Luovuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia – Kulttuurisen vanhustyön seminaarin antia

Teksti | Anniina Honkonen

Huhtikuun 2024 lopussa järjestetty Kulttuurisen vanhustyön seminaari keräsi jälleen Laurea Tikkurilan kampukselle sekä verkon välityksellä laajan joukon sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita sekä vanhustyön ammattilaisia tutustumaan kattavaan katsaukseen erilaisia toimintoja, joilla edistetään kulttuurihyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ikääntyneiden parissa.

Kuvakollaasi 29.4.2024 järjestetyn Kulttuurinen vanhustyö -seminaarin esityksistä (Anniina Honkonen).

Seminaarin aluksi heräteltiin mieltä ja kehoa erilaisilla rytmityksillä. Laurean hankeasiantuntija Heidi Bucht kirjaimellisesti liikutti yleisöä kehorytmiikalla. Tunnetusti kaikenlainen liikkuminen ja musiikki parantavat aivoterveyttä. Musiikki perustuu rytmiin, jota voidaan käyttää esimerkiksi ikääntyneiden kuntouttamisessa. Rytmin avulla voidaan siirtää, vahvistaa ja heikentää tunnetiloja, parantaa motoriikkaa, kognitiota ja auttaa vaikkapa työmuistia. Työmuisti ja rytmin hallinta saikin hyvää harjoitusta heti aamusta ja tästä oli hyvä jatkaa päivän esitysten kuuntelemiseen.

RyhmäRenki.fi-sivuston emäntä Kirsi Alastalo esitteli sivuston toimintaa ja sieltä löytyvää laajaa ja monipuolista materiaalipankkia. RyhmäRenki.fi on erinomainen resurssi erityisesti ryhmien vetäjille, mutta sen materiaaleja voivat hyödyntää myös eri ikäpolvet yhdessä. Sivusto tarjoaa maksuttomia materiaaleja, jotka tukevat ryhmätoimintaa, kahdenkeskisiä tuokioita ja itsenäistä tekemistä. Avainsanoina toiminnassa ovat myönteisyys, osallisuus, vertaistuki, kunnioitus ja kulttuurihistoria. RyhmäRengin materiaalit vaihtelevat tulostettavista tehtävistä digitaalisesti käytettäviin peleihin, ja teemoina löytyy mm. elämänkokemukset, luonto, taide ja kulttuuri, urheilu ja terveys.

Hiihtomuseon Mira Arkko ja Ulla Viljanen esittelivät Muistot liikkeeksi senioriyleisötyössä -hankkeen, jonka tavoitteena on edistää yli 65-vuotiaiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Hanke yhdistää liikkumisen ja kulttuuriperinnön, ja se on osa Lahden museoiden uutta strategiaa ja osallistavaa toimintamallia. Hankkeen puitteissa on järjestetty lähes 20 muistelutilaisuutta, joissa ikäihmiset ovat jakaneet muistonsa Salpausselän kisoista, hiihtoretkistä ja lumileikeistä. Näiden tilaisuuksien sosiaalinen ulottuvuus ja vuorovaikutus ovat olleet merkityksellisiä osallistujille, ja ne ovat tuoneet esiin arjen muistojen tärkeyden ja tunnetilojen aktivoinnin. Muistelutilaisuuksien pohjalta hankkeessa on toteutettu elämyksellisiä liikuntaharjoituksia. Myös yleisö pääsi vielä kevään korvalla mukaan musiikin, kuvin ja puheen siivittämälle hiihtoretkelle Ulla Viljasen ohjaamana.

Seuraavaksi hypättiin Itä-Suomeen, jossa verkon välityksellä IHKU-hanketta olivat esittelemässä Maria Korkatti ja Anne Airaksinen. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoima ja useiden yhteistyökumppaneiden tukema hanke tavoittelee ikämiesten yksinäisyyden vähentämistä ja elämänlaadun parantamista kulttuuritoiminnan avulla. Hankkeessa toteutetaan jalkautuvaa, etsivää vanhustyötä, toiminnallisia Velmu-ryhmiä, vertaistoimintaa sekä monenlaista kulttuurin ”ujuttamista” mukaan erilaisiin toimintoihin ja kohtaamisiin. Lisäksi hankkeessa toteutetaan osallistavaa arviointia kulttuurin vaikutuksesta ikämiesten hyvinvointiin. Toiminnan pohjalta ollaan luomassa menetelmäopasta hyvistä käytännöistä.

FloweRescue ry:n Kati Mayfield ja Johanna Uuttu-Kaukonen kertoivat yhdistyksen toiminnasta ja Kukkia kaikille -hankkeesta. Yhdistyksen missiona on herättää keskustelua kukkateollisuuden hävikistä ja muista kestävyyskysymyksistä sekä yhdistää ihmisiä kukkien tuoman ilon ja kauneuden kautta. Suomessa kukkia ostetaan nykyään enemmän kuin koskaan ja kukkien kulutus ja tuonti ovatkin yli kaksinkertaistuneet vuodesta 2005. Suurin osa ostetuista kukista on kasvatettu Suomen ulkopuolella ja globaali kukkateollisuus onkin tuonut mukaan niin ekologisia ja eettisiä ongelmia kuin kukkahävikkiin liittyviä haasteita. Kukkia kaikille -hanke pyrkii vähentämään kukkahävikkiä ja jakamaan ylijäämäkukkia niitä tarvitseville. Ajatuksena on, että kukkien jakaminen edistää hyvinvointia ja tuo iloa ihmisten arkeen. Hanke kouluttaa vanhustyön ammattilaisia ja vapaaehtoisia kukkien hoitoon ja kukkatyöpajojen järjestämiseen. Hankkeen kukka-aktiviteeteiksi kutsumat toiminnat antavat ihmisille mahdollisuuden olla mielekkäällä tavalla yhteydessä itseensä ja muihin, ja samalla kukkakimppujen tekeminen tuo iloa ja edistää mielenterveyttä sekä mahdollistaa luonnon tulemisen sisätiloihin.

Seminaarin päätti kaksi esitystä Creation Pop -hankkeesta. Hankkeen projektipäällikkö Piia Tiilikallio ja asiantuntija Anu Hagman esittelivät hankkeen toimintaa ja tuloksia. Hankkeen järjestämät työpajat ovat tuoneet yhteen eri-ikäisiä ihmisiä, jotka jakavat tietoa ja kokemuksiaan draaman keinoin. Hankkeen kantavana teemana ovat olleet draamalähtöiset menetelmät, jotka tukevat sukupolvien välistä kohtaamista ja oppimista. Esityksessä korostettiin, kuinka tärkeää on kuuntelemisen merkitys, tarinallisuus ja läsnäolo, jotka edistävät yhteisöllisyyttä ja ehkäisevät ikäsyrjintää. Hankkeessa työharjoittelun tehneet sosiaalialan opiskelijat Kati Vapaarinne ja Anna-Sofia Mäntykoski käsittelivät Creation Pop -hankkeesta saamiaan oppeja. He toivat esiin hankkeen monipuoliset toiminnot, kuten viestintäkampanjat, tarinateatteritreenit ja työpajat, joihin ovat harjoittelunsa aikana päässeet mukaan. Opiskelijat korostivat, että kohtaamiset eri ikäryhmien välillä ovat tuoneet esiin yhteisöllisyyden ja välittömän vuorovaikutuksen merkityksen. Lopuksi päästiin myös eläytymään draaman keinoin opiskelijoiden kokemaan hankematkaan.

”Hyvin organisoitu ja mielenkiintoisia aihealueita. Aina tulee jotakin uutta! Kiitos.”
”Hyviä asiantuntijapuheenvuoroja. Jopa vanhalle konkarityöntekijälle tuli uutta.”
”Mielenkiintoiset esittelyt. Herätti ideoita ja sai innostusta omaan opiskeluun ja työhön.”
”Tärkeää asiaa ja lämminhenkinen tunnelma!”
” Monipuolinen. Paljon eväitä omaan työpaikkaan. Myös tulevaisuudessa vinkkejä mitä voi eläkkeelle jäädessä tehdä.”

Seminaariin osallistui reilut 250 osallistujaa. Osallistujilta kerätyn palautteen mukaan päivä oli pääsääntöisesti onnistunut ja antoisa. Palautteissa kehuttiin monipuolisten esitysten mielenkiintoisia aiheita ja asiantuntevia puheenvuoroja, jotka herättivät osallistujissa uusia ideoita ja innostusta. Osallistujat pitivät myös tärkeänä, että kulttuurisen vanhustyön teemaa pidetään esillä ja seminaarin kaltaisia tilaisuuksia järjestetään, jotta tietoisuus hyvistä käytänteistä leviää. Seuraavia seminaareja ajatellen esitettiin toiveita muun muassa entistä konkreettisemmista käytännön vinkeistä toimintojen ja toteutusten suhteen sekä lisää aikaa keskustelulle.

Seuraavien linkkien takaa voi tutustua päivän esiintyjiin ja heidän tekemäänsä työhön lisää:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024052335416

Jaa sivu