Muksubussi ja MuksuPupu innostavat lapsia ja varhaiskasvattajia tutustumaan lähiympäristöön

Teksti | Noora Palmroos , Jemina Stenman , Virpi Lund

Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Noora Palmroos ja Jemina Stenman tekivät toiminnallisen opinnäytetyön, jonka tarkoituksena oli valmistaa varhaiskasvatuksen luonto- ja ympäristökasvatukseen soveltuva materiaalipaketti. Materiaalipaketin käyttämisessä hyödynnettiin Muksubussia liikkumisvälineenä ja oppimisympäristön laajentamisessa. Materiaalipaketin suunnittelemisen ja tuottamisen lisäksi tavoitteena oli tukea varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnitelmallisuutta ja toteuttamista. Muksubussi Oy ja Espoon kaupungin Saarniraivion päiväkoti olivat mukana tämän innovatiivisen opinnäytetyön toteuttamisessa ja arvioinnissa. Materiaalipakettia arvioitiin viidelle varhaiskasvattajalle sähköisesti lähetetyn palautekyselyn avulla. Palautteen mukaan materiaalipaketin pedagogiset tavoitteet ja toimintarastit olivat onnistuneita. Lisäksi vastaajat suosittelivat MuksuPupu tutustuu lähiympäristöön materiaalipaketin käyttöönottamista myös toisille päiväkodeille.

Mikä on Muksubussi?

Muksubussi on sähköavusteinen polkupyörä, jonka tarkoituksena on edistää lasten tutustumista päiväkodin lähiympäristöön. Pyöriä on kahdenlaisia; pienempi Minimuksubussi, jonka kyytiin mahtuu kuusi lasta ja isompi Muksubussi, jonka kyytiin mahtuu enintään kahdeksan lasta. Turvallisuus on otettu huomioon Muksubussin suunnittelussa ja mukana tulevat kypärät niin lapsille kuin aikuisellekin. Varusteisiin kuuluvat myös turvavyöt ja turvakaaret, jotka takaavat pienten ihmisten turvallisen matkan. Muksubussilla pyöräileminen on helppoa ja vaivatonta, varhaiskasvattajan tarvitsee vain huolehtia akun lataamisesta. Muksubussilla voi kulkea täydellä akulla yhteensä 25 km.

Kunnat voivat vuokrata Muksubusseja omaan käyttöönsä ja kierrättää niitä oman kuntansa päiväkotien välillä. Vuokraan kuuluu Muksubussin huolto kaksi kertaa vuodessa sekä mukana tulevat lisävarusteet kuten kypärät, talvi- ja kesärenkaat, taskulamput ja tavarankuljetus kassit. Muksubusseja on tällä hetkellä käytössä isoimmissa kunnissa kuten Oulussa, Kemissä, Tampereella ja Espoossa. Hyvän palvelun ansiosta Muksubussi on käytettävissä ympäri vuoden ja sen käyttö on asiakkaille mutkatonta ja mukavaa. Yrityksen ovat perustaneet vuonna 2017 Tuomas Alapuranen ja Tuomo Tolonen.

MuksuPupu retkeilee lähiympäristössä luonto- ja ympäristökasvatuksen materiaalipaketin avulla

Opinnäytetyön tuotoksena syntyi MuksuPupu tutustuu lähiympäristöön materiaalipaketti varhaiskasvattajille. Materiaalipaketti sisältää alkusanat, kasvattajien ja lasten kartat sekä ohjekortit jokaiselle rastille ja tarvittavat lisämateriaalit. MuksuPupu toivottaa alussa kaikki lapset jaaikuiset tervetulleiksi ja esittelee materiaalin sisällön ja tarkoituksen. MuksuPupu muistuttaa kaikkia pukeutumaan säänmukaisella tavalla ennen retkelle lähtöä. Ensimmäinen osa on varhaiskasvattajille suunnattu kartta, jossa näkyy Muksubussin reitit ja päätepisteet. Toinen osa on lapsille suunnattu kartta, jossa luonto-ja ympäristökasvatukseen suunnatut toimintarastit on merkitty järjestyksessä. Rastin suorittamisen jälkeen MuksuPupun kuvan voi siirtää lasten kartassa kyseisen toimintarastin päälle sinitarran avulla. Tällä halutaan lisätä lasten osallisuutta materiaalipaketin käyttämisessä. Viimeinen osio sisältää ohjekortit jokaiselle toimintarastille, jossa kerrotaan toiminnan tarkoitus, pedagogiset tavoitteet, toiminta, tarvittavat materiaalit sekä toiminnan kesto.

Toimintarastilta toiselle siirrytään Muksubussilla. Muksubussin käyttäminen helpottaa päiväkotilasten lähiympäristöön tutustumista ja samalla laajentaa varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä. Luonto-ja ympäristökasvatuksen materiaalipaketti on kaikkien hyödynnettävissä joko ilman Muksubussia tai Muksubussin kanssa, pitää vain keksiä oman päiväkodin lähiympäristöstä sopivat rastipaikat.

Pienryhmätoimintaa varhaiskasvatuksen oppimisen alueet huomioiden

Materiaalipaketin toimintarastien suunnittelemisessa on huomioitu valtakunnallisessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) määritellyt oppimisen alueet, joita ovat Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni ja Kasvan, liikun ja kehityn. Toimintarastit on suunniteltu kehittämään eri taitojen harjoittelua varhaiskasvatuksen oppimisalueiden pohjalta.

  • Ensimmäisenä toimintarastina on aistien hyödyntäminen luontoon tutustumisessa, jonka tavoitteena on harjaannuttaa aisteja kuten, kuuloa, näköä ja tuntoa. Tämä rasti liittyy Tutkin ja toimin ympäristössäni oppimisen alueeseen.
  • Toisena toimintarastina on oman kuvan tekeminen luonnonmateriaaleista, jonka tavoitteena on lapsen minäkuvan kehittäminen ja hienomotoriikan edistäminen. Rastissa toteutuu erityisesti Ilmaisun monet muodot oppimisen alue.
  • Kolmannessa toimintarastissa toteutuu Minä ja meidän yhteisömme oppimisen alue. Rastin toimintana on siistiä lähiympäristöä roskia keräämällä ja lajittelemalla sekä keskustella luonnonsuojelusta.
  • Neljännessä toimintarastissa tutustutaan lähiympäristön puihin, kasveihin ja eläimiin etsimällä kyseisiä lajeja tunnistuskorttien avulla. Rastissa toteutuu Kielten rikas maailma oppimisen alue, koska rastin tavoitteena on laajentaa lasten sanavarastoa.
  • Viidennessä toimintarastissa lapset voivat leikkiä ja liikkua luonnossa vapaasti käyttämällä omaa mielikuvitustaan. Rastissa toteutuu Ilmaisun monet muodot ja Kasvan, liikun ja kehityn oppimisen alueet.

Materiaalipaketin toimintarastit on suunniteltu toteutettavaksi pienryhmätoimintana, koska Muksubussiin mahtuu maksimissaan kahdeksan lasta kerrallaan ja varhaiskasvatuslain mukaan yhdellä varhaiskasvattajalla voi olla kerrallaan valvottavana kahdeksan 3-5-vuotiasta lasta. Pienryhmätoiminta on keskiössä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Muksubussilla liikkuminen vahvistaa pienryhmätoiminnan tärkeyttä ja sen toteuttamisen mahdollisuuksia sekä lasten osallisuuden ja kuulluksi tulemisen merkitystä. Materiaalipaketti ja leppoisa pyöräilykokemus helpottavat saavuttamaan mukavia ja elämyksellisiä kokemuksia lähiympäristössä.

Lähde:

Palmroos, N. & Stenman, J. 2018. MuksuPupu tutustuu lähiympäristöön materiaalipaketti varhaiskasvattajille – Muksubussi oppimisympäristön laajentamisen välineenä. Opinnäytetyö. Sosionomikoulutus. Espoo: Laurea-ammattikorkeakoulu http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/157782/Palmroos_Noora_Stenman_Jemina.pdf?sequence=1&isAllowed=y

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833706

Jaa sivu