön laatua. Vertaistoimijat ja kokemusasiantuntijat voivat toimia tehtävissä, jossa he kohtaavat, tukevat ja ohjaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaita.

Työnohjausta päihdetaustaisille vertaistoimijoille ja kokemusasiantuntijoille järjestöyhteistyönä

Stop huumeille ry ja Vailla vakinaista asuntoa ry ovat halunneet tukea vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden ammatillista kehittymistä tarjoamalla heille työpaikkojen oman työnohjauksen rinnalle koulutuksellista ja vertaistuellista työnohjausta. Maksuttomat etätyönohjaukset ovat tarjonneet myös työnantajille helpon tavan kannustaa työntekijöitään ammatilliseen kehittymiseen vertaistuellisten kohtaamisten kautta.

Stop Huumeille ry ja Vailla vakinaista asuntoa ry käynnistivät ensimmäiset päihdetoipumistaustaisille suunnatut koulutukselliset etätyönohjaukset työsuhteissa oleville vertaistoimijoille ja kokemusasiantuntijoille helmikuussa 2021. Järjestöjen ja Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen yhteistyönä koulutuksellisia etätyönohjauksia on järjestetty huhtikuusta 2022 alkaen. Tässä työnohjauksen pilotissa työnohjaukset avattiin myös ilman varsinaista työsuhdetta työskenteleville. Näin mm. keikka- ja vapaaehtoistyötä sekä työharjoittelua ja -kokeilua tekevät vertaistyöntekijät ja kokemusasiantuntijat pääsivät työnohjauksen piiriin.

Työnohjauksen pilotissa koulutuksellisen etätyönohjauksen tavoitteena on yhteisen oppimisen ja jakamisen kautta syventää osallistujien ammatillista identiteettiä, tarjota tukea työtehtävistä nousevien kysymysten ratkaisemiseen sekä vahvistaa hyvinvointia. Verkkoyhteyksin järjestettävällä työnohjauksella on pyritty vahvistamaan työnohjauksen saavutettavuutta osallistujan asuinpaikkakunnasta riippumatta. Koska yhteydenpito muihin kokemusasiantuntijoihin on nähty tärkeänä osana kuntoutumista, ammatillista osaamisen ja työkyvyn ylläpitämistä (Hietala & Rissanen 2015) on työnohjaus toteutettu vertaisryhmässä työnohjaajan ohjauksessa. Työnohjaukset ovat toteutuneet kerran kuussa 2,5 tunnin verkkotapaamisina. Työnohjausryhmät ovat olleet suljettuja ryhmiä, joissa kokemusasiantuntijat sekä vertaistoimijat ovat kokoontuneet omissa työnohjausryhmissään.

Osallistujilta saatu palaute on siivittänyt työnohjaustoiminnan jatkoa sekä työnohjauksen kehittämistä

Koulutuksellisen työnohjauksen osallistujapalauteet ovat olleet rohkaisevia. Kokemusasiantuntijoilta saadun positiivisen palautteen ansiosta etätyönohjausta kehitetään ja jatketaan yhteistyönä kesäkuuhun 2023 asti.

kuvion sisältö on avattu tekstissä.
Kuva 1 Koulutuksellisen etätyönohjauksen osallistujapalautteita (Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke 2022).

Vertaistuellisuuden tärkeydestä kertoo se, että 88 % palautteiden antajista oli täysin samaa mieltä, että ajatustenvaihto muiden keskustelijoiden kanssa on ollut antoisaa (kuva 1). Vastaajista 97 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että keskustelut ovat antaneet uutta tietoa ja näkökulmia sekä lisänneet ymmärrystä asioihin. Jatkossa on tarpeen selvittää vielä osallistujien kokemuksia työnohjaajan substanssiosaamisen merkityksestä omalle työnohjausprosessille. Tämä tieto auttaa valitsemaan jatkossakin osallistujien prosessia parhaiten tukevan työnohjaajan.

Palautekyselyissä kerättiin kehitysideoita avoimin vastauksin ja näiden pohjalta työnohjaukseen on tulossa toivottuja parannuksia tammikuusta 2023 alkaen. Koulutuksellisten etätyönohjauksien ajankohta tullaan siirtämään osallistujille sopivammaksi ja työnohjauksen kestoa lyhennetään puoleentoista tuntiin. Jatkossa työnohjausta ei järjestetä erikseen työsuhteessa oleville ja muilla tavoin työllistyneille. Kokemukset työnohjauksissa ovat osoittaneet, että ajatusten vaihto voi olla hyvinkin hedelmällistä eri työelämän vaiheita elävien kesken. Ryhmien yhtenäistäminen tarkoittaa käytännössä kaikille avoimia kuukausittaisia tapaamisia.

Kaikkien toiveisiin ei kuitenkaan voida vastata. Osa osallistujista on esimerkiksi toivonut työnohjausta lähitoteutuksena. Verkossa toimiminen luo mahdollisuuden tarjota vertaistuellista työnohjausta pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja se nähdään järjestäjien taholta merkityksellisenä ja tasa-arvoa luovana ratkaisuna. Etätyönohjauksen etuna voidaan lisäksi nähdä se, että etänä tapahtuva ohjaus voi luoda osallistujille turvallisuuden tunnetta. Etäohjauksen aikana osallistuja voi esimerkiksi hakeutua miellyttävään paikkaan, mikä voi luoda osallistujalle rentoutta ja rohkeutta kohtaamisiin (Hyttinen 2020).

Pohdinta

Edellä esitetyt tekijät osoittavat, että työnohjaus on sekä omaa kokemustaan työssään hyödyntävän toimijan että hänet kohtaavan asiakkaan edun mukaista. Kyse on ennen kaikkea eettisyydestä. Koulutuksellinen työnohjaus mahdollistaa kokemusasiantuntijoille ja vertaistoimijoille myös mahdollisuuden oppia työstään läpi elämän. Tämä on jatkuvan ja elinikäisen oppimisen hengen mukaista, johon Suomi on sitoutunut hallitusohjelmatasoisesti (Valtioneuvosto 2019).

Oman kokemustiedon hyödyntäminen on ollut jo pitkään osa sosiaali- ja terveyspalveluita, ja asiakaslähtöisyyden arvon korostuminen on entisestään vahvistanut kokemustiedon merkitystä (Lindström & Rantanen 2020, 22.) On siis aiheellista kiinnittää entistä vahvemmin huomiota kokemustoimijoiden hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen sekä sitä kautta syntyvään asiakastyön laatuun ja toiminnan eettisyyteen. Kaikki tämä antaa merkityksen työnohjauksen pilotoinnille ja jatkammekin yhdessä työnohjaustoiminnan kehittämistä sekä juurruttamista.

Mikä hanke?

Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja, lisätä heidän mahdollisuuksiaan työllistyä ja osallistua koulutukseen sekä kehittää ja parantaa kokemusasiantuntijoiden tuottamia matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotoja. Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Valo-valmennusyhdistys, ja sitä rahoittaa ESR osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. (Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke). 

Lähteet ja lisälukemisto:

  • Hietala, O. & Rissanen, P.  2015. Opas kokemusasiantuntijatoiminnasta : kokemusasiantuntija – hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi. Kuntoutussäätiö & Mielenterveyden Keskusliitto. Helsinki.
  • Hyttinen, M. 2020. Etätyöohjaus nousi etulinjaan. Suomen työnohjaajat ry. Osviitta 2/2020.  https://www.suomentyonohjaajat.fi/artikkeli/etatyonohjaus-nousi-etulinjaan/ 
  • Keski-Luopa, L. 2018. Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa : Työnohjaus intersubjektiivisena kehitysprosessina. Tampereen yliopisto: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta https://trepo.tuni.fi/handle/10024/103799
  • Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry. 2020. Koulutussuositukset kokemusasiantuntijakoulutuksiin sisältäen myös palkkiokäytännöt- ja suositukset. Helsinki: Koulutetut kokemusasiantuntijat ry
  • Kurki, J., Leppäniemi, T. & Nikula, K. 2022. Digitaalisen osaamisen riittämättömyys aiheuttaa stressiä kokemusasiantuntijoille. Laurea Journal.
  • Lindström, J. & Rantanen, T. 2020. Rikostaustaisten työllistymisen haasteet ja näkökulmia kokemusasiantuntijuuteen. Teoksessa: Salmi, E., Lindström, J., Schellhammer-Tuominen, M. (toim.) Maailma tarvitsee Keijoja: Näkökulmia rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijuudesta. Laurea-ammattikorkeakoulu. Laurean julkaisut 151.
  • Lindström, J. & Salo, T. 2022. Kokemusasiantuntijan oma hyvinvointi lähtökohtana ammatilliselle toiminnalle. Laurea Journal. Kokemusasiantuntijan oma hyvinvointi lähtökohtana ammatilliselle toiminnalle | Laurea Journal  
  • Tukea työhön. 2022. Stop huumeille ry. Ammatillista tukea työssä jaksamiseen ja kehittymiseen – Stop Huumeille ry 
  • Työturvallisuuslaki 738/2002. Finlex.
  • Valtioneuvosto 2019. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019. Osallistava ja osaava Suomi. Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022113068169

Jaa sivu