Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeisiin vuorohoidossa

Teksti | Virpi Lund , Anna Leppänen , Sennu Luoto

Laurea -ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Anna Leppänen ja Sennu Luoto tutkivat opinnäytetyössään laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työskentelyn soveltuvuutta vuorohoitoon. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa vuorohoidossa työskentelevien kasvattajien näkökulmasta, haasteita ja erityispiirteitä vuorohoidon arjessa on. Tavoitteena oli löytää laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työskentelystä piirteitä, joilla näihin haasteisiin pystytään vastaamaan. Opinnäytetyö toteutettiin Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa osana laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävän pilotointia toimintavuonna 2017-2018. Opinnäytetyötä varten haastateltiin kahden vuorohoitopäiväkodin lastentarhanopettajia, lastenhoitajia sekä laaja-alaista varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, haastateltavia oli yhteensä seitsemän.

Vuorohoito asettaa haasteita kasvun ja oppimisen tuen toteuttamiselle

Suomalaisen yhteiskunnan palvelut ovat yhä useammin auki eri vuorokauden aikoihin. Työntekijöiden työvuorot sisältävät yhä useammin ilta- ja viikonloppuvuoroja kauppojen aukiolojen vapauduttua. Työaikojen moninaistuttua myös vuorohoidon tarve on kasvanut viime vuosina. Keväällä 2017 Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus kartoitti toimipaikkojensa kehittämistarpeita, jolloin nousi esiin tarve laajemmalle erityispedagogiselle tuelle. Espoon suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta toivottiin tutkimustietoa laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työskentelyn soveltuvuudesta nimenomaan vuorohoitoon.

Vaikka vuorohoito on osa varhaiskasvatusta, on se kuitenkin hyvin omanlaisensa maailma, jossa on tiettyjä erityispiirteitä. Tutkimustulosten mukaan vuorohoidon suurimpia haasteita ovat lasten vaihtelevat hoitoajat ja niistä seuraava lapsiryhmien kokoonpanon jatkuva muuttuminen. Myös kasvattajien työvuorot vaihtelevat, minkä seurauksena tiettyjen lasten ja kasvattajien välisten kohtaamisten välillä saattaa olla pitkiäkin aikoja. Tuloksista käy ilmi vuorohoidon arkea leimaavan  muuttuvuuden ja ennakoitavuuden puutteen vaikeuttavan toiminnan suunnittelua ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamista. Samat seikat hankaloittavat myös lasten kasvun ja oppimisen tuen toteutumista. Vuorohoidossa tyypillisiä tuen tarpeita ovat turvattomuuteen ja keskittymiseen liittyvät ongelmat. Nämä tuen tarpeet ilmenevät aikuisen huomion tavoitteluna ja läheisyyden hakemisena sekä päiväjärjestyksen tärkeytenä. Lisäksi lapset ovat usein väsyneitä tai levottomia, mikä on kasvattajien mukaan seurausta pitkistä ja vaihtelevista päivistä. Tulosten mukaan lasten kasvun ja oppimisen tukea toteutetaan vuorohoidossa lähinnä päiväjärjestystä noudattamalla ja turvallisuuden tunnetta korostamalla. Lisäksi arjessa käytetään paljon kuvia, pienryhmätoimintaa ja erilaisia toimintatuokioita. Tuen jatkuvuuden toteutumista vaikeuttaa vuorohoidon muuttuvuuden lisäksi myös tuesta pääasiassa vastaavien lastentarhanopettajien ja laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työaikojen sijoittuminen arkipäiviin ja päiväaikaan.

Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ edellyttää vielä kehittämistä

Opinnäytetyön avulla pyrittiin selvittämään, miten laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työskentely soveltuu vuorohoitoon. Tuloksista käy ilmi, että päiväkodin kasvattajat suhtautuivat myönteisesti pilotointia kohtaan. Kasvattajat saivat laaja-alaiselta varhaiskasvatuksen erityisopettajalta henkistä tukea niin omaan työhönsä kuin koko tiimillekin. Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa keskusteleminen koetaan tärkeäksi kuten myös tältä saatava erilainen ammatillinen näkemys. Kasvattajat kokivat saavansa häneltä apua erityisesti tukea tarvitsevien lasten kanssa toimimiseen. Laaja-alaiselta varhaiskasvatuksen erityisopettajalta saadaan myös konkreettista hyötyä esimerkiksi uusien menetelmien ja käytänteiden muodossa. Lisäksi hän on mukana erilaisissa palavereissa ja hänen osallistumisensa esimerkiksi muuhun yhteistyöhön ja paperitöihin vapauttaa kasvattajien resursseja lasten kanssa tehtävään työhön. Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuvassa on toki vielä kehittämisen varaakin. Kasvattajien mukaan laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työn suurin haaste on ajan riittämättömyys. Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee kahdessa yksikössä, mikä koettiin huonona ratkaisuna. Vaihteleva läsnäolo lisäsi mm. kasvattajien epätietoisuutta. Kasvattajat toivoivat laaja-alaiselta varhaiskasvatuksen erityisopettajalta enemmän aikaa lasten kanssa tehtävään työhön ja heidän mukaansa olisi hyvä, jos tämä voisi tehdä välillä myös ilta- ja viikonloppuvuoroja.

Kasvattajien tavoin myös laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja suhtautui pilotointiin myönteisesti. Hänen keskeisimpiä työtehtäviään olivat kasvattajien konsultoiminen, yhteistyön tekeminen päiväkotien johtajien kanssa sekä lasten kanssa toimiminen. Tuloksista käy ilmi, kuinka laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja koki lasten kanssa tehtävän työn tärkeimmäksi työtehtäväkseen kasvattajien korostaessa puolestaan heidän työnsä tukemista ja ohjaamista. Tämän valossa opinnäytetyön tekijät toteavat laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäväkokonaisuuksien määrittelemisen vaativan selkiyttämistä. Sekä kasvattajat että laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja itse kokevat ajan riittämättömyyden suurimmaksi haasteeksi. Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan mukaan hänen vuorohoidon rytmistä poikkeavat työvuoronsa vaikeuttavat hänen työtään. Hän ei pysty vastaamaan kaikkien tarpeisiin, minkä seurauksena hän kokee syyllisyyttä ja riittämättömyyttä. Hänellä onkin liian paljon vastuuta ja erilaisia työtehtäviä suhteessa työaikaansa.

Opinnäytetyö osana laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävän kehittämistä

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Espoon suomenkieliselle varhaiskasvatukselle tietoa pilotin väliarviointia varten vuorohoidon näkökulmasta. Opinnäytetyön tulokset antavatkin uusia näkökulmia lasten kasvun ja oppimisen tuen toteuttamiseen vuorohoidossa. Tulosten valossa tarkastellaan pilotoinnin tavoitteiden toteutumista ja kehitetään laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työnkuvaa. Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään erityisesti arvioitaessa laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työskentelyn soveltuvuutta vuorohoidon maailmaan. Opinnäytetyö luovutettiin Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja tutkimuspäiväkotien käyttöön. Nähtäväksi jää, koetaanko laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävän olevan soveltuva lasten kasvun ja oppimisen tuen toteuttamiseen Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa pilotin päättymisen jälkeenkin.

Lähde:

Leppänen, A. & Luoto, S. 2018. Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja lasten kasvun ja oppimisen tukijana vuorohoidossa – kasvattajien kokemuksia. Opinnäytetyö. Sosionomikoulutus. Espoo: Laurea -ammattikorkeakoulu. http://www.theseus.fi/handle/10024/144064

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833721

Jaa sivu