Luovaa työhyvinvointia Eloisa-hankkeen MOOC-kurssilta

Teksti | Anniina Honkonen

Kulttuuri- ja taidetyön hyödyntäminen organisaatioiden työhyvinvoinnin edistämisessä vaatii monipuolista osaamista. Eloisa-hankkeessa suunniteltava ja toteutettava avoin verkkokurssi auttaa tuotteistamaan luovan alan osaamista työhyvinvointiosaamiseksi.

kuvituskuva.
Kuva: Tim Mossholder / Pexels

Työhyvinvointia edistetään kulttuurisin ja taideperustaisin keinoin monipuolisesti niin käytännön tasolla kuin esimerkiksi suositusten ja mittareiden näkökulmasta. Eloisa – Luovat menetelmät työyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin edistäjinä -hankkeessa suunniteltava ja toteutettava täydennyskoulutus auttaa taiteilijoita ja luovan alan osaajia tuotteistamaan osaamistaan työhyvinvointiosaamiseksi. Täydennyskoulutus toteutetaan avoimena verkkokurssina eli MOOCina. Verkkokurssin voi suorittaa itsenäisesti opintojakson vaiheittain eteneviä materiaaleja ja tehtäviä hyödyntäen. Verkkokurssi rakentuu kahdesta osiosta: oman osaamisen tunnistamisesta ja muotoilusta sekä palvelun tuotteistamisesta.

Opintojakson tavoitteena on tunnistaa ja arvioida työhyvinvointipalveluiden toimintakenttää sekä luovan ja taidevälitteisen toiminnan erilaisia mahdollisuuksia siellä. Lisäksi tavoitteena, että luovan alan osaaja tunnistaa, kehittää ja hyödyntää omaa osaamistaan työhyvinvointipalveluiden tuottamisen näkökulmasta, ja osaa huomioida asiakaslähtöisyyden periaatteita ja tulevaisuusnäkymiä palvelun tai toimintamallin kehittämistyössä. Kokonaisuuden suoritus tuottaa kahden opintopisteen suuruisen Osaamisen tuotteistamisen -osaamismerkin.

Oman osaamisen tunnistaminen ja muotoilu -osiossa kartoitetaan työhyvinvointipalveluiden nykytilannetta, jotta voidaan rakentaa kokonaiskuva tarjolla olevista palveluista, asiakaskohderyhmistä sekä palvelun tuottamisen haasteista ja mahdollisuuksista. Lisäksi osiossa tunnistetaan ja tehdään näkyväksi omaa osaamista, sen osa-alueita ja kehittämisen kohteita, jotta ymmärretään omat mahdollisuudet työhyvinvointipalvelun toimijana ja osana verkostoa.

Palvelun tuotteistaminen -osiossa hyödynnetään erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja oman osaamisen tuotteistamisessa työhyvinvointiin kohdistuvaksi palvelutuotteeksi. Osiossa käydään läpi palvelumuotoilun vaiheet ideoinnista, prototyypin tekemiseen, pilotointiin ja konseptointiin ja hyödynnetään palvelumuotoilun työkaluja. Kurssin lopputuloksena syntyy valmis palvelukonsepti tai tuote, jossa yhdistyvät luovan alan osaajan oma osaaminen yhdistettynä työhyvinvointiin.

Verkkokurssin taustalla on ajatus kannustaa taiteilijoita ja luovan alan osaajia hyödyntämään osaamistaan työhyvinvointipalveluiden kentällä. Kurssin avulla pääsee pohtimaan omaa osaamistaan sekä miettimään, mikä olisi itselle luontevin tapa olla osa organisaatioiden työhyvinvointia. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman (2010–2014) tekemän jaottelun mukaan taiteen mahdollisuuksia työelämässä voidaan tarkastella työyhteisön tai yksikön näkökulmasta ja ainakin kolmesta eri lähtökohdasta: 1) taide osana työympäristöä, 2) taide osana työhyvinvointitoimintaa ja 3) taide työssä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015). Verkkokurssilla luovan alan osaaja voi miettiä, suuntautuuko hänen osaamisensa esimerkiksi työtilojen viihtyisyyden parantamiseen, yhteiseen tekemiseen työyhteisössä tai vaikkapa työyhteisön toiminnan kehittämiseen.

MOOC-verkkokurssia tullaan pilotoimaan alkuvuodesta 2023 ja laajemmalle käyttäjäryhmälle se avautuu loppukevään 2023 aikana. Tarkoitus on, että verkkokurssi jää Laurean ja Metropolian käyttöön hankkeen päättyessä.

Voit lukea lisää taidelähtöisestä työhyvinvoinnin edistämisestä tästä artikkelista.

Eloisa – Luovat menetelmät työyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin edistäjinä -hanke on Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoima hanke, jossa Laurea-ammattikorkeakoulu toimii osatoteuttajana. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke tukee COVID 19-pandemiasta kärsineiden työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointia sekä henkilöstön kehittämistä tuomalla luovia ja taidelähtöisiä työkaluja yritysten ja heidän työntekijöiden arkeen. Hankkeessa kohtaavat ammattitaiteilija/ luovan alan ammatinharjoittaja, opiskelijat sekä yrityksen työntekijät. Interventio mahdollistaa taiteen hyödyntämisen suunnittelun ja taidetoiminnan käynnistämisen organisaatiossa. Kirjoittaja toimii Eloisa-hankkeessa projektityöntekijänä.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022111565638

Jaa sivu