Mikroyrittäjän hyvinvointi ja tulevaisuus

Teksti | Jukka Laitinen , Tarja Meristö

Tulevaisuuden epävarmuus nakertaa yrittäjän hyvinvointia, kun hän pohtii, riittääkö tulevaisuudessa tarpeeksi asiakkaita tai jatkuuko esim. vuokrasopimus ensi vuonna.  Yllätyksiä markkinoille tuovat kilpailijoiden toimet sekä uuden teknologian vaikutukset omaan toimialaan ja asiakkaiden käyttäytymiseen.

Hyvinvointi on trendi, joka tarjoaa kasvumahdollisuuksia yrittäjille. Yksilön terveystietoisuus ja itsensä monitorointi, ulkonäköpaineet työelämässä ja itsensä hemmottelu ovat liiketoiminta-alueita, joissa kysyntä kasvaa. Relevantti kysymys on, kuka tulevaisuudessa huolehtii hyvinvoinnistamme: riittääkö Suomessa veronmaksajia hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon, riittääkö osaavaa työvoimaa hoivasektorille?

Voi Hyvin –hankkeessa toteutetaan mikroyrittäjien kanssa tulevaisuutta luotaava osio FutuCamp, jossa Laurean FuturesLab CoFin Tarja Meristön ja Jukka Laitisen johdolla yrittäjät pääsevät tunnistamaan ja analysoimaan omaa toimintaympäristöään, toimialaan ja yritykseen liittyviä epävarmuuksia sekä muutostekijöitä, joiden suhteen pitää kehittää joustavuutta ja ketteryyttä. Yhdessä yrittäjän kanssa luodaan vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita, jotka ovat mahdollisia, vaikka eivät kaikki todennäköisiä tai toivottavia kehityskulkuja.  Yrittäjien kanssa pohditaan asioita, joista on vaikea puhua tai joista vaietaan ns. tabu-analyysin avulla.  Yrittäjät arvioivat myös omaa osaamistaan ydinpätevyyspuukonseptin avulla.

Tulevaisuuden epävarmuustekijät uhkaavat hyvinvointia

Voi Hyvin –hankkeen FutuCamp-työskentely käynnistyi keväällä yhden pilottiyrityksen kanssa. Hankkeessa mukana olevat yrittäjät ovat osallistuneet kahteen tulevaisuusaktiviteettiin: Huhtikuussa 2018 yrittäjät tunnistivat yleisiä tulevaisuuden epävarmuustekijäitä ja pohtivat omaa nykytilaa ja tulevaisuuden tahtotilaa ja syyskuussa 2018 yrittäjät arvioivat tunnistamiensa epävarmuustekijöiden tärkeysjärjestystä oman toimintansa kannalta.

Kuva 1: TOP3 -äänestys Kisakalliossa syyskuussa 2018 (n = 10 yrittäjää)

Yrittäjiä askarruttivat huhtikuussa 2018 ne muutokset palveluiden kysynnässä ja tarjonnassa, mitkä liittyvät teknologisoituvaan maailmaan. Läsnäolo somessa on yrittäjälle tärkeää ja on osattava jakaa aika suunnittelun, tekemisen ja some-ajan kesken. Omaa jaksamista kuormittaa moni epävarmuustekijä: Pärjäänkö työssäni, riittääkö osaaminen, kestääkö terveys, mistä löydän energiaa toimintatapojen muuttamiseen? Kilpailussa mukana pysyminen ja kasvun mahdollisuuksien turvaaminen ovat isoja asioita.  Työssä pitää olla kivaa, mutta haasteellista on taloudellisesti vaikeina aikoina varmistaa hyvä tekemisen meininki.

Yrittäjien keväällä esille nostamat epävarmuustekijät ryhmiteltiin sisällön mukaan. Tämä lista annettiin yrittäjille syyskuun 2018 lähitapaamisessa arvioitavaksi. Yrittäjät saivat valita listasta kolme yrityksen tulevaisuuden kannalta eniten askarruttavaa tekijää. Arvioinnin mukaan suurin epävarmuustekijä on oma terveys ja jaksaminen, toiseksi suurin oma ajankäyttö ja priorisoinnit ja kolmantena taloudellinen tilanne (kuva 1).

Ydinpätevyyksillä kiinni tulevaisuuteen

Ydinpätevyydet ovat asioita, jotka erottavat yrittäjän toiminnan ja tarjonnan kilpailijoiden vastaavista. Ydinpätevyyksiä kartoitettaessa vastataan kysymyksiin: Mitä, kenelle ja millä ylivoimatekijällä? Mitä asiakas arvostaa ja mihin hän vertaa valintaa tehdessään? On varmistettava, että asiakkaan mielikuva vastaa todellisuutta ja että yrittäjällä on osaaminen, jolla ylivertainen tarjooma saadaan aikaan.

Osaaminen kattaa kolme eri osa-aluetta: tiedot, taidot; arvot, asenteet; kontaktit, kokemukset.  Ydinpätevyydet syntyvät näiden kolmen yhdistelmänä eikä yhdistelmiä yleensä ole helppo kopioida. Tärkeätä on hahmottaa oma osaaminen suhteessa omaan tekemiseen mutta myös asiakkaiden arvostuksiin.

Kuva 2. Yleinen yrittäjän ydinpätevyyspuu.

Kuvassa 2 on Tarja Meristön laatima yleinen yrittäjän ydinpätevyyspuu, joka havainnollistaa tarvittavan osaamisen ja yrittäjän eri tekemisten suhteita toisiinsa. Sen mukaan yrittäjän yleiset ydinpätevyydet ovat uudistusmielisyys, henkilökohtaisuus, joustavuus, tunnettuus ja luottamus, mitkä näkyvät kuvan rungossa myös muutosmyönteisyytenä, palveluna, räätälöintinä, brändinä ja jatkuvuutena. Ydinpätevyydet vaativat monipuolista osaamista puun juurissa, muuten runko voi jäädä ontoksi. Oman alan erikoisosaamisen rinnalla tarvitaan rahoitus- ja talousosaamista, viestintäosaamista sekä yhteistyötaitoja, mutta myös yksinolemisen taitoa. Asenteiltaan yrittäjä on asiastaan innostunut ja sinnikäs itsensä likoon panija, joka suhtautuu uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja uskaltaa kyseenalaistaa myös toimialan vanhoja toimintatapoja. Yrittäjä tarvitsee yhteistyöverkostoja yrittäjien ja ystävien joukosta, mutta myös viranomaisverkostoja ja kontakteja rahoittajiin tai oppilaitoksiin.

Yrittäjän osaaminen ja ydinpätevyydet varmistavat yrityksen liiketoiminnan perustan eli ylivertaiset tuotteet tai palvelut asiakkaalle, mikä on yrittäjän ydinpätevyyspuun keskeisin oksa. Muita yrittäjän ydinpätevyyspuun keskeisiä oksia ovat Hyvinvointi ja toimeentulo yrittäjälle ja Yrityksen tulos ja menestyminen myös tulevaisuudessa. Näiden lisäksi yrittäjä yleensä tuottaa vielä yhteiskuntaan verotuloja ja työpaikkoja sekä uudistaa omaa toimialaansa, mitkä ovat yrittäjän ydinpätevyyspuun kokonaisuudessa selkeästi omia oksiaan. Yrittäjän ydinpätevyyspuussa voi vielä olla linnunpönttö, jonka sisältämään toimintaan kuluu yrittäjän aikaa ja joka tavallisimmin edustaa yrittäjän omaa aktiivisuutta yhteiskunnassa tai esim. järjestötoiminnassa.

Lopuksi

Voi Hyvin –hankkeen FutuCampissä yrittäjät voivat valita suppean (yksi tapaaminen)  tai laajan (kolme tapaamista) tulevaisuusosion omalle yritykselleen. Kummassakin tapauksessa yritykselle räätälöidään yhdessä yrittäjän kanssa oma ydinpätevyyspuu, jonka toimivuutta testataan vaihtoehtoisissa tulevaisuusskenaarioissa kysymällä, mitä kannattaa tehdä joka tapauksessa, minkä varalle on kehitettävä joustovaraa tai uutta osaamista? Yrittäjän kanssa laaditaan myös visio halutusta tulevaisuudesta sekä pohditaan yhdessä, minkälaisten toimenpiteiden avulla ja missä ajassa kohti visiota on mahdollista edetä. Voi Hyvin -hanke kestää vuoden 2019 loppuun ja FutuCampit toteutetaan syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana.

Katso lisää: Voi hyvin -hanke

Kaksivuotinen (2018 – 2019) hanke yksinyrittäjän ja mikroyrittäjän työhyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeeseen voidaan ottaa mukaan 30 yrittäjää Uudeltamaalta kevään 2018 – kevään 2019 aikana.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833726

Jaa sivu