Mooc4tutors -hanke: koulutusta oppimisesta ja opettamisesta

Teksti | Hanna Väätäjä

Miten varmistaa lapsen tai nuoren menestyminen kouluaineissa? Tätä saattaa moni vanhempi miettiä. Koulussa selviämistä on monenlaista ja asiaan liittyy myös paljon sosiaalisia näkökulmia akateemisten taitojen ohella. Kansainvälisessä kaksivuotisessa Erasmus+ -hankkeessa, Mooc4tutors, luodaan koulutusmateriaalia 10–16 -vuotiaiden lasten freelanceopettajien tueksi. Tällä hetkellä hanketta on tehty vuosi. Tässä tekstissä kuvataan hankkeen sisältöjä ja pohditaan hankkeen merkitystä suomalaisessa toimintaympäristössä.

Kuva: Annie Spratt / Pexels

Koulutusta yksityisopetusta tarjoaville tutoreille

Hanke on saanut alkunsa ajatuksesta, että yhä useampi eurooppalainen lapsi ja nuori tarvitsee opiskeluunsa tukea koulun ulkopuolella. Hankkeessa käytetään sanaa tutor kuvaamaan koulun ulkopuolella opetusta tarjoavia henkilöitä. Lapsia opettavat tutorit toimivat varsin vaihtelevalla koulutustaustalla.

Suomessa oppimisen tuki on järjestetty pääsääntöisesti kouluissa ja tukiopetuksella on pitkät perinteet ja rakenteet suomalaisessa koulujärjestelmässä. Muualla Euroopassa koulun ulkopuolinen yksityisopetus on huomattavasti yleisempää. Esimerkiksi Saksassa yli miljoona lasta tai nuorta hakee yksityisopettajien palveluita ja Italiassa joka neljäs opiskelija saa koulun jälkeistä opetusta. Suomessakin saattaa tulevaisuudessa olla yhä enemmän perheitä, jotka toivovat voivansa helpottaa lapsensa koulunkäyntiä hankkimalla lisäopetusta lapselleen varsinaisen koulupäivän oheen (kts. HS 29.11.2023). Myös Pisa-tulosten heikentyminen saattaa Suomessa vaikuttaa halukkuuteen saada lisäopetusta (HS 5.12.2023; OKM Pisa-tutkimus ja tulokset 2022).

Mooc4tutors -hankkeen tarkoituksena on tarjota monipuolinen koulutuspaketti yksityisopetusta tarjoaville tutoreille ja koulutuksen freelancereille. Tilausta laadukkaalle koulutuspaketille on yksityisopetuksen tarpeen kasvaessa.

Hanke vastaa tarpeeseen kehittää tutoreiden ammattitaitoa monipuolisen materiaalin avulla ja auttaa halukkaita alkuun tutorpalveluiden tuottamisessa. Projektissa tuotetaan pedagogista tietoa, tuetaan ohjaajien taitoja ja autetaan alkuun muun muassa markkinoinnissa.

Mooc4tutors -koulutuspaketti on suunnattu erityisesti yksityisopetusta tarjoaville henkilöille, tutoreille. Koulutuksen sisällöistä hyötyvät erityisesti he, joilla ei ole pedagogista koulutusta ennestään. Materiaalit on suunnattu heille, jotka suunnittelevat antavansa yksityisopetusta ja/tai tarvitsevat tukea esimerkiksi markkinointiin ja yrittäjyyteen. Myös kaikki kouluissa toimivat henkilöt, joilla ei ole pedagogista koulutusta, saavat materiaaleista lisäymmärrystä oppimiseen liittyen. Tällaisia ammattiryhmiä voivat olla vaikkapa koulunkäynninohjaajat tai kouluvalmentajat.

Koulutuspakettien sisällöt

Hankkeessa vastataan tutoreiden tiedontarpeeseen kahdella tavalla: rakennetaan verkkokurssi sekä luodaan materiaali- ja menetelmäpaketti.

Hankkeessa on kolme eri vaihetta:

kuviossa kuvatut hankkeen vaiheet on avattu tekstissä.
Kuva 1: Projektin vaiheet, tekijä Hanna Väätäjä

Ensimmäisessä vaiheessa tuotettiin opaskirjanen yksityisopetuksen tilasta eri maissa. Tämä opas valmistui jo alkusyksystä 2023 ja löytyy hankkeen nettisivuilta. Oppaan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä tutorin ammatista kumppanimaissa. Siinä analysoidaan ohjaajien vaatimuksia, tarpeita ja haasteita sekä ammatin lainsäädäntöä ja määräyksiä kussakin kumppanimaassa. Jokaisessa maassa tehtiin myös kyselyä, koska haluttiin selvittää tutoreina toimivien henkilöiden ajatuksia koulutuksen sisällöiksi. Oli mielenkiintoista tutustua, miten erilaista oppimisen tuki ja yksityisopetus ovat eri maissa ja mitä opittavaa Suomessa voisi olla yksityisopetuksen järjestämisestä. Opaskirjasta rakennettaessa oli välillä haastavaa hahmottaa ja kääntää suomeksi erilaisia lainsäädäntöjä ja yrittäjyyden mahdollisuuksia eri maissa. Toisaalta samanlaiset pedagogiset ilmiöt näyttävät puhututtavan opetuksen parissa toimivia ympäri Euroopan.

Suomesta esittelimme oppaassa muun muassa koulunkäynninohjaajien toimenkuvaa. Koulunkäynninohjaajat ovat merkittävä tuki ja apu opetuksessa koululuokissa, tosin tätä tukea on saatavilla pääsääntöisesti vain alakouluissa. Kouluissa – esikoulussa toiselle asteelle – toimii myös muita hyvinvoinnin ja oppimisen tuen ammattilaisia, joista selkeimmin jo lainsäädännössä määriteltyjä ovat erityisopettajat. Monilla eri nimikkeillä toimivat aikuiset ovat uusia tulokkaita kouluissa. Uusia toimijoita ovat esimerkiksi kouluvalmentajat, koulusosionomit, koulunuorisotyöntekijät, arkiohjaajat ja yhteisötyöntekijät. Moninaiset nimikkeet vaihtelevat kunnasta ja hyvinvointialueesta toiseen. Näillä toimijoilla ei ole varsinaisesti pedagogista tehtävää, mutta koulussa toimivilla aikuisilla olisi hyvä olla ymmärrystä myös pedagogiikasta. vaikka toimenkuva painottuisikin oppijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. Oppimisen pulmat tulevat esille usein myös silloin, kun puhutaan opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja tuetaan koulunkäyntiä esimerkiksi koulusosionomien toimesta.

Hankkeen toisessa vaiheessa olemme rakentaneet mooc-opintojaksoa, jossa on useita erilaisia osioita. Kaikki verkkokurssin osiot tuotettiin kumppaneiden kesken jakaen sisältöjä siten, että jokaisella toimijalla oli omat otsikkonsa ja sisältönsä. Osiot ovat seuraavanlaisia:

1. Lasten ja nuorten ohjaaminen/tutorointi ammattina: Kurssin johdantomoduuli, jossa hahmotellaan lasten ja nuorten ohjaamiseen liittyvät pääasiat.
2. Koulutuksen freelancerina toimiminen: moduuli, jossa käsitellään koulutuksen freelancerina toimimisen liiketoiminta- ja markkinanäkökohtia. (moduuli suunnattu enemmän hankkeen muille kumppanimaille)
3. Oppimaan oppiminen: moduuli, joka tarjoaa tietoa siitä, miten ohjaustyössä voidaan edistää positiivista asennetta oppimista kohtaan.
4. Oppimisen yhdenvertaisuus: inkluusiomoduuli, jossa kehitetään ohjaajien tietoja ja kykyä työskennellä heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden kanssa ja eriyttää oppimateriaaleja.
5. Digitaaliset työkalut: moduuli digitaalisten työkalujen käytöstä ja mukauttamisesta erilaisten oppijoiden tarpeiden mukaan.
6. Osallisuus: moduuli, joka tarjoaa menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla ohjaajat voivat sitouttaa ja motivoida lapsia ja nuoria opiskeluun.
Kuva 2: Verkkokurssin osat, tekijä Hanna Väätäjä

Jokainen moduuli on saatavilla erikseen, jotta jokainen oppija voi keskittyä itseä kiinnostaviin sekä itselle tarpeellisiin aiheisiin. Osiot rakentuvat opiskeltavaan asiaan, jonka jälkeen tehdään monivalintatesti. Oppija voi halutessaan suorittaa kaikki osiot tai valikoida itselleen sopivimmat ja tarkoituksenmukaisimmat sisällöt. Sisällöt on nyt tuotettu ja tarkastusprosessi on käynnissä. Verkkokurssi saataneen opiskelijoiden testaukseen kesällä 2024, jonka jälkeen se on hankkeen sivuilla saatavilla kuudella kielellä.

Seuraavaksi hankkeessa on tarkoitus alkaa suunnittelemaan ja työstämään hankkeen kolmatta vaihetta, joka on materiaali- ja menetelmäpaketin luominen tutoreille. Tämä paketti valmistuu syksyllä 2024.

Hankkeessa ilmestyy myös joka kuukausi ajankohtainen blogiteksti koulutukseen, oppimiseen ja opettamiseen liittyen. Näihin kannanottoihin kannattaa tutustua vaikka heti.

Lisätietoja:

Hanna Väätäjä, projektipäällikkö hanna.vaataja@laurea.fi
Kaisa Salminen kaisa.salminen@laurea.fi
Hankkeen nettisivut

Kumppanit

Mooc4tutors on Euroopan unionin osarahoittama ErasmusPlus -hanke, jossa Laurean yhteistyökumppaneina ovat neljä eurooppalaista koulutusalan toimijaa. Hanketta vetää LogoPsyCom Belgian Monsista ja mukana on yhteistyökumppanit Berliinistä (Europass Berlin), Roomasta (Euphoria) sekä Kaunasista Liettuasta (Ksic).

hankkeen logot.

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024042220089

Jaa sivu