Millaista on dokumentin tekeminen ja miksi se kannattaa? Kokemuksia Katujen asiantuntijat -lyhytdokumentista

Teksti | Pauliina Pöyry

Syksyllä 2023 julkaistiin kaksi kokemusasiantuntijuuteen keskittyvää lyhytdokumenttia, Katujen asiantuntijat ja Kokemusäänellä. Dokumentin tekeminen on monivaiheinen prosessi, mutta lopputuloksena voi parhaimmillaan olla hieno, tunteita herättävä ja vaikuttava tapa viestiä esimerkiksi hankkeen tuloksista. Tässä blogikirjoituksessa avataan lyhytdokumenttien tekemistä Katujen asiantuntijat -dokumentin näkökulmasta.

kuvituskuva.
Kuva: Billy Freeman / Unsplash

Dokumentin tekoprosessissa keskiössä ovat yhteistyö ja luottamus

Idea Katujen asiantuntijat -dokumenttiin tuli kesällä 2022 Janika Lindströmiltä ja Karoliina Nikulalta, jotka toimivat asiantuntijoina VoimaProfi-hankkeessa. Dokumentti on osa hankkeen Rikostaustaisten kokemusasiantuntijuus palvelujärjestelmässä -osatutkimusta (Laurea-ammattikorkeakoulu, n.d.). Idean saatuaan he ottivat yhteyttä Laurean mediatuottaja Juha Takaseen, jolla oli merkittävä rooli dokumentin toteutuksessa prosessin kaikissa vaiheissa.

Matkalla ideasta valmiiksi dokumentiksi oli monta vaihetta. Idean keksimisen jälkeen aihe jätettiin joksikin aikaa hautumaan, kunnes keväällä 2023 siirryttiin käsikirjoitusvaiheeseen. Referenssinä oli Miesten vuoro -dokumentti: tavoitteena oli dokumentti, joka olisi intiimi, tunteita herättävä, voimaannuttava ja inhimillisyyttä korostava. Käsikirjoituksen ohella suunnitteluvaiheessa pitää huolehtia myös esimerkiksi kilpailutuksesta ja aikataulujen koordinoinnista.

Tärkeä osa suunnitteluprosessia oli myös dokumentin päähenkilöiden roolitus, jossa Janika Lindströmillä oli tärkeä rooli. Dokumentin onnistumisen kannalta oleellista oli päähenkilöihin eli kokemusasiantuntijoihin tutustuminen ja sitä kautta luottamuksen rakentaminen. Luottamus oli tärkeää myös kuvausvaiheessa, kun piti ottaa huomioon kokemusasiantuntijoita ympäröivien ihmisten yksityisyys. Dokumentin tekemisessä korostui itsenäisen tekemisen ohella myös yhteistyön merkitys: suunnittelussa ja roolituksessa hankkeen tuki oli tärkeässä roolissa, ja myös kokemusasiantuntijat olivat hyvin motivoituneita dokumentin tekemiseen.

Dokumentti kuvattiin kevään ja kesän 2023 aikana, ja kuvaajana toimi Miika Takala. Kuvaukset edellyttivät joustavuutta niin käsikirjoituksen kuin aikataulujenkin suhteen. Kuvausaikataulu eli kuvattavien omien aikataulujen mukaan, ja myös käsikirjoitukseen tuli muutoksia kuvausvaiheessa. Kaikki, mitä käsikirjoituksessa alun perin suunniteltiin, ei välttämättä toteutunut, ja toisaalta uusia asioita tuli tilalle. Takasen mukaan dokumentin tekeminen on luova prosessi, jossa dokumentti löytää lopullisen muotonsa tekemisen myötä. Viimeisenä vaiheena ennen dokumentin julkaisua oli dokumentin editoiminen lopulliseen muotoonsa kuvausten päätyttyä.

Dokumentti on hieno tapa lisätä hankkeen vaikuttavuutta

Juha Takanen pitää dokumenttia hyvänä vaihtoehtona luoda hankkeisiin mediasisältöä. Mistä tahansa aiheesta voi tehdä dokumentin, ja Takanen korostaakin, ettei ole olemassa tylsiä aiheita, vaan tylsiä näkökulmia. Käytännössä asiaa kannattaa miettiä hankkeen kannalta: mikä on dokumentin funktio, ja onko juuri dokumentti tarkoituksenmukaisin viestinnän muoto hankkeen tavoitteiden näkökulmasta? Lisäksi käytettävät resurssit, eli aika ja raha määrittävät pitkälti sitä, onko dokumenttia mahdollista tehdä ja missä määrin Laurean mediatuotannon on mahdollista auttaa dokumentin tekemisessä.

Jokainen dokumentti on erilainen ja vaatii tekijältään aikaa. Myös dokumentin tyylilaji vaikuttaa siihen, millainen prosessi on: esimerkiksi kevyempi dokumentaarinen henkilökuva, joka herättää tunteita ja tarjoaa oivalluksia, on helpompi tehdä. Dokumentissa korostuu tekijän taiteellinen vapaus, ja se vaatii tekijältään erilaista näkökulmaa kuin vaikkapa lyhyen vinkkivideon tekeminen someen. Takanen kuvaileekin dokumentin tekemisen olevan oppimisprosessi.

Vaikka dokumentin tekoprosessi voikin olla työläs, lopputulos kuitenkin palkitsee. Dokumentti on hieno keino herättää tunteita tarinallisuuden keinoin ja tukea hankkeen vaikuttavuutta. Tämä käy ilmi myös Katujen asiantuntijoissa. Kokonaisuutena prosessi oli Takasen mukaan palkitseva ja arvokas. Dokumentin tekijänä Takasen tavoitteena oli katsojien ymmärryksen lisääminen, ja dokumentti onnistuukin antamaan äänen kokemusasiantuntijoille ja tuomaan esille selviytymiskokemuksista rakentuvan asiantuntijuuden monipuolisuuden. Lopputuloksena on vaikuttava ja tunteita herättävä dokumentti, kuten dokumentin saama vastaanotto osoittaa. Katujen asiantuntijat keräsi ensi-illassa kehuja ja kiitoksia, ja marraskuun 2023 alkuun mennessä dokumenttia on katsottu YouTubessa jo yli 400 kertaa. Molemmat lyhytdokumentit soveltuvat hyvin myös opetuksessa käytettäväksi.

VoimaProfi-hanke etsii ratkaisuja syrjäytymisen ja eriarvoistumisen haasteisiin tuottamalla korkeatasoista tutkimusta ja konkreettisia ratkaisuja. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231120147716

Jaa sivu