MOOC sairaanhoitajaksi pätevöitymisen tukena

Teksti | Niina Glerean

Tässä artikkelissa kuvataan Sairaanhoitajaksi Suomessa-hankkeessa kehitetyn MOOCin pilotoinnin tuloksia. Orientaatio suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon -MOOC kehitettiin EU ja ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajaksi valmistuneille ei bachelor -tasoisille sairaanhoitajille, jotka osallistuivat Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeen täydennyskoulutukseen keväällä 2023. Täydennyskoulutus tarjoaa sairaanhoitajille väylän pätevöityä sairaanhoitajaksi Suomessa. Pilotoinnin päätuloksena on, että Orientaatio suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon -MOOC edistää oppimista ja pätevöitymistä sairaanhoitajan työhön Suomessa.

hankkeen logo.
Kuva 1.: Sairaanhoitajaksi Suomeen -hankkeen logo

Sairaanhoitajaksi Suomeen

Sairaanhoitajat ovat suurin ammattiryhmä terveydenhuollossa (WHO, 2020), ja sairaanhoitajilla on keskeinen rooli asiakkaiden kokonaisvaltaisessa terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa, potilaan ja läheisten ohjauksessa sekä moniammatillisessa yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Sairaanhoitajan työ perustuu näyttöön ja sairaanhoitaja hyödyntää työssään uusinta tutkittua tietoa. Sairaanhoitaja tekee päätöksiä osana potilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Päätöksenteossa sairaanhoitajan tulee hoitoon liittyvän tiedon lisäksi tuntea myös työhön liittyvä lainsäädäntö ja säädökset, ammattieettiset ohjeistukset ja oma roolinsa ja vastuunsa hoitotyön muuttuvissa tilanteissa. (Sairaanhoitajaliitto, i.a, ICN, 1987.)

Sairaanhoitaja on laillistettu ammattihenkilö ja Suomessa sairaanhoitajana saa toimia vain sairaanhoitajan tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on oikeus toimia laillistettuna ammattihenkilönä. Suomessa oikeuden harjoittaa työtä laillistettuna ammattihenkilönä myöntää Valvira. Ulkomailla sairaanhoitajaksi kouluttautuneiden ammattilaisten on haettava oikeutta toimia sairaanhoitajan työssä Valviralta. Euroopassa sairaanhoitajankoulutusta säätelevät ammattipätevyysdirektiivit (2005/36/EY, päivitys 2013/55/EU), jotka määrittelevät vähimmäisvaatimukset sairaanhoitajakoulutukselle. Yhtenäiset sisällöt sairaanhoitajakoulutuksessa mahdollistavat sairaanhoitajien liikkuvuuden. Toisessa eurooppalaisessa maassa suoritettu tutkinto tunnustetaan automaattisesti Suomessa ja henkilö voi hakea Valviralta suoraan rekisteröintiä terveydenhuollon ammattihenkilöksi. Tämän jälkeen riittävän kielitaidon omaava henkilö voi työllistyä sairaanhoitajaksi Suomessa. EU ja ETA maiden ulkopuolella sairaanhoitajaksi kouluttautuneen henkilön tulee hakea oikeutta harjoittaa sairaanhoitajan työtä Valviralta, joka määrittää lisäopintoja, joiden avulla sairaanhoitaja voi täydentää osaamistaan Suomessa vaadittavalle osaamistasolle (Valvira, i.a). Lisäopintoihin kuuluu usein mm. hoitotyön etiikkaan, asiakas- ja potilasturvallisuuteen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään liittyviä opintoja sekä muita ammattipätevyys direktiivin edellyttämiä opintoja ja käytännön harjoittelua.

MOOC pätevöitymisen tukena

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeessa on kehitetty Orientaatio suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon MOOC, jonka tarkoituksen on perehdyttää MOOCin käyttäjä hoitotyön etiikkaan, suomalaiseen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään sekä potilas- ja asiakasturvallisuuteen hoitotyössä. MOOCin laajuus on 3 opintopistettä (3 op). MOOC on osa hankkeessa järjestettävää täydennyskoulutusta ja se on suunnattu hankkeen kohderyhmälle, joita ovat EU ja ETA maiden ulkopuolella sairaanhoitajaksi kouluttautuneet henkilöt. Sairaanhoitajaksi Suomessa -hanke on viiden ammattikorkeakoulun (Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu) hanke, jota rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA). Hankkeen tavoitteena on kehittää EU- ja ETA-maiden ulkopuolella opistotasoisen (ei-Bachelor-tasoisen) sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden henkilöiden täydennyskoulutusta, tukea heidän ammatinharjoittamisoikeutensa hakuprosessia ja työllistymistä sairaanhoitajan työtehtäviin.

MOOC on kehitetty Digi Campus -verkkoalustalle ja se julkaistaan kaikille avoimena oppimateriaalina vuonna 2025 hankkeen päättyessä. MOOCin sisältöalueet on tunnistettu tärkeiksi työelämäyhteistyössä ja ne on kehitetty sairaanhoitajakoulutuksen osaamistavoitteisiin perustuen. MOOCin kehittämisessä on pyritty selkeään suomen kielen käyttöön ja MOOCia on rakennettu yhteistyössä hoitotyön ja suomen kielen lehtoreiden kanssa.

MOOC soveltuu osaksi sairaanhoitajan täydennyskoulutusta ja sitä voi hyödyntää myös perehdytys- ja oppimateriaalina muille sairaanhoitajan työtehtävistä kiinnostuneille henkilöille. MOOC sisältää kolme eri osa-aluetta, joita ovat 1) etiikka sairaanhoitajan työssä, 2) potilas- ja asiakasturvallisuus sekä 3) sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä Suomessa. Jokainen osuus sisältää lyhyen opetusmateriaalin aihealueesta sekä tarjoaa opiskelijalle lähteitä lisäopiskeluun. Etiikka-osuudessa opiskelija perehtyy arvoihin ja hoitotyötä ohjaaviin eettisiin periaatteisiin sekä erilaisiin sairaanhoitajan työtä koskeviin eettisiin ohjeisiin. Potilasturvallisuusosuudessa opiskelija perehtyy potilasturvallisuuteen liittyvään sanastoon, potilasturvallisuutta ohjaaviin lakeihin ja kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin. Potilasturvallisuusosiossa käydään läpi lyhyesti lääkehoidon turvallisuutta, laiteturvallisuutta ja turvallisia hoitokäytänteitä. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä -osuudessa opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveyspalveluihin Suomessa.

Pilotoinnin tuloksia

MOOCin suomenkielinen versio on ollut käytössä hankkeen täydennyskoulutuksessa keväällä 2023 ja hankkeen täydennyskoulutukseen osallistuneilta opiskelijoilta pyydettiin palautetta MOOCista anonyymillä kyselylomakkeella, joka oli integroitu MOOCin loppuun DigiCampus-alustalle. Kyselyyn vastaaminen oli opiskelijoille vapaaehtoista ja he saivat tietoa hankkeesta, MOOCin pilotoinnista ja kyselyn tarkoituksesta ja heidän roolistaan kyselyyn osallistujana (TENK, 2019) suullisesti osana MOOC perehdytystä ja kirjallisesti ennen vastaamista kyselyyn.

Keväällä 2023 MOOCin kirjautui 43 opiskelijaa, joista 70 % (n=30) vastasi kyselyyn. Kaikkien kyselyyn vastanneiden mielestä MOOC on hyödyllinen Suomessa sairaanhoitajaksi pätevöityvälle sairaanhoitajalle. Vastaajien mukaan MOOC sisältää pätevöitymisen kannalta keskeisiä asiasisältöjä, ja MOOC tukee pätevöitymistä sairaanhoitajan työhön Suomessa. Kyselyyn vastaajat olivat tyytyväisiä MOOCin sisältöihin ja opetusmateriaaliin. Heidän mukaansa materiaali tukee työelämässä oppimista. MOOC auttaa kertaamaan asioita ja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen opiskeluun myös MOOCin teon jälkeen.

Kyselyyn vastaajat toivoivat MOOCiin lisää tehtäviä itsenäisen opiskelun tueksi. Vastauksissa toivottiin myös lisää työelämään pohjautuvia tapausesimerkkitehtäviä sekä hoitotyön etiikkaan liittyviä tehtäviä. Myös erilaisiin työturvallisuuteen liittyviin hätätilanteisiin (esim. tulipalo ja laiteviat) toivottiin ohjeistusta. Havainnollistamisen tueksi toivottiin taulukoita ja kuvioita, jotka helpottavat ymmärrystä. Opiskelijat toivoivat myös suomen kielen tukimateriaalin integrointia osaksi MOOC materiaalia. Vastaajien mukaan aiheisiin liittyvää sanastoa tarvittaisiin, jotta aiheita olisi helpompi ymmärtää. Osa opintojaksolle käytetyistä termeistä koettiin haastavina, sillä ne eivät käänny vieraalle kielelle ja ymmärrys jää syntymättä.

MOOCin kehittäminen jatkuu syksyllä 2023, kun MOOCin englanninkielinen versio julkaistaan ja pilotoidaan Laurea-ammattikorkeakoulussa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230907121336

Jaa sivu