L 160 -malli ohjaajan silmin

Teksti | Minna-Kaisa Lehtilinna

Ammattikorkeakouluopinnot on saatu vuosia sitten viittä vaille valmiiksi. Sitten tuli burnout, uusi työpaikka, perhe ja muutto ulkomaille. Opintojen keskeyttäminen jäi vaivaamaan. Tuntui, että peli oli menetetty. Näin ei kuitenkaan ole. Laurean L 160 -ohjaajajoukko toivottaa opintonsa keskeyttäneet amk-opiskelijat tervetulleiksi suorittamaan opintonsa loppuun, vaikka opinnoista olisi jo vierähtänyt tovi.

Alkuvuodesta 2021 haettiin ohjaajia L 160 -ohjaajatiimiin. Hakijoilta odotetiin intohimoa opiskelijalähtöiseen ohjaukseen ja intoa luoda uutta osaamisen tunnistamisen kulttuuria. Vajaan 20 ohjaajan voimin lähdettiin viemään hanketta eteenpäin.

L 160 -malli voi kuulostaa vielä oudolta kirjain- ja numeroyhdistelmältä. L tarkoittaa tietenkin Laureaa ja 160 on vaadittavien opintopisteiden määrä, joka opiskelijalta edellytetään, ennen kuin hänet voidaan valita opiskelemaan tähän ryhmään. Opiskelijaksi voidaan ottaa missä tahansa ammattikorkeakoulussa opintonsa suorittanut henkilö.

Osaamisen tunnistaminen auttaa alkuun

L 160 -ryhmään hakeutuvilla opiskelijoilla on usein jo pitkäkin työura takana. Näin ollen aluksi lähdetään kartoittamaan, mitä osaamista opiskelijalla jo on ja voiko sen avulla suorittaa esimerkiksi näytöllä puuttuvia opintoja. Näyttönä osaamisesta voi toimia esimerkiksi essee, portfolio, video tai keskustelu. Tärkeintä on, että opiskelija osoittaa näytön avulla osaavansa opinnon tavoitteet. Ohjaajalla on siis syytä olla herkät korvat, sillä opiskelija ei välttämättä osaa sanoittaa osaamistaan kovin selkeästi tai ylipäätään tuoda sitä esille. Toisaalta taas ohjaajan pitää tuntea opintosuunnitelma hyvin ja pystyä näkemään kokonaisuus, ei vain yksittäisiä osaamisvaatimuksia tai suorituksia.

Ohjaajan onkin pyristeltävä irti aiemmista kovin suorituskeskeisistä käsityksistä ja suunnattava katse vahvasti ja tiukasti kohti osaamisperusteisuutta. Vuosien ajan me opettajat olemme herkästi tottuneet tuijottamaan vain sitä, onko opiskelija tehnyt jonkun tietyn esseen, analyysin tai laskelman. Nyt ajatusmaailma onkin käännettävä kysymään, onko opiskelijalla sitä osaamista, mitä kullakin opintojaksolla pitäisi syntyä. Osaamista voi hankkia niin monella tavalla. Olennaista on, että osaamisen pystyy näyttämään.

Aitoon osaamisperusteisuuteen kuuluvat ainakin seuraavat asiat:

  • opiskelija- ja oppimiskeskeisyys
  • opintopolun henkilökohtaistaminen
  • oppimis- tai osaamistavoitteisuus
  • työelämälähtöisyys (Virkkula ym. 2018).

Usein hankittu osaaminen osoitetaan näytöllä.  Joskus käy niin, että opiskelija laatii hyvän osaamisanalyysin, voi varsinaisessa näytössä paljastua sellaisia puutteita, että opiskelija ohjataan hankkimaan puuttuva osaaminen esimerkiksi osallistumalla jollekin opinnolle. Osaamisen tunnustaminen ei missään nimessä ole laadun heikentämistä ja ”jotain sinnepäin” -suoritusten hyväksymistä.

Aitoja kohtaamisia ja aikaa opiskelijalle

Ohjaajan kannalta L 160 -malli on monella tapaa palkitseva. Opiskelijalle nimetään ohjaaja tai ohjaajapari. Nimetty ohjaaja suunnittelee opiskelijan kanssa etenemisen aikataulun ja pohtii, mikä on paras tapa suorittaa puuttuvat opinnot. Hyvin yleistä on, että opiskelijalta puuttuu vain opinnäytetyö.

Opinnäytetyötä ei voi korvata millään näytöllä. Koska tosiaan moni L 160 -opiskelija on vahvasti mukana työelämässä, on päiväkirjamuotoinen opinnäyte noussut varsin suosituksi opinnäytteen muodoksi. Se on siinä mielessä selkeä, että projektin saa pakettiin noin 15 viikossa. Opiskelija näkee konkreettiset tulokset ja etenemisen päivittäin, kun kirjoittaa päiväkirjaa. Ohjaaja taas antaa viikoittain palautteen, joten kovin väärille raiteille ei ole vaaraa ajautua.

Näin korona-aikaan ohjaus tapahtuu lähes yksinomaan verkossa. Se ei kuitenkaan vähennä sitä, että opiskelijan ja ohjaajan välille syntyy ihan aitoja kohtaamisia ja ehditään punnita tarkkaan opiskelijan kannalta parhaita vaihtoehtoja. Osa ohjattavista asuu vakituisesti ulkomailla, joten he ovat olleet erityisen ilahtuneita siitä, että pystyvät suorittamaan opintonsa loppuun ilman millekään kampukselle tulemista.

Tavoitteena on, että L 160 -mallin avulla valmistuu tänä vuonna vähintään sata opiskelijaa. Tämä tuo ohjaajille hiukan paineita, koska kuitenkin osa opiskelijoista on arvioinut resurssinsa väärin eikä pystykään tekemään opintojaan suunnitellusti.

Osaamisperusteisuuden tulevaisuus

Osaamisperusteisuus tuntuu tällä hetkellä olevan esillä monella eri areenalla. Sen vahvistaminen laajemmin Laureassa tulee olemaan lähiaikojen haaste – ja toisaalta myös mahdollisuus. Erityisesti monimuoto- ja verkkotutkinnoissa on paljon opiskelijoita, jotka ovat kerryttäneet monipuolista kokemusta niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin. Onkin pyrittävä entistä tehokkaampiin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosesseihin, jotka ovat kaikille selviä.

Laurean palvelulupaus ”Me Laureassa olemme juuri sinua varten” korostaakin juuri sitä ajatusta, mikä on keskeinen osaamisperusteisuudenkin lähtökohta: yksilöllinen eteneminen. Opiskelijan itsearvioinnin merkitys korostuu ja opettajan rooli osaamisen tunnistamisen ohjaamisessa lisääntyy. Hänen tulee pystyä opiskelijan kanssa suunnittelemaan erilaisia tapoja hankkia puuttuvaa tai täydennettävää osaamista. (Oulun ammattikorkeakoulu.)

Jo reilun puolen vuoden ajalta kertyneiden hyvien kokemusten perusteella olisi toivottavaa, että L 160 -mallista tulisi kokeilun sijaan pysyvä käytäntö. Usein opiskelijaa itseään on jäänyt kalvamaan se, että opinnot ovat syystä tai toisesta keskeytyneet. Tämä malli tarjoaa opiskelijalähtöisen ja innostavan toisen mahdollisuuden.

Jos osaamisperusteisuus kiinnostaa, osallistu Sitran #Osaaminen näkyviin -viikoilla Laurean tapahtumaan:

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021090645196

Jaa sivu