Muuttuva toimintaympäristö haastaa yritykset ennakoimaan

Teksti | Sini Maunula , Tiina Brandt , Sanna Ketonen-Oksi , Leena Unkari-Virtanen

Elämme ajassa, jossa muutokset ovat jatkuvia ja suuria. Yritysten sopeutumiskyky on koetuksella kerta toisensa jälkeen. Jatkuvan muutoksiin sopeutumisen sijaan kannattaisi tulevaisuutta pyrkiä ennakoimaan, jotta muutoksia voisi tehdä etukenossa. Tämä helpottaisi muutoksista selviämistä ja parantaisi kilpailukykyä – tai mahdollistaisi rohkeimmille pelinavaajille jopa kilpailuetua ja uusia markkinoita. 3UAS Tulevaisuudenkestävä bisnes – osaaminen systeemeissä -konferenssissa pureudutaan johtamisen ja yrittäjyyden eri teemoihin sekä jaetaan uutta tietoa ja ajatuksia, joiden avulla tulevaisuuden liiketoimintaa voi rakentaa.

kuvituskuva.

Koronapandemia, Ukrainan kriisi ja ilmastonmuutos ovat esimerkkejä tämän päivän kriiseistä, jotka koettelevat niin yksilöitä kuin yrityksiä. Vaikka kaikkia kriisejä ei voi ennalta arvata, olisi parempi pyrkiä varautumaan erilaisiin tilanteisiin – eli kriiseihin reagoinnin sijaan panostaa tulevaisuuden ennakointiin. Ennakoinnin avulla olisi mahdollista varautua tulevaisuuden uhkiin ennalta tai – parhaassa tapauksessa – kriisien luomiin uhkiin olisi myös mahdollista vaikuttaa. Tämä edellyttää yrityksiltä uudenlaista johtamista ja kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa.

3AMK-yhteistyössä toteutettavassa Tulevaisuudenkestävä bisnes – osaaminen systeemeissä -konferenssissa keskitytään yrittäjyyden ja johtamisen teemoihin ja tarjotaan tuoretta tietoa yrityksille tulevaisuuden ennakoinnin tueksi. Tänä vuonna keskitytään kestävään kasvuun, tulevaisuuden toimintaympäristöihin ja systeemiälykkyyteen.

Kestävä kasvu ja yrittäjyyden verkostot

Kestävä kasvu tarjoaa yrityksille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia sen lisäksi, että se asettaa uusia vaatimuksia nykyisille markkinoille. Kestävään kehitykseen panostavat yritykset voivat vallata täysin uusia markkinoita ja saavuttaa huomattavaa kilpailuetua. Kestävä kasvun ja yrittäjyyden verkostot -teemassa keskitytään kestävän kasvun ja kiertotalouden mahdollisuuksiin sekä luovaan ekosysteemitoimintaan. Aiheina on esimerkiksi kiertotalous, eettisyys kuluttamisessa, kestävä työelämän muutos sekä kestävän kehityksen koulutuksen kehittäminen. Lisäksi tutustutaan hankkeissa saatuihin kokemuksiin yrittäjyyteen liittyen.

Johtaminen tulevaisuuden toimintaympäristössä

Toimintaympäristöjen muutos tarkoittaa myös johtamisen muutosta. Muutos luo uusia tarpeita johtamiselle ja tulevaisuuden ennakoinnin tärkeys korostuu. Ennakoinnin avulla voidaan suunnitella toimintaa ja varautua muutoksiin hyvissä ajoin. Johtaminen tulevaisuuden toimintaympäristöissä -teema painottuu uusien näkökulmien hahmotteluun systeemiälykkäässä johtamisessa. Puheenvuoroissa pohditaan johtamista esimerkiksi eettisyyden, dialogisuuden ja ennakoinnin näkökulmista. Lisäksi nostetaan esiin strategian ja ennakoinnin johtaminen sekä koronan tuomat haasteet johtamiselle. Teeman alla kuullaan kokemuksia hankkeissa tehdystä kehittämistyöstä, kuten matalasti koulutettujen työntekijöiden osaamisen kehittämisestä tai matkailu- ja ravitsemusalan työn moninaisuuden johtamisesta.

Tulevaisuuslukutaito ja innovaatiokyvykkyys bisneksessä

Jotta tulevaisuutta voitaisiin ennakoida, tarvitaan tulevaisuuslukutaitoa. Tulevaisuuslukutaito on kykyä ymmärtää sitä, miten tulevaisuus vaikuttaa nykyhetkeen ja miten nykyhetken päätökset ja teot vaikuttavat tulevaisuuteen. Teeman puheenvuorot sisältävät oivallisia esimerkkejä sovellettavaksi oman organisaatiosi tulevaisuuskestävyyden kehittämiseen niin ajattelu- ja toimintamallien, yhteistyökulttuurin kuin strategisen ennakoinnin toteuttamisen näkökulmista. Tulevaisuuslukutaito ja innovaatiokyvykkyys bisneksessä -teemassa kuulemme ennen kaikkea puheenvuoroja, joissa esitellään näkökulmia ja keinoja tulevaisuuslukutaidon edistämiseksi. Lisäksi sessiolla nostetaan esille joitakin keskeisimpiä muutoksia tulevaisuuden liiketoimintaympäristöissä sekä pohditaan luovuuden, yhteiskehittämisen ja innovaatio-osaamisen roolia organisaatioiden tulevaisuuskestävyyden edistämisessä.

Futures literacy and foresight practices

Konferenssin pääkieli on suomi. Kansainväliset opiskelijamme, kollegamme ja yhteistyökumppanimme huomioiden olemme koonneet yhteen myös yhden englannin kielellä toteuttavan osion. Se kattaa laajasti eri aihepiirejä otsikon ”Futures literacy and foresight practices” alla, ja sopii erinomaisesti niin Suomessa toimiville muunkielisille asiantuntijoille kuin kansainvälisten koulutusohjelmien opiskelijoille. Tämän teeman puheenvuoroissa tulevaisuuslukutaitoa ja ennakointia lähestytään niin koulutuksen, ekosysteemiyhteistyön, yrittäjyyden kuin innovaatiotoiminnan näkökulmista.

Muut johtamisen ja yrittäjyyden teemat

Kolmen pääteeman lisäksi, konferenssissa on myös osio muille johtamisen ja yrittäjyyden teemoille. Tässä osiossa on laaja kirjo erilaisia esityksiä, joista voi saada uusia ideoita yritystoimintaan. Esitykset tekoälystä ja tietotyöstä, pelillistämisestä sekä alustojen ja algoritmien mukanaan tuomasta muutoksesta liiketoimintaan tuovat hyvin esille tulevaisuuden liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet.  Vastuullisuus lisääntyy ja näkyy liiketoiminnassa eri muodoissa. Sessioissa käsitellään mm. asiakasvastuuta, vastuullisuusviestintää ja markkinoinnin mahdollisuuksia vastuullisuusajattelun lisäämisessä tuoden esille uusia näkökulmia, siitä millaisia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia vastuullisuus avaa.

Tulevaisuuden johtaminen on vastuullista, eettistä ja rohkeaa

Koronapandemiaa, Ukrainan kriisiä ja ilmastonmuutosta yhdistää se, että niissä kaikissa on runsaasti elementtejä, jotka ovat olleet jo kauan tiedossa, mutta joihin on varauduttu yllättävän heikosti. Nyt yrityksissä on yritetty mukautua uusiin vallitseviin tilanteisiin ja minimoida toteutuneiden riskien vaikutukset. Ennakoimalla (ja tunnustamalla!) näitä uhkakuvia hyvissä ajoin sekä miettimällä keinoja joko niiden välttämiseksi tai niiden vaikutusten pienentämiseksi olisi moni organisaatio voinut välttyä kriisien nyt aiheuttamilta taloudellisilta, sosiaalisilta ja ekologisilta vaikutuksilta. Näistä kriiseistä voidaan kuitenkin ottaa opiksi ja ymmärtää niiden avulla tulevaisuuden ennakoinnin tärkeys.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut esille paitsi vastuullisuuden myös johtajuuden teemoja. Ukrainan presidentti Zelenskyn johtajuudessa näkyy voimakas esimerkillä johtaminen. Hän vaarantaa jatkuvasti oman henkensä, sotii väsymättä verbaalisilla areenoilla ja paitsi innostaa myös velvoittaa muiden valtioiden päämiehiä rohkeuteen. Myös muiden valtioiden johtajat ovat kannustaneet muita auttamiseen. Vastuu on näkynyt rohkeutena ottaa kantaa ja konkreettisena apuna. Ihmiset ovat keränneet lahjoituksia ja avanneet kotejaan ukrainalaisille pakolaisille. Rohkeat yksittäiset henkilöt ovat tehneet myös suuria eettisiä tekoja. He ovat jopa uhranneet oman vapautensa, kuten Venäjällä mielenosoituksiin osallistuvat ovat tehneet.

Yksilöiden lisäksi myös yritykset ovat kantaneet vastuutaan esimerkiksi vetäytymällä Venäjän markkinoilta. Vain taloudellisten voittojen maksimoinnin sijaan monessa yrityksessä on nostettu vastuullisuus päätöksenteon veturiksi. Todennäköisesti vastuullinen toiminta tulee myös pitkässä juoksussa olemaan yrityksille kannattavaa. Vastuullisuuden vahvempi esille nousu voi tulevaisuudessa heijastua aiempaa voimakkaammin yritystoiminnan muillekin alueille, kuten yritysten sosiaaliseen vastuuseen työntekijöiden kohtelussa ja ihmisoikeuksien kattavampaan toteutumiseen liiketoiminnassa.

Tämä aika nostaa esille moraalin ja eettisen johtajuuden yli muiden arvojen. Tulevaisuudessa vastuullisuus, rohkeus ja eettisyys ovat johtajuuden ja organisaatioiden kulmakiviä. Jokainen korkeakoulu, yritys ja yksilö voivat tehdä eettisiä tekoja. Konferenssi on kolmen pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulun yhteinen avaus kohti kestävää tulevaisuutta.

3UAS: Tulevaisuudenkestävä bisnes – osaaminen systeemeissä konferenssi järjestetään virtuaalisesti 28.4.2022. Ilmoittautua voi 26.4. asti täällä. Vuonna 2022 3UAS-konferenssin rahoittajana toimii Liikesivistysrahasto.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041328661

Jaa sivu