Laurealainen-peli apuna käytänteisiin perehtymisessä

Teksti | Anna Nykänen

Artikkelissa kerrotaan Laurealainen-lautapelistä sekä pohditaan pelin kehittämistarpeita.

Laurean kirjastoissa lainattavissa sata perehdytyspeliä

Ideani pelin kehittämisestä niin opiskelijoiden kuin henkilöstön perehdyttämistarpeisiin konkretisoitui vuonna 2014, kun koulutusvastuu-uudistuksen nimellä kulkeneen opetussuunnitelmien kehittämistyön tulosten jalkauttamista pohdittiin. Tutkintorakenne oli uusiutumassa ja sen myötä opintojen joustavuus lisääntymässä (ks. Niinistö-Sivuranta, Pohjalainen & Nieminen 2014). Näiden viestimiseksi lähdettiin pohtimaan lautapeliä harjoittelijamme Maija Rummukaisen ja projektiin mukaan otettujen opiskelijoiden kanssa.

Lopulta pelin sijaan tutkintouudistukseen perehtymisen asiaa ajoi enemmänkin Osaaminen Laureassa -esite, koska pelin painatus viivästyi. Pelin sisältö laajeni suunnittelun myötä koskettamaan yleisesti Laurean käytänteiden tuntemista sekä myös urasuunnittelua ja työnhakuun liittyviä teemoja. Yhteistyötä tehtiin myös opiskelijakunnan kanssa, jotta peli tukee yhtälailla heidän toimintansa tutuksitekemistä. Visuaalisesta ulkonäöstä vastasi Laurean markkinointi. Peliä testattiin peluuttamalla prototyyppiä opiskelijaryhmälle.

Pelin rakenne mahdollistaa perehtymisen käytänteisiin opiskelun eri vaiheissa

Laurelainen-lautapeli päätettiin toteuttaa ensin suomenkielisenä ja pohtia käännätystarvetta Laurean kansainvälisiä opiskelijoita ajatellen myöhemmässä vaiheessa. Peli rakennettiin kolmivaiheiseksi, jossa on omia kysymyksiään alkuvaiheen, keskivaiheen ja valmistumisvaiheen opiskelijoille. Lisäksi on kaikille opintovaiheille yhteisiä kysymys- ja tehtäväkortteja (ns. villikortit).

Alkuvaiheen opiskelija voi päätyä myös LbD-polulle pohtimaan Laurean pedagogista toimintamallia eli kehittämispohjaista oppimista (Learning by Developing, LbD). Riippuen siitä, mihin opiskelija pysähtyy, hän joutuu joko kuvaamaan omin sanoin, mitä LbD tarkoittaa ja miten se näkyy omissa opinnoissa, miten LbD-pohjaista oppimismallia voi hyödyntää oman urapolun luomisessa ja millaisia tärkeitä taitoja toimintamallin myötä oppii tai pitämään työnantajalle myyntipuheen siitä, miten LbD on hyödyttänyt. Valmistumisvaiheen opiskelija taas voi erkaantua urapolulle, jossa on omat erityiskysymyksensä. (Laurealainen-peli 2014.)

Alkuvaiheen kysymyksissä kysytään muun muassa HOPSin rakentumisesta, hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, uusintatilaisuuksien käytänteistä sekä opintotuesta. Valmistumisvaiheen kysymyksissä aiheina on teemoja kuten opinnäytetyö, valmistuminen, työllistyminen ja opiskeluhyvinvointipalvelut.

Pelin aikana on mahdollista turvautua tiedonhakuun. Kaikkia käytänteitä ei siis tarvitse muistaa, kunhan hoksaa, mistä tieto on saatavilla.

Pelin hyödyntäminen kiinni opettajatuutoreista ja esimiehistä

Laurean amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen kuuluu yhteensä viisi opintopistettä urasuunnitteluopintoja. Urasuunnitteluopintoja varten on aiemmin työstetty yhteinen työtilapohja ja näin yhtenäistetty opintojen toteutustapaa. Laurealainen-pelin peluu on ollut yksi opintokokonaisuuden lähitapaamisiin tarjottu toimintamuoto. Ensimmäisenä opintovuonna pelin peluutusta suositetaan ensimmäisen lukukauden lopulla, jolloin opinnoissa on käsitelty Laurean tutkintosäännön tuntemiseen liittyvää opintotehtävää. (Urasuunnitteluopinnot 2017.) Pelin avulla on mahdollisuus kerrata syksyn mittaan läpikäytyjä käytännön kysymyksiä toimintatavoista. Peliin ohjaamisen voi vastuuttaa opiskelijatuutoreille. Toisen vuoden osalta peluutusta ei ole tarkemmin ohjeistettu. Kolmantena vuonna peli kilpailee ulkopuolelta ostetun Työnhaku-verkkopelin kanssa kattaen osin samoja teemoja.

Esimiehiä on kannustettu pelaamaan tai pelatuttaa perehdytyspeliä uuden opetushenkilöstön kanssa, koska käytänteiden tuntemus on tärkeää ohjaustyön kannalta.

Laurean kirjastosta lainattavia lautapelejä on kaiken kaikkiaan sata kappaletta. Pelit on varattavissa kirjastosta etukäteen tarvittavaksi ajankohdaksi.

Poistetut kortit ja kysymykset kertovat Laurean muuttuvan vauhdilla

Laurealainen-lautapelissä on tänä päivänä 46 opintovaihekorttia (138 kysymystä) ja 46 villikorttia kysymyksineen ja tehtävineen. Poistettuja kortteja on ainakin 16 ja lisäksi yliviivattuja tai kynällä korjattuja kysymyksiä 16. Pelejä on päivitetty talkootöinä vuosittain lukuvuoden alussa.

Peliä kehitettäessä tiedostettiin jo, että järjestelmien mainitseminen nimellä aiheuttaa jatkossa päivityshaasteen. Näiltä ei voitu kuitenkaan kokonaan välttyä. Vuonna 2016 jouduttiin järjestelmämuutosten takia sujauttamaan ensimmäinen lisäohje pelilaatikkoon, jossa neuvottiin tulkinnassa: Laurea LIVE oli nyt Laurean opiskelijaintra Link. Samalla ohjeistettiin yksinkertaistettu pelitapa sekä tarkennettiin epäselviksi jääneitä ohjeita.

Muutoksia on myös tapahtunut palautejärjestelmässä, opetussuunnitelmissa ja opintoprosessissa: Esimerkiksi opinnäytetyön hyväksilukeminen on mahdollistunut ja varusmiespalveluksen johtamisopinnoista hyväksytään hieman enemmän opintopisteitä. Tutkintotodistuksen saa nykyään kahdessa viikossa valmistumisilmoituksen jättämisestä kolmen viikon sijaan. Alumniksi liittyminen ei ole koskaan maksanut mitään, mutta iso muutos on se, että kaikki valmistuvat kuuluvat nykyään automaattisesti Laurean alumneihin.

Laurea toimintarakenteiden muutos näkyy myös. Laurean, HAMKin ja Lamkin FUAS-yhteistyö on lakannut ja tilalle on tullut 3AMKin yhteistyö, jota käsittäviä kysymyksiä peli ei sisällä. Kaikki muutos ei ehkä ole ollut myöskään aina parempaan, kun hankerahoituksen päättyminen on lakkauttanut innovaatiotoimintaan liittyviä toimintoja, joita korteissa myös tehtiin tutuiksi. Hanketoiminnan kehittyminen näkyy Laurean TKI-toiminnan painoalojen muuttumisena. Uudet alat eivät kuitenkaan tule pelin kautta tutuiksi – se vaatisi uusien korttien painattamista.

Kaikki muutokset eivät ole olleet Laurean käsissä. Esimerkkinä näistä mainittakoon opintotukeen liittyvät säädökset, joihin liittyviä kysymyksiä on jouduttu korjaamaan ja poistamaan. Valtakunnallisen terminologia muutokset takia AHOT käsitteestä on sutattu pois A-kirjain.

Kaikki muutokset eivät myöskään ole pysyviä: tutkintosääntöä on ehditty muuttamaan pelin aikana jo kahdesti ja nyt ylirastittu kysymys olisi taas voimissaan: opiskelijan tulee osallistua ensimmäiselle opintojakson tapaamiselle paikkansa varmistamiseksi. Harmi, että kuulakärkikynällä tehty rasti on ja pysyy.

Lautapeli vai mobiilipeli?

Peliä suunniteltaessa päädyttiin lautapeliin mobiilipelin sijaan, koska konkreettisen pelin ajateltiin toimivan paremmin yhteisöllisyyden rakentajana. Kun opiskelijat yhdessä samassa tilassa pelaavat peliä, on opettajatuutorilla mahdollisuus havainnoida, mitkä teemat ja käyttämämme käsitteet ovat jargonia, joka ei avaudu opiskelijoille. Peliin sisällytettiin myös kevyempänä sisältönä muun muassa ”Laurea on lastattu”, ”sääntö”- ja ”piirrä” –tehtäviä, jotka vaativat yhteistä fyysistä tilaa ja laajaa havainnointikykyä.

Mobiilipelin mahdollisuudesta keskusteltiin peliä tehtäessä. Tuolloin jo tiedostettiin, että pelin päivitettävyys helpottuisi, mutta tekijöinä meitä mietitytti, miten pelin tekninen toteutus onnistuisi. Jos tehtävä annettaisiin Laurean opiskelijan opinnäytetyöksi, olisiko sisällön päivittäminen kuitenkaan mahdollista ilman koodausosaamista.

Nyt vuonna 2019 alkaa olla ajankohta, jossa voisi olla hyvä pysähtyä pohtimaan, onko pelille tosiasiallista käyttöä molemmilla Laurean opetuskielillä ja voisiko pelin digitalisoida. Digitalisoinnissa voisi hyödyntää Seppo-oppimispelialustaa. Peli vanhenee hiljalleen ja uudistukset tulisi huomioida sisällön kehittämisessä myös uusia asioita peliin sisällyttämällä. Löytyykö tekijää?

 

Lähteet:

Laurealainen-peli. 2014. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Niinistö-Sivuranta, S., Pohjalainen A. & Nieminen L. 2014. Osaamisperustaisesta ajattelusta osaamisperustaiseen toimintaan – Laurean uudistetut opetussuunnitelmat (2014) LbD:n mahdollistajana. Teoksessa (toim. S. Niinistö-Sivuranta) Iloa ja Osaamista. Kehittämispohjainen oppiminen innostuksen lähteenä. Laurea Julkaisut 57.

Urasuunnitteluopinnot. 2017. Laurean yhteinen urasuunnitteluopintojen työtila Optimassa.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833684

Jaa sivu