Naisten selviytymistarinoita tarvitaan rikostaustan jättämien leimojen poistamiseen

Teksti | Janika Lindström , Maarit Suomela

On todella tarpeellista, että naiserityisyys on viime vuosien aikana noussut keskusteluun myös rikosseuraamusalalla. Mutta keskustelun käynnistyttyä on tärkeää olla hereillä myös sen osalta, että naiserityisyys ei määrity pelkästään negatiivisuuden kautta. Kun rikostaustaisia naisia kohdataan, ei voi lähteä oletuksesta, että kohdattava lähtökohtaisesti on päihdeongelmainen traumatisoitunut väkivallan kokija, näkijä ja tekijä, joka päihteitä tai yösijan saadakseen on tarjonnut vastikkeellista seksiä.

Jokainen kohdattava nainen on yksilö omalla ainutkertaisella elämänhistoriallaan, johon sisältyy myös vahvuuksia ja suojaavia tekijöitä. Myös niiden huomioiminen ja tutkiminen on asiakastyössä tärkeää niin asiakkaan identiteetin kuin työntekijänkin ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta.

Menneisyys voimavarana auttamistyössä

Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten parityössä rikostaustaiset naiset voidaan kohdata kokonaisvaltaisesti. Kokemusasiantuntijoilla on tärkeää kokemusta, jota he voivat jakaa työssään ja tuoda työskentelyyn mukaan sellaisten asioiden käsittelyn, joista tavallisesti halutaan vaieta. Kun häpeä ei estä puhumasta, autetuksi tuleminen mahdollistuu.

Kokemusasiantuntijanaisilla on menneisyys, joka on heidän voimavaranaan auttamistyössä. Omien elämänkokemusten kautta rakentunut asiantuntijuus on tärkeää vertaisten ymmärtämisessä ja tukemisessa. Naisten jaetut kokemukset tuovat työskentelyyn tunnetason ja keskinäisen ymmärryksen.

Rikostaustaisten naisten tarinoita ja ääntä tarvitaan, jotta rikosseuraamuksia ja rikostaustaisille suunnattuja palveluita voidaan kehittää. Naisilla on omakohtaista kokemusta rikosseuraamusasiakkuudesta sekä eri palveluista. Heidän kokemuksiensa avulla naiserityistä työotetta rikosseuraamusalalla voidaan kehittää ottamaan yhä paremmin huomioon heidän yksilöllisiä tuentarpeitaan. Kokemusasiantuntijoilla on tärkeä asema kaikessa sosiaalialan ja rikosseuraamusalan työssä nyt ja tulevaisuudessa.

Ovatko naiset hankalia vai tunnistammeko huonosti heidän taustojaan ja tarpeitaan?

On tärkeää, että työntekijät ymmärtävät naisten taustoja, kun he työskentelevät heidän kanssaan. Toisinaan naiset saatetaan leimata hankaliksi rikosseuraamuksissa sekä muissa palveluissa. Naiset tulevat rikos- ja päihdemaailmasta, jossa käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä on rakentunut varsin maskuliinisessa ja miehisessä kulttuurissa. Osa kokemusasiantuntijoina toimivista naisista on kertonut, miten he vasta ajan myötä oppivat tunnistamaan naisiin liittyvää alentavaa puhetapaa. Vasta itsetunnon vahvistumisen myötä he oppivat tunnistamaan, että heidän itsensä naisiin kohdistava epäkunnioittava käyttäytyminen on ollut myös heidän omalle identiteetilleen vahingollista. Myös rikosseuraamusalan ammattilaiset voivat edistää omassa työssään positiivisempaa ja kunnioittavampaa puhetapaa naisista.

Päihde- ja rikollismaailmassa omaksuttujen maskuliinisten roolien riisuminen vie aikaa. Menneisyys kuitenkin kulkee mukana nykyisyydessäkin, tuoden mukaan mieleen tallentuneita merkityksiä ja kokemuksia. Naisten tietoisuus ja ymmärrys päihdemaailman tekemisistään lisääntyy toipumisen myötä ja kokemuksien käsittely vertaisten kesken on helpompaa. Menneisyyteen kokemuksien käsittelyyn ja naisen minäkuvan uudelleenrakentamiseen tarvitaan vertaistuen lisäksi myös ammattilaisten tukea.

Kokemusasiantuntijoina toimivat naiset tarvitsevat tukea työelämässä

Kokemusasiantuntijoiden mukaan rikosseuraamusasiakkaina olevien naisten parissa toteutuvaan työskentelyyn tarvitaan lisää erilaisten kokemusasiantuntijoina toimivien naisten ääniä ja kasvoja sekä kohtaamisia. Jokainen kokemusasiantuntija on yksilöllinen eikä ole tarkoituksenmukaista, että hankkeissa heidän näkemyksiään tai toimintaansa pyritään ”monistamaan.” Kokemusasiantuntijoina toimiessaan rikostaustaisilla naisilla on yksinoikeus määritellä, miten ja minkä verran sekä keille he kokemuksiaan jakavat. Kokemusasiantuntijat tarvitsevat myös tukea työssäjaksamiseensa. Terapia ja työnohjaus tukevat kokemusasiantuntijan henkistä hyvinvointia.

Työelämässä kokemusasiantuntijan kunnioittava kohtaaminen ja ohjaaminen työelämätaitoihin tukee kokemusasiantuntijaa oppimaan ammatillisuutta omaan toimijuuteensa. Tämän lisäksi on tärkeää, että kokemusasiantuntijoina toimivilta naisilta hyväksytään myös sellaisia personaan ja identiteettiin liittyviä ominaisuuksia, joiden vuoksi he ovat naisten parissa tehtävässä asiakastyössä vertaisia.

Rikostaustaisten naisten parissa toimivia hankkeita:

Lisätietoa aiheesta:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021102752488

Jaa sivu