Mentorointiohjelma kansainvälisen opiskelijan työllistymisen tukena

Teksti | Elina Taponen , Mari Koski , Olga Kymäläinen

Opetus-ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman Talent Boost-toimenpideohjelman tavoitteena on ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden määrän huomattava lisäys (3x) Suomessa sekä opiskelijoiden työllistymisasteen selkeä nousu (75%) vuoteen 2035 mennessä. Ohjelmassa tavoitellaan myös kansainvälisen rekrytoinnin tehostamista sekä keskitytään kehittämään Suomen veto- ja pitovoimaa suhteessa kansainvälisiin osaajiin (opiskelijat, asiantuntijat). Suomalaiset korkeakoulut osallistuvat ohjelman toteuttamiseen kukin omilla palvelulupauksillaan. (TEM 2021.)

kuvituskuva.
Kuva: nappy / Pexels

Laurea- ja Metropolia ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet kehittämään ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille suunnattuja työllistymisen tukitoimia kuten uraohjaus, erilaiset rekrytapahtumat ja webinaarit sekä keväällä 2023 toteutettu yhteinen mentorointiohjelma. Talent Boost- toimintakokonaisuuteen kuuluu lisäksi korkeakoulujen Kielibuusti-hanke, jolla tuetaan opiskelijoiden suomen ja ruotsin kielen opiskelumahdollisuuksia.

Tässä blogissa kuvataan yhteisen mentorointiohjelman toteuttamista keväällä 2023.

Mentorointiohjelman tausta

Laurean ja Metropolian pilotoima ohjelma toteutettiin tammi-maaliskuussa 2023 osana erillistä Talent Helsinki -hanketta, johon osallistui pk-seudun ammattikorkeakouluista Laurean ja Metropolian lisäksi Haaga-Helia omalla toimintakonseptillaan. Kahden korkeakoulun mentorointiohjelman toteuttamiseen osallistui lisäksi Suomen Mentorit ry asiantuntijan roolissa. Suomen Mentoreiden edustajat toimivat sparraajina ohjelman sisällön rakentamisessa ja käytännön toteutuksen fasilitoinnissa.

Aktorit olivat Laurean ja Metropolian ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita bachelor-koulutuksista (alempi AMK-tutkinto). Mentorit puolestaan koottiin sekä suomalais- että ulkomaalaistaustaista jo valmistuneista opiskelijoista eli alumneista. Kaikkiaan ohjelmaan osallistui 13 opiskelijaa ja 12 alumnia. Alumnien roolina oli tarjota opiskelija-aktoreille tukea ja käytännön vinkkejä esim. työnhakuun Suomessa, verkostojen laajentamiseen, omien vahvuuksien tunnistamiseen ja sanoittamiseen sekä itsetuntemuksen kasvattamiseen.

Mentorointiohjelman toteutus

Mentorointiohjelman rakentaminen aloitettiin syksyllä 2022 suunnittelemalla ohjelman yleisiä toimintaperiaatteita sekä haku- ja valintaprosesseja. Aktoreiden valintakriteerejä olivat koulutusala (englanninkielinen liiketalous, tietojenkäsittely, tekniikka, matkailu- ja ravitsemisala tai turvallisuusala), opintojen etenemisvaihe ja ulkomaalaistaustaisuus. Mentoreiden osalta kriteereitä olivat soveltuva työkokemus ja se, että he ovat valmistuneet Metropoliasta tai Laureasta.

Mentorointiohjelmaa markkinoitiin potentiaalisille aktoreille ja mentoreille nettisivujen, uutiskirjeen, sähköpostin ja JobTeaserin kautta. Hakuaika ohjelmaan oli loka-marraskuussa 2022. Ohjelmaan haki yhteensä 22 opiskelijaa ja 20 alumnia. Näistä muodostettiin 16 mentorointiparia, joista 13 lopulta osallistui ohjelmaan. Hakijoita kontaktoitiin sekä sähköpostilla että puhelimitse heidän tavoittamisensa varmistamiseksi. Hakutiedotteessa ilmoitettiin tapaamisten aikataulu ja pakollisuus, joten ne olivat kaikille tiedossa alusta asti. Pilottiohjelma oli normaalia mentorointiohjelmaa lyhyempi tiukan hankeaikataulun takia.

Ohjelmaan kuului kolme yhteistä tapaamiskertaa. Tammikuussa 2023 ohjelma aloitettiin yhteisellä tapahtumalla, jossa osallistujat tutustuivat toisiinsa ja perehtyivät mentoroinnin saloihin. Mentorointiparit pääsivät aloittamaan yhteisen työskentelyn tapahtumassa, jonka fasilitoivat Suomen Mentorit. Helmikuussa järjestettiin vapaaehtoinen välitapaaminen, jossa tutustuttiin yhden mentorin työpaikkaan ja kuultiin toisessa mentorointiohjelmassa olevan mentorointiparin kokemuksia. Maaliskuun lopussa järjestetyssä päätöstapahtumassa jaettiin kokemuksia ja onnistumistarinoita sekä iloittiin tavoitteiden mukaisista tuloksista.

Mentorointiohjelman anti osallistujille

Osallistujien antaman palautteen perusteella arvokkaimpia oppimiskokemuksia olivat suomalaisen työelämän tuntemuksen, työnhaun ja verkostoitumistaitojen, itsetuntemuksen sekä kielitaidon parantuminen. Aktoreista yksi sai ohjelman aikana työpaikan, yksi harjoittelupaikan ja yksi opinnäytetyöaiheen. Lisäksi yksi oli päässyt ensimmäistä kertaa työhaastatteluun Suomessa ja useampi sai kutsun työhaastatteluun. Hienoa oli myös huomata, että monet osallistujat ystävystyivät ohjelman aikana ja laajensivat omia verkostojaan.

Hankkeen toteuttajien kannalta haasteellisimmiksi asioiksi tunnistettiin osallistujien tavoittaminen ja sitouttaminen ohjelmaan, mentorointiparien muodostaminen sekä viestintä yleisesti. Toteuttajat oppivat itse uutta mentorointiprosessista ja mentoroinnin tietopohjasta. Ohjelmaa toteuttaneiden asiantuntijoiden monipuolinen osaamistausta tunnistettiin keskeiseksi sujuvan kokonaisuuden kannalta. Asiantuntijat varmistivat kukin omalla osaamisellaan ohjelman onnistuneen toteuttamisen.

Mentorointiohjelman tulevaisuus

Saadun palautteen perusteella ohjelma todettiin varsin toimivaksi ja onnistuneeksi. Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat kaipaavat moninaisia keinoja työllistymisen tueksi. Mentorointi muiden toimien ohella tukee työllistymisen edellytyksiä. Tulevaisuuden tavoitteena on vakiinnuttaa mentorointiohjelma osaksi korkeakoulujen ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille suunnattuja tukitoimia. Jatkokehittämisessä on kiinnitettävä huomioita erityisesti mahdollisuuksiin toimia entistä tiiviimmin mm. paikallisten yritysten kanssa. Myös suomen kielen opetuksen (S2/Kielibuusti-hanke) ja mentoroinnin yhdistämisessä on tunnistettu yhteistyömahdollisuuksia.

kuvituskuva tilaisuudesta.
Mentorointiohjelman lopetustilaisuus. Kuva: Laura Hakola.

Lähteet ja lisätietoa:

    URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023061956400

    Jaa sivu